احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

مشخصات بلاگ

پیامبر(ص):کسیکه بمیرددرحالیکه محبت آل محمددردل اوست شهیدمرده است.آگاه باش کسی که بادوستی آل محمدبمیردتوبه کارمرده است ومؤمنی است که کمال ایمان را دارابوده است.

۲۰ مطلب در مهر ۱۳۹۶ ثبت شده است

پیامبر(ص):سه گناه است که باوجودآن هیچ کارنیکی سودمندنیست؛ شریک قراردادن برای خداوناخشنودی پدرومادروفرارازجنگ.

پیامبر(ص):سه کسندکه درروزرستاخیزخدابسوی آنهانمی نگردوپاکشان نمیکندوعذابی دردناک دارند: پیرزناکاروفقیرمتکبرومردی که خداراسرمایه خودکرده است.چیزی نخردمگرباقسم وچیزی نفروشدمگر باقسم.

پیامبر(ص):هرکس قرضی بگیردودرخاطرداشته باشدکه آن رانپردازدماننددزدان محشورشود.

پیامبر(ص):اگرزنی خودرامعطرکندوبرمردی بگذردکه بوی اورادریابد، زناکاراست. نهج الفصاحه

      96/7/30

 • حسن اکبری

امام علی(ع):گناه درداست آمرزش خواهی داروی آن است وتکرارنکردن درمان آن.

امام علی(ع):شنونده غیبت مانندغیبت کننده است.

پیامبر(ص):کسیکه دربازارمادست به احتکارزندبه منزله کسی است که کتاب خداراانکارکند.

پیامبر(ص):محتکران وآدم کشان درجهنم هم ردیف وهم درجه اند.

96/7/28

 • حسن اکبری

امام علی(ع):دنیاکوچکتروحقیرتروناچیزترازآن است که درآن ازکینه هاپیروی شود.

امام علی(ع):هرکس بسیاربه گناهان بیندیشد, گناهان اورابسوی خودمی کشانند.

امام علی(ع):دوست داشتن ستایش دیگران ازمغتنم ترین فرصت های شیطان است.

امام علی(ع):زودآینده ترین کیفر، کیفرسوگنددروغ است.

 96/7/26

 • حسن اکبری

امام سجاد(ع):نگاه مهرآمیزمؤمن به چهره برادرمؤمنش ومحبت کردنش باوی عبادت است.

امام سجاد(ع):چیزی نزدخداپس ازمعرفتش ، محبوب ترازپارسایی درشکم وعورت نیست وچیزی نزد خدامحبوب ترنیست ازاینکه ازاوخواهش کنی.

امام سجاد(ع):سخت ترین اوقات فرزندآدم سه ساعت است؛ هنگامیکه ملک الموت رادریابدو هنگامی که سرازگوربرآوردوهنگامیکه درقیامت پیش خدای عزوجل بایستدکه محکوم به بهشت یادوزخ گردد.

      سالروزشهادت امام زین العابدین (به روایتی)راتسلیت عرض مینمایم.96/7/24

 • حسن اکبری

امام صادق(ع):گناهی که نعمتهاراتغییرمیدهد، تجاوزبه حقوق دیگران است.گناهی که پشیمانی می آورد، قتل است .گناهی که گرفتاری ایجادمیکند،ظلم است.گناهی که آبرومیبرد،شراب خواری است. گناهی که جلوی روزی رامیگیرد، زناست.گناهی که مرگ راشتاب می بخشد، قطع رحم باخویشان است. گناهی که مانع استجابت دعامیشودوزندگی راتیره وتارمیکند، نافرمانی ازپدرومادراست.

امام صادق(ع):هرگاه شخص فاسق وگنهکار، آشکاراگناه کند، نه حرمتی داردنه غیبتی.

امام صادق(ع):یک درهم ربانزدخداوندسنگین تراست ازهفتادبارزناکردن بامحارم درخانه خدا.

امام صادق(ع):هیچ مردی نیست که تکبربورزدیاخودرابزرگ بشماردمگربه خاطرذلتی که درنفس خود می یابد.

96/7/23

 • حسن اکبری

امام رضا(ع):مال وثروت جمع نشودمگرباداشتن پنج خصلت؛ بخل شدید، آرزوی دراز، حرص چیره , رسیدگی نکردن به خویشان وترجیح دنیابه آخرت.

امام صادق(ع):خداوندتبارک وتعالی ازکسیکه باقسم وسوگندخوردن کالای خودرابفروش رساند, نفرت دارد.

پیامبر(ص):کسیکه لقمه حرام بخوردتاچهل شب نمازاوقبول نمیشودودعای وی نیزتاچهل روزبه اجابت نمی رسد.

پیامبر(ص):زنای زبان , سخن بیجاست وزنای چشمان نگاه نارواست.

96/7/21

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):گاهی میشودکه شخصی دزدزده که دزداموالش رابرده ، گناهانش ازدزدبیشترمی گردد. بخاطراینکه اومردم رابدون علت متهم به دزدی میکندوبه بی گناهان تهمت دزدی میزند.

پیامبر(ص):سه صفت است که درهرکه باشدبه خودش بازمیگردد؛ ۱- مکروحیله بامردم۲- ظلم وستم به مردم۳- پیمان شکنی.

امام باقر(ع):حکایت کسی که به دنیاحریص است حکایت کرم ابریشم است .هرچه بیشترابریشم برخودمی تندبابیرون آمدن ازپیله , بیشترفاصله می گیردتاآنکه سرانجام دق مرگ میشود.

پیامبر(ص):هرکه زناکندباکسان وی زناکنند.

96/7/19

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):درپاسخ به این پرسش که کفاره غیبت چیست؟فرمودند:کفاره اش این است که هرگاه به یادکسی که ازاوغیبت کرده ای افتادی ازخداوندبرایش آمرزش بخواهی.

امام باقر(ع):تنبلی به دین ودنیازیان میزند.

پیامبر(ص):آن تخته سنگ لغزنده ای که پای علماروی آن استوارنمی ماند، طمع است.

امام علی(ع):ازنشانه بدبختی ، دغلکاری بادوست است.

امام صادق(ع):دردوزخ دره ای است برای متکبران بنام سقر.این دره ازشدت گرمای خودبه خداوند شکایت کردوخواهش نمودکه به وی اجازه دهدتانفس بکشد.پس نفس کشیدوازگرمای نفس خوددوزخ راسوزاند.

      96/7/17

 • حسن اکبری

امام صادق(ع):سه خصلت است که فقط درمؤمن است؛ ۱- دانش ومعرفت نسبت به خدای عزوجل ۲-  دانش ومعرفت نسبت به کسیکه خدااورادوست دارد.۳- دانش ومعرفت نسبت به کسیکه خدابااودشمن است.

امام صادق(ع): قدرت مؤمن دردل اوست.آیانمی بینیدکه اوبدنی لاغروناتوان داردولی بااین حال شبها رابیداروروزهاراروزه داراست.

امام صادق(ع):مؤمن دردین خودازکوه های استوار، پابرجاترومحکم تراست.برای آنکه کوه ساییده میشودولی کسی توان آن رانداردکه چیزی ازدین مؤمن کم کندواین برای بخلی است که اونسبت به دین داردتاآن راازدست ندهد.

امام صادق(ع):خداوندمؤمن راازبلاهای دنیای فانی نگه نمی داردولی اوراازکوری درآن دنیانگه خواهد داشت.

امام صادق(ع):تمام چیزهادربرابرمؤمن فروتن وبیمناک هستند.سپس فرمود:اگردل مؤمن ازروی اخلاص درراه دوستی وبندگی خداباشد, همه چیزهاازاومیترسندحتی شیروجانوران درنده ومرغان پرنده

96/7/15

 • حسن اکبری
امام صادق(ع):سوال شدچرامومن سخت وتند است ؟ فرمودند:برای آنکه بلندمرتبگی وعزت قرآن دردل اوست وایمان خالص درقلب اوپنهان است واوخداوندمتعال رامیپرستدواطاعت خداوندوتصدیق پیامبرش را مینماید.عرض شد؟چرامومن به چیزی بخل می ورزد؟فرمود: برای آنکه روزیش راازراه حلال بدست می آورد وپیداکردن مال حلال مشکل وسخت است واودوست نداردازمال حلال خود دوری کند.برای آنکه میداند پیدا کردن مال حلال کاری بسیاردشواراست ولی هنگام سخاوت وبخشندگی آن رامیبخشد.عرض شد:نشانه های مومن چیست؟ فرمود: چهارچیزاست؛ 1- خواب اوهمانندخواب غریق است. 2- غذاخوردنش همانند غذاخوردن آدم بیماراست.3- گریه اوهمانندگریه مادرجوان مرده است. 4- نشستن اومانندنشستن مردهراسان است.
عرض شد: چرامومن بیشترزناشویی میکند؟ فرمود: برای نگه داشتن خودازنزدیکی به حرام وهمچنین برای آنکه شهوتش اورابه این طرف وآن طرف نکشاندوهرگاه به حلالی دست یافت به آن اکتفامیکندوبوسیله حلال خودراازدیگران بی نیازمیسازد.
امام صادق(ع): هنگامیکه روزقیامت شودآدمیان رابه نام مادرشان می خوانند، مگرماوشیعیان ما. چون در نژادوریشه مانقصی نیست.
                                                            96/7/13
 • حسن اکبری

امام حسین(ع):آسمانیان فانی میشوندوزمینیان میمیرندوهمه آنهاناپایدارندوهمه چیزازبین رفتنی است جزء خدا.

امام حسین(ع):ای فرزندآدم! اندیشه کن وبگو:کجایندپادشاهان جهان وصاحبان دنیاکه آن راآبادکردند ونهرهاکندندودرختان راکاشتندوشهرهارابناکردندوبعدباناخرسندی ازآنهاجداشدند.

امام حسین(ع):ناتوان ترین مردم کسی است که ازدعاعاجزباشدوبخیل ترین مردم کسی است که درسلام بخل ورزد.

امام حسین(ع):اگرکسی دراین گوش من(اشاره به گوش راست کردند) ناسزاگویدودرگوش دیگرم عذرخواهی کند، پوزش اوراقبول میکنم.

امام صادق(ع):تربت امام حسین شفای هربیماری است.

     السلام علیک یااباعبدالله.96/7/11

 • حسن اکبری

امام حسین(ع):(درروزعاشورا) این حرام زاده پسرحرام زاده مرامیان دوچیزمخیرکرده است؛ میان شمشیروتن دادن به خواری.هیهات که ماتن به ذلت وخواری دهیم .خداورسول ومؤمنان ودامنهای پاک ومطهرودلهای غیرتمندوجانهای بزرگ منش این رابرمانمی پذیرندکه فرمانبری ازفرومایگان رابرمرگ شرافتمندانه ترجیح دهیم.

امام رضا(ع):هرکه روزعاشوراروزسوگواری واندوه وگریه اش باشدخداوندعزوجل روزقیامت راروزشادی وسروراوقراردهد.

امام حسین(ع):مردی به حسین(ع)گفت:من بدهکارم. حسین (ع)فرمود:کسیکه بدهکاراست درجنگ ماشرکت نکند.     طبقات کبری ج۱۰ص۴۶۷

امام صادق(ع):هرکس که حسین راروزعاشورازیارت کندبهشت براو واجب میشود.

ازامامین صادق وباقر(ع) روایت شده که دراین روزازسکوت وگوشه گیری پرهیزشودودرآن آیین عزاداری برپاشودومصایب اهلبیت بازگوگرددوازخوردن وآشامیدن تاظهرعاشوراخوداری شودوپس ازظهرآن روز هم به غذای سوگوارمانندشیراکتفاشود.بی آنکه ازخوردنی وآشامیدنی خوش طعم استفاده شود.دراین روززیارت مشاهدوزیادصلوات فرستادن واستغاثه به درگاه خداوندبالعن بردشمنان اهلبیت وستم دیدگان برآنان، مستحب است.             میزان الحکمه جلد۷ص۴۰۹[صدقه ودعابرای سلامتی امام زمان فراموش نگرددکه صاحب عزای امروزخودایشان هستند.التماس دعا]

   لبیک یاحسین.. لبیک یاحسین.. لبیک یاحسین.لبیک یامهدی.. لبیک یامهدی . لبیک یامهدی(عج)

  دهم محرم 1396/7/9


 • حسن اکبری

بسم الله الرحمن الرحیم:

این وصیتی است که حسین بن علی بن ابیطالب به برادرش محمد, معروف به ابن حنفیه:

حسین شهادت میدهدکه معبودی جزءخدای یگانه ای که شریکی نداردنیست ومحمدبنده وفرستاده اوست که ازجانب حق مبعوث شده است واینکه بهشت ودوزخ حق است وروزرستاخیزبدون شک خواهدآمد وخداوندخفتگان درقبرهارابرمی انگیزدومن ازسرمستی وطغیان وفسادانگیزی وستمکاری قیام نکردم تنهابرای اصلاح درامت جدم به پاخاستم.میخواهم امربه معروف ونهی ازمنکرکنم وبه روش جدم وپدرم علی بن ابیطالب رفتارکنم.هرکس سخن حق مراپذیرفت پس خداوندبه پذیرش آن سزاوارتر است وهرکس دعوت مرانپذیرفت صبرمیکنم تاخداوند میان من واین مردم به حق داوری کندکه او بهترین داوران است.   الفتوح جلد۵ص۲۱

امام صادق(ع):درپاسخ این پرسش که چراروزعاشوراسوگ ناکترین روزهابه حساب آمده است ونه روز رحلت پیامبروفاطمه وروزشهادت علی وحسن؟فرمود:روزحسین ازهمه روزهای دیگرسوگ ناکتراست و این ازآن جهت است که اصحاب کساءاین گرامیترین آفریدگان خداوندمتعال پنج نفربودند.پس چون حسین کشته شددیگرکسی ازاهل کساءباقی نماندکه بعدازاومایه تسلی وآرامش خاطرمردم باشد. بنابراین رفتن حسین به منزله رفتن همه آنهاست.همچنانکه باقی بودن اومثل آن بودکه همه اهل کساء زنده هستند.

امام حسین(ع):عباس رانزدخدامنزلی است که روزقیامت همه شهیدان به آن رشک میبرند.

امام صادق(ع):عموی ماعباس بن علی, بصیرتی نافذوایمانی استوارداشت وهمراه برادرش اباعبدالله جهادکردونیکوازامتحان برآمدوبه شهادت رسید.

امام سجاد(ع):برای حضرت ابوالفضل درنزدخداوندتبارک وتعالی مقام شامخی است که همه شهیدان درروز قیامت به حال اوغبطه میخورند.

امام صادق(ع):آرامگاه مقدس امام حسین کانالی ازکانالهای بهشت است.

السلام علیک یاابوالفضل العباس یارباوفای دشت کربلا.۹۶/۷/۸ • حسن اکبری

پیامبر(ص):حسین ازمن است ومن از حسینم هرکه حسین رادوست بدارد،خداونددوستش بدارد.حسین سبطی ازاسباط است.

حذیفه بن یمان:پیامبررادیدم که دست حسین بن علی راگرفته است می‌فرماید:ای مردم!این حسین بن علی است اورابشناسیدسوگندبه آنکه جانم دردست اوست اودربهشت است ودوستدارانش دربهشتند دوستداران ،دوستدارانش نیزدربهشتند.

امام صادق(ع):شخص اندوهگین به خاطرماکه غم واندوهش برای ظلمی باشدکه برماوارد شده نفس کشیدنش تسبیح گویی است ناراحتی اش برای ماعبادت است.

پیامبر(ص): بوسیله من هشدار داده شدیدوبوسیله علی هدایت می یابید بوسیله حسن احسان میشوید بوسیله حسین خوشبخت می‌گردید بدون اوبدبخت.بدانید که حسین دری ازدرهای بهشت است.هرکس بااودشمنی کند خداوند بوی بهشت را براو حرام می‌کند.

السلام علیک اباعبدالله 96/7/7

 • حسن اکبری

امام علی(ع):درروزقیامت همه چشمهاگریانندوهیچ چشمی خواب ندارد.مگرآن چشمی که خداوندآن رابه کرامت خوداختصاص داده وبرشکستن حرمت حسین وخاندان محمدگریسته باشد.

امام سجاد(ع):هرمؤمنی که چشمانش برای کشته شدن حسین گریان شودبه طوریکه اشک برگونه هایش سرازیرگرددخداوندبه سبب آن اورادرغرفه های بهشتی جای دهدکه روزگاران درازی رادرآنها به سربرد.

امام صادق(ع):هرکس درباره حسین بیتی شعربسرایدوخودبگریدوده نفررابگریاندبرای اووآن ده نفر بهشت باشد.

امام رضا(ع):ای پسرشبیب!اگرمیخواهی برای چیزی بگریی , برای حسین بن علی گریه کن؛ زیراهمان گونه که قوچ راسرمیبرندآن حضرت راسربریدندوازافرادخانواده اوهجده مردکشته شدندکه درروی زمین نظیرنداشتند.

امام رضا(ع):برکسی چون حسین بایدگریندگان بگریند.زیراکه گریستن به اوگناهان بزرگ رامی زداید. چون ماه محرم میرسیدکسی پدرم راخندان نمی دید.غم واندوه براوچیره بودتاآنکه ده روزمیگذشت روزدهم , روزسوگواری واندوه وگریه اوبودو میفرمود:این روزی است که حسین درآن کشته شد.

السلام علیک یااباعبدالله.96/7/6

 • حسن اکبری

امام حسین(ع):چیزی رابرزبان نیاوریدکه ازارزش شمابکاهد.

امام حسین(ع):هرکه خداراآنگونه که سزاواراست بندگی کندخداوندبیش ازآرزوهاوکفایتش به اوعطا کند.

امام حسین(ع):من کشته اشکم.هرمؤمنی مرایادکنداشکش روان شود.

امام حسین(ع):برهیچ چشم مؤمنی روانیست که ببیندخدانافرمانی میشودوچشم خودرافروبندد،مگر آنکه آن وضع راتغییردهد.

امام حسین(ع):درمدت عمردرحفظ سلامت تن بکوشید.

امام حسین(ع):هرکه باخشم خدا، خواهان خشنودی مردم باشد, خداونداورابه مردم وا می گذارد.

امام حسین(ع):مگرنمی بینیدبه حق عمل نمیشودوازباطل اجتناب نمی گردد؟پس برمؤمن لازم است درچنین وضعی حق جوی وراغب لقای پروردگارباشد.من مرگ راجزءسعادت نمی بینم وزندگانی با ستمکاران راجزءنکبت نمی دانم.

صلی الله علیک یاثارالله.96/7/5

 • حسن اکبری

امام حسین(ع):وقتی برادردینی ات ازتوجداشدسخنی پشت سراونگومگراینکه دوستداری اودرپشت سرتوآن رابگوید.

امام حسین(ع):عقل جزءباپیروی ازحق کامل نمیشود.

امام حسین(ع):بی گمان شیعیان ما, دلهایشان ازهرخیانت کینه وفریبکاری پاک است.

امام حسین(ع):برخداونداست که هیچ گرفتاری به زیارت من نیایدمگرآنکه اوراشادمان بازگردانم وبه خانواده اش برسانم.

امام حسین(ع):هرکه از اظهارنظردرماندوراه چاره درمانده اش کند, نرمی ومداراکلیداوباشد.

امام حسین(ع):ازنشانه های نادانی , جدل بابی فکران است.

امام حسین(ع):هرکه خوش داردمرگش به تأخیرافتدوروزی اش افزون شودباخویشانش پیوندبرقرار کند.

امام حسین(ع):نیازمردم به شماازنعمتهای خدابه شماست.ازاین نعمت افسرده وبیزارنباشید.

سلام برتوویاران باوفایت،ای امام شهید.96/7/4


 • حسن اکبری

امام حسین(ع):هرکه مارابه خاطردنیادوست بدارددنیاراخوب وبددوست دارندوهرکه مارابرای خدا دوست بداردماواودرروزقیامت ماننداین دوخواهیم بودوانگشت اشاره ومیانه خودرانشان دادند.

امام حسین(ع):مانمیدانیم چرامردم کینه مارامیجویند.درحالیکه ماخانه رحمت ودرخت نبوت وکان علم ومعرفتیم.

امام حسین(ع):بخیل کسی است که درسلام کردن بخل ورزد.

امام حسین(ع):ازنشانه های خوش نامی ونیک بختی , همنشینی باخردمندان است.

امام حسین(ع):برخی خدارابه شوق بهشت می پرستند.این پرستش سوداگران است.گروهی خدارااز ترس می پرستند,این پرستش بردگان است وگروهی خداراازروی سپاسگزاری می پرستندکه این پرستش آزادگان وبرترین نوع پرستش است.

امام حسین(ع):خدایا!باغرق کردن من درنازونعمت مرابه پرتگاه عذاب خویش مکشان وبابلایاادبم مکن.

امام حسین(ع):به راستی که مردم بنده دنیاهستندودین لقلقه زبان آنهاست.تاجایی که دین وسیله زندگی آنهاست، دین دارندوچون درمعرض امتحان قرارگیرند, دینداران کم میشوند.

السلام علیک یاثارالله.96/7/3

 • حسن اکبری

امام حسین(ع):درجواب کسیکه ابتدااحوالپرسی کردفرمود:سلام قبل ازگفتاراست خدابه توعافیت دهد.اجازه ندهیدبه کسی ،تاسلام کند.

امام حسین(ع):راستگویی بزرگواری است.دروغگویی ناتوانی. رازداری امانت است وهمسایگی خویشاوندی وکمک کردن صداقت است وکار, تجربه.

امام حسین(ع):پنج چیزاست اگردرانسان نباشددراوبهره زیادی نخواهدبود؛ عقل, دین, ادب, حیاوخوش اخلاقی.

امام حسین(ع):مازمان رسول خدا, منافقین رافقط بادشمنی باعلی وفرزندان اومی شناختیم.

امام حسین(ع):کسیکه حق دوپدرخودیعنی حضرت محمد(ص)وعلی(ع)رابشناسدوآنهاراآن طورکه شایسته است اطاعت کندبه اوگفته میشود:درهرجای بهشت که دوست داری فرودآی وجای بگیر.

امام حسین(ع):همانندکسی کارکن که میداندبه خاطربدیهابازخواست میشودوبه خاطرنیکیهاپاداش می گیرد.

   السلام علیک یامظلوم یااباعبدالله.96/7/2

 • حسن اکبری

امام حسین(ع):باگذشت ترین مردم کسی است که درزمان قدرت داشتن گذشت کند.

امام حسین(ع):قناعت مایه آسایش تن است.

امام حسین(ع):کسیکه عطای تورابپذیرددربخشندگی به توکمک کرده است.

امام حسین(ع):استدراج ومهلت دهی خداوندسبحان به بنده اش این است که به اونعمتهای فراوان دهدوتوفیق شکرگزاری را ازوی بگیرد.

امام حسین(ع):کسیکه لباسی بپوشدکه اورامشهورکند.خداوندروزقیامت لباسی ازآتش براوخواهد پوشاند.

امام حسین(ع):اگرسه چیزنبودانسان درمقابل هیچ چیزسرفرودنمی آورد؛ فقروتنگدستی، بیماری ومرگ.

 السلام علیک یاسیدالشهداء.96/7/1

 • حسن اکبری