احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

مشخصات بلاگ

پیامبر(ص):کسیکه بمیرددرحالیکه محبت آل محمددردل اوست شهیدمرده است.آگاه باش کسی که بادوستی آل محمدبمیردتوبه کارمرده است ومؤمنی است که کمال ایمان را دارابوده است.

۱۵ مطلب در آبان ۱۳۹۶ ثبت شده است

امام صادق(ع):شماراازریختن خاک روی (جنازه) خویشاوندانتان نهی میکنم.زیرااین کار، سختدلی به بارمی آوردوهرکه دلش سخت گرددازپروردگارش دورشود.

امام علی(ع):دربدن عضوی کم سپاس ترازچشم نیست.پس خواهش آن رابرآورده نسازیدکه شمارااز یادخدای بزرگ وبلندمرتبه بازمیدارد.

امام علی(ع):حتی برای بدترین فرداین امت ازرحمت خدانومیدمشو، زیراکه خداوندمتعال فرموده: ازرحمت خداناامیدنمیشوندمگرگروه کافران.

امام علی(ع):نومیدمشواز زمانه، هرگاه دریغ کردوهرگاه ، عطاکردبه آن اعتمادمکن وازآن سخت برحذر باش.

96/8/30

 • حسن اکبری

امام رضا(ع):هیچ کافری مارادوست نمی داردوهیچ مؤمنی دشمن مانمی شود، هرکس بامحبت مااهلبیت بمیردبرخداوندحتمی است که اورادرقیامت بامامی انگیزد.

امام رضا(ع):کسیکه درجستجوی روزی بیشتربکوشدتا نان خوران خودراکفایت رساندمزدش ازمجاهد درراه خدابزرگتراست.

امام رضا(ع):خداوندبگومگووضایع کردن مال وخواهش بسیاررادشمن دارد.

امام رضا(ع):خدارحمت کندبنده ای راکه امرمارازنده کند.دانش مارافراگیردوبه مردم بیاموزد.اگرمردم زیبایهای سخنان مارامی دانستندازماپیروی میکردند.

شهادت امام علی بن موسی الرضاراتسلیت عرض مینمایم.96/8/28
 • حسن اکبری

پیامبر(ص):حسن ازمن است ومن ازاویم؛ هرکه دوستش بدارد، خداونددوستداراواست.

پیامبر(ص):به محبت وعشق به مااهلبیت روی بیاورید، زیراکسیکه خداراباچنین خصلتی ملاقات کند داخل بهشت گرددوازشفاعت مابرخوردارشود.قسم به خدایی که جانم دردست اوست جزء بامعرفت به حق ماهیچ کس ازعمل خودبهره ای نخواهدبرد.

پیامبر(ص):همه مولودهابرفطرت (توحیدی) به دنیا می آیندواین پدرومادرهاهستندکه آنهارایهودی، مسیحی یامجوسی بارمی آورند.

امام حسن(ع):احسان آن است که تأخیری درپیش ومنتی درپس نداشته باشد.

امام حسن(ع):فرومایگی این است که سپاس نعمت نگزاری.

امام حسن(ع):خردمندبه کسیکه ازاونصیحت میخواهدخیانت نمی کند.

شهادت رسول اکرم(ص)وامام حسن مجتبی راتسلیت عرض مینمایم96/8/26
 • حسن اکبری

پیامبر(ص):برای هرقلبی وسوسه ای وجودداردپس اگرآن وسوسه پرده دل رابدردوبرزبان جاری شود آدمی موردمؤاخذه قرارمیگیردولی اگراظهار وعملی نشودمسؤلیتی متوجه آدمی نخواهدبود.

امام علی(ع):تواضع وفروتنی راسلاح میان خودودشمنانتان یعنی ابلیس وسپاهیانش قراردهیدزیرا او درهرامتی لشکریان ویاران ونیروهای پیاده وسواره دارد.

امام صادق(ع):شراب خوارمانندبت پرست است ودشمن باآل محمد(ص) بدترازشراب خواراست.

امام صادق(ع):ابلیس دراین سرای پرفریب دامهای خودراپهن کرده وهدف اوکسی جزء دوستداران ما نیست.

96/8/24

 • حسن اکبری

امام علی(ع):ازرفت وآمدبه جاهای تهمت برانگیزومجالسی که گمان بدبه آنهابرده میشودبپرهیززیرا دوست بدهمنشین خودرامیفریبد.

امام علی(ع):شوخی رارهاکن .زیراشوخی بارورکننده کینه است.

امام رضا(ع):ابلیس دارای پوزه ای است همچون پوزه سگ. وهنگامیکه آن پوزه رادردل آدمی می نهد اورابه یادشهوات نفسانی ولذات جسمانی می اندازدوآرزوهای آنچنانی دراوخودنمایی میکندو وسوسه درقلب وی راه می یابدونسبت به پروردگارش درشک وتردیدواقع میشودوالبته هنگامیکه بنده  " اعوذ بالله السمیع العلیم " رابه زبان آورد، شیطان ازقلب اودور میشود.

  برای شادی روح کشته شدگان زلزله کرمانشاه وغرب کشور، فاتحه ای  میخوانیم.96/8/22
 • حسن اکبری
امام کاظم(ع):ای هشام! کسیکه دنیارادوست داشته باشدترس آخرت ازدلش برودواگربه بنده ای دانش داده شودوسپس بردوستی دنیایش زیادشودبرخشم وغضب خدابراوافزوده گردد.
پیامبر(ص):حسدنورزیدودرمعامله بالادست هم نزنید، دشمنی نکنید، راه خلاف مپویید.بندگان خدا! برادران هم باشیدوعیبجوومدحگووطعنه زن مباشید.
امام علی(ع):تکبردربرابرشخص متکبرعین تواضع است.
امام صادق(ع):هرکس تورافریب دادنبایدامین بشماری وهرکس تورافریب دادنبایدامین بشماری وهرکس راامین یافتی متهم نکن.
 96/8/20
 • حسن اکبری

امام حسین(ع):هرگزسخن بیهوده مگوی زیرابیم گناه برای تودارم وسخن سودمندنیزمگوی مگراینکه آن سخن بجاباشد.

امام عسکری(ع):نشانه های مؤمنان پنج چیزاست: پنجاه ویک رکعت نماز، زیارت اربعین، انگشتر بدست راست داشتن، پیشانی رابرخاک نهادن وبسم الله الرحمن الرحیم رابلندگفتن.

امام سجاد(ع):زمین کربلادرروز رستاخیز، چون ستاره مرواریدی می درخشدوندادر میدهدکه من زمین مقدس خدایم، زمین پاک ومبارکی که پیشوای شهیدان وسالارجوانان بهشت رادربرگرفته است.

امام حسین(ع):مرگ باعزت اززندگی ذلیلانه برتراست.مرگ برترازهمراه شدن باعاروخواری است وخواری ازوروددرآتش برتراست.

التماس دعا.96/8/18

 • حسن اکبری

امام صادق(ع):ماخاندانی صبوروشکیباییم وشیعیان ماازماشکیباترند.سؤال شد:چگونه شیعیان شما ازشماشکیباترند؟ فرمود:چون صبرمابرچیزی است که میدانیم اماآنهابرچیزی که نمی دانندصبرمیکنند.

امام باقر(ع):بهشت آمیخته به سختی هاوصبروبردباری است.پس هرکس دردنیابرسختی هاصبور باشدواردبهشت خواهدشد.

امام علی(ع):ای مردم!برشمابادبه صبروشکیبایی.هماناکسیکه صبرنداشته باشد، دین نخواهدداشت.

پیامبر(ص):دلت راخالص گردان که کار(خیر) اندک تورابس است.

96/8/16

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):سه کس نزدخداازهمه منفورترند:کسیکه روززیاد می خوابددرحالیکه شب اصلا نمازی نخوانده است وکسیکه زیادمی خوردوهنگام غذاخوردن نام وحمدخدانمی گویدوکسیکه بی دلیل می خندد.

امام علی(ع):قلب خودراازکینه دیگران پاک کن تاقلب آنهاازکینه توپاک شود.

حضرت زهرا(س):خداوندمتعال نمازرامایه ی دوری شماازکبروخودپسندی قرارداد.

پیامبر(ص):هرکس چهل روزگوشت نخوردبدخوی میشود.گوشت بخوریدچراکه برشنوایی تان می افزاید.

امام علی(ع):زیباسخن بگوییدتاپاسخ زیبابشنوید.

96/8/14

 • حسن اکبری
امام رضا(ع):هرگاه مردم به گناهان بی سابقه روی آورندبه بلاهای بی سابقه گرفتارمیشوند

پیامبر(ص):خشم خداوندعزوجل سخت است بر زن شوهرداری که چشم خودراازغیرشوهرخودیااز کسیکه محرم اونیست پرکند.

امام صادق(ع):هنگامیکه خداوندبخواهدملتی رانابودکندرباخواری درمیان آنان رواج می یابد.

امام صادق(ع):کسیکه ستمی کندبه سبب آن ستم درجانش یامالش یافرزندانش گرفتاری افتد.

96/8/12

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):وقتی زناکاری ورباخواری درجایی آشکارشودمردم آن عذاب خدارابه خودخریده اند.و فرمودند:وقتی زنارواج گیردزلزله پیدامیشود.وقتی حاکمان ستم کنند، باران کم شود.

پیامبر(ص):شبی که به معراج رفتم به مردمی گذشتم که شکم هایشان چون خانه ای بودودرآنها مارهایی وجودداشت که ازبیرون شکم هایشان دیده میشد.پرسیدم:ای جبرییل اینهاکیستند؟ گفت: اینان رباخوارانند.

پیامبر(ص):سودربا، گرچه بسیارباشدولی سرانجام به کمی می گراید.

امام صادق(ع):یک درهم ربانزدخداوندسنگین تراست ازهفتادبارزناکردن بامحارم درخانه خدا.

ابوبصیرازامام صادق(ع)درباره حکم رباخواربعدازروشن شدن حکم رباپرسید.حضرت فرمودند:تأدیب میشود واگررباگرفت بازتأدیب میشودواگربازرباگرفت کشته میشود.

  96/8/10

 • حسن اکبری
امام علی(ع):بدترین زندگیها، زندگی آدم حسوداست.
امام علی(ع):آدم حسود، درگفتارش اظهاردوستی کندودرکردارش، کینه خودراپنهان داردوچنین کس نام دوست راداردوصفت دشمن را.
امام علی(ع):حسودپیوسته بیماراست.اگرچه درظاهرتن اوسالم باشد.
امام علی(ع):احمق ترین مردم کسی است که کارپستی رابرای دیگران زشت بداندولی خودبدان دچار باشد.
پیامبر(ص):زنای چشمان، نگاه نارواست.
96/8/8
 • حسن اکبری

پیامبر(ص):شش چیزاست که اعمال خوب رانابودمیکند:اشتغال به عیب خلایق، سنگدلی ، دنیاپرستی ، بی شرمی، درازی آرزو وستمگری که بس نکند.

امام علی(ع):توانگرترین توانگران کسی است که اسیرحرص نباشد.

امام علی(ع):به راستی که رنج وتعب درحرص وآزاست.

امام علی(ع):بدبخت ترین شما، حریص ترین شماست.

امام علی(ع):مرگ حتمی است وروزی قسمت شده است ودیررسیدن آن شماراغمگین نکند.زیرانه حرص آن راپیش اندازدونه عفاف وخویشتن داری آن رابه تأخیراندازدوانسان مؤمن به خویشتن داری وتحمل ، سزاوار وشایسته است.

96/8/6

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):صدقه پنج قسم دارد؛ یکی به ده. صدقه به مؤمن سالم.یکی به هفتادبرابر، صدقه به مؤمن مریض. یکی به هفتصدبه فامیل یابستگان فقیر.یکی به هفتادهزاربرابر، به والدین (پدرومادر) ویکی به صدهزاربه مؤمن فقیرطلب کننده علم.

پیامبر(ص):گناه برای غیرگناهکارهم شوم است. اگرگنهکارراسرزنش کندبه آن مبتلامیشود.اگرازاوغیبت کندگنهکارشودواگربه گناه اوراضی باشدشریک وی است.

امام علی(ع):بدترین مردم کسی است که عذر رانمی پذیردوگناه رانمی بخشد.

امام علی(ع):ازحرص خودبکاه وبه همان مقدار، ازروزی که برای تومقدرشده، قناعت کن تادین خودرا نگاه داری.

  96/8/4

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):برامت خویش بیشترازهرچیزازشکم پرستی وپرخوابی وبیکاری وبی ایمانی بیمناکم.

پیامبر(ص):ازبدترین زنان شما، زنی است که درمیان خویشاوندان خودخوارودربرابرشوهرخود سرسخت باشد.نازاوکینه توزبوده اززشتی هادوری نکند.درغیاب شوهرش زینت خودرانمایش دهد ولی درحضوراوازاین کارخودداری کند.ازشوهرش حرف شنوی نداشته باشدوامراورااطاعت نکنددرخلوت با او چون شتری سرکش بهره ندهدوهیچ عذری راازشوهرش نپذیردوهیچ خطایی راازاونبخشد.     من لایحضرالفقیه ج۳ص۳۹۱

امام علی(ع):هرگاه نیتهافاسدباشد، برکت ازمیان میرود.

امام علی(ع):تندخویی راواگذارودر دلیل وبرهان اندیشه کن وازشتابکاری وبیهوده گویی خودداری کن تاازلغزش ایمن گردی.

     96/8/2

 • حسن اکبری