احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

مشخصات بلاگ

پیامبر(ص):کسیکه بمیرددرحالیکه محبت آل محمددردل اوست شهیدمرده است.آگاه باش کسی که بادوستی آل محمدبمیردتوبه کارمرده است ومؤمنی است که کمال ایمان را دارابوده است.

۱۷ مطلب در خرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

حضرت محمد(ص):هرکه راستگوتر است سخن مردم را زودتر باور می کندوهرکه دروغگوتر است بیشترمردم را دروغگو می شمارد.

حضرت محمد(ص):بهترین عمل مؤمن جهاد در راه خداست.

حضرت محمد(ص):ایمان شماچون لباسی که به تن داریدکهنه می شودازخدابخواهیدکه ایمان را در دل شما تازه کند.

حضرت محمد(ص):انسان به سبب گناه از روزی محتوم محروم ماندوتقدیرجزء به دعابرنگردد وعمر جزء به نیکوکاری دراز نشود.

حضرت محمد(ص):شیطانهاصبحگاهان بابیرقهای خودبه بازارها میروندوباهرکه زودتربه بازار رود داخل میشوندوباهرکه دیرتر درآیدبیرون  می آیند.

حضرت محمد(ص):شیطان مانندخون درتن انسان جاریست.       نهج الفصاحه       

97/3/31       


 • حسن اکبری

رسول اکرم(ص):جهنمیان که درجهنم ماندنی هستنددرآن مرگ وزندگی ندارندولی مردمی که بواسطه گناهان خودجهنمی شده اند درجهنم می میرندوهمین که ذغال شدنداجازه شفاعت داده میشودوآنها را گروه گروه می آورندوبه کنارنهرهای بهشت می اندازند. سپس به بهشتیان گویندآب برآنهابریزید وآنها چون دانه ای که درگذرگاه سیل باشد , ازنو می رویند.

رسول اکرم(ص):چراکسیکه ماکاری به او می سپاریم وقتی ازمأموریت خودبیاید , گوید:اینهارابرای شما وصول کردم واینهارابه من هدیه داده اند. چرادرخانه پدرومادرخودننشست تاببیند هدیه ای به او می دهندیانه؟

رسول اکرم(ص):اگربخواهیدشماراازریاست خبر میدهم که چیست. اولین مرحله آن ملامت است ودومین مرحله آن ندامت وسومین مرحله آن عذاب روز قیامت.

رسول اکرم(ص):خرج کن وحساب مکن که خدابرتو حساب کندوبخل  مورز که خدابرتوبخل  ورزد.

رسول اکرم (ص):بیشترازهرچیز برامت خوداز کردار قوم لوط بیم دارم.    نهج الفصاحه

97/3/29

 • حسن اکبری

حضرت محمد(ص):قرآن رابخوانیدوبدان عمل کنیدوازآن دورنشویدودرآن غلونکنید. بوسیله قرآن نان نخوریدوبه کمک آن فزونی مجویید.

حضرت محمد(ص):بزرگترین افرادامت من آنهاهستندکه نه چندان توانگرندکه خودراگم کنندونه چندان فقیرندکه دست به سؤال (گدایی) گشایند.

حضرت محمد(ص):می خواهیدشمارا به عبادتی که ازهمه عبادتها بربدن آسانتراست خبردهم؟ سکوت ونیک خویی.

حضرت محمد(ص):می خواهی تورا ازکسیکه ازهمه مردم بدتراست خبردهم؟ آن کسیکه تنهاغذا خورد وبه کسی چیزی ندهدوتنهاسفرکندوبنده خویش را بزند. می خواهی تورا ازکسیکه بدترازاوست خبر دهم؟ آنکه ازشر اوبترسند وبه خیرش امیدنداشته باشند. می خواهی توراازکسیکه بدتراز اوست خبردهم؟ آنکه آخرت خویش رابه دنیای دیگری فروشد. می خواهی توراازکسیکه بدترازاوست خبردهم؟ آنکه بوسیله دین ازدنیا بهره مند  شود.

حضرت محمد(ص):خدایا! روزی مرا هنگام پیری و واپسین زندگانی بیشتراز مواقع دیگر وسعت ببخش.         احادیث ازنهج الفصاحه

           97/3/27

 • حسن اکبری

امام علی(ع):امروز عیدکسی است که خداوند , روزه اش راقبول کرده ونمازش راسپاس گزارده وهر روزکه درآن نافرمانی خدانشود , عیدواقعی آن روزاست.

پیامبر(ص):عیدهایتان رابه تکبیرگفتن بیاراییدوعیدفطروقربان راباگفتن ذکر  "لااله الاالّله  ، الّله اکبر ، سبحان الّله"  زینت بخشید.

پیامبر(ص):عالی قدرازهمه مردم کسی است که درآنچه بدو مربوط نیست مداخله نکند.

پیامبر(ص):بهترین صدقه ها آنست که هنگامی که سالم وتنگدستی وامیدثروت وبیم فقرداری , صدقه بدهی . نه آنکه بگذاری تاوقتی جان به گلورسید گویی این مال فلانی واین مال فلانی. زیراآنهامتعلق به فلانی(دیگران) شده است.        نهج الفصاحه

عیدفطر , عیدعبادت وبندگی خداوندراتبریک وشادباش عرض مینمایم.  اللهم عجل الولیک الفرج.

 • حسن اکبری

امام علی(ع):خواب روزه دار , عبادت است وخاموشی او , تسبیح ودعایش , پذیرفته وعملش , دوچندان .

پیامبر(ص):برتوبادبه روزه , که سپری است دربرابرآتش واگرتوانی که درهنگام مرگ شکمت گرسنه باشد , چنین کن.

پیامبر(ص):خطرناکترین دشمن تو , نفس تواست که میان دوپهلوی تواست.

پیامبر(ص):هرکس راخداوندتا شصت سال زنده نگه دارد , در عذر رابه روی اوبسته است.

پیامبر(ص):مؤمن ازهمه مردم گرفتارتر است , زیرابایدبه کاردنیا وآخرت هردو برسد.

پیامبر(ص):شوهرازهمه کس بیشتربر زن حق داردومادر , ازهمه کس بیشتربرمرد حق دارد.  

        نهج الفصاحه         التماس دعا.97/3/23

 • حسن اکبری

امام باقر(ع):هرچیزی بهاری دارد , بهارقرآن ماه رمضان است.

پیامبر(ص):روزه گرفتن درهوای گرم , جهاد است.

پیامبر(ص):وقتی زنی به شوهرخودگویدازتوخیری ندیدم اعمال نیکش  بی اثر  میشود.

پیامبر(ص):بوسیله پرده پوشی برانجام کارهای خودیاری جویید , زیراهرکه نعمتی دارد , محسود کسان است.

پیامبر(ص):فتنه سخت رادیدیدوصبرکردیدومن ازفتنه ای  سخت تر برشما بیم دارم که ازطرف زنان می آیدهنگامی که النگوی طلابه دست وپارچه های فاخربه تن کنندوتوانگران رابه زحمت اندازدوازفقیر چیزی که بدان دسترس ندارد , بخواهند.       نهج الفصاحه

     97/3/21

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):هرکس ماه رمضان راروزه بگیردوازکارهای حرام مخصوصا تهمت دوری کند , خداازاو راضی شودوبهشت رابراو واجب کند.    بحارالانوار ج۳۹ص۳۴۶

پیامبر(ص):اگرازکارنیک خودخوشحال وازکاربدخود دلگیرمیشوی , مؤمن هستی.

پیامبر(ص):وقتی دل توازکاری چرکین است ازآن چشم بپوش.

پیامبر(ص):اگرکسی ازبرادرخویش حاجتی می خواهد , گفتارخودرابامدح آغازنکندوپشت اوراگران بارنکند.

پیامبر(ص):وقتی زناکاری ورباخواری در دهکده ای آشکارشود , مردم آن عذاب خدارابه خود       خریده اند.        نهج الفصاحه

اللهم عجل الولیک الفرج.97/3/18

 • حسن اکبری

امام علی(ع):درباره آیه " عمّ یتساءلون * عن النبإالعظیم" فرمودند:خداوندتبارک وتعالی , آیه ونشانه ای عظیم تر ازمن ندارد. خدای عزوجل راخبری بزرگترازمن نیست. ولایت من برامتهای پیشین واجب شد, ولی آنهاسرباز زدند.    بصائرالدرجات ص۸۸ح۳

پیامبر(ص):به علی(ع)فرمود:وقتی هنگامه قیامت برپاشودتوراباتختی ازنورحاضرمیکننددرحالیکه برسرت تاجی ازنوراست که نورآن چنان تابناک است که نزدیک است چشمان اهل محشرراخیره وتارکند. پس صدایی ازجانب خداوندمیپرسد:جانشین محمدرسول خداکجاست؟ تو می گویی:من اینجایم. آن گاه منادی ندا می دهدکه هرکسی راکه دوستت داردبه بهشت ببروهرکس راکه باتودشمنی ورزیده است به جهنم ببرکه توتقسیم کننده بهشت وجهنم هستی.    ینابیع الموده قندوزی حنفی ص۹۶

پیامبر(ص):دوستی علی عبادت است وذاکراوعبادت ومردن دردوستی اوشهادت وقبول کردن ولایت اوبزرگتر است ازعملهای زیاد. چنانکه حق تعالی فرموده:کسی تابع شودهدایت مرا, گمراه وشقی نمی گردد.  سوره طه۱۲۳         کتاب مشارق الانوار

پیامبر(ص):اگرهمه مردم بر محبت علی جمع می شدند, خداوند آتش جهنم را نمی آفرید. بحارالانوار ج۳۹ص۲۴۸

پیامبر(ص):حق علی براین امت مثل حق پدربر فرزندش است.  بحارالانوارج۳۶ص۵

سالروزشهادت امیرالمؤمنین  علی بن ابیطالب , پدرامت راتسلیت عرض مینمایم.97/3/16

 • حسن اکبری

امام علی(ع):فاطمه نمی گذاشت کسی ازاهل خانه درشبهای قدربه خواب رود. به آنان غذای کم می داد واز روز قبل برای احیای شب قدرآماده میشدومیفرمود:محروم کسی است که ازبرکات این شب محروم باشد.

امام صادق(ع):دربیان دعای معروف ابوذر درمیان اهل آسمان فرمودند:بارخدایا! ایمان به خودت وباور به پیامبرت وعافیت ازهمه بلایا وشکربرعافیت وبی نیازی ازمردمان بد را , به من عطافرما.

پیامبر(ص):خداوندتعالی قرارداده علی راواسطه وعلامتی میانه ی خودوخلق خود. هرکه شناسدعلی رامؤمن است وهرکه انکاراوراکند , کافراست وکسیکه نشناسداوراگمراه است وکسیکه دیگری رابااو مساوی گیردهرآینه مشرک است وکسیکه به ولایت ودوستی آن حضرت واردمحشرشود رستگاراست وبی زحمت ومشقت داخل بهشت میشودوکسیکه دشمن آن حضرت باشددرکمال ذلت وخواری داخل آتش میشود.      مشارق الانوار

امام علی(ع):ازگناهان دوری کنید , زیراجلوی روزی بنده به سبب گناه گرفته میشود.

ازاعمال شب قدر , غسل هنگام غروب آفتاب , خواندن زیارت عاشورا , دورکعت نمازدرشب مانندنمازصبح بااین تفاوت که سوره توحیدهفت بارخوانده شودودرپایان هفتادبار   استغفرالله واتوب علیه   گفته شودو...   دراین شب دعای ظهورامام زمان فراموش نگردد.  التماس دعا.

 • حسن اکبری

امام باقر(ع):امیرالمؤمنین پنج سال حکومت کردودرطول این مدت آجری برآجروخشتی روی خشت ننهادوزمینی رابه خوداختصاص ندادو درهم سفیدودینارسرخی به ارث نگذاشت.    مناقب شهرآشوب

امام صادق(ع):حضرت امیرالمؤمنین درنوع غذاشبیه ترین افراد به پیامبرخدابود. اوخودنان وسرکه وروغن زیتون می خوردوبه مردم نان وگوشت می داد.   کافی ج۶ص۳۲۸

پیامبر(ص):محبت علی گناهان را می بلعد(نابود میکند) همان گونه که آتش چوبهارا می بلعد.  بحارالانوارج۳۹ص۳۰۴

امام علی(ع):به خداسوگند, هیچ گاه ازپروردگارخود فرزندانی خوش سیماونه فرزندانی سرو قامت نخواسته ام , بلکه فرزندانی مطیع خداوندوترسان ازاو خواسته ام تاهرگاه به فرزندم نگریستم واورادر حال اطاعت خدا دیدم , چشمانم روشن گردد.

امام علی(ع):همچنانکه روز وشب باهم جمع نمی شوندخدادوستی ودنیادوستی نیزباهم گرد نمی آیند.

ایام شهادت مولا علی (ع) راتسلیت عرض مینمایم. 97/3/14

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):ماه رمضان, ماه خداست وآن ماهی است که خداونددرآن حسنات را می افزایدوگناهان را پاک میکندوآن ماه برکت است.  بحارالانوارج۹۶ص۳۴۰

پیامبر(ص):اگرزنی خودرامعطرکندوبرمردمی بگذردکه بوی اورا دریابند , زناکاراست.

پیامبر(ص):مصیبتی که برمؤمن وارد میشوداوراازگناهان پاک میکند. چنانکه کوره کثافت آهن راپاک می سازد.

پیامبر(ص):وقتی مرگ طالب علم فرا رسد , شهید می میرد.         نهج الفصاحه

التماس دعا. 97/3/12

 • حسن اکبری

امام سجاد(ع):امام مجتبی , وقتی ازبهشت وآتش دوزخ یاد می کرد, مثل مارگزیده به خود می پیچید وازخداوندبهشت می طلبیدوازآتش به خداوند پناه میبرد.    امالی صدوق ص۱۵۰

امام باقر(ع):امام حسن درعبادت وصدقه دادن سخت کوش بود.

امام صادق(ع):امام حسن تمام اموالش راحتی کفش ولباس ودینارهایش راسه بار, باخدا تقسیم کرد. وسایل الشیعه ج۸ص۵۵

پیامبر(ص):آن دو (حسن وحسین) دوامانت من درمیان امتم هستند.    بحارالانوار ج۴۳ص۲۹۱

امام حسن(ع):پیامبرفرمود:دوستی مااهلبیت رابرخودلازم بدانیدبه این دلیل, کسیکه مارادوست بدارد وخدا راباچنین حالی ملاقات کندبراثرشفاعت مابه بهشت خواهدرفت وبه خدایی که جان من در دست اوست , بنده ای ازکاری که انجام می دهد بهره مند نمی شودمگراینکه حق مارا بشناسد.   مجمع الزوایدهیثمی۹/۱۷۲

         ولادت باسعادت کریم اهلبیت راتبریک عرض مینمایم.97/3/10

 • حسن اکبری

امام حسن(ع):خداوندمتعال ماه رمضان رابرای بندگان خودمیدان مسابقه قرارداد. پس عده ای درآن ماه بااطاعت وعبادت به سعادت وخوشنودی الهی ازیکدیگرسبقت خواهندگرفت وگروهی از روی بی توجهی وسهل انگاری ، خسارت وضرر می نمایند.    من لایحضرالفقیه ج۱ص۵۷

پیامبر(ص):آنچه برای خود می خواهی برای مردم بخواه تامؤمن باشی وباهمسایگان نیکی کن تامسلمان باشی.

پیامبر(ص):هدیه گرفتن امیرنارواست ورشوه گرفتن قاضی کفراست.

پیامبر(ص):وقتی خداوندبنده ای رادوست دارد , دنیارااز اومنع میکندچنانکه شمامریض خویش را از نوشیدن آب منع میکنید.    نهج الفصاحه

   التماس دعا.97/3/9

 • حسن اکبری

امام صادق(ع):کسی که درماه رمضان آمرزیده نشود , تارمضان آینده آمرزیده نگرددمگرآنکه درعرفه حاضرشود.

حضرت فاطمه(س):اگرروزه دار ، زبان وگوش وچشم واعضاوجوارح خودرانگه ندارد , روزه به چه کار او می آید؟

پیامبر(ص):ازفراست مؤمن بترسید که چیزها رابانور خدا می نگرد.

پیامبر(ص):بهترین کارها درنزد خدا , نمازبه وقت است آنگاه نیکی به پدرومادر , آنگاه جنگ درراه خدا.

پیامبر(ص):محبوبترین جای شهرهادرپیش خدا مسجدهاست ومنفورترین جای شهرهادرپیش خدا بازارهاست.   نهج الفصاحه

  التماس دعا. 97/3/7

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):کسی که دراین ماه رمضان آمرزیده نشود , درکدام ماه آمرزیده خواهدشد؟

پیامبر(ص):به راستی بدبخت آن کسی است که این ماه راپشت سرگذاردوگناهانش آمرزیده نشود.

پیامبر(ص):دنیاخانه کسی است که خانه نداردومال کسی است که مال نداردوکسی برای دنیامال فراهم میکندکه عقل ندارد.

پیامبر(ص):دنیامتاعی است وبهترین متاع آن زن پارساست.    نهج الفصاحه

سالروزوفات ام المؤمنین حضرت خدیجه (س)تسلیت باد.97/3/5

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):هرکه ماه رمضان رادریابدوآمرزیده نشود , خداونداورا ازرحمت خود دورگرداند.

پیامبر(ص):بهترین ذکرها آن است که مخفی باشدوبهترین روزیهاآن است که کافی باشد.

پیامبر(ص):بهترین مسجدزنان , کنج خانه آنهاست.

پیامبر(ص):ازقیل وقال وکثرت سؤال وتلف کردن مال درگذرید.

پیامبر(ص):دودعاست که میان آن وخداپرده ای نیست:دعای ستمدیده ودعایی که مردپشت سربرادر خود کند.          نهج الفصاحه                                                                          97/3/3
 • حسن اکبری

امام سجاد(ع):درهنگام حلول ماه رمضان چنین دعامیکرد:ستایش خدایی راکه دین خودرابه ما ارزانی داشت ومارابه آیین خویش اختصاص دادودر  راه های احسان ونیکی خوددرآوردتابانعمت واحسان او , آن راه ها رابسوی خشنودیش بپیماییم. ستایشی که آن راازما بپذیردوبوسیله آن ازما خشنود گرددوستایش خدایی راکه ماه خود , ماه رمضان , ماه روزه واسلام وماه پاکیزگی وماه تصفیه وماه قیام رایکی ازاین راه ها قرارداد.

پیامبر(ص):تب قسمت مؤمن ازآتش جهنم است وتب یک شب گناهان یک سال رامحو میکند.

پیامبر(ص):حیاوکم زبانی دوشعبه ایمان است وخشونت وزبان آوری ازلوازم نفاق است.

پیامبر(ص):بهترین مؤمنان , کسی است که قانع است وبدترین آنهاکسی است که طمع کاراست.

نهج الفصاحه.   97/3/1

 • حسن اکبری