احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

مشخصات بلاگ

پیامبر(ص):کسیکه بمیرددرحالیکه محبت آل محمددردل اوست شهیدمرده است.آگاه باش کسی که بادوستی آل محمدبمیردتوبه کارمرده است ومؤمنی است که کمال ایمان را دارابوده است.

۱۳ مطلب در شهریور ۱۳۹۹ ثبت شده است

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):تا کاری را نیازموده ای به آن اقدام نکن.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):از  بیتابی کردن بپرهیزکه آن امیدراقطع میکندوکار رابه ضعف میکشاند واندوه به بار می آورد.بدان که دوراه نجات بیشترنیست:یامشکلی چاره داردکه بایدچاره اندیشی کردویا چاره نداردکه درآن صورت بایدشکیبایی ورزید.

امام رضا(علیه السلام):ای عبدالعظیم! ازطرف من دوستانم راسلام رسان وبه آنان بگوکه شیطان رابرخود مسلط نکنندودستورشان ده که راستگو وامانت پرداز باشندودستورشان ده که خاموشی گزینندوازمجادلات بیهوده بپرهیزند.

امام باقر(علیه السلام):هرکس بازبان خود, مارا دربرابردشمنمان یاری رسانددرآن روزی که درپیشگاه حق می ایستدخداوندعزوجل زبان اورابه حجت خویش گویا می سازد.

امام صادق(علیه السلام):شیعه برسه قسم است:دوست بامحبت, اوازماست وکسیکه بستگی خویش رابا ماوسیله حیثیت اجتماعی خودکرده , هرکه چنین کندمانیزوسیله آبروی او میشویم وکسی که مارا وسیله شکم چرانی خودکرده است. هرکه مارا وسیله شکم چرانی کندگرفتار فقر میگردد.

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):خوشبخت ترین مردم کسی است که نفس اومتقاضی طاعت خداباشد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بازارکالای آخرت کساداست, پس درهمان کسادی زیادخریدکنید.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):کسی که  برای دنیا به دین عمل کندکیفرش نزدخدا دوزخ است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):بدان امت من آنانندکه درنعت زاده میشوندوباآن بار می آیند.همتشان صرف غذاها وجامه های رنگارنگ میگرددودرسخن گفتن مراعات دیگران رانمیکنند.   میزان الحکمه

پیامبر(صلی الله علیه وآله):همه آدمیان خطا میکنندوبهترین خطاکاران توبه کنندگانند.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):عبادت کردن همراه باخوردن مال حرام مانندانتقال آب با آبکش است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):نرمه سراستخوانهای پرندگان رانخورید, چراکه سل می آورد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):رسول خدا ازخریداموال اشخاصی که ناچار به فروش شده اند, منع فرموده است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):آن کس که گمان خودرا نیکونسازد, ازهرکسی وحشت میکند.

امام صادق(علیه السلام):شخصی ازامام پرسید:گاهی به من گفته میشود:دوستت دارم.ازکجا بدانم که دوستم دارد؟ حضرت فرمودند:قلب خودت رابیازمای. پس اگرتو اورا دوست داری بدانکه اونیز تورا دوست دارد.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):درآفتاب چهارخاصیت است:رنگ رادگرگون سازدوبوی بدایجادنمایدوجامه ها راپوساندوبیماری آورد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):ازدانشمندان بپرسیدبافرزانگان سخن بگوییدوبا تهیدستان بنشینید.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):نشان ژرف اندیشی هرفرداین است که گذران زندگی اش رابه سامان آورداینکه در جستجوی سامان زندگی ات باشی دنیادوستی شمرده نمیشود.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):ای گوشت فروشان! هرکدامتان درگوشت بدمدوآن راچاق نشان دهدازما نیست.

امام صادق(علیه السلام):چهارچیزاست که اندکش نیز افزون است:آتش که اندکی ازآن زیاداست وخواب که اندکی ازآن زیاداست وبیماری که اندکی ازآن بسیاراست ودشمنی که اندکی ازآن زیاداست.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):ای علی! درچهارچیزچانه نزن:درخریدقربانی, کفن, برده وکرایه برای مکه.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):تاجرراستگو و درستکار, درکنارپیامبران وصدیقان وشهیدان است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرگاه باغی ازباغهای بهشت دیدید درآن گردش کنید.عرض شد:ای پیامبرخدا! باغ بهشت چیست؟ فرمود:مجالس مؤمنان

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بدست آوردن حسنات , ازبهترین درآمدهاست.

امام صادق(علیه السلام):چهارچیزبه هدرمیرود:تخم درشوره زار, چراغ درمهتاب, خوردن درسیری و نیکی به نااهل.

 

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):کسی که خریدوفروش میکندبایدازپنج کاردوری ورزد وگرنه نبایدخریدوفروش کند:ربا, سوگند, پوشاندن عیب کالا, تعریف وتبلیغ درموقع فروش وبدگویی ازکالا درموقع خریدآن.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکس چهار امر را رعایت کنددرآمدش پاک وحلال است:درموقع خریدجنس عیب جویی نکند.درموقع فروش تعریف وتبلیغ نکند. عیب جنس را ازمشتری مخفی نسازدودر خریدوفروش قسم یادنکند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):ای گروه بازرگانان! درهنگام معامله شیطان وگناه حاضرند.پس خریدوفروش خودرا باصدقه درآمیزید.

امام صادق(علیه السلام):هرگاه مسلمانی ازمعامله پشیمان شودوتقاضای فسخ کندومسلمان طرف دیگر معامله تقاضای فسخ رابپذیرد, خداونددر روز رستاخیزاز لغزشهای او درگذرد.

امام باقر(علیه السلام):به خریداراجازه بدهیدچانه بزند, زیرا اگرهم زیادپول بدهد چانه زدن موجب آرامش ورضایت خاطربیشترش میشود. کسی که درخریدوفروشش مغبون شودنه کسی اورا می ستایدونه مأجور است.

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بزرگترین بلا, فقرشخصیت است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):چیزی رابه امیدافزودن آن به مخاطره مینداز. کسب وکارکن که آنچه روزی توست به تو میرسد.

امام صادق(علیه السلام):سه چیزاست که هرکس به یکی ازآنهاگرفتارآیدپریشان عقل میشود:نعمت از دست رفته, همسربدکار و داغ عزیز.

امام باقر(علیه السلام):هرگاه بلازده ای رادیدی بگونه ای که اونشنودسه باربگو:سپاس وستایش خدایی راکه به بلای توگرفتارم نکردکه اگر میخواست میتوانست چنین کند.هرکس این جمله رابگویدهرگز به آن بلا دچار نمی گردد.

 

 • حسن اکبری

امام سجاد(علیه السلام):ازسعادت آدمی است که محل کسب وکارش درشهرخودش باشدو همنشینانش مردمان صالح باشندوفرزندی داشته باشدکه کمک اوباشد.

امام سجاد(علیه السلام):خداوندازآن کسی خشنودتراست که خانواده خودرابیشتردر رفاه ونعمت قرار دهد.

امام سجاد(علیه السلام):کمترین سختیهاوناملایمات دنیابه ترک دنیا فرامیخواندوبه زهدفرمان میدهدپس بکوش وغافل مباش که تورفتنی هستی وبسوی سرای مرگ رهسپاری.

امام سجاد(علیه السلام):ازشادمانی به گناه بپرهیز, زیراشادشدن ازگناه بدتر از ارتکاب آن است.

امام سجاد(علیه السلام):همانافرشته گماشته بربنده , درنامه اعمال او مینویسدپس درآغازوپایان آن خیراملا کنیدتامابین آن برشما بخشیده شود.

 

 • حسن اکبری

امام رضا(ع):هرکس روزعاشورا , روزسوگواری واندوه وگریه اش باشدخداوندعزوجل روزقیامت راروز شادی وسرور اوقراردهد.

امام علی(ع):درروز قیامت همه چشمها گریانندوهیچ چشمی خواب نداردمگرآن چشمی که خداوندآن رابه کرامت خوداختصاص داده وبرشکستن حرمت حسین وخاندان محمدگریسته باشد.

امام حسین(ع):(درروزعاشورا) این حرامزاده پسرحرامزاده مرامیان دوچیزمخیرکرده است؛ میان شمشیر وتن دادن به خواری. هیهات که ماتن به ذلت وخواری دهیم. خداورسول او ومؤمنان ودامنهای پاک ومطهرودلهای غیرتمندوجانهای بزرگ منش این رابرما نمی پذیرندکه فرمانبری ازفرومایگان رابرمرگ شرافتمندانه ترجیح دهیم.

امام حسین(ع):مگرنمی بینیدبه حق عمل نمیشودوازباطل اجتناب نمی گردد؟ پس برمؤمن لازم است درچنین وضعی حق جوی وراغب لقای پروردگارباشد. من مرگ راجزء سعادت نمی بینم وزندگانی با ستمکاران راجزء نکبت نمی دانم.

  ازامام صادق وباقر(ع)روایت شده درروزعاشوراازسکوت وگوشه گیری پرهیزشودودرآن آیین عزاداری برپاشودومصایب اهلبیت بازگوگرددوازخوردن وآشامیدن تاظهرعاشوراخوداری شود... دراین روززیارت مشاهدوعاشوراوزیادصلوات فرستادن واستغاثه به درگاه خداوندبالعن بردشمنان اهلبیت وستم کنندگان برآنان , مستحب است.      میزان الحکمه ۷ص۴۰۹

  السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولادالحسین وعلی اصحاب الحسین

 • حسن اکبری

امام حسین(ع):عباس رانزدخدامنزلتی است که روزقیامت همه شهیدان برآن رشک میبرند.

امام صادق(ع):عموی ماعباس بن علی , بصیرتی نافذوایمانی استوارداشت وهمراه برادرش اباعبدالله جهادکردونیکوازامتحان برآمدوبه شهادت رسید.

امام صادق(ع):کسی که شب عاشورا درکنارمرقدامام حسین سحرکندروزقیامت درحالی به پیشگاه خداخواهدشتافت که به خونش آغشته باشد مثل کسیکه درمیدان کربلا ودرکنارامام حسین کشته شده باشد.

امام حسین(ع):ای فرزندآدم ! اندیشه کن وبگو کجایندپادشاهان جهان وصاحبان دنیاکه آن راآبادکردند ونهرهاکندندودرختان راکاشتندوشهرهارا بناکردندوبعدبا ناخرسندی ازآنهاجداشدند.

امام صادق(ع):هیچ گریه کننده ای براو (امام حسین) نگریدمگرآنکه فاطمه راصله کرده وحق مارا ادا نموده , پس هرگاه مؤمن درمصیبت امام حسین گریه کندحق امامی که بعدازآن حضرت باقی مانده رادر آن فاجعه اداکرده است چون این کارموافقت نمودن باامام وتسلی دل اوست.

امام حسین(ع):خدایا! برای ماوشیعیان ماخانه ارجمندی فراهم فرما ومیان ماوآنان درقرارگاه رحمتت جمع کن که توبرهرچیزی تواناهستی.  [الهی آمین]

  السلام علیک یاابوالفضل العباس. تاسوعای حسینی تسلیت باد .

 • حسن اکبری

امام حسین(علیه السلام):به هراندازه برثروت ثروتمندان افزوده گردد, اشتغال ورنجش افزون تر میگردد.

امام حسین(علیه السلام):مگر نمی بینیدبه حق عمل نمیشودوازباطل اجتناب نمیگردد؟ پس برمؤمن لازم است درچنین وضعی حق جوی وراغب لقای پروردگارباشد.من مرگ راجزءسعادت نمی بینم وزندگانی با ستمکاران راجزء نکبت نمیدانم.

امام حسین(علیه السلام):آسمانیان فانی میشوندوزمینیان میمیرندوهمه آنها ناپایدارندوهمه چیز ازبین رفتنی است جزءخدا.

امام حسین(علیه السلام):ای فرزندآدم! اندیشه کن وبگو کجایندپادشاهان جهان وصاحبان دنیاکه آن را آبادکردندونهرها کندندودرختان راکاشتندوشهرهارا بناکردندوبعدبا  ناخرسندی ازآنهاجداشدند.

امام حسین(علیه السلام):ناتوان ترین مردم کسی است که ازدعاعاجز باشدوبخیل ترین مردم کسی است که درسلام بخل ورزد.

    السلام علیک یاحسین شهید

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):در روزقیامت همه چشمهاگریانندوهیچ چشمی خواب نداردمگرآن چشمی که خداوندآن رابه کرامت خوداختصاص داده وبرشکستن حرمت حسین وخاندان محمدگریسته باشد.

امام رضا(علیه السلام):برکسی چون حسین بایدگریندگان بگریند زیراکه  گریستن براوگناهان بزرگ را می زداید.چون ماه محرم میرسیدکسی پدرم راخندان نمیدید.غم واندوه براو چیره بودتاآنکه ده روز می گذشت. روز دهم روز سوگواری واندوه وگریه اوبودو میفرمود:این روزی است که حسین درآن کشته شد.

امام حسین(علیه السلام):درنامه اش به کوفیان:به جان خودم سوگندامام وپیشواکسی نیست مگرآنکه براساس کتاب خداحکومت کند,عدل وداد رابر پادارد, پایبنددین حق باشدوخودرا وقف در راه خداکند.

امام حسین(علیه السلام):مردی به امام گفت:من بدهکارم. امام فرمود:کسی که بدهکاراست در جنگ ماشرکت نکند.

    السلام علیک یا اباعبدالله

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):حسین ازمن است ومن ازحسینم.هرکه حسین رادوست بداردخداونددوستش بدارد.حسین سبطی ازاسباط است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):ای مردم! این حسین بن علی است اورابشناسید.سوگندبه آنکه جانم در دست اوست اودربهشت است و دوستدارانش دربهشتندو دوستداران دوستدارانش نیزدر بهشتند.

امام حسین(علیه السلام):نه عفت ومناعت مانع روزی میشودونه حرص زدن روزی بیشتر می آورد. زیرا روزی تقسیم شده واجل حتمی است وحرص زدن طلب گناه است.

امام حسین(علیه السلام):درمناجات باخدا:کوربادچشمی که تورابرخودناظرونگهبان نبیندوزیانبار باد داد وستد بنده ای که ازمحبت توسهمی نداشته باشد.

           السلام علیک یا ثارالله

 • حسن اکبری