احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

مشخصات بلاگ

پیامبر(ص):کسیکه بمیرددرحالیکه محبت آل محمددردل اوست شهیدمرده است.آگاه باش کسی که بادوستی آل محمدبمیردتوبه کارمرده است ومؤمنی است که کمال ایمان را دارابوده است.

۱۵ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

پیامبر(ص) :صبح زود درطلب روزی وحاجت های خودبروید زیرا صبح خیزی مایه برکت ورستگاری است.

امام حسن(ع): مزاح وشوخی هیبت وشخصیت را ازبین میبرد , چقدرشخصیت آن کسیکه خاموش است زیاد میشود.

امام حسن(ع):مصیبت کلیدهای پاداش هستند.

امام حسن(ع): نعمت محنت ورنج است وقتی سپاس آن را داشتی وشکرگزاری نعمت میشود اگر کفران کردی نقمت وبلا می گردد.

پیامبر(ص): برای شما دردنیا چیزی که به اندازه توشه مسافری باشد کافی است.

پیامبر(ص): هلاک پیشینیان شما از آنجا بود که دزد معتبر را رها میکردند ودزد ضعیف را مجازات می دادند.

پیامبر(ص): دلها مانند آهن زنگ میزند وصیقل آن یاد مرگ وخواندن قرآن میباشد.

امام زمان(عج): ما را ازشیعیان دور نمی سازد مگراعمال ناپسندی که از آنان به ما میرسد.

              95/11/29

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):خدارحمت کند کسی راکه هنگام فروش سهل انگارباشد وهنگام خرید سهل انگارباشد و هنگام پرداخت سهل انگارباشدو هنگام طلب سهل انگارباشد.

پیامبر(ص):سربریدن مرد آن است که درحضورش تمجید وی کنی.

پیامبر(ص): دنیارا به اهل آن واگذارید هرکه ازدنیا بیش ازحاجت خودفراگیرد هلاک خویش را گرفته ونمی داند.

پیامبر(ص):کسیکه دوست داردمردم جلوی پای اوبایستندجایگاهش پراز آتش خواهد بود.

امام علی (ع): هرکه ناحق به دنبال ریاست باشداطاعت ازاو حرام است. تحف العقول ص۳۲۱

                95/11/26

 • حسن اکبری

امام کاظم (ع) :اگر شیعیانم رازیر و رو کنم جزء ادعا چیز دیگری ندارند واگر آنان را آزمایش کنم سر ازارتداد درآورند واگرایشان راتصفیه نماییم از هزار نفر یک نفرخالص وبی غش نباشدواگر غربالشان کنم با من جزء خواص ونزدیکانم نمانند , فراوانند افرادی که برپشتی ها تکیه می زنند ومیگویند ما شیعه علی هستیم ! شیعه علی کسی است که کردارش گواه رفتارش باشد.  روضه کافی ج یک ص۴۷۱

امام علی (ع) :شخص مزه ایمان رانمی یابد مگر اینکه دروغگویی راکنار بگذاردچه شوخی وچه جدی

امام علی(ع): خوشی دنیا آب گل آلود است وخوشگواری آن همراه با شوروتلخی است وشیرینی آن با تلخکامی.

امام علی(ع): امانت راپس دهیداگر چه صاحب آن قاتل انبیا باشد.

پیامبر(ص): خدا رحمت کندکسی راکه سخنی ازما بشنودو حفظ کندوبه کسی که بهتر ازاو حفظ تواند کرد برساند.  

       95/11/25

 • حسن اکبری

امام علی(ع) : بانابکار رفت وآمد مکن موردتهمت قرارمیگیری , دفاع از جنایتکاران مکن که افسرده خواهی شد. ازمردمان شرور فاصله بگیر ازایشان جداخواهی شد. بدان که یک جزء از پایداری تصمیم

است. ازلج بازی بپرهیز که ازسقوط نجات میابی . خیانت مکن به کسی که به تو امانت سپرده گرچه اودرامانت داری توخیانت کرده باشد. افشای سرکسیکه سرتورا افشا کرده نکن به امید افزایش چیزی خودرابه خطر میانداز. نباید شقی ترین مردم نسبت به تو خانواده ات باشند. زیاد اظهار علاقه نکن به کسیکه ازتو کناره می گیرد. پاداش کسیکه ترا شاد کرده این نیست که او را ناراحت کنی , بدان که عاقبت دروغگویی سرزنش است و عاقبت راستگویی نجات.

پیامبر(ص): کارمومن عجیب است که کاراو همه برایش نیک است وهیچ کس جزء مومن چنین نیست اگرسختی بدو رسد شکر کندوبرای او نیک باشد واگرمرضی بدو رسد صبرکندوبرای او نیک باشد

پیامبر(ص): خوشا آنکه خدا روزی او به حدکفاف داده باشد وبرآن صبرکند.

         بیست وپنجم بهمن نودوپنج

 • حسن اکبری

پیامبر(ص): دروغگویی مردهمین بس که هرچه   بشنود بگویدو بخل مرد همین بس که گوید حق خویش رامیگیرم واز چیزی نمی گذرم.

پیامبر(ص): وعده دادن چون دین به گردن گرفتن است ؛ وای برآنکه وعده دهدوتخلف کند , وای بر آنکه وعده دهد وتخلف کند, وای برآنکه وعده دهد وتخلف کند.

امام هادی (ع): ارزش واهمیت مردم دردنیا به اموال است ودر آخرت به اعمال.

امام علی (ع) :سخنی راکه اطمینان نداری مگو که دروغگو خواهی بود.

پیامبر(ص): به یقین خداوندبا خشم فاطمه به خشم می آیدوبا خشنودی او خشنود می شود.

                  بیست وسوم بهمن نودو پنج

 • حسن اکبری

امام باقر(ع) : حکایت کسیکه نیازمند نوکیسه باشد حکایت درهمی است که دردهان افعی است که هم به آن نیاز داری وهم ازافعی درخطری.

امام علی(ع) : ایمانی چون حیا وبخشندگی نیست.

پیامبر(ص): کسیکه تن پوش حیا رادور افکند غیبت او اشکال ندارد.

پیامبر (ص): من درباره شما ازفتنه گشایش بیش از فتنه تنگ دستی بیم دارم شما به فتنه تنگدستی مبتلا شدیدوصبرکردید حقا که دنیا شیرین ودلفریب است.

پیامبر(ص): بدکاری که به رحمت خدای والا امیددارد ازعابد مأیوس به خدا نزدیک تر است.

       بیست ودوم بهمن نودوپنج

 • حسن اکبری
پیامبر (ص) : غم بسیار مخور که آنچه مقدر است می شود وآنچه روزیت کرده اند به تو میرسد.
پیامبر(ص) : با کسیکه تو را هم سنگ خود نداند مصاحبت مکن.
پیامبر(ص) : جان مرد (پس از مرگ) پیوسته به قرض او آویخته است تا قرض وی ادا شود.
امام جواد(ع) : نیازها با خواهش خواسته میشود وبا قضای الهی نازل میشودوعافیت بهترین عطاست.
امام حسین (ع): حاجت خودرا جز نزد سه کس مبر ؛ دیندار یا جوانمرد یا بزرگزاده . زیرا دیندار برای حفظ دین خود نیازت رابرآورد , جوانمرد   ازمردانگی خودشرم میکند       وبزرگزاده میداند که تو با روانداختن به او آبرویت رافروختی وبابرآوردن نیازت آبروی تورا حفظ میکند.
درتفسیر ابن جریرطبری پیرامون آیه ۷ بینه (مومنان وصالحان بهترین آفریدگانند) آمده ؛ رسول خدا خطاب به علی فرمود: یاعلی تو وشیعیانت بهترین آفریدگان خدایید.   وسیوطی در درالمنثور در ذیل همین آیه آورده ؛  رسول خدا فرمود : به خدایی که جان من در دست توانای اوست به راستی این شخص (اشاره به حضرت علی) وشیعیان وپیروانش در روز قیامت ازرستگارانند.(هردومورد اهل سنت هستند.)
                                                                                           بیست ویکم بهمن نودوپنج
 • حسن اکبری

 پیامبر(ص): هرکس به روزی اندک ازخداوند راضی باشد خداوند هم ازعمل کم اوراضی میگردد.

پیامبر(ص): هرکس صبح کنددرحالیکه سالم باشدودر خانه اش آرامش داشته باشدوروزی روزانه اش  فراهم گرددمثل این است که به خیردنیا وآخرت رسیده است.... توراهمین اندازه کفایت میکندکه صدجوع کنی وعورت خودرا بپوشانی . اگرخانه ای داشتی که تورا بپوشاندچه بهتر  واگرمرکبی داشتی که سوار شوی خوشا به حالت واگرنه همان نان کفایت میکند وبعدازاین  حساب داردوعذاب.

پیامبر(ص): عبادت کردن همراه خوردن مال حرام مانند ساختن بنایی برروی شن است.

امام صادق(ع): شیعه مادست نیاز بسوی مردم دراز نمیکند گرچه ازگرسنگی بمیرد.

امام حسین (ع): بی گمان شیعیان ما دلهایشان ازهرخیانت کینه وفریبکاری پاک است.

امام صادق(ع):عاقل ترین مردم خوش خلق ترین آنهاست.

امام حسین(ع): خوش اخلاقی عبادت است.

امام علی(ع):برترین کارنیک فریادرسی ستمدیده است.

امام علی(ع):برترین ایمان امانت داری است.

امام علی(ع):قناعت گواراترین زندگی است.

امام باقر(ع): خداوند آشکار کردن سلام را دوست دارد.

پیامبر(ص): بهترین درآمد؛ درآمد کارگری است که در کارش صداقت داشته باشد.

پیامبر(ص): قناعت مالی است که تمام نمی شود.

پیامبر(ص) : چهارچیز است که اگرداری برآنچه نداری غم مخور؛ راستی گفتار , حفظ امانت ونیکی خویی وعفت درکارخوراک.

پیامبر(ص): هرکس به آنچه خداوندبه اوداده است راضی باشد راحترین زندگی رادارد.

                                                                                                                                                                      نوزده بهمن نودوپنج
 • حسن اکبری

پیامبر(ص): هیچ کس نبایداز مشقتی که به او رسیده آرزوی مرگ کند .

پیامبر(ص): دلهای خویش رابه کثرت خوردن ونوشیدن نمیرانید که دل چون زراعت است وقتی آب آن زیاد شد خواهد مرد.

امام علی(ع) : به هنگام چیدن کاسه ها چه بسیارند برادران وبه گاه گرفتاریها ی روزگار چه اندک.

امام باقر(ع): با چهار کس همنشینی وبرادری مکن ؛ نابخرد , بخیل , ترسو و دروغگو.

امام علی(ع): هرکه تمام همت خود را مصروف آخرتش کند به این آرزو برسد.

                                                                                                              هجدهم بهمن نودوپنج

 • حسن اکبری

پیامبر(ص): هرکه برای سفر خانه اش راترک کندو براثر فال بدبرگردد به آنچه برمحمد نازل شده کفر ورزیده است.

امام صادق(ع): مومن غبطه می خوردوحسادت نمی ورزد , منافق حسادت میورزدوغبطه نمی خورد.

امام علی(ع): ایمان این است که راستگویی راهرچند به زیان توباشدبردروغگویی گرچه به سود تو باشد ترجیح دهی.

امام باقر(ع): هیچ کس ازگناهان سالم نمی ماند مگراینکه زبانش را نگه دارد.

پیامبر(ص): دنیارا از کسی نگیرند مگر که خیر وی درآن است.

                                                                                                          هفده بهمن نودوپنج

 • حسن اکبری

ابوجعفرباقرازپدرش ازجدش پیامبر(ص) نقل میکند که فرمود: هرکس دوست داشته باشد که از صراط مانند بادی بگذرد وبدون حساب وارد بهشت گردد ولی و وصی ودوست وجانشین من برای خاندانم علی را دوست بداردوهرکس میخواهد وارد آتش شودولایت اورا ترک کند پس سوگند به عزت وجلال پروردگارم که او دروازه خداوند است که جزاز طریق او نمی توان وارد شدواو صراط مستقیم است واو کسی است که در روز قیامت از ولایت اوپرسیده خواهد شد.

ابن عباس گفت عمربن خطاب می گفت: آگاهترین مابه قضاوت وقاری ترین مابه قرآن علی بن ابیطالب است.         ازکتاب عبیدالله بن عبدالله حسکانی (سنی) قرن پنجم.

 • حسن اکبری

پیامبر اکرم صلی الله وعلیه وآله فرمودند: هرگاه امت من پانزده چیزانجام دهند به آنان بلا نازل میشود ؛ زمانیکه غنایم دست اشخاص باشد(که مال عموم است) وامانت غنیمت شمرده شودو زکات دادن ضرر شمرده شود ومرد از زن خود اطاعت کندومادر خودرا ناراحت سازد ولی به دوستش احسان کندوبه پدرش جفا کندوپیشوای قوم پست ترین آنها باشد ومردم از بیم شرش احترام کنند وصداها در مسجد بلند گرددومردان لباس حریربپوشند وکنیزان آوازه خوان برای خودگیرندو آلات لهو بکاربرند وآخرین این امت به اول آن لعنت کنددر این هنگام بایددر انتظار بادسرخ یا فرورفتن زمین یا مسخ باشند.       از کتاب الخصال  شیخ صدوق

امام صادق (ع): آنگاه که بنده به ۳۳ سالگی رسید درواقع به رشدرسیده وآنگاه که به سن ۴۰ سالگی رسیدبه نهایت درجه ی آن رسیده وآنگاه که به سن۴۱ سالگی گام گذاشت اودر کاستی است وشایسته است که مرد ۵۰ ساله همانند کسی باشد که درحال جان کندن است.

 • حسن اکبری

زمخشری در کشاف (ازاهل سنت میباشد) درذیل آیه ۲۳ شوری میگوید: پیامبر خدا فرموده است : کسی که بمیرد درحالیکه محبت آل محمد در دل اوست شهید مرده است آگاه باش کسیکه با دوستی آل محمدبمیرد توبه کارمرده است, آگاه باش کسیکه با محبت آل محمد بمیرد مومنی است که کمال ایمان را دارا بوده است. آگاه باش کسیکه با محبت آل محمد بمیرد نخست جناب عزراییل وپس از او نکیرومنکر وی رابه بهشت برین مژده می دهند آگاه باش کسیکه با محبت محمد وآل محمدبمیرد اورا به گونه ای به بهشت هدایت میکنند که عروس رابه خانه شوهرش میبرند آگاه باش کسیکه با محبت آل محمد بمیردخدای تعالی درقبراودو درازبهشت به روی او می گشاید آگاه باش کسیکه با محبت آل محمد بمیرد خدای تعالی قبراورا زیارتگاه فرشتگان رحمت قرار میدهد آگاه باش کسیکه با محبت آل محمد بمیردبه آیین سنت وجماعت مرده است ,  کسیکه باکینه توزی آل محمد بمیردروز قیامت در حالی وارد محشرمیشود که میان دوچشمش نوشته شده است این شخص ازرحمت خدا مأیوس است آگاه باش کسیکه دشمنی آل محمد رادر دل داشته باشد کافر مرده است آگاه باش کسیکه بغض آل محمد در دل داشته باشد بوی بهشت را استشمام نمی کند.

آیه ۲۳شوری : ... بگو بر این رسالت مزدی ازشما , جزدوست داشتن خویشاوندان نمی خواهم....

 • حسن اکبری

پیامبر خدا(ص): یاعلی به شیعیان ویاران    خودبا ده خصلت بشارت بده : نخستین آنها پاکی ولادت و دومین آنها نیکوبودن ایمانشان به خدا , سومین آنها دوست داشتن خدا آنها را وچهارمین     آنها گشادگی درقبرهایشان و پنجمین آنها بودن نور   درمیان چشمانشان  در پل صراط و ششمین آنها کنده شدن فقر دربرابر چشمانشان و بی نیازی در دلهایشان    وهفتمین آنها خواری از   جانب      خدا برای دشمنانشان و     هشتمین آنها   ایمنی    از جذام وپیسی ودیوانگی , یا علی   ونهمین آنها ریختن گناهان و بدیها از آنها ودهمین آنها اینکه دربهشت با من هستند.

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):هرکس دانشی یا حدیثی ازمن بنویسد تا آن دانش وحدیث باقی است برایش اجر نوشته میشود.

پیامبر(ص): برمن بسیاردرود بفرستید چراکه درود فرستادن برمن برای درودفرستنده نوری درقبرونوری بالای صراط ونوری دربهشت است.

پیامبرصلی الله علیه وآله: صلوات برمن فقررا ازبین میبرد.

رسول اکرم(ص): صلوات برمن نوری در بهشت خواهد شد.

رسول اکرم (ص): هرگاه کسی از امت من برمن صلوات فرستد وبه دنبال آن براهلبیت من صلوات فرستدبرای اودرهای آسمان بازخواهدشد وبراوفرشتگان هفتادبارصلوات میفرستندگرچه گنهکاربسیارخطاکارباشدسپس ازاو گناهان میریزدچنانکه برگ ازدرخت میریزد.

امام صادق(ع): هرکس بین نمازهای ظهروعصربرپیغمبروآلش درود فرستد آن درود برابر70  رکعت نماز خواهدبود.

پیامبر(ص): صلوات فرستادن شما برمن اجابت دعای شماوپاکیزگی اعمالتان است.

پیامبر(ص): کسی که برمن صلوات بفرستدولی برآل من صلوات نفرستد بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد.

پیامبر(ص): بخیل ترین مردم کسی است که نام من نزد او برده شود وبرمن درود نفرستد.

                         **** اللهم صلی علی محمد و آل محمدو عجل فرجهم ****

امام زمان(عج):ماراازشیعیان دورنمی سازدمگراعمال ناپسندی که ازآنهابه مامیرسد.

 • حسن اکبری