احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

مشخصات بلاگ

پیامبر(ص):کسیکه بمیرددرحالیکه محبت آل محمددردل اوست شهیدمرده است.آگاه باش کسی که بادوستی آل محمدبمیردتوبه کارمرده است ومؤمنی است که کمال ایمان را دارابوده است.

۳۲ مطلب در فروردين ۱۳۹۶ ثبت شده است

دریافت یورش به خانه وحی
 • حسن اکبری
دریافت دانستنیهای شیطان پرستی
 • حسن اکبری
دریافت صلوات 1              دریافت2        دریافت3              دریافت4
 • حسن اکبری
دریافت کتاب عصرظهور
 • حسن اکبری

دریافت کتاب غیب نعمانی

 • حسن اکبری
 • حسن اکبری
دریافت کتاب دینی 1331
 • حسن اکبری
دریافت کتاب دینی1328
 • حسن اکبری

دریافت مقتل

 • حسن اکبری
دریافت کتاب نصوص
 • حسن اکبری

امام صادق(ع):هرکس بخواهددعایش مستجاب شودبایدکسب خودراحلال کندوحق مردم رابپردازد دعای هیچ بنده ای که مال حرام درشکمش باشدیاحق کسی برگردنش باشدبه درگاه خدابالا نمی رود.

امام باقر(ع):هیچ چیزنزدخدامحبوب ترازکاری نیست که برآن مداومت شودهرچنداندک باشد.

پیامبر(ص):هرگاه گناهانت زیادشدپشت سرهم آب بنوشان.

      96/1/30

 • حسن اکبری

امام صادق(ع):همه خیردرخانه ای نهاده شده وکلیدش رازهدوبی رغبتی به دنیاقرارداده اند.

پیامبر(ص):هیچ امتی پس ازپیامبرشان اختلاف نکردندمگرآنکه گروه باطل برحق گرایان چیره شدند.    کنزالعمال ح ۹۲۹

پیامبر(ص):بهترین مؤمنان کسی است که محورالفت مؤمنان باشد. کسیکه انس نگیردوبادیگران مأنوس نشودخیری ندارد.

امام علی(ع):اصلاح اختلافها ازتمامی نمازها وروزه هابرتراست.

         96/1/28

 • حسن اکبری

امام صادق(ع):دنیامانندآب دریاست که هرچه شخص تشنه ازآن بیشترآشامد تشنگیش بیشترشودتااورا بکشد.

امام صادق(ع):چیزیکه مایه تقرب به خدای متعال است کوچک مشمار، اگرچه پاره خرمایی باشد.

امام صادق(ع):شیعیان مابایکدیگرمهربانندچون تنهاباشندخدارا یادکنند.

امام صادق(ع):چون خدا خیربنده ای خواهداورادردین دانشمندکند.

پیامبر(ص):سزاوارنیست زن مسلمانی لباسی بپوشدکه بدن وی رانمی پوشاند.

            96/1/26

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):کسیکه ترک کننده نمازرابه دادن طعامی یالباسی یاری کندمثل این است که هفتادپیغمبر راکشته که اول آنهاآدم وآخرآنها محمد است.

امام باقر(ع):هنگامیکه فرزندان ماپنج ساله شدنددستورمیدهیم نمازبخوانندپس شماهم وقتی فرزندانتان به هفت سالگی رسیدندآنهارابه نمازدستوردهید.

پیامبر(ص):نمازپرچم اسلام است مؤمن واقعی کسی است که دل به آن دهدومراقب حدودوآداب و وقت آن باشد.

       96/1/24

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):کسیکه می خواهدبه نی سرخ فامی که خداآنرابدست خوددربهشت عدن کاشته است دست درازکندوآنرادستاویزخودقراربدهدبایدمحبت وعلاقه به علی رادستاویزخویش سازد.    الریاض النضره۲/۲۱۵

رسول خدا(ص):هرکس دوست داشته باشدازصراط مانندبادی بگذردوبدون حساب واردبهشت گردد ولی وجانشین من علی رادوست بداردوهرکس میخواهدواردآتش شودولایت اوراترک کند.

پیامبر(ص):یاعلی!هیچ کس بغض تورانداردمگرزنازاده یافرزندحیض یامنافق.   ینابیع الموده /قندوزی حنفی ص۲۵۲

امام علی(ع):خوابیدن باعلم ویقین بهترازنمازونیایش خداباشک وتردیداست.

         96/1/22

 • حسن اکبری

رسول خدا(ص):کسی ازنعمت ایمان بهره ای نداردمگراینکه مرازخودش محبوب تربداندواهل بیت مرا, ازاهلبیت خویش بیشتردوست بداردوعترت وذریه مراازعترت وذریه خویش محبو ب تربداند. کنزالعمال۱/۱۱

امام علی(ع):من بنده ی خداوبرادررسول خداوصدیق اکبرم این اوصاف راپس ازمن کسی نمی تواند به خودنسبت دهدمگرانسان دروغگو. من هفت سال پیش ازهمه ی مردم به آیین اسلام گرویدم. تاریخ طبری۲/۵۶  وخصایص النسایی ص۳

ابوذرغفاری:ازرسول خداشنیدم خطاب به علی فرمود:توصدیق اکبری وفاروق این امتی که همانا حق راازباطل جدامی سازی.    الریاض النضره/محب طبری۲/۱۵۵

رسول خدا(ص):علی بهترین آفریده (یابهترین بشر)است وکسیکه دراین موردشک کند کافراست.  تاریخ بغداد۷/۴۲۱

رسول خدا(ص):ازراه وحی چنان دریافته ام که علی دارای سه خصلت است؛ سیدمسلمانان, پیشوای پرهیزگاران وراهبرسپیدچهرگان.   مستدرک حاکم۳/۱۳۷

ام سلمه:ازرسول خداشنیدم که فرمود:علی باقرآن است وقرآن باعلی است این دوازیکدیگرجدا نمی شوندمگراینکه درروز قیامت درکنارحوض کوثرمرادریابند.      مجمع هیثمی۹/۱۳۴

عایشه:می دیدم پدرم ابوبکرهمواره به چهره ی علی مینگردبه اوگفتم :ای پدرچراهمواره به چهره علی می نگری؟گفت:ای دختر!ازرسول خداشنیدم که فرمودنظرکردن به چهره ی علی عبادت است.  الریاض النضره۲/۲۱۹

انس بن مالک:ازرسول خداشنیدم فرمود:سرلوحه ی نامه ی مومن محبت علی است.  تاریخ بغداد۴/۴۱۰

رسول خدا(ص):دوستی علی حسنه ای است که هیچ سیه ای به آن زیان واردنمی سازد.    کنوزالحقایق مناوی ص۶۲

ابوبکردرحال احتضارگفت:ازرسول خداشنیدم که میفرمود:برفرازصراط عقبه ای است که کسی نمی تواندازآن عقبه عبورکندمگردرصورتیکه جوازعبورازعلی بن ابیطالب دردست داشته باشد...  تاریخ بغداد۱۰/۳۵۶

علی(ع):به آن خدایی که دانه راشکافته ومردمان راآفریده است پیغمبراکرم درحین یادآوری به اطلاع من رسانیدکه مراجزء مؤمن دیگری دوست نمی داردوبه غیراز منافق , دیگری بامن دشمنی نمی ورزد. صحیح مسلم/کتاب ایمان.. مسنداحمدحنبل۱/۸۴ -ابن ماجه /صحیح ص۱۲.

        96/1/21


 • حسن اکبری

رسول خدا(ص):دوست بداریدخدارا برای اینکه غذامیدهیدبه شماازنعمت های خودودوست بداریدمرابه جهت دوستی خداودوست داشته باشیداهل بیت مرابرای خاطردوستی من.   علل الشرایع

رسول خدا(ص):یاعلی!هرکه مراوتوراوامامهایی که ازنسل توهستنددوست بداردبایدبرحلال زادگی خود خداراحمدنمایدزیرادوست نمی داردمارامگرآن کسیکه حلال زاده باشدومارادشمن نمی داردمگرحرامزاده.(علل الشرایع شیخ صدوق ص372)

رسول خدا(ص):هرکه دوست بداردعلی رادرزنده بودن من وبعدازرحلت من خدای تعالی برای اوامن وایمان بنویسدتازمانیکه خورشیدطلوع وغروب میکندوهرکه اورادشمن بداردچه درحال حیات من وچه بعدازرحلت من، میمیردمانندمردمان زمان جاهلیت وازاوباز خواست می نمایدازرفتاروگفتارش.(علل الشرایع شیخ صدوق ص 376)

رسول خدا(ص):هرکس که امامان ازخاندان مراروزیش فرمایدبه خیردنیاوآخرت دست یافته وشک نداشته باشدکه بهشتی است.

ابوسعیدخدری:ماگروه انصارمنافقان راازکینه ونکوهش کردن آنان نسبت به علی میشناختیم. (صحیح ترمذی2/299)

      96/1/20

 • حسن اکبری

امام جواد(ع):مرگ انسان به سبب گناهان بیش ازمرگ بااجل است وزندگی به خاطرنیکوکاری بیش اززندگی عمروسال است.

امام جواد(ع):زینت فقرپاکدامنی است, زینت غنی شکراست, زینت بلاوسختی صبراست, زینت علم تواضع است, زینت عقل ادب است, زینت بزرگواری خوشرویی است, زینت نیکوکاری منت نگذاشتن است, زینت قناعت انفاق بیش ازوظیفه است, زینت ورع ترک خواسته هاست.

امام جواد(ع):اگرآسمانها وزمین برشخصی بسته شودولی تقوای الهی پیشه کندخداوندگشایشی ازآنها برایش قرار میدهد.

امام جواد(ع):هرکس برمرکب شهوت سواراست هیچ لغزشی ازاوبخشوده نمی شود.

امام جواد(ع):دین سرافرازی است ودانش گنج است وسکوت نوری است ونهایت زهدپاکدامنی است وهیچ چیزمانندبدعت دین راازبین نمی بردوهیچ چیزمثل طمع مردراتباه نمی کندوبه واسطه رؤسامردم اصلاح میشوندوبه واسطه دعا , بلابرطرف میگردد.

امام جواد(ع):نعمتی که سپاسگزاری نشودمانندگناهی است که آمرزیده نشود.

             96/1/19

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):خداوندنمازپنج گروه رانمی پذیرد؛ ۱- بنده ای که ازنزدمولای خودفرارکرده است. ۲- زنی که شوهرش ازوی راضی نیست. ۳- شراب خوارو دایم الخمر. ۴- کسیکه عاق والدین شده است. ۵- رباخوار.

امام حسن(ع):مفهوم ومعنای سیاست آن است که حقوق خداوندوحقوق موجودات زنده وحقوق مردگان رارعایت کنی.

امام حسین(ع):شکرتوبرنعمت گذشته , زمینه ساز نعمت آینده است.

         96/1/18

 • حسن اکبری

امام علی(ع):قلب نوجوان همچون زمین ناکشته است که هرچه درآن افکنده شودمیپذیرد.

پیامبر(ص):دزدترین مردم کسی است که به خاطرسرعت وشتابزدگی ازنمازخودکم کند.نمازچنین انسانی همچون جامه مندرسی درهم پیچده شده به صورت اوپرتاب میگردد.

امام صادق(ع):قبل ازاینکه دشمن اعتقادنوجوان رابه غارت بردبه اومعارف دین رابیاموز.

پیامبر(ص):هرکس بدهکارناتوانی رامهلت دهدبرای هرروزش ثواب صدقه درراه خدامیباشد.

             96/1/17

 • حسن اکبری


پیامبر(ص):تعجب دارم ازکسانیکه نسبت به خوردوخوراک خوداهمیت می دهندتامبادامریض شوند ولیکن اهمیتی نسبت به گناهان نمی دهندوباکی ازآتش سوزان جهنم ندارند.

رسول اکرم(ص):علم سه چیزاست؛ قرآن, عترت وسنت پیامبر و گفتن نمیدانم.

رسول اکرم(ص):هرکه ریاست ومسؤلیتی رابپذیردوبداند که اهلیت آن راندارددرقبروقیامت جایگاه اوپراز آتش خواهدشد.

پیامبر(ص):هرکس بدهکارناتوانی رامهلت دهدبرای هرروزش ثواب صدقه درراه خدا میباشد.

            96/1/16

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):من بعدازنهی شدن ازبت پرستی ازچیزی به اندازه کشمکش کردن بامردم نهی نشدم.

امام علی(ع):آنچه اطراف ظرف غذاوسفره میریزدجمع کنیدوبخوریدکه هماناهرکس آنهارابه قصد شفامیل کندبه اذن حق تعالی شفای تمام دردهای اوخواهدشد.

پیامبر(ص):علاقه نسبت به ریاست وثروت سبب روییدن نفاق درقلب ودرون خواهدشدهمان طوری که آب وباران سبب روییدن سبزیجات میباشند.

پیامبر(ص):هرکس سه خصلت دراوباشدازمنافقان به شمارمیروداگرچه نمازبخواندو روزه بگیردو گمان کندکه مسلمان است؛ کسیکه دروغ گوید, هرگاه وعده دهدتخلف نمایدودر امانت خیانت کند.

             14/1/96

 • حسن اکبری

رسول اکرم(ص): من به بهشت نگاه کردم واکثرساکنان آنجا رااز فقرا وبینوایان یافتم درآنجا
  کمترین  اشخاص اغنیاوزنان میباشند.
رسول اکرم (ص): فقر ازتوانگری بهتراست مگرکسیکه بخواهد ازمالش وام داری را از وامش نجات دهدویامصیبت زده ای رامساعدت کند.
رسول اکرم (ص): من بعداز خودازامت خویش از سه چیز میترسم ؛قرآن رابرخلاف تاویل
  نمایند لغزش عالم راپیگیری کنندومالدار شوندودرنتیجه طغیان وسرکشی نمایند اینک شماراآگاه میکنم که چگونه ازاین خصلت ها رها گردید؛ اما قرآن     رابه محکمات آن توجه کنید وبه متشابهات آن ایمان بیاوریدامادرمورد عالم باید منتظرباشیدکه اوازلغزش خودبازگرددولی درموردمال باید باشکروسپاس و ادای حق آن خودرا خلاص کنید. ** 96/1/12

 • حسن اکبری

رسول اکرم (ص): شفاعت کنندگان پنج گروهند: قرآن - خویشاوندان - امانت - پیغمبر شما و   خاندان  واهلبیت او.
امام صادق(ع): زیاد نماز خواندن وروزه گرفتن عبادت نیست بلکه اندیشیدن درامرخدا عبادت است.
امام صادق(ع): فریب نماز وروزه مردم را نخورید زیرا آدمی گاه چنان به نماز وروزه خومیکند که اگر ترک گوید احساس ترس میکند بلکه آنهارا به راستگویی وامانتداری بیازمایید.
امام علی (ع) : زنهار از پری شکم زیرا موجب سخت دلی - کاهلی درنماز وتباهی بدن میشود.
 پیامبر(ص):خدالعنت کندرشوه دهنده, رشوه گیرنده وواسطه میان آن دورا.   

96/1/10

 • حسن اکبری

پیامبر(ص) : بیش از هر چیز بر امت خود از شرک بخدا بیم دارم من نمی گویم که خورشید وماه یا بت میپرستند ولی کارهایی برای غیر خداانجام میدهندودست خوش شهوت  نهانی میشوند.
امام علی (ع) :  ثروت فراوان دشمن مومنان وپیشوای منافقان است.
امام صادق(ع): برای دل(روح) مومن چیزی زیانبارتر از پرخوری نیست زیرا پرخوری باعث سنگدلی وقساوت قلب وتحریک شهوت میگردد.
امام علی(ع):اگریک قطره شراب درچاهی افتدوپس از چندی آن چاه ازبین برود وبه جای آن
    مناره مسجدی بنیان شود من بالای آن مناره اذان نخواهم گفت.
امام صادق(ع):نشانه های زنازاده سه چیزاست؛ بدگویی پشت سردیگران، علاقه مندی به عمل زنا ودشمنی باما اهلبیت.
امام صادق(ع): هرگاه زنا شیوع یابد زمین لرزه پدیدار شود.
امام صادق(ع):کسیکه شیفته حرام وشهوت زناباشد شریک شیطان است.
امام علی(ع): اعتیاد به دروغگویی فقر می آورد.
امام علی(ع):دایم الخمر همچون بت پرست خداوندعزوجل رادیدار میکند.  *** 96/1/9
                              

 • حسن اکبری

 امام باقر(ع): کسی نیست که مرتکب ظلمی شود مگراینکه خداوند اورا مجازات جانی یامالی مینمایدولی ظلمی که بین او وخداوند عزوجل باشدوقتی از آن توبه کند آمرزیده میشود.
 امام صادق(ع) : کسیکه مال برادر مسلمانش را بخورد وآن را به وی باز نگرداند در روز قیامت آتش سرخ شده وگل انداخته جهنم را خواهد خورد.

  امام علی (ع): بزرگترین خطاها برداشتن مال مسلمان بدون حق است.
  امام صادق (ع): کسیکه غذای سه روز را داشته باشد وگدایی کنددر روزیکه با خداوندملاقات کنددرحالیکه اورا ملاقات خواهد کرد که در صورتش گوشتی نیست. ***   96/1/7
                                                                                                                   
 

 • حسن اکبری

... پیامبرفرمود:ای سلمان!درآن زمان حج میکنندثروتمندهای امت من برای گردش وتماشاواستراحت ومیانه حالهابرای بازرگانی وتجارت , وحج میکنندفقرای ایشان برای نمایش دادن وگوشزدکردن ویاد میگیرندگروهی قرآن راوآن راباسازهامیگیرندوگروهی فقه واحکام رایادمیگیرندبرای غیرخداوزنازادگان بسیارمیشوندومردم به روی دنیامی افتند... اینهاوقتی است که حرمتهاهتک شودوگناهان کسب کرده شودواشراربراخیارمسلط شوندودروغ گفتن آشکارشودوخیانت ظاهرگرددولجاجت درمردم زیاد شودو فقروپریشانی درمردم فاش شودومردم به لباسهافخرکنندوباران درغیروقت ببارد... مؤمن درآن زمان ذلیل وخوارترکس باشددرمیان امت, ودرمیان خوانندگان وعبادت کنندگان توبیخ وسرزنش زیادشود. پس این جماعت درملکوت آسمانهانجاست هاوپلیدیهاخوانده شوند.... پس زمین پاره های جگرخودرا (طلاونقره)بیرون می اندازد.پس حضرت بدست به ستونهااشاره وفرمود:مثل اینها.پس درآن وقت نفع نمیدهد نه طلاونه نقره.پس این است معنای گفته ی خدای متعال:فقدجاء أشراطها.   (پایان حدیث جابر... ازکتاب نوایب الدهورفی علایم الظهور... طباطبایی.. بطورخلاصه)       

          96/1/6

 • حسن اکبری

... پیامبرفرمود:ای سلمان!ودرآن زمان اکتفامی کنندمردهابه مردهادرفجورو زنهابه زنهاوغیرت کشیده شودبرسرپسران همچنانکه غیرت کشیده شودبردختردرخانه کسانش وشبیه گردندمردان به زنان وزنان به مردان وسوارشوند زنهابرزین ها. پس برایشان است ازامت من لعنت خدا... درآن زمان مسجدها زینت کرده شودهمچنانکه بیع وکلیساهای یهودونصارازینت کرده شودوقرآن وکتابهازینت کرده شودو مناره هاطولانی شودوصف های جماعات زیادشودبادلهایی که بغض وکینه ی یکدیگرراداردوبازبانهای مختلفه.ای سلمان!درآن وقت زیورمیکنندمردان امت من به طلاومیپوشندحریرودیباراومیگیرند پوست های پلنگ دباغی کرده ی نازک را.ای سلمان!ودرآن وقت ظاهرمیشودرباومعامله میکنندبه سلف(پیش فروش)ورشوه دادن ودین پست وخوارشودودنیا بالارود.ای سلمان!درآن وقت طلاق بسیارمیشودو حدودخدابرپانمی شودوهرگزضررنمی رساندخداراچیزی. درآن وقت ظاهرمیشود زنهای مغنیه(خواننده نوازنده ورقاصه و...)وحکومت میکنندووالی میشوندبرایشان شریرترین امت من.(نوایب الدهور... طباطبایی)

          96/1/5

 • حسن اکبری

پیامبرفرمود:ای سلمان! درآن وقت مردبازن خودشریک درتجارت شودوباران باریده نشودوصاحبان کرامت مغضوب اهل آن زمان واقع شوندمغضوب شدنی ومردمان تنگدست کوچک شمرده شوند. درآن زمان بازارهابه همدیگرنزدیک شود.یکی به دیگری گوید که چیزی نفروختم ودیگری گویدمنفعت وسودی نبرده ام. پس نبینی آنهارامگراینکه ازخدامذمت کنند.... درآن زمان حکومت کنند برآنهاکسانیکه اگرسخن گویند بکشندایشان را، واگرساکت باشند ریشه ی آنهارا بکنندوهرچه دارند ازآنهابگیرند،ودلهای ایشان راپراز اضطراب وترس کنند. پس نبینی ایشان رامگرهراسان وترسناک ودهشت ووحشت زدگان. ... ای سلمان! بدرستی که در آن زمان آورده میشودچیزی ازمشرق وچیزی ازمغرب که آلوده ومتلون کند امت مرا. پس وای برضعیفان امت من ازایشان!پس وای برای ایشان ازخدا! رحم نمی کنندکوچک راواحترام نمی کنند بزرگان راوشانه تهی نمی کنندازهرگونه ستم وظلمی. جثه های ایشان جته ی آدمی است ودلهایشان ، دلهای شیاطین است.(نوایب الدهور فی علایم الظهور.. طباطبایی ... قسمت دوم)

                    96/1/4

 • حسن اکبری

جابربن عبدالله انصاری ازرسول خدا روایت کرده که گفت : حج کردم باپیغمبرخدادرحجه الوداع. پس پیغمبر حلقه در کعبه را پس ازپایان طواف گرفت وبلند نداکرد : ای گروه مردمان ! پس اهل مسجدواهل بازار جمع شدندوفرمود: بشنویدمن گوینده ام آنچه راکه بعداز من واقع شود پس حاضرشما به غایب برساند. پس گریه کرد تااینکه همه حاضرین به گریه حضرت گریستند پس چون ساکت شدفرمود: شرطهای قیامت صغری را برای شما میگویم(علایم ظهور امام زمان)ضایع کردن نمازهاوپیروی کردن از شهوت هاومیلهاوخواهش های نفسانی وبزرگ شمردن صاحبان مال وفروختن دین به دنیاست.پس درآن وقت آب کرده میشوددل مومن دردرون اوهمچنانکه آب کرده شود نمک در آب از جهت آنچه که ازمنکرات وزشتی ها میبیندو نمی تواندتغیردهد.... بدرستی که درآن وقت والی وحاکم میشوندبرامت من فرمانفرمایان جورو وزیران فاسق وریسها وکارگزاران ستمکار وامین های خیانتکار.... در آن وقت معروف ،منکرومنکر،معروف وخیانتکار، امین وامین، خیانتکار وراستگو، دروغگو ودروغگو راستگو شوند. سلمان گفت:اینهاشدنی است یارسول الله! فرمود: بلی به حق آن کسی که جان من دردست قدرت اوست .درآن وقت امارت وفرماندهی بازنان میشودوطرف مشورت درکارهاکنیزان شوندوکودکان برمنابروکرسی ها نشینندودروغ گفتن خوش کلامی وزکات دادن ضرر وحقوق خداورسول وامام وسادات راغنیمت شمرندومرد به پدرومادرخود جفا کندوبارفیقش نیکویی کندوستاره دنباله دارظاهرشود.... (ازکتاب نوایب الدهور فی علایم الظهور آیت الله محمدحسن طباطبایی ... پایان قسمت اول)

                            96/1/3

 • حسن اکبری