احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

مشخصات بلاگ

پیامبر(ص):کسیکه بمیرددرحالیکه محبت آل محمددردل اوست شهیدمرده است.آگاه باش کسی که بادوستی آل محمدبمیردتوبه کارمرده است ومؤمنی است که کمال ایمان را دارابوده است.

۱۸ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۸ ثبت شده است

امام حسن(علیه السلام):هرکه خدا را بندگی کند, خداوندهمه اشیا رابنده اوگرداند.

امام حسن(علیه السلام):درجواب مردی که عرض کردمن ازشیعیان شماهستم فرمود:ای بنده خدا ! اگرمطیع اوامرونواهی ماباشی راست می گویی. ولی اگرچنین نباشی پس با ادعای چنین منزلت والایی که اهلش نیستی برگناهت میفزای.مگو من ازشیعیان شماهستم بلکه بگومن ازدوستداران شماودشمن دشمنان شما هستم.دراین صورت توآدم خوبی هستی وبه خوبی گرایش داری.

امام حسن(علیه السلام):احسان آن است که تأخیری درپیش ومنتی درپس نداشته باشد.

امام حسن(علیه السلام):سفره دوازده رسم داردکه هرمسلمانی بایدآنها رابداند.چهارتای آنها لازم , چهارتا خوب وچهارتاادب است.آن چهارتاکه لازمند:معرفت, خشنودی, نام خداوندبرزبان آوردن وشکرگزاری است. آن چهارتا که خوب است:دست شستن پیش ازغذاخوردن , نشستن برطرف چپ , خوردن باسه انگشت ولیسیدن انگشتها است. اما آن چهارکه ازباب رعایت ادب است:خوردن ازجلوی خود , کوچک گرفتن لقمه , خوب جویدن غذا وکمترنگریستن به صورت دیگران.

ولادت باسعادت کریم اهلبیت امام حسن مجتبی(علیه السلام) راتبریک عرض مینمایم.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):دنیا وهرچه درآن می باشدملعون است مگرآنچه به واسطه آن خشنودی خدای عزوجل طلب شود.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):دعای کودکان امت من درصورتی که به گناهان آلوده نشده باشند مستجاب میشود.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):خداوندمیفرماید:هرکس چنان به یاد من باشدکه فراموش کندچیزی ازمن بخواهد بالاترازآن راکه به سوال کنندگان میدهم , به اوعطا کنم.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):دنیابه کام هیچ مؤمنی نیست . چگونه چنین باشددر حالیکه آن زندان ومایه رنج وگرفتاری اوست؟

پیامبر(صلی الله علیه وآله):یاعلی! سیربخور, اگرمن با فرشته وحی مناجات نمی کردم وسخن نمی گفتم , سیر می خوردم.همانا سیرهفتاد مرض راشفا میدهد.  طب الکبیر

   98/2/29

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):همانا اهل حق ازآن هنگام که درسختی وشدت بوده اندپیوسته درآن به سر خواهندبرد, هان بدانیداین کارتا مدت کوتاهی است , امابه عافیتی طولانی خواهدانجامید.

امام صادق(علیه السلام):سفیانی ازحتمیات است خروج اودرماه رجب خواهدبود واز آغاز خروجش تا پایانش جمعا پانزده ماه است که درشش ماه آن جنگ وپیکارمیکند چون شهرهای پنجگانه رابه تصرف درآورد نه ماه فرمانروایی خواهدکرد, ویک روز هم برآن افزوده نمی گردد.

امام باقر(علیه السلام):همانا واقعه ای برای فرزندان عباس ومروانی در قرقیسیا روی خواهددادکه پسر نوجوان درآن پیشامدپیرگرددوخداوندهرگونه یاری رااز ایشان برگیرد وبه پرندگان آسمان ودرندگان زمین الهام کندکه:ازگوشت تن ستمگران خودرا سیرکنید, سپس سفیانی خروج خواهدکرد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):مهدی دارای چشمانی است که سیاهی آن فروافتاده وموی تابدار است وبرگونه اش خالی است,مبدأ اوازسوی مشرق است وچون چنان شودسفیانی خروج کندوبه اندازه ی دوران بارداری یک زن که نه ماه است حکومت خواهدکرد , درشام خروج میکندومردم شام اورا گردن می نهندجزء چندطایفه ازآنان که برحق پایدارند, خداوندآنان را ازخروج به همراهی اونگه می داردوبا سپاهی بسیار به مدینه می آیندتا آنگاه که به دشت مدینه میرسدخداونداورا به زمین فرو میبرد واین همان فرمایش خدای عزوجل است درکتاب خودکه:اگربینی آن هنگام که هراسانندپس هیچ عذابی ازآنان فوت نشودوازمکانی نزدیک گرفتار میشوند.... سوره سبأ آیه ۵۱     غیبت نعمانی

اللهم عجل لولیک الفرج."ان مع العسر یسرا"

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بخیل رازهای خودباش و رازی راکه به توسپرده شده است , افشا مکن که افشای راز , خیانت است.
امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):هرفردی به همانند خود گرایش دارد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکس آبروی مؤمنی راحفظ کند, بدون تردیدبهشت براو واجب شود.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):مساجدرانورانی کند, کسی که دوست دارد قبرش تاریک نباشد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):صلوات فرستادن شما برمن باعث روا شدن حاجت های شما است وخدا  را از شما راضی کرده واعمال شما را پاکیزه می گرداند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):کشمش بخوریدکه صفرا راغلیظ میکندوبلغم رامیبردوعصب راقوی میکند وکند ذهنی رامیبردوخلق رانیکومیکندوجان راپاک داردوغم را میبرد. طب الکبیر

 • حسن اکبری

امیرالمومنین علی(علیه السلام): بسا کسی که برای عمل کردن امروز و فردا میکندتا آنگاه که مرگ براو هجوم آورد.

امیرالمومنین علی (علیه السلام): چگونه ادعای دوستی خدا میکندکسی که دوستی دنیا در قلبش جای گرفته است؟

پیامبر(صلی الله علیه وآله): هرتنگنایی را راه برون شدی است.

امیرالمومنین علی(علیه السلام): به کاری مشغول باش که از آن پرسیده خواهی شد.

امام صادق(علیه السلام): خوشبخت کسی است که برای نفس خودخلوت وفراغتی یابدوبه کاراصلاح آن پردازد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله): سه چیزاست که حافظه را زیادمیکندو دردهای بدن را میبرد.کندر جوییدن و مسواک کردن وقرآن خواندن.

98/2/24

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرگاه فردی ازشما دعا میکند, تقاضاهای بزرگ بنماید زیرا برخداوندهیچ چیزی بزرگ نمی آید.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هنگام آسایش خودرا به خدا بشناسان تاهنگام گرفتاری وسختی تورا بشناسد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):درآمدت راپاک کن تا دعایت مستجاب شود , زیرا هرگاه آدمی لقمه حرام به دهان خودببرد تا چهل روز دعایی از او پذیرفته نمی شود.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):صلوات فرستادن شما برمن باعث رواشدن حاجت های شما است وخدا را ازشما راضی  کرده واعمال شما راپاکیزه می گرداند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):نوشیدن آب سرد بلافاصله بعداز خوردن چیز گرم یاخوردن شیرینی دندانها ازبین میبرد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):سرکه لثه ها رامحکم وکرمهای شکم را می کشدوموجب محکم شدن عقل می گردد.

    98/2/22

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):نشانه ی خروج مهدی گرفتن خورشیداست درماه رمضان درسیزدهم وچهاردهم آن ماه.

امام باقر(علیه السلام):گویی می بینم که قومی درمشرق خروج کرده اندوخواستار حق اند ولی به ایشان داده نمیشود, بازخواستار آن میشوندوبه آنان داده نمیشود, پس چون چنین می بینند شمشیرهای خودرا برگردن خویش می افکنندپس آنچه می طلبندبه ایشان بدهندولی ایشان ازپذیرفتن آن خودداری می کنندتا اینکه قیام نمایندوآن رابه کسی بازندهندمگربه صاحب شما, کشتگانشان شهیدند, بدانید اگرمن خودآن را در می یافتم حتما خودرا برای صاحب این امر نگاه می داشتم.

امام صادق(علیه السلام):این امر نخواهدشد تا اینکه هیچ صنفی ازمردم باقی نماندمگراینکه برمردم حکومت کندتا کسی نگوید:اگرحاکم می شدیم به عدالت رفتار میکردیم. سپس قائم به حق وعدالت قیام خواهدکرد.

امام صادق(علیه السلام):درمحضرامام ازسفیانی یادشد.فرمودند:کجاوچگونه خروج کند؟ درصورتی که آن کسی که چشم او را ازکاسه درآورد ازصنعا هنوز خروج نکرده است.    غیبت نعمانی

اللهم عجل لولیک الفرج."ان مع العسریسرا".


 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):بهره مندترین مردمان از اسلام , ایرانیان هستند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):ای مردم! به نظرشمافقیرکیست؟ عرض کردندمردی که ثروتی ندارد. فرمود:نه فقیرحقیقی کسی است که ازمال خود چیزی به حساب خدا پیش نفرستد.اگرچه پس از او مال بسیاری بماند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):خانه ای که درآن قرآن خوانده میشود درنظراهل آسمان چنان می نماید که ستارگان درنظر اهل زمین.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):مؤمن را سه وقت است:وقتی که با پروردگارش مناجات میکند. وقتی که نفسش رابه حساب می کشدو وقتی که باخود ولذتهای حلال وزیبا خلوت میکند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):همانا بنده دستش رابه درگاه خدا بالا میبرد درحالیکه خوراکش حرام است , باچنین حالی چگونه دعایش مستجاب شود؟

پیامبر(صلی الله علیه وآله):دندانها را تمیز کنید, زیرا مایه ی نظافت ونظافت از ایمان است وایمان با صاحب خود دربهشت است.

    98/2/19

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):روزه روده را باریک میکند, گوشت را می ریزدوازگرمای سوزان دوزخ دور می گرداند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):روزه بگیرید تا سالم بمانید.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):روزه دل ازاندیشیدن به گناهان , برتر از روزه معده ازطعام است.

امام باقر(علیه السلام):روزه وحج , آرام بخش دلهاست.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):خواب روزه دار , عبادت است وخاموشی او , تسبیح ودعایش, پذیرفته وعملش , دوچندان.

فرا رسیدن ماه رمضان راتبریک عرض مینمایم.التماس دعا

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):خوشبخت کسی است که اسلام راپذیرفته وبه قدر معاش خود درآمد دارد وقوای بدنش نیرومنداست.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):خانه ای که درآن قرآن خوانده میشود, درنظر اهل آسمان چنان می نماید که ستارگان درنظراهل زمین.

امام رضا(علیه السلام):کسی که دنبال روزی می رودتا آبروی خودوخانواده اش را حفظ کند, اجروپاداشش از رزمنده ای که در راه خدا جنگ میکند بیشتراست.

امام صادق(علیه السلام):هرکس دنیا راطلب کندبه قصداینکه آبروی خودرا ازمردم حفظ, رفاه خانواده اش را تأمین وبه همسایه اش کمک کند, وقتی باخدا دیدار کند چهره اش همانند ماه شب بدر می درخشد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):درشگفتم از کسی که ازبیم آسیب دیدن , ازغذا دوری می گزیند, چگونه ازبیم کیفر دردناک , ازگناه نمی پرهیزد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):مویز, چه نیکو خوراکی است! پی را استحکام می بخشد, بیماری را ازمیان میبرد, خشم رافرو می نشاند.پروردگار راخشنود می سازد, بلغم رامیبرد.بوی دهان راخوش می سازد و رنگ راصفا میدهد. طب الکبیر

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):محمدبن مسلم روایت میکندازامام صادق که فرمود:همانا پیش از قیام قائم نشانه هایی خواهدبودازجمله:آزمایش (به گرفتاری) ازجانب خدای تعالی برای بندگان با ایمان. عرض کردم آن آزمایش چیست؟ فرمود:همانا فرمایش خدای عزوجل است که "وحتما شمارابه چیزی از ترس وگرسنگی وکاهش درمالها وجانهاوفرزندان خواهیم آزمودوبردباران رابشارت ده.آیه ۱۵۵بقره" آن حضرت فرمود:حتما شماراخواهیم آزمودیعنی مؤمنان را به چیزی ازترس ازپادشاهان فلان خاندان درپایان سلطنتشان و"گرسنگی" باگرانی نرخهایشان و"کاستی مالها" منظور خراب شدن بازرگانی وکم شدن رشدوسوددرآن, و"جانها" یعنی مرگ زودرس, "ومیوه ها" کم شدن باروری آنچه کاشته میشودوکمبود برکت میوه ها ومحصولات مراد است, "وبردباران رابشارت ده" بدان هنگام خروج قائم. سپس فرمود:ای محمد! این تأویل آن است, همانا خدای عزوجل میفرماید:وتأویل آن راجزء خدا وپایداران درعلم کسی نمی داند.   کتاب غیبت نعمانی باب۱۴

اللهم عجل لولیک الفرج

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):دانش میراث پیامبران است ودارایی میراث فرعونیان. دانش با انفاق کم نمیشودامادارایی باخرج کردن کم میشود.دارایی نیازمندبه نگهبان است اما دانش دارنده خودرانگهبان است.دانش درکفن هم باصاحب خود می آیداما دارایی باقی میماند.دارایی برای مؤمن وکافرفراهم می آیداما دانش جزء برای مؤمن حاصل نمیشود.[درکلام معصومین علم دوگونه است علم دین وعلم طب. بقیه دانشهافضل است.] همه مردم درکارهای دینی خودبه دانشمندنیازدارندامابه شخص دارا نیازی ندارند.دانش آدمی را درگذر ازصراط نیرو می بخشداما دارایی مانع گذشتن او میشود.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):سرآمدفضیلت ها, دانش است .نقطه پایان فضیلتها دانش است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):برتری مردم به یکدیگربه دانشهاوخردهاست نه به ثروتها وتبارها.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):ازعلم هرآنچه که , برایتان پیش می آیدفراگیریدو زنهارکه آن را برای چهارکار بیاموزید:برای فخرفروشی برعلما, یاستیزه کردن با نادانان , یاخودنمایی درمجالس ویاجلب توجه مردم به خودوریاست کردن برآنها.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):علم , دین است. نماز , دین است, پس بنگریدکه این علم را ازچه کسی فرا میگیرید.

   98/2/12

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):سخن توبرایت نگهداری ودر نامه ات برای همیشه ثبت میشود.پس آن را درچیزی به کارگیرکه تورا(به خدا) نزدیک می سازد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):رستگارشدآنکه جامه وفاداری پوشیدوزره امانتداری برتن کرد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):خالی بودن دل ازکینه وحسادت ازخوشبختی بنده است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):خوش ترین وآسوده ترین زندگی راکسی داردکه خداوندسبحان اورا قناعت ببخشدوهمسری پاک وشایسته عطایش فرماید.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):درمسواک زدن دوازده ویژگی است:۱- مایه پاکی دهان است.۲- سبب خشنودی پروردگار است.۳- دندانهاراسفیدمیکند.۴- جرم دندان را ازمیان میبرد. ۵- بلغم را می کاهد.۶- غذا رامطبوع می سازد.۷- حسنات رادوچندان میکند.۸- به واسطه ی آن سنت انجام میگیرد.۹- فرشتگان بدین وسیله حضور می یابند.۱۰- لثه راتقویت میکند.۱۱- برگذرگاه قرآن میگذرد.۱۲- نزدخداوند, هردو رکعت نمازبامسواک دوست داشتنی تر ازهفتاد رکعت نماز بی مسواک است.  طب الکبیر

   98/2/10

 • حسن اکبری

امام سجاد(علیه السلام):ای گروه شیعیان ما! بهشت دیریا زودحتما به شما میرسد.اما برای رسیدن به درجات آن باهم رقابت کنید.

امام صادق(علیه السلام):به خدا سوگند احدی ازشما به دوزخ نمی رود.

امام صادق(علیه السلام):نیکوکاری روزی را زیاد میکندوهرکه با خانواده اش نیکوکار باشد , روزیش زیاد شود.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):گنج های روزی , دراخلاق خوش نهفته است.

امام باقر(علیه السلام):هرگاه مؤمن با مؤمن دست دهدازیکدیگرجداشونددرحالیکه گناهانشان پاک شده باشد.

امام صادق(علیه السلام):مؤمن دردین نیرومنداست در زمان توانگری میانه رو ودر هنگام تهیدستی آراسته.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):چه نیکومسواکی است زیتون! ازدرختی خجسته که دهان راخوش بو میکندوجرم دندان را ازمیان میبرد, این مسواک من وپیامبران پیشین ازمن است. طب الکبیر

98/2/8

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):درموردآیه:گناهکاران با رخسارشان شناخته میشوند.سوره الرحمن۴۱ فرمود:خدا آنان را می شناسدولی این آیه درباره ی قائم نازل شده است که اوایشان را به چهره شان می شناسدواو و یارانش آنان را بی امان از دم شمشیر می گذرانند.

امام صادق(علیه السلام):درمعنی فرمایش خدای تعالی:فرمان خدا به زودی فرا میرسدپس درمورد آن شتاب جویی نکنید. فرمود:آن امر ما است که خدای عزوجل دستور فرموده است درآن شتاب جویی نشودتااورابا سه[لشکر] که عبارتنداز:فرشتگان و مؤمنان وهراس انگیزی پشتیبانی فرمایدو خروج اوهمانندخروج رسول خدااست بنابه فرمایش خدای عزوجل که میفرماید:همچنان که پروردگارت تورا ازخانه ات به حق بیرون آوردوهمانا گروهی از مؤمنان خوش نداشتند.سوره انفال۵

امام صادق(علیه السلام):آن هنگام که قائم قیام میکندشمشیرهای جنگی از آسمان فرود می آید , برهر شمشیرنام مردی معین واسم پدرش نوشته شده است.

امام صادق(علیه السلام):روزی رسول خدا دربقیع بود.که علی آمددرسمت راست حضرت نشست وسپس جعفربن ابیطالب آمدوحضرت اورادرسمت چپ خودنشاندوعباس نیزبه بقیع آمدرسول خدا اورا نیز روبه روی خودنشاند....سپس رسول خداروبه علی کردوفرمود:اندکی قبل جبرییل نزدمن بودوبه من خبردادکه آن قائم که درآخرالزمان خروج میکندوزمین راپراز دادگری میکندوازنسل تواست وازفرزندان حسین.... سپس رسول خدا به جعفرفرمود:چندلحظه پیش جبرییل نزدمن بودوبه من خبر داد کسی که پرچم را به قائم می سپاردازنسل توست... اوهمان کسی است که صورتش چون دینار است ودندانهایش به سان اره وشمشیرش چون شعله ی آتش است, باخواری داخل سپاه میشودوباعزت از آن بیرون می آید, وجبرییل ومیکاییل اورا درمیان میگیرند. سپس روبه عباس کردوفرمود:ای عموی پیامبر آیا تورا آگاه نکنم ازآنچه جبرییل مرابدان خبرداده است؟گفت چرا یا رسول الله, فرمود:جبرییل به من گفت وای برنسل تواز فرزندان عباس. عباس عرض کرد:یارسول الله آیا از زنان دوری نگزینم؟ پس رسول خدا به او فرمود:خداوندازآنچه شدنی است فارغ گردیده است.(قضای الهی چنین است)

[این حدیث طولانی است که کوتاه نوشته شد.]ازکتاب غیبت نعمانی باب۱۴ح۱

اللهم عجل لولیک الفرج

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):اهل فارس از ما اهلبیت هستند.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):جانهای خود را ازآلودگی شهوت پاک کنیدتابه درجات برین دست یابید.

امام صادق(علیه السلام):مرد برای اداره خانه وخانواده اش بایدسه کار انجام دهدهرچندبر خلاف طبع اوباشد:خوشرفتاری , گشاده دستی به اندازه , غیرت وناموس داری.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):هرکه ما خاندان رادوست داشته باشد, خدا را برنخستین نعمت سپاس گوید(حلال زادگی).

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هیچ یک ازشما ایمان ندارد, مگرآن گاه که مرا از فرزند وپدرخودواز همه مردمان دیگربیشتر دوست داشته باشد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):شستشوی دهان وبینی , ازفطرت است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرگاه کسی ازشما وضوگرفت , به سوراخهای بینی آب ببردوسپس همه را بیرون بریزد.  طب الکبیر

  98/2/5

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):چون دختر[نامحرم] شش ساله شداورا نبوس وپسرنیز چون از هفت سالگی گذشت زن[نامحرم] را نبوسد.

امام صادق(علیه السلام):چهارچیزانسان را پیش ازفرا رسیدن هنگام پیری , پیرمیکند؛ خوردن گوشت خشکیده , نشستن برجای مرطوب , بالا رفتن ازپله وآمیزش با پیر زنان.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):بدترین مردگان شما , عزب هایند(مجردها).

پیامبر(صلی الله علیه وآله):وای بر کسانی که دین را وسیله کسب دنیا میکنندو بازبان نرم خود دربرابر مردم به لباس میش در می آیند, گفتارشان ازعسل شیرین تر است ودلهایشان , دل گرگ است. خداوند متعال میفرماید:آیا به من غره میشوند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکس خلال میکند, پس مانده های غذا را بیرون افکند.هرکس چنین کند کارخوبی کرده است وهرکس چنین نکندبراو ایرادی نیست.

امام صادق(علیه السلام):پیامبرخدا ازخلال کردن با چوب انار , آس ونی , نهی کردوفرمود:اینها رگ خوره را تحریک میکنند.  طب الکبیر

  98/2/3

 • حسن اکبری

امام مهدی(عجل الله تعالی فرجه):ای شیعه ما! هدف وقصدخویش رانسبت به محبت ودوستی ما بر مبنای عمل وسنت واجرای احکام الهی قراردهید.پس همانا که موعظه ها وسفارشات لازم رانموده ام وخداوندمتعال نسبت به همه ی ماوشماگواه میباشد.

امام مهدی(عجل الله تعالی فرجه):ای شیعه ما! پس شماهم ازخدا بترسیدوتسلیم ماشویدوکارها رابه ما واگذارید, زیرا برماست که شماراسیراب ازچشمه بیرون آوریم همچنانکه ماشمارابه سرچشمه بردیم. آنچه برشماپوشیده است برای اطلاع ازآن اصرار نورزیدوبه چپ وراست میل نکنیدمقصدخودرا با دوستی ما براساس راهی که روشن است به طرف ما قرار دهید.

امام مهدی(عجل الله تعالی فرجه):ای شیعه ما! ما از اخبارواوضاع شما شیعیان کاملا آگاهیم وچیزی از آن برما پوشیده نمی ماند.

امام مهدی(عجل الله تعالی فرجه):ای شیعه ما! اگرشما که خداوندشمارا به طاعت وبندگی خویش موفق بدارد, در وفای به عهدوپیمان الهی اتحادواتفاق میداشتیدوعهدوپیمان را محترم می شمردید, سعادت دیدارما به تأخیر نمی افتادوزودتر به سعادت دیدار نایل میشدید.

امام مهدی(عجل الله تعالی فرجه):ای شیعه ما! ما در رعایت حال شما کوتاهی نمی کنیم ویادشما را ازخاطر نبرده ایم, اگرجزء این بودگرفتاریها به شما روی می آوردودشمنان شما را ریشه کن می کردند. ازخدابترسیدومارا پشتیبانی کنید.  بحارالانوار ج۵۳

*** فرا رسیدن نیمه شعبان , ولادت باسعادت امام عصرمهدی موعود راخدمت امام زمان وهمه عزیزان  تبریک عرض مینمایم.به امیددیدار روی زیبایش. هدیه ما به امام عزیزمان فرستادن چندصلوات برای سلامتی ایشان وترک فقط یک گناه ، که قدمی درجهت ظهورش  است برداشته باشیم ***

 • حسن اکبری