احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

مشخصات بلاگ

پیامبر(ص):کسیکه بمیرددرحالیکه محبت آل محمددردل اوست شهیدمرده است.آگاه باش کسی که بادوستی آل محمدبمیردتوبه کارمرده است ومؤمنی است که کمال ایمان را دارابوده است.

۱۹ مطلب در مرداد ۱۳۹۸ ثبت شده است

امام کاظم(علیه السلام):ایمان یک درجه ازاسلام بالاتراست. تقوی نیزیک درجه ازایمان بالاتر. یقین یک درجه ازتقوی بالاتر وبرترمیباشدو درجه ای کمتراز مرحله یقین دربین مردم ثمره بخش نخواهدبود.

امام کاظم(علیه السلام):اهل زمین مورد رحمت هستندمادامی که خوف وترس ازگناه ومعصیت داشته باشند, ادای امانت نمایندوحق را دریابندومورد عمل قرار دهند.

امام کاظم(علیه السلام):تمام علوم جامعه رادرچهارموردشناسایی کرده ام:اولین آنهااینکه پروردگار خودرا بشناسی ونسبت به اوشناخت پیداکنی. دوم اینکه بفهمی که ازبرای وجودتوونیزبرای بقاء حیات تو چه کارها وتلاشهایی صورت گرفته است.سوم بدانیکه برای چه آفریده شده ای ومنظورچه بوده است. چهارم معرفت پیداکنی که به آن چیزهایی که سبب میشودازدین واعتقادات خودمنحرف شوی یعنی راه خوشبختی وبدبختی خودرابشناسی ودرجامعه چشم وگوش بسته حرکت نکنی.

امام کاظم(علیه السلام):مثل دنیاهمانند آب دریاست که انسان تشنه هرچه ازآن بیاشامدبیشترتشنه میشود وآن قدر میل میکندتا هلاک شود.

امام صادق(علیه السلام):درباره تره سوال شد.فرمودند:آن رابخوریدزیرا درآن چهل خاصیت است, بوی دهان راخوشبومیکند, بادشکن است, درمان کننده ی بواسیروجذام است.

  ولادت باسعادت باب الحوایج امام موسی کاظم علیه السلام مبارک.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):ای مردم! من هرگزدرتبلیغ رسالت وآنچه ازناحیه خداوندبرمن نازل شده کوتاهی نکرده ام واکنون سبب نزول این آیه رابرای شما میگویم.هماناجبرییل سه مرتبه برمن نازل گردید وازطرف خداوندبه من امرنمودکه دراین مکان به همه اعلام کنم که علی بن ابیطالب برادرو وصی وخلیفه وامام پس ازمن خواهدبودومنزلت اونسبت به من , مانندمنزلت هارون نسبت به موسی است جزءآنکه پس ازمن پیامبری نخواهدبود.ای مردم! علی بن ابیطالب پس ازخداورسول او ولی وصاحب اختیارشماست. وخداونداین حقیقت رادرآیه ای ازقرآن به من ابلاغ نموده میفرماید:ولی وصاحب اختیارشماتنها خداو رسول او وآنانی هستندکه ایمان آورده اندونماز می گذارندودرحال رکوع زکات میدهند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکس علی رادوست داشته باشد, درحقیقت به من مهر ورزیده است وهرکس محبت مرا دردل داشته باشد, همانا خدا را دوست داشته است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):آگاه باشید! هرکس من مولای اویم پس علی مولای اوست .من وعلی دوپدر این امتیم پس هرکس ازپدرش نافرمانی کندباپسرنوح محشورمیشود.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):وقتی بابراردان خود برخوردکردید, مصافحه کنیداظهارخوشحالی و شادی کنیدکه با این کاروقتی ازهم جداشوید, تمام گناهانتان ازبین رفته است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):نیت نیکوموجب پاداش نیکو شود.

امام رضا(علیه السلام):روز غدیر , روز تهنیت است وچون مؤمنی برادرش راببیندبگوید:"الحمدالله الذی جعلنا من المتمسکین بولایه امیرالمؤمنین ولائمه"

  عیدغدیر, عیدولایت راتبریک عرض مینمایم

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکه امامت علی رابعدازمن انکارنماید, نبوت مرا انکارکرده است وهرکه نبوت مرا انکارنماید, ربوبیت خداوندرا انکارنموده است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):درباره آیه"عّم یتساءلون، عن النبإالعظیم" فرمودند:خداوندعزوجل , نشانه ای بزرگترازمن وخبری عظیم تر ازمن ندارد.

امام صادق(علیه السلام):سوال شدچرا امیرالمؤمنین بهشت وجهنم رامیان بندگان تقسیم میکند؟ فرمودند:زیرا محبت ودوستی اوایمان ودشمنی بااوکفراست. بهشت تنهابرای اهل ایمان وجهنم تنها برای کافران خلق شده است.پس اوبه همین علت, جهنم وبهشت راتقسیم میکند, تنهامحبان او واردبهشت میشوند وتنها دشمنان او واردجهنم میشوند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):ای علی! شماامیرمؤمنان وپیشوای متقینی. ای علی! شماسروراوصیا و وارث علم پیامبران وبهترین راستگویان وبرتراز پیشینیانی.ای علی! شماهمسرسرورزنان عالمیان وجانشین وخلیفه ی بهترین پیامبرانی. ای علی!شما مولای مؤمنینی. ای علی! شماحجت پس ازمن برهمه ی مردم هستی. هرکس شمارا دوست بداردبهشت براو واجب , وهرکس باشما دشمنی کند, مستحق آتش دوزخ است.

امام صادق(علیه السلام):غذادادن به یک مؤمن در روزعیدغدیرثواب اطعام هزارهزار(یک میلیون) پیامبر وصدیق وهزارهزارشهیدوهزارهزارفردصالح درحرم خداوندرادارد.   بحارالانوارج۶ص۳۰۳

امام صادق(علیه السلام):یک درهم در روزغدیرمعادل هزارهزاردرهم است. وسایل الشیعه ج۸ص۸۹

امام رضا(علیه السلام):(روزعیدغدیر) هرمردوزن مؤمنی راشادمان سازید.

 • حسن اکبری

امام هادی(علیه السلام):ظالم بردبارممکن است که با بردباری خودموردعفووگذشت قرارگیردولی حق دار نادان ممکن است به سبب سفاهتش نورحقش راخاموش کند.

امام هادی(علیه السلام):سرزنش کردن بهترازکینه به دل گرفتن است.

امام هادی(علیه السلام):توانگری آن است که تمنایت کم باشدوبه آنچه تورابسنده است , خرسندباشی و فقریعنی سیری ناپذیری نفس ونومیدی شدید.

امام هادی(علیه السلام):اعتبارمردم دردنیا به مال است ودرآخرت به اعمال.

امام هادی(علیه السلام):هرگاه به برادرت اعتمادکردی به جای مدح وثنا, نیتت رانیکوکن.

   ولادت باسعادت امام علی النقی علیه السلام راتبریک عرض مینمایم

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):پس مهدی بالشکرخودحرکت کندتااینکه به وادی فتنه هابرسد(کوفه) پس حسنی بادوازده هزاربه اوملحق شود.به آن حضرت بگوید:من سزاوارترم به این امرازتو, آنگاه مطالبه ی علامت ودلیل کند, پس آن حضرت اشاره به پرنده ای کندکه درآسمان درپروازاست پس فرودآیدوبر دست او بنشیندوعصای خودرابه زمین فروبرد, پس سبزشودوشاخه وبرگ آوردپس حسنی لشکرخودرا تسلیم آن حضرت کندوخوددرمقدمه لشکراوقرارگیرد.

امام باقر(علیه السلام):درآن وقت سه پرچم درکوفه مضطرب باشدپس برای او صاف شود.(پرچم خراسانی وحسنی وپرچم یمانی که این سه به حضرت خواهندپیوست.پرچم سفیانی نیزکه ازبغدادبه کوفه آمده, شمال کوفه وشمال پل درتصرف اوست وسمت جنوب پل تانجف درتصرف خراسانی ویمانی وحسنی وآن حضرت است)

امام صادق(علیه السلام):پس لشکرسفیانی وجمعی ازمردم ازکوفه خارج شونددر روزچهارشنبه, پس ایشان رادعوت کندوحق خودرابرایشان بگوید:هرکه بامن محاجه کنددرخدا, من اولی هستم به خدا. پس درجواب بگویند:ازهمانجاکه آمده ای برگردمارا احتیاجی به تونیست واخبارشما به مارسیدوشمارا امتحان کردیم, پس آن روزمتفرق شوندبدون جنگ وچون روزجمعه شوددوباره برگردندومردی ازمسلمین کشته شودوبه حضرت خبردهند, پس درآن وقت پرچم پیغمبرصلی الله علیه وآله وسلم رابازکندوملایکه بدر بر ایشان حمله کنندو ایشان رابکشندوهزیمت دهندتاخانه های کوفه ومنادی آن حضرت نداکند:آگاه باشیدهرکس فرارکرد اورا تعقیب نکنیدوهرکس مجروح شداورانکشید, پس باایشان آن معامله کندکه امیرالمؤمنین علیه السلام درجنگ جمل کرد.      ازکتاب مهدی منتظر

  اللهم عجل لولیک الفرج"ان مع العسریسرا" 

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):خداوندعالم عطاکرده مراچیزی راکه عطانکرده احدی ازمخلوق خودرا. گشاده نموده برمن راه های چندی وتعلیم فرموده مراحسب ونسب جمیع مخلوقهارا ازگذشته وآینده. وجاری گردانیدازبرای من ابرهاراوقتی نظرمیکنم درملکوت, هیچ خبرازچشمم غایب نیست ازآن چیزهایی که گذشته است پیش ازمن وآنهایی که می آیندبعدازمن. وهیچ خلقی نیست ازاولین وآخرین مؤمن وکافر, مگراینکه ما می شناسیم اوراوقتی که ببینیم.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):وقتی که باشدروزقیامت, نداکند نداکننده ای براهل موقف که این است علی بن ابیطالب خلیفه خدادرزمین وحجت بربندگان خدا. پس هرکسی که دردنیاگرفته است ازدوستی او, درامروز بگیردازاو. آگاه باشیدکسی که باهرپیشوایی آمده پس درامروز نیزتابع اوبشود, برودبه هرجاکه او میرود.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):دوستی علی عبادت است.وذکراوعبادت ومردن دردوستی اوشهادت وقبول کردن ولایت اوبزرگتراست ازعملهای زیاد.چنانکه حق تعالی فرموده:کسی تابع شودهدایت مرا, گمراه وشقی نمی گردد.

امام صادق(علیه السلام):"ذلک الکتاب لاریب فیه" کتاب علی است که شکی دراونیست و"هدی اللمتقین" یعنی هدایت ازبرای پرهیزکاران است.

امام صادق(علیه السلام):تقوی آن چیزی است که نگاه بداردشخص راازآتش. وهیچ چیزی ازآتش نگاه نمیداردمگر دوست داشتن علی.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):کامل نمیشودایمان مؤمن تااینکه بشناسدمرا به نورانیت. پس وقتی که مرا بدین گونه شناخت اومؤمنی است که امتحان کرده است خداوندقلب اوراازبرای ایمان ومشروح ساخته است سینه اورابرای اسلام وعارف به دین خودگردیده است.    مشارق الانوار

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):خداوندتعالی قرارداده علی راواسطه وعلامتی میانه ی خودوخلق خود.هرکه شناسدعلی رامؤمن است وهرکه انکاراوراکندکافراست وکسیکه نشناسداوراگمراه است وکسیکه دیگری رابا اومساوی گیردهرآینه مشرک است وکسیکه به ولایت و دوستی آن حضرت واردمحشرشود, رستگاراست وبی زحمت ومشقت داخل بهشت میشودوکسیکه دشمن آن حضرت باشددرکمال ذلت وخواری داخل آتش میشود.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):یاعلی! کسیکه دوست داردتورا , مرادوست داشته وکسیکه تورا سب نمایدمرا سب نموده. یاعلی! توازمنی ومن ازتوأم. روح تو روح من است وطینت توطینت من است وخداوند تعالی خلق نموده مراوتوراوبرگزیده مراوتورا ومرا اختیارنموده ازبرای نبوت وتورا اختیارکرده ازجهت امامت. پس کسیکه انکارکندامامت توراهرآینه انکارنموده نبوت مرا. یاعلی! تویی وصی من وخلیفه وجانشین من. امرتو امرمن است ونهی تونهی من است.قسم میخورم به خدایی که مرامبعوث گردانیده به حق ونبوت وگردانیده مرابهترین تمام خلق, تویی حجت خدابرخلق وامین اوبروحی وخلیفه اوبربندگانش وتویی مولای هرمسلم وامام هرمؤمن وپیشوای هرتقی وپرهیزگار. وبه درستی این امت مرحومه اندوبه دشمنی توفرقه ی مخالفین ملعونه شده اند. وخلفای بعدازمن داوزده انداول آنهاتویی وآخرآنها قائم . آنچنانی است که فتح می نماید خداوندبه اوتمام مشارق ومغارب زمین را.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):کسیکه بنویسدفضیلتی ازفضایل علی راتمام ملایکه ازبرای اوهمیشه استغفار می نمایندوکسیکه فضیلتی ازفضایل آن حضرت راذکرنماید, می بخشدخداوندگناهان گذشته وآینده اورا , وایمان کسی تمام نمیشودمگربه دوستی آن بزرگوارو ولایت او. وملایکه , تقرب می جویندبه خداوندبه محبت آن بزرگوار. وهرکه ازشیعیان ما چهل حدیث ازاحادیث آن بزگوار را یادگیردخداونداورامحشور گرداند در روزقیامت فقیه عالم وگناهان اورا می آمرزد.    ازکتاب مشارق الانوار

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):هیچ کاری تورا ازکاربرای آخرت باز نداردکه وقت تنگ است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):از زمین خوردن کسی شادمشوکه نمیدانی گردش روزگاربرای توچه در آستین دارد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):عدالت بهترازشجاعت است زیرااگرمردم همگی عدالت رادرباره یکدیگر به کارگیرند, ازشجاعت بی نیاز میشوند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هیچ یک ازشمانبایداحدی ازبندگان خدارا خوار وبی مقداربشمرد, زیرا نمیداند که کدامیک ازآنها دوست خداست.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):پیوسته خوردن ماهی تازه , گوشت راذوب میکند.

پیشاپیش فرارسیدن عیدقربان راتبریک عرض مینمایم

 • حسن اکبری

امام باقر(علیه السلام):چون ازاعمال مدینه فارغ شودازآن مقدارکه خداخواهدمکث کند, پس ازآنجاقصد عراق کند.عاملی ازطرف خوددرمدینه بگذاردوچون آن حضرت بیرون رودنامه ای ازسفیانی به اهل مدینه برسدکه اگراورا نکشیدمردان جنگی شمارابکشم وذریه ی شمارا اسیرکنم, پس عامل آن حضرت رابکشند وچون  به "شقره" رسدکه موضعی است درنزدیکی"بیداء" خبرقتل عاملش به اوبرسد, پس برگردد وشمشیر درایشان نهدوایشان رابکشدوچنانکه کسی ازایشان رانگذاردبه نحوی که قتل حره نزداوچیزی نیست.

پس دوباره عاملی درمدینه بگذاردوبه سوی نجف حرکت کند.چون به"ثعلبیه یاسویقه" رسدمردی ازذریه ی آباءاوکه درشجاعت وقوت بدنی ازهمه برترباشدبه جزءصاحب الامر,بپاخیزدوبگوید:ای فلانی چه میکنی؟به خداقسم که توبا این رفتارمردم راازدورخود متفرق میکنی مانندمتفرق شدن چارپایان! آیا این عملها که میکنی به عهدی ازپیغمبراست یابه چیزدیگروآن چیست؟پس حضرت مهدی به آن شخص بفرماید:ساکت باش به خداقسم که بامن عهدی است از پیغمبرصلی الله علیه وآله وسلم. سپس به یکی بفرماید:ای فلان, فلان صندوق رابیاور, پس صندوق راحاضرکندآن حضرت عهدنامه رابیرون آوردوبر وی بخواند, پس مردعلوی بگوید:قربانت شوم سرخودرابده تاببوسم, پس سرخودرافرودآوردواوببوسدوعرض کند:بیعت مراتجدیدکن.وچون به زمین نجف برسدبه اصحاب خود بفرماید:امشب دراینجا توقف کنیدوبه عبادت بگذرانیدوچون صبح شودبفرماید:ازطریق نخیله حرکت کنید.درآن موقع کوفه راخندقی باشد.پس ازطریق نخیله برودتابه مسجدابراهیم درنخیله فرودآیدودر آنجا دورکعت نمازبگزارد, پس عده ای ازکوفه ازلشکرسفیانی وغیره به قصددفع اوبیرون آیند, پس به اصحاب خودبفرمایدراه بازکنیدبرای ایشان سپس فرمان حمله دهد, پس اصحاب برآنهاحمله کنند, به خداقسم که یک نفرازآنهابرای خبرگزاری هم ازخندق نگذردوچون به نجف مشرف شودیعنی نزدیک شود, پرچم پیغمبرصلی الله علیه وآله وسلم رابازکندوچون بازشودملایکه ی بدربر دوراو احاطه کنند.

امام باقر(علیه السلام):محمدبن مسلم می گوید: به امام باقر (علیه السلام) عرض کردم: قائم شما چه وقت ظهور خواهد کرد؟ امام (علیه السلام) فرمودند: آن گاه که مردها خود را شبیه زنان نمایند و زن ها شبیه مردان شوند، آن گاه که مردان به مردان اکتفا کنند و زنان به زنان. 

 

شهادت امام محمدباقرعلیه السلام راتسلیت عرض مینمایم

اللهم عجل لولیک الفرج"ان مع العسریسرا"

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکس خوراکی رابه امیدگران شدن چهل روز انبارکندازخداونددور شده وخدا نیزازاو دور وبیزار است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکسی , مردیازنی رابه سبب تهیدستی یاکم بضاعتی , خواروحقیرشمارد خداوندمتعال در روز رستاخیزاورا انگشت نما وسپس رسوایش کند.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):به آنچه از وفای به آن ناتوانی وعده مده.

امام صادق(علیه السلام):پشیمان ترین شخص در روزقیامت کسی است که برای مردم ازعدالت سخن بگوید اما خودش به دیگران عدالت روا ندارد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):گوشت شنوایی وبینایی را افزون میکندوگوشت همراه با تخم مرغ, برتوان جنسی می افزاید.   طب الکبیر

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):ازسوگنددروغ بپرهیزیدکه آن خانه ها را ازساکنانش خالی میکند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):سخن حکیمانه ای که مؤمن بشنودبهترازعبادت یکسال است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):دو رویی آدمی از ذلتی است که درخود می یابد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):وای برکسی که غفلت براوچیره شود, کوچ خودرافراموش کندوآماده نشود.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):برشمابادشیرگاو, چراکه گاوازهردرختی میخوردوشیرآن, درمانی برای هر درد است.  طب الکبیر

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):فاش کننده زشتی مانندانجام دهنده آن است.

امام صادق(علیه السلام):سه چیزاست که همه مردم به آنها نیازدارند:امنیت وعدالت ورفاه.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):ازسوگند دروغ بپرهیزیدکه آن خانه ها رااز ساکنانش خالی میکند.

حضرت زهرا(سلام الله علیها):ما دست آویزالهی مردمان برگزیده خداومنزگاه قدس اوییم.

حضرت زهرا(سلام الله علیها):خوشرویی بامؤمن موجب دستیابی به بهشت میشودوخوشرویی نسبت به غیر مؤمن انسان را ازعذاب آتش حفظ میکند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):گلابی, قلب را زنده می سازد.

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):چون به مدینه آیدلات وعزی(خلیفه اول ودوم) رادرآورد, همچنان تروتازه باشند به حالت روزاول, بازآن دورا درمکان خودبگذاردوعقوبت ایشان راتاسه روزتأخیراندازد, پس خبردرهمه جامنتشر شودومردم جمع شوند, پس ایشان رابیرون آوردودرحضورمردم بردرخت خشکی بیاویزددرساعت برگ وشاخه کند, پس کسانیکه اهل شک وریبندازدوستداران آن دوبگوینداین است به خداقسم شرف حقیقی , راستی که مابه ولایت ومحبت این دورستگارشدیم. پس منادی ازطرف آن حضرت نداکند:هرکس دوستداراین دو است, ازجمعیت جداشود, پس مردم دودسته شوند دوستداران دریک طرف وبیزاران درطرف دیگرقرارگیرند. پس به دوستدارانشان امرکندازآنهابیزاری جوییدایشان گویند:ماتاحال که چنین کرامت ومنزلتی برای ایشان نزدخداندیده بودیم ازایشان بیزاری نجستیم اکنون که این رامشاهده کردیم بیزاری جوییم؟ نه بلکه به خدا قسم بیزاری می جوییم ازتووازکسی که به توایمان آورده وبه این دوایمان نداردوازکسی که این دورا ازقبر بیرون آورده وبدارآویخته واین هتک حرمت رابه ایشان روا داشته. پس آن حضرت بادسیاهی راامرکند که برایشان بوزدپس آن مردم رامانندتنه ی درختهای بریده بر روی زمین افکندبعدامر فرماید:که آن دورا ازدرخت فرودآورندوایشان رازنده کندوظلم وتعدیهایی که کرده اند ومظالم بندگان رابرگردن ایشان بارکندو ایشان اقرارواعتراف کنند, پس دوباره ایشان رابردرخت بیاویزدوآتشی را امرکندکه آن دورا باآن درخت بسوزاندوبادرا امرفرمایدخاکسترایشان رابه دریاافکند, فتنه ی آن دوشخص درآن روز سخت تر از فتنه ی سامری وگوساله خواهدبود.[مانندقوم حضرت موسی که محبت گوساله وسامری درقلبشان بود وبا ازبین بردن گوساله محبت گوساله ازسینه ها خارج شد, محبت اشتباه یاران نفراول ودوم بااین عمل ازبین خواهدرفت وبه حقیقت واقعی تاریخ خواهندرسید]  ازکتاب مهدی منتظر

امام جواد(علیه السلام):هرکس به انسان بدکاری امیدداشته باشد,کمترین عقوبت اومحرومیت ونرسیدن به آرزوی خوداست.[بانوشتن حدیث ناخودآگاه یادجوادظریف ومذاکرات شش ساله برجامی وتحریم ایشان افتادم]

امام جواد(علیه السلام):آنکه به غیرخداوندروی آورد, خداوندبه هم او واگذارش کند.

شهادت امام محمدتقی جوادالائمه رابه امام عصر(عج)وهمه عزیزان تسلیت عرض مینمایم.

اللهم عجل لولیک الفرج"ان مع العسریسرا"

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکس برای برادرمؤمن خودحاجتی برآوردچنان است که همه عمرش رابه عبادت خدا سرکرده است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکس برمن یکبار درودبفرستدچیزی ازگناه برایش باقی نخواهدماند.

حضرت زهرا(سلام الله علیها):به خداسوگنداگرحق رابه اهلش واگذار می نمودندوازعترت پیامبرپیروی میکردند, حتی دونفردرباره خدا اختلاف نمی نمودند.

حضرت زهرا(سلام الله علیها):پدرم قبل ازرحلتش به من فرمود:هرکس سه روز براو وبرمن درودفرستد بهشت رابراو واجب گرداند.راوی گویدگفتم درزندگی او وشما؟ حضرت فرمود:بلی هم در درحال حیات وهم پس ازمرگ.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):به زنان باردارخود کندر بدهید.چرا که عقل کودک را افزون میکند.(کندر، صمغ درخت کندراست). طب الکبیر

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):شیطان گرگ انسان است. همانندگرگ گوسفندان که همیشه میشهای دور افتاده  و کنارگیر را میگیرد, پس ازدسته بندیها بپرهیزیدوبرشمابادبه حضوردرجماعت ومجالس ومسجد.

حضرت زهرا(سلام الله علیها):خدا اطاعت وپیروی ازما اهلبیت راسبب برقرای نظم اجتماعی درامت اسلامی وامامت ورهبری مارا عامل وحدت ودرامان ماندن ازتفرقه ها قرارداده است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هیچ امتی پس ازپیامبرخودگرفتاراختلاف نشدمگرآنکه باطل گرایان آن بر حق خواهانش پیروزگشتند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکس برای برادرمؤمن خودحاجتی برآوردچنان است که همه عمرش رابه عبادت خدا سرکرده باشد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):قارچ ازگیاهان بهشت است وآب آن برای دردچشم سودمنداست.  طب الکبیر

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):ازجمله نشانه های خوبی , خودداری از آزردن است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):ای پسرآدم! خودت وصی خویش در دارایی ات باش وآنچه میخواهی پس ازتودر ثروتت کنند به دست خودبکن.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):درآخرالزمان ونزدیکیهای قیامت _ که بدترین زمانها خواهدبود_ زنان حجابهای خودرا برخواهند داشت وبدنهایشان رابه نامحرمان نشان خواهنددادوسرهای خودرا زینت نموده ودر معرض دیدنامحرمان قرار میدهند. اینهاازدین خارج شده ودرانواع فتنه ها داخل خواهندشد. به شهوات تمایل دارندوبه سمت لذتهای زودگذر شتاب میکنند. حرامهای الهی راحلال خواهندشمردوآنها جایگاه ابدیشان جهنم است.    من لایحضرالفقیه ج۳ص۳۹۰

امام صادق(علیه السلام):ازجمله پیمانهایی که رسول خدا از زنان امت خودگرفته است این است که چادرهای خودرا دربین ساق پا وپشت خود جمع نکنندوبربدن نچسبانندوبا مردان نامحرم درمحل خلوت ننشینند.    وسایل الشیعه ج۲۰ص۱۸۵

پیامبر(صلی الله علیه وآله):زن اگراز خانه خودش با آرایش وزینت ومعطرخارج شودوشوهرش به اینکار او راضی باشد, به هرقدمی که برمیدارد برای شوهرش خانه ای درجهنم بنا میگردد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):زمانیکه دیدیدزنانی موهای سرخودرا مثل برآمدگی پشت شتر نموده ودرمیان نامحرمان ظاهرمیشوند, به آنهابگوییدکه نمازشان قبول نیست.   کنزالعمال ج۱۶ص۳۹۲

پیامبر(صلی الله علیه وآله):تره درمیان سبزیها , همانندنان درمیان خوراکیهاست.  طب الکبیر

 • حسن اکبری

امام باقر(علیه السلام):چون قدری ازمکه خارج شودتابرسدبه "مر" که مکانی است به فاصله ی یک مرحله از مکه خبرقتل عامل اوبه اوبرسد, پس به مکه برگرددوکشندگان عامل خودرابکشدوزیاده برآن کسی رانکشد.

امام صادق(علیه السلام):وچون به مکه برگردداهل مکه خضوع کنندوبگویند:ای مهدی آل محمدتوبه توبه, پس ایشان راموعظه کندوبترساند, پس خلیفه ای بر ایشان بگذاردوبیرون رود دوباره اورابکشند. پس انصار خودرا ازجن ونقباء امرکندکه برویدوهمه رابکشیدوباقی نگذاریدمگرکسی راکه ایمان دارد, پس اگرنبودکه رحمت خداوسعت داردومن هم یکی ازآن رحمتها هستم هرآینه من هم باشما برمیگشتم, زیرا که ایشان عذر رابین خودوخدا وبین من قطع کردند.پس آنها می آیندوبه خداقسم که ازصدیکی بلکه ازهزاریکی سالم نمی گذارند. پس حرکت میکنندودرطی راه همچنان مردم رادعوت میکندبه کتاب خدا وسنت رسول و ولایت علی بن ابیطالب علیه السلام وبرائت ازدشمنان اوتاچون به بیداء رسداصحاب خودرانشان دهدموضعی را که لشکر سفیانی برزمین فرو رفته اند.

امام باقر(علیه السلام) :چون به مدینه واردشودچندی درآن مکث کندوقریش ازوی روی پنهان کنند.و این است قول امیرالمؤمنین که میفرمود:به خداقسم دوست دارندقریش درآن وقت که ای کاش دنیابه کام ایشان میشداگرچه به قدرکشتن یک قربانی از زمان باشددرمقابل هرچه مالکندوهرچه خورشیدبراوطلوع وغروب میکند.پس همچنان پنهانندتا اینکه حادثه ای اتفاق افتدوچون آن حادثه واقع شود(بیرون آوردن لات وعزی یعنی نفراول ودوم ازقبر) قریش بگویند:بیاییدتابیرون شویم بسوی این طاغیه , به خداکه اگرمحمدی بودچنین عملی نمی کردواگرعلوی بودنمیکردواگرفاطمی بودنمیکرد, پس بیرون می آیندو با اومبارزه میکنند, پس مردان جنگی ایشان را میکشدو ذریه ی ایشان را اسیرمیکند.   ازکتاب مهدی منتظر

اللهم عجل لولیک الفرج"ان مع العسریسرا"

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):هرکس مالی را ازحرام بدست آورد, آن رادر راه ناشایست خرج میکند.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):هرکه در کودکی نیاموزد دربزرگی پیشرفت نمیکند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):تافرجام کسی برشما معلوم نشده , ازاوبه شگفت نیایید, چه آنکه آدمی زمانی دراز ازعمرخودیا برهه ای از روزگارش را کارهای شایسته میکندکه اگرباهمان وضع بمیردبه بهشت میرود اما ناگهان تغییرمیکندوکارهای ناشایست انجام میدهد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):ازخدا شرم کن , همچنانکه ازهمسایگان خوب خودشرم میکنی, زیرا شرم کردن ازخدا بر یقین می افزاید.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):عناب تب رامیبرد. وفرمودند:به هنگام خوردن خیار , آن را ازته بخورید.  

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):کسی که عمرخودرا درطلب دنیاصرف کند, دراین معامله زیان کرده وتوفیق را از دست داده است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):نمازپرچم اسلام است. مؤمن واقعی کسی است که دل به آن دهدومراقب حدود و آداب وقت آن باشد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):اگرنمازگزاربداندچه اندازه مشمول جلال الهی است هرگز راضی نمیشود که سراز سجده بردارد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):هرکه ازحفظ راز خودناتوان باشد ازحفظ راز دیگری ناتوان تر است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):انگور را دانه دانه بخورید, چراکه گواراتر وخوشتر است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکس یک لقمه چرب شده به روغن حیوانی بخوردبه همان اندازه بیماری ازتن اوفرو می ریزد.گوشت گاو, درداست و روغن آن شفاوشیرش نیزدرمان , هیچ چیزهمانند روغن گاو به بدن درنیامده است.   طب الکبیر

 • حسن اکبری