احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

مشخصات بلاگ

پیامبر(ص):کسیکه بمیرددرحالیکه محبت آل محمددردل اوست شهیدمرده است.آگاه باش کسی که بادوستی آل محمدبمیردتوبه کارمرده است ومؤمنی است که کمال ایمان را دارابوده است.

۱۱ مطلب در مهر ۱۳۹۹ ثبت شده است

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):دعای توراه قبول شدن نمی یابدزیرا که اجابت آنهارابا گناهان گرفته ای.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):موعدمقرر مرگ, خودبهترین دژوپناهگاه است زیرا هیچ یک ازمردم نیست مگراینکه ازجانب خداوندنگهبانانی است که اورا همراهی میکنندتادرچاه نیفتدیا دیواری برسرش نریزد یا درنده ای آسیبش نرساندوچون موعدمرگ اوفرا رسددربرابرمرگ رهایش سازند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):مرگ اولین منزل آخرت وآخرین منزل دنیاست خوشابه حال کسی که دراولین منزل موردتکریم واحترام قرارگیردوخوشابه حال کسی که درآخرین منزل ازمشایعت برخوردارباشد.

امام صادق(علیه السلام):کسی که دل اوبرای مابه دردآیدروزی که هنگام مردنش باشدمارا میبیندچنان شادمان میشودکه این شادمانی دردلش می ماند تادرحوض کوثربرما واردشودوحوض برای دوستان ماشادشود آنگاه برآن واردشوندآنقدر ازخوردنی ها به اوبچشانندتاجایی که  راضی نمیشودازآنجا به جای دیگربرود.

امام صادق(علیه السلام):درقبر جزء ازمؤمن محض ویا کافرمحض سؤال نمیشود.

 • حسن اکبری

امام رضا(علیه السلام):هرکس درمجلسی بنشیندکه درآن یادما زنده میشودقلبش در روزی که قلبها  میمرند نمی میرد.

امام رضا(علیه السلام):ازمانیست آنکه دنیای خودرا برای دینش ودین خودرا برای دنیایش ترک گوید.

امام رضا(علیه السلام):بهترین مال آن است که آبرو با آن محفوظ بماند.

امام رضا(علیه السلام):خداوندبگو مگو وضایع کردن مال وخواهش بسیار را دشمن دارد.

امام رضا(علیه السلام):هرکس میخواهدمعده اش آزارش ندهددربین غذا آب نخورد.

      شهادت امام رضاعلیه السلام راتسلیت عرض مینمایم

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):به محبت وعشق به مااهلبیت روی بیاورید, زیرا کسی که خدارابا چنین خصلتی ملاقات کندداخل بهشت گرددوازشفاعت مابرخوردارشود.قسم به خدایی که جانم دردست اوست جزء بامعرفت به حق ماهیچ کس ازعمل خودبهره ای نخواهدبرد.    امالی شیخ مفید

پیامبر(صلی الله علیه وآله):خوشابه حال کسی که مرادیده وبه من ایمان آورده وخوشا , خوشا, خوشا, خوشا, خوشا, خوشا وخوشا(هفت مرتبه تأکیدکردن)  به حال کسی که مرا ندیده وبه من ایمان آورده است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):بهترین چیزی که به مردمؤمن داده شده خوی نیکوست وبدترین چیزی که به انسان داده شده دل بد درچهره زیباست.

امام حسن(علیه السلام):سالمترین دلها, دلی است که ازشبهات پاک باشد.

امام حسن(علیه السلام):احسان آن است که تأخیری درپیش ومنتی درپس نداشته باشد.

امام حسن(علیه السلام):مؤمنی که ازقسمت خودناخشنودباشدو وضعیت خودراناچیزشمارد درحالیکه حاکم براوخداست چگونه میتواندمؤمن باشد؟

 شهادت پیامبرصلی الله علیه وآله وامام حسن علیه السلام راتسلیت عرض مینمایم

 • حسن اکبری

امام سجاد(علیه السلام):گناهانی که پرده عصمت راپاره میکنندعبارتنداز:نوشیدن هرنوع ازمشروبات مست کننده, قماربازی, انجام کارهای مضحک, سخنان وشوخی های بیهوده که موجب خنده بی موردمیشوند, عیب جویی مردم وبازگو کردن آن وهمنشینی باانسانهای بی بندوباروشکاک.

امام سجاد(علیه السلام):گناهانی که نعمت راتغییرمیدهندعبارتنداز:ظلم وتعدی برمردم وترک عمل خیری که به آنهاعادت شده وترک امربه نیکیها وکفران نعمت وترک شکر.

امام سجاد(علیه السلام):گناهانی که دعارا باز میگردانند:نیت بد داشتن وپلیدی باطن ودورویی بابرادران دینی وترک تصدیق به اجابت دعاوتأخیرنمازهای واجب تاوقت آن بگذردوترک تقرب جستن به خدا به وسیله نیکی وخیرات وبد دهنی وگفتن سخنان زشت می باشد.

امام سجاد(علیه السلام):گناهانی که موجب میشوندبلا نازل شود:ترک فریادرسی مظلوم ویاری ندادن او ورها ساختن امربه معروف ونهی ازمنکر است.

امام سجاد(علیه السلام):گناهانی که امیدرا در دل انسان به ناامیدی تبدیل میکنند:مأیوس شدنداز رحمت خدا وناامیدی ازمحبت پروردگار و اعتمادکردن به غیراو و دروغ پنداشتن نویدخدای عزوجل می باشد.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):ولایت اهلبیت من امان از دوزخ است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکس دیگری را ازاصحاب مرا برعلی برتری نهد, کافراست.  امالی شیخ صدوق

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکس امامت علی راپس ازمن منکرشودچون کسی باشدکه در زندگیم پیغمبری مرا منکراست وهرکس پیغمبری مرامنکرباشدچون منکر ربوبیت پروردگارعزوجل خویش است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):خدای عزوجل میفرماید:اگرهمه مردم بر ولایت علی متفق بودند, من دوزخ را نمی آفریدم.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):چه بسیارندمهلت یافتگان غافل بانعمتی که به ایشان داده میشودبه دام غفلت می افتندوبا پرده ای که برگناه ایشان کشیده میشودگول میخورندوباسخن نیکی که درباره آنان گویند درمعرض آزمایش قرار میگیرندوخدا هیچ کس را به چیزی مانندمهلت دادن درمعرض آزمایش قرار نداده است.

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):خواب, آسایش تن است وسخن گفتن, آسایش روح است وخاموشی, آسایش خرد.

امام صادق(علیه السلام):هرکس واجبات حق را برپاداردوازمحرمات خدا برکنارباشدو ولایت خاندانم را خوش داشته وازدشمنان خدای عزوجل بیزاری جوید,ازهرکدام ازهشت دربهشت که خواهدواردشود.

امام کاظم(علیه السلام):عیال مرد, اسیران اویند.هرکس خدابه اونعمت داده براسیران خودتوسعه دهد واگرنکندبسا باشدآن نعمت ازدستش برود.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هیچ مردوزن مؤمنی ازاول روزگارتاروزقیامت نباشدحزءآنکه شفیع آن کسی باشد که دردعایش بگوید: اللهم اغفرللمؤمنین والمؤمنات, بنده ای باشدکه روزقیامت دستوردهندبه دوزخش برنداورابسوی دوزخ بکشندوهمه مردوزن مؤمن گویند:خدایا این است که برای مادعا میکردمارا درباره اوشفیع کن خداشفاعت آنهابپذیردواونجات یابد.

 • حسن اکبری

امام عسکری(علیه السلام):نشانه های مؤمن پنج چیزاست:پنجاه ویک رکعت نماز, زیارت اربعین, انگشتر به دست راست کردن, برخاک سجده کردن و بسم الله الرحمن الرحیم را درنماز بلندگفتن.      وسایل الشیعه

پیامبر(صلی الله علیه وآله):درکانون دلهای مؤمنان معرفتی ویژه نسبت به حسین وجود دارد.

امام صادق(علیه السلام):به سدیر فرمود:آیازیادبه زیارت حسین علیه السلام میروی؟ سدیرگفت: آقاجان راهم دوراست , نمیتوانم. حضرت فرمود:درمنزلت غسل کن , به بام خانه برو, به سوی قبرحسین علیه السلام اشاره کن وبه اوسلام بده, برایت زیارتش نوشته میشود.    وسایل الشیعه ج۱۴ص ۵۷۸

امام حسین(علیه السلام):من کشته ام برای اشک, مؤمن یادم نکندجزء آنکه گریه اش گیرد.

امام حسین(علیه السلام):جواب امام درباره شناخت خدا:شناخت مردم هرزمان نسبت به امامی که اطاعتش برآنان واجب است.

       اربعین امام حسین علیه السلام راتسلیت عرض مینمایم

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکس درآنچه ازعمرش مانده خوشرفتارباشدمؤاخذه ازگذشته نداردوهرکس درآنچه ازعمرش مانده بدکردارشد از اول تاآخرمؤاخذه دارد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکس دین مراداردوراه میرودوپیرو قانون من است بایدمعتقدبه برتری ائمه خاندان من باشدبرهمه امتم , زیرامثل آنهادراین امت مثل باب حطه است دربنی اسراییل.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):برای خداونددرزمین فرشتگان جهانگردی است که سلام امت رابه من میرسانند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):چون کسی کفن خودراآماده سازدهرآنگاه به اونگاه کنداجربرد.

امام صادق(علیه السلام):مبادا دردین ستیزه کنیدکه دل رااز یادخدامنصرف کندوباعث نفاق وکینه شود وبه دروغ کشاند.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):پیوسته بادوستی ما اهلبیت همراه باشیدکه هرکس خدارا ملاقات کنددرحالیکه مارا دوست داشته باشدبه شفاعت ماداخل بهشت گرددوسوگندبه آنکه جان من به دست قدرت اوست هیچ بنده ای ازکاروکوشش خودبهره مند نگرددجزء بامعرفت وشناخت ما.

امام صادق(علیه السلام):چون گناه بنده فراوان شودوعمل صالحی نداشته باشدکه جبران آن گناهان کند, خداونداورابه غم واندوه گرفتار نمایدتاگناهانش را پاک سازد.

امام صادق(علیه السلام):ماازمیان شیعیان خودبه کسی علاقه مندیم که عاقل, فهمیده, دانا , بردبار, مدارا کننده, بسیارراستگو وبا وفا باشد.

امام رضا(علیه السلام):ازجمله مطالبی که امیرالمؤمنین به کمیل بن زیادفرموده این است که: کمیل! برادر تو دین توست پس هرطور که میخواهی ازدین خوداحتیاط ومحافظت به عمل آور.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):وقتی دوکس باهم انجمن میکنندآنچه میانشان میگذردامانت خداست و روا نیست که یکی ازآنهاچیزی راکه برادرش دوست نداردبه زیان او فاش سازد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):مجلسها سه گونه است:سودمند, سالم وپژمرده. مجلس سودمندمجلسی است که درآن ذکرخداشود.محفل سالم محفل خاموش است ومحفل پژمرده آن است که درآن به باطل پرداخته شود.

امام صادق(علیه السلام):کسی که بدون بینش عمل کندهمچون کسی است که دربیراهه میرود.چنین کسی هرچه تندتر برود دورتر میشود.

امام کاظم(علیه السلام):ای هشام! خردمندان, زیادی دنیا راهم واگذاشتندچه رسدبه گناهان. درحالیکه رها کردن دنیافضیلت است ورها کردن گناه واجب.

امام کاظم(علیه السلام):بهترین چیزی که بنده بعدازشناخت خدا به وسیله آن به درگاه الهی تقرب پیدا میکند, نماز است.

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):ناشکیبایی درمصیبت , مصیبت رازیادمیکندوشکیبایی کردن آن راازبین میبرد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):با بیتابی زیاد, مصیبت بزرگ میشود.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرچیزی شرافتی داردوشریف ترین نحوه نشستن آن است که روبه قبله باشد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکه به خداو روز واپسین ایمان داردنبایددرمجلسی که درآن ازامامی بدگویی یاازمسلمانی غیبت میشود بنشیند.

امام صادق(علیه السلام):سزاوارنیست مؤمن درمجلسی بنشیندکه درآن معصیت خداوندمیشودواونمیتواند آن وضع راتغییردهد

 • حسن اکبری