احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

مشخصات بلاگ

پیامبر(ص):کسیکه بمیرددرحالیکه محبت آل محمددردل اوست شهیدمرده است.آگاه باش کسی که بادوستی آل محمدبمیردتوبه کارمرده است ومؤمنی است که کمال ایمان را دارابوده است.

۱۳ مطلب در بهمن ۱۳۹۸ ثبت شده است

امام صادق(علیه السلام):شخصی ازامام پرسید:بین دوحاکم درتردیدم چه کنم؟ امام فرمودند:عادل, صادق, فقیه وباتقواترین راانتخاب کن. پرسید:اگربه تشخیص نرسیدم؟ فرمودند:ببین افرادمتدین به کدام مایلند. پرسید:اگرنفهمیدم؟ فرمودند:بنگرمخالفان آیین ماکدام رابیشتر می پسندنداوراکناربگذار وببین کدام بیشترآنهاراخشمگین میکنداورا برگزین.     اصول کافی ج۱ص۶۸

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):حق باشخصیتهاشناخته نمیشود, حق رابشناس تااهل آن رابشناسی.    روضه الواعظین ص۳۱

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):جوانمرداگربه دولت برسدمناقبش آشکارگرددوفرومایه اگربه دولت رسد, بدیهاوعیوبش آشکارگردد.    غررالحکم ح۷۸۲۸

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بروالی ورهبراست که اگربه زیادتی ازمال رسیدیانعمتی مخصوص اوگردید, موجب دگرگونی اوبه زیان ملت نشود.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):حال رعیت نیکونگرددجزء آنگاه که والیان نیکورفتارباشندو والیان نیکو رفتارنگردند, جزءآنگاه که رعیت درستکارباشند.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):ای فاطمه! آیامیدانی که برای چه به فاطمه نام گذاری شدی؟ پس علی(ع) عرض کرد:چرافاطمه نامیده شده است؟ فرمود:برای اینکه جداشده است او وشیعیانش از آتش.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):دخترمن فاطمه, اوسیده ی زنان همه ی عالمهاست ازپیشینیان وپسینیان. واو جزیی ازمن یعنی پاره ی تن من است.واو نورچشم من است واومیوه ی دل من است واو روح من است درمیان دوپهلوی من واو انسیه ی حوراست زمانیکه درمحراب خود می ایستدودرمقابل پروردگار خود جل وجلاله , نوراو برای فرشتگان آسمان میدرخشدهمچنانکه نورستارگان برای اهل زمین میدرخشد.ومیفرماید خدای عزوجل به ملائکه که: ای فرشتگان من! نظرکنیدبسوی کنیزمن فاطمه که سیده کنیزان من است که درمقابل من ایستاده بند بند او می لرزدازترس من, درحالتی که باقلب خودبه من روی آورده وبه بندگی من مشغول است, گواه میگیرم شمارا که من امان میدهم شیعیان اورا ازآتش....     ازکتاب فاطمه الزهرا  علامه امینی

  ولادت باسعادت حضرت فاطمه(س) و روز مادر راتبریک عرض مینمایم.

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):سخن چون دارو است اندکش سود می بخشدوبسیارش کشنده است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):هرگزسخنی راکه ازجوابش ناراحت میشوی مگوی.

امام باقر(علیه السلام):هرآینه من دشمن می شمارم کسی راکه درکار دنیایش تنبلی ورزد, زیراآن کسی که درکار دنیایش تنبلی کنددرکارآخرتش بیشترتنبلی می ورزد.

امام هادی(علیه السلام):خشم گرفتن بر کسی که دراختیارتوست, پستی است.

امام صادق(علیه السلام):به راستی گاهی مؤمن نیت گناه میکندبه همین وسیله از رزق محروم می گردد.

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):سه چیزازنشانه های مؤمن است:شناخت خداوشناخت دوستان ودشمنان خدا.

امام صادق(علیه السلام):مؤمن کسی است که هرچیزی ازاوبینماک باشد, زیرااودر دین خداقدرتمندوعزیز است ازهیچ چیز نمی ترسدواین نشانه هرمؤمنی است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):ای مردم! درراه راست به دلیل شماراندک رهروان آن احساس تنهایی نکنید, زیرامردم به سفره ای گردآمده اندکه سیری آن کوتاه مدت وگرسنگی اش طولانی است.

امام کاظم(علیه السلام):مؤمن ازکوه سخت تر است زیرا ازکوه باضربات تیشه ترک برمیدارداما دین مؤمن باهیچ چیزترک بر نمیدارد.

امام صادق(علیه السلام):کسی که ازفضل پروردگاردرخواست نکند, فقیروتهیدست می گردد.

 

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):برترین مؤمنان آن کسی است که ازجان وخانواده ودارایی خودبیشتر مایه بگذارد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):ایمان آن مؤمنی برتراست که هرگاه چیزی ازخدابخواهدبدهدواگرندادنیازش رابه دیگران عرضه نکند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):برترین مؤمنان کسی است که درخریدن ودرفروختن ودرپرداختن وپس گرفتن آن ,جوانمردوسخاوتمندباشد.

امام سجاد(علیه السلام):نشانه های مؤمن پنج تا است؛ پارسایی درخلوت, صدقه دادن درتنگدستی, شکیبایی دربرابرمصیبت, بردباری درهنگام خشم و راستگویی باوجودبیم وترس.

امام صادق(علیه السلام):اسراف, اهانت نسبت به نان, دروغ گفتن, اظهارحرص, خوابیدن پیش ازطلوع آفتاب, خوابیدن بین نمازمغرب وعشا, زیادگوش دادن به آوازغنا, کمک نکردن به دیگران, خودرافقیرجلوه دادن , خیانت وخودداری ازقرض نان وخمیر فقربه دنبال دارد.   طب الکبیر

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):قسم یادمیکنم که پیامبرخداساعتی پیش ازوفات خودسه باربه من فرمود:ابالحسن! امانت راکم باشدیازیادبه صاحب آن , نیک باشدیا بد برگردان, اگرچه نخ وسوزن باشد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):به کسی که تورا امین قرارداده است خیانت مکن هرچنداوبه توخیانت کرده باشدو رازاورا فاش مساز, اگرچه او راز تورافاش ساخته باشد.

امام صادق(علیه السلام):ببین علی به سبب چه چیزآن منزلت رانزدپیامبرپیداکردهمان راپیروی کن.او در حقیقت باراستگویی وامانتداری آن مقام ومنزلت رانزدپیامبریافت.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):ایمان آوردن کسی که مرادیده شگفت آورنیست بلکه شگفتی بسیارازمردمانی است که برگه هایی نوشته شده , دیدندوازابتداتا انتها به آن ایمان آوردند.

امام صادق(علیه السلام):خواندن سوره واقعه[بعدازنمازمغرب] گفتن ذکر یافتاح, یارزاق یاوهاب, یاغنی, صله رحم واخلاق خوب , پرهیزازقسم دروغ ودعاکردن برای مؤمنان رزق وروزی رازیاد میکند.   

 • حسن اکبری

امام هادی(علیه السلام):شکرگزاری ازنعمت ازخودنعمت بهتراست.چون نعمت متاع دنیای فانی است اما شکر, نعمت جاودانه آخرت است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکس بداندکسی شراب خوار است وبااین حال به اوامانتی بسپرد, خداوند ضامن اونیست ومزدوعوضی به اونخواهدداد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):امانتداری و وفاداری راست کرداری اند.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):امانتداری روزی می آوردوخیانت درامانت فقر.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):وضوگرفتن پیش ازغذا فقررا ازبین میبرد.وضوگرفتن پس ازآن, هم وغم را ازبین میبرد.    طب الکبیر

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرگاه خداوندعشق ودوستی علی رادردل مؤمنی استوارسازدوبااین حال قدمش بلغزدخداوندقدمش رادر روزقیامت برصراط استوارنگه دارد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):ظلمی که به من رسیده به احدی ازمردم نرسیده است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):نشانه های انسان صبورسه چیزاست:کسل وخسته نمیشود, بی قراری نمیکند وازپروردگارش شکایت نمیکند.چون وقتی کسل شودحقوق راضایع وتباه خواهدکردوهنگامیکه بی قراری کند, سپاسگزاری نمیکندو وقتی ازپروردگارش شکایت کندگناه خواهدکرد.

امام حسین(علیه السلام):هرگزسخن بیهوده مگوزیرابیم گناه برای تودارم وسخن سودمندنیزمگو, مگراینکه آن سخن بجا باشد.

امام باقر(علیه السلام):اگرخواستی سیب بخوری اول آن رابوکن, بعدبخور, اگرسیب را این گونه خوردی خارج میشودازبدن توهمه دردها.    طب الکبیر

 • حسن اکبری

حضرت فاطمه(س):خوشرویی بامؤمن موجب دستیابی به بهشت میشودوخوشرویی نسبت به غیرمؤمن انسان را ازعذاب آتش حفظ میکند.

حضرت فاطمه(س):پدرم قبل ازرحلتش به من فرمود:هرکس سه روزبراووبرمن درودفرستدخدابهشت رابراو واجب گرداند.عرض شد:درزندگی اووشما؟حضرت فرمود:بلی هم درحال حیات وهم پس ازمرگ.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):خدابرای غضب فاطمه غضب میکندوبرای خشنودی اوخشنوداست.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):ای سلمان! کسی که دوست بداردفاطمه دخترمراجای اودربهشت بامن است وکسی که به خشم آورداوراجای اودرآتش است.ای سلمان! دوستی فاطمه نفع میدهددر صدموطن که آسانترین ازآنها, حال مردن ودرقبرومحشروصراط وحساب است.پس کسی که دخترمن فاطمه ازاوخشنود باشدمن ازاوخشنودم وکسی که من ازاوخشنودم خدازاوخشنوداست وکسیکه دخترمن فاطمه براوخشمناک باشدمن براوخشمناکم وکسیکه من براوخشمناک باشم , خدابراوخشمناک است.ای سلمان! وای برکسی که ستم کنداورا وستم کندعلی شوهراورا و وای برکسی که ستم کندذریه او وشیعیان اورا.    ازکتاب فاطمه زهرا(س)  علامه امینی

 اللهم صلی علی فاطمه وابیهاوبعلهاوبنیها وسرمستودع فیهابعددما احاط به علمک.

شهادت حضرت فاطمه سلام علیهارا تسلیت عرض مینمایم

 • حسن اکبری

حضرت فاطمه(س):ما دست آویز الهی مردمان برگزیده خداومنزلگاه قدس اوییم.

حضرت فاطمه(س):اگربه آنچه تورا فرمان میدهیم عمل کنی وازآنچه برحذر میداریم ,دوری کنی ازشیعیان مایی, والاهرگز.

حضرت فاطمه(س):خداوندپس ازغدیرخم برای کسی حجت وعذری باقی نگذاشت.

حضرت فاطمه(س):رسول خدافرمودند:امام همچون کعبه است که بایدبه سویش روندنه آنکه اوبه سوی آنها بیاید.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):ای علی! اگر بعدازمن تونبودی مؤمنان شناخته نمی شدند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):علی ستون دین است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):کمترین کفراین است که انسان ازبرادرش سخنی بشنودوآن رانگه داردتااورا با آن سخن رسواکند.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):ای مردم! همانامن درمیان شمامانندهارونم درمیان فرعونیان وهمچون باب حطه ام درمیان بنی اسراییل وچونان کشتی نوح درمیان قوم نوح. منم آن نبإ اعظم وآن صدیق اکبر, بزودی آنچه راوعده داده شده اید خواهیددانست.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):زیادخوردن شوم است.    طب الکبیر

 

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):همانا ایمان ازاسلام برتراست ویقین ازایمان برتروچیزی عزیزتر ازیقین وجودندارد.

امام صادق(علیه السلام):کسی که زناکندوکسی که شراب بنوشدوکسی که در روز ماه رمضان عمدا روزه خودرا افطارکند, اینهاازحوزه ایمان خارج شده اند.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):ایمان درختی است که ریشه اش یقین است وشاخه اش پرهیزکاری, شکوفه اش حیاومیوه اش بخشندگی.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):فاصله بین مسلمان وبین کفرش, جزءترک نمازواجب نیست که یاعمدا ترک نمایدواصلاقبول نداشته باشدویااز بی اعتنایی نمازنخواند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):غذای شخص کریم دوا است وغذای شخص بخیل درداست.پس بهترین آن است انسان ازشخص بخیل چیزی نخورد.

 

 • حسن اکبری

امام باقر(علیه السلام):کسی میتواندخداپرست باشدکه خداراشناخته باشدوکسی که خدارا نشناخت درگمراهی به عبادت پرداخته است.ابوحمزه ثمالی گفت:فدایت شوم شناخت خداچگونه است؟ فرمودند: تصدیق خداورسول خداو التزام به ولایت علی وپیروی ازاو وسایرائمه هدی وهمچنین بیزاری از دشمنان آنان به سوی خدای عزوجل. وخدا اینگونه شناخته میشود.

امام عسکری(علیه السلام):خداوندمتعال به آدم گفت:ای آدم! به این دلیل به ملائکه امرکردم تابه عنوان عظمت تودربرابرت سجده کنندکه وجودتوظرف این انوار(نوراهلبیت) است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):حق علی براین امت , مثل حق پدربرفرزندش است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):کسی که میخواهدزندگی ومرگش همانندمن باشدودربهشت جاودانه ای که پروردگارم به من وعده کرده, ساکن شود, ولایت علی بن ابیطالب راانتخاب کند, زیرا اوهرگزشمارا ازراه هدایت بیرون نبرده وبه گمراهی نمی کشاند.    الغدیرج۱۰ص۲۷۸

امام کاظم(علیه السلام):ولایت علی درکتابهای همه پیامبران ثبت شده است وهیچ کس پیامبر نشده مگربا میثاق نبوت محمدوامامت علی.   سفینه البحار ج۲ص۶۹۱

پیامبر(صلی الله علیه وآله):خانه ای که درآن خرمانباشدمانندآن است که طعامی نداشته باشد.

 

 • حسن اکبری