احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

مشخصات بلاگ

پیامبر(ص):کسیکه بمیرددرحالیکه محبت آل محمددردل اوست شهیدمرده است.آگاه باش کسی که بادوستی آل محمدبمیردتوبه کارمرده است ومؤمنی است که کمال ایمان را دارابوده است.

۱۹ مطلب در آذر ۱۳۹۷ ثبت شده است

امام باقر(ع):هنگامیکه قائم اهلبیت قیام کرد , به طورمساوی تقسیم میکندودرمیان رعیت بادادگری رفتار میکند , پس هرکه ازاو اطاعت کندفرمان خدا رابرده است وهرکه ازاونافرمانی کندخدارانافرمانی نموده است ومهدی  برای این مهدی نامیده شده که به امری پنهان هدایت میکندوتورات وسایرکتب آسمانی خدای عزوجل راازغاری درانطاکیه بیرون می آوردومیان اهل تورات باتورات ومیان اهل انجیل باانجیل وبین اهل زبوربازبور ومیان مسلمانان باقرآن حکم میکندواموال ازداخل وخارج زمین نزداو گرد آمده وانباشته میشود , پس به مردم میگوید:بیاییدبگیریداین چیزی است که به خاطرآن خویشاوندی رابریدیدوبه خاطرآن خونهای ناحق ریختیدوبرایش آنچه راخداوندتحریم فرموده بودمرتکب شدید , پس به آنان ثروتی می بخشدکه هیچ کس بیش ازاوآن مقدارنبخشیده است وزمین راازدادگری وبرابری ونور پرمیکندهمانگونه که ازستمکاری وتعدی وشرپرشده است. قائم درهرسالی دونوبت به شما بخشش خواهدکردودرهرماه دونوبت روزی به شماخواهدداد, دردوران اوشما ازحکمت برخودارمیشویدتاآنجاکه یک زن درخانه خودبرابرکتاب خدای تعالی وروش پیامبرخدا به انجام تکالیف شرعی خود پردازد.

امام باقر(ع):درهنگامیکه قائم ازمکه خروج کندمنادی اوندا درمیدهدکه هیچکس غذاوآشامیدنی برندارد واوباخودسنگ موسی بن عمران رابه همراه میبردکه آن بارشتری است , پس درهیچ منزلی فرود نمی آیدمگراینکه چشمه هاازآن جاری میگردد , پس هرکه گرسنه باشدسیرمیشودوهرکه تشنه باشد سیراب میگرددوچهارپایانشان نیز , تااینکه به نجف فرود می آیند.    غیبت نعمانی

   اللهم عجل لولیک الفرج

 • حسن اکبری

امام باقر(ع):نه به یهودیان سلام کنیدنه به نصرانیان. نه به مجوسیان , نه به بت پرستان , نه به کسانی که برسفره شراب خواران می نشینندونه به شطرنج بازان ونردبازان ونه به مأبون ونه به شاعری که به زنان پاکدامن تهمت میزندونه به کسی که درحال نمازاست زیرا نمازگزار نمی تواندجواب سلام را بدهد درحالیکه سلام کردن برای مسلمان مستحب است وجواب سلام اورادادن واجب ونه به رباخوار ونه به کسی که درحال قضای حاجت است ونه به کسی که درحمام است ونه به فاسقی که آشکارا فسق وگناه میکند.

امام باقر(ع):شیعیان ماسه دسته اند:دسته ای به نام ما مردم را می چاپند. دسته ای مانندآبگینه اند که نمایان می سازندودسته ای مانندزر سرخ هستندکه هرچه بیشتردرآتش گداخته شودناب تر میشود.

امام باقر(ع):هرکه رکوع نمازش راکامل انجام دهدهیچ ترس و وحشتی درقبربه سراغش نمی آید.

امام صادق(ع):برای جلوگیری ازتکرار ادار فرمود:سیاه دانه رادرآخرشب بخور تا بول برای تو حبس شود.

امام صادق(ع):سویق عدس عطش راقطع وصفرا را می نشاندودرون راسرد وهیجان خون را ساکن وحرارت راخاموش میکند.   طب الکبیر

     97/9/29

 • حسن اکبری

امام باقر(ع):ذکرزبان , حمدوثنا , ذکرنفس سخت کوشی وتحمل رنج , ذکرروح بیم وامید , ذکردل صدق وصفا , ذکرعقل تعظیم وشرم , ذکرمعرفت تسلیم ورضا  وذکرباطن مشاهده ولقاست.

امام باقر(ع):مؤمن سه نشانه دارد:برنامه ریزی مناسب دراداره زندگی , صبردرگرفتاریها ودین شناسی. هرکس دراداره زندگی اش میانه رو نباشدوکارمفیدی نه برای دنیایش ونه برای آخرتش انجام ندهد خیری دراونیست.

امام باقر(ع):درکتاب علی (ع) خواندم که مؤمن بام وشامش رابه اندوه میگذراند وجزء این به صلاح او نیست.

امام باقر(ع):هرگزبه دنبال سرکرده بودن نباش که دنباله رو  میشوی.

امام باقر(ع):اگرجوان شیعه ای رانزدمن بیاورندکه علم[دین] نمی آموزداورا تنبیه میکنم.

امام صادق(ع):هرکس درحالی بخوابدکه ماهی خوردودرپی آن چندخرما یا مقداری عسل نخورده باشد تاصبح رگ فلج براوغلبه خواهد داشت.     طب الکبیر

   97/9/27

 • حسن اکبری

امام عسکری(ع):عمرهای شماروبه کاهش است دوران شمامحدوداست. مرگ ناگهان فرا میرسد. هرکه نیکی بکاردخوشی درو میکندوهرکس زشتی بکاردپشیمانی درومیکند. هرکس آنچه راکشت کنددرو خواهد کرد. نه کندرو ازبهره ونصیب خودعقب می ماندونه حریص پیش ازآنچه مقدراوست بدست آورد. به هرکس خیری برسدازخداست وهرکس ازشری حفظ شودخدااوراحفظ کرده است.

امام عسکری(ع):زیاد یادخداویادمرگ باشیدوقرآن رازیادبخوانیدوبرپیامبراکرم(ص) فراوان درود بفرستیدکه درودبر رسول خدا ده حسنه به شمار می رود.

امام عسکری(ع):برتوبادبه میانه روی واعتدال وپرهیزاز ولخرجی واسراف.

امام عسکری(ع):اگراهل دنیا عقل خودرا به کار می بستند دنیا ویران میشد.

امام عسکری(ع):هیچ گرفتاری بلایی نیست مگرآنکه نعمتی ازخداوندآن را درمیان گرفته است.

امام صادق(ع):خربزه بخوریدکه سنگ مثانه راذوب می کند.    طب الکبیر

  ولادت باسعادت امام حسن عسکری(ع)را تبریک عرض مینمایم

 • حسن اکبری

امام صادق(ع):به همراه قائم ازعرب تعدادناچیزی خواهدبود.مردم ناگزیرندازاینکه موردامتحان وپاکسازی وبوجاری وغربال شدن قرارگیرندودرآینده نزدیک مردم بسیاری ازغربال خارج خواهندشد.

امام باقر(ع):به خداسوگند حتما ازیکدیگربازشناخته میشویدبه خداقسم حتماحتما بوجاری وغربال خواهیدشدهمانگونه که زوان (دانه کوچکی است درمیان گندمهامی روید) ازگندم غربال میشوید.

امام حسین(ع):آن امرکه انتظارش را می کشیدواقع نخواهدشدتااینکه پاره ای ازشماازدیگری بیزاری جویدوبعضی ازشمادر روی دیگری آب دهان اندازدوپاره ای ازشمابرکفردیگری شهادت دهدوپاره ای ازشما عده دیگررانفرین و لعن کند. پس عرض شدخیری دراین چنین زمان نیست. فرمودند:تمامی خیر درهمان زمان است قائم ماقیام میکندوهمه اینهارا ازبین میبرد.

امام باقر(ع):ای شیعه آل محمدحتمابایدموردپاکسازی قرارگیریدهمچون پالودن وبرطرف شدن سرمه ازچشم که صاحب چشم میداندچه وقتی سرمه درچشمش جای میگیردولی نمی داند چه زمانی ازآن بیرون میشودوبه همین گونه است که مردکه برطریق امرماصبح میکندوبعدروز راشب میکندودرحالی که ازآن خارج شده شب رابه صبح میبرد.(بامدادمسلمانندوشامگاه کافر)

امام صادق(ع):اگرقائم قیام کندمردم اوراانکارخواهندکردزیرا اوبه صورت جوانی رشیدبه سوی ایشان بازخواهدگشت. هیچ کس براعتقادبه اوپایدارنخواهندماندمگرمؤمنی که خداونددرعالم ذر نخستین ازاو پیمان گرفته باشد.                کتاب غیبت نعمانی

   اللهم عجل لولیک الفرج

 • حسن اکبری

امام رضا(ع):کمال دین درولایت ماوبیزاری جستن ازدشمن ماست.

امام رضا(ع):پیوندخویش نگه دار گرچه باجرعه ای آب باشد. بهترین وسیله ای که باآن صله رحم به جای آورده میشود خودداری ازآزار رساندن به خویشاوندان است.

امام باقر(ع):سلامتی دین وتندرستی, ازثروت بهتراست ومال زینتی از زینتهای دنیاست که خوب است.

امام باقر(ع):هرگاه فرزندخواستی هنگام آمیزش بگو:بارالها ! فرزندی روزی ام کن واو راباتقوا قرارده نه افزونی درجسم اوباشدنه کاستی واوراعاقبت به خیر گردان.

امام صادق(ع):برای ضعف قلب وبدن گوشت گوسفندراباشیر بخورید.

امام صادق(ع):سنجدکلیه ها راگرم میکند , معده راپاک می سازدومایه ایمنی درقطره قطره آمدن پیشاب است.   طب الکبیر

  97/9/22

 • حسن اکبری

امام رضا(ع):هرگاه بندگان مرتکب گناهانی شوندکه قبلا انجام نمی دادند خداوندبلاهایی رابرایشان پدید آوردکه سابقه نداشته است.

امام رضا(ع):حسن بن جهم ازامام پرسید:فدایت گردم خوش دارم بدانم که نزدت چه جایگاهی دارم. حضرت فرمودند:نگاه کن که من چه جایگاهی نزدت دارم.

امام رضا(ع):هرکه خوشحال میشودکه خدارا بی پرده وحجابی ببیندوخدانیز بی پرده به اوبنگرد , پس ولایت آل محمدرابپذیردوازدشمنان آنان بیزاری جویدوازایشان که پیشوای مؤمنان هستند پیروی کنددراین صورت چون روزقیامت شودخداوند بی پرده به اوبنگردو اونیزخدا رابدون پرده وحجابی مشاهده کند.

امام صادق(ع):برای گلودرد چیزی جزء نوشیدن شیرنیافته ام. [درطب اسلامی تأکیدبرمصرف شیرگاو وعدم مصرف گوشت گاواست وبه مصرف گوشت گوسفندوعدم مصرف شیرگوسفندتأکیدشده است]

امام صادق(ع):حضرت نوح ازغم واندوه به خداوندشکایت کردخداوندوحی کرد:انگورسیاه بخورید که غم واندوه رابرطرف سازد.   طب الکبیر

   97/9/20

 • حسن اکبری

امام باقر(ع):برای زن نزدپروردگارش هیچ شفاعت کننده ای کارسازتر ازخشنودی شوهرش نیست.

امام باقر(ع):حریص به دنیاهمانندکرم ابریشم است که هرچه بیشتردورخود می تندخارج شدن ازپیله براوسخت تر میشودتاآنکه ازغصه می میرد.

امام باقر(ع):چهارچیزازگنجینه های نیکی است:نهان داشتن نیاز , پنهان دادن صدقه , پنهان داشتن درد ونهان داشتن مصیبت.

امام باقر(ع):ماباب حطه شما هستیم.

امام صادق(ع):کسی که پیش ازغذا بسم الله وبعدازغذا الحمدالله بگویددچار ترش کردن نمی شود.

امام صادق(ع):عطسه کردن ازبیرون آمدن مو درچشم حفظ وایمنی می بخشد.    طب الکبیر

    97/9/18

 • حسن اکبری

امام صادق(ع):نزدیکترین حال این جماعت به خداورضایت کامل خداوندازایشان هنگامی است که حجت خدارانیابند , وازدیدشیعیان درپرده بماندوبرای آنان آشکارنشودوجایگاه اوراندانندوایشان درآن حال آگاهی وباورداشته باشندکه حجت خداومیثاقش باطل نمیشود , پس درچنان حال شبانه روز انتظار فرج داشته باشیدکه هماناشدیدترین حال خشم خداوندبردشمنانش هنگامی است که حجت رانیابندوبرآنان آشکارنگردد , والبته خدای عزوجل میداندکه اولیای اوتردیدنمیکنندکه هرگاه می دانست آنان دچارشک میشوندحجت خودرابه اندازه یک چشم برهم زدن هم ازنظرآنان پنهان نمی ساخت ....     کتاب غیبت نعمانی ص ۱۰۹

امام علی(ع):زمانی می آیدکه حکومت استقرارنمیکندمگربه آدم کشی وستمگری وثروت بدست نیاید مگربه بخل وندادن حقوق واجب ودوستی پدیدنیایدمگربه پیروی ازهوای نفس وخارج شدن ازدین. پس کسی که درآن زمان باشدوبر فقروفلاکت صبرکندبا اینکه میتواندبه واسطه ندادن حقوق مردم به ثروت برسدوبرذلت صبرکندبا اینکه میتواندبه عزت رسدوبردشمنی صبرکندبا اینکه میتوانداز هوای نفس مردم به محبت ودوستی رسد , خداوندپاداش پنجاه صدیق رابه اوعطاکند.     ازکتاب پیشگوییهای امیرالمؤمنین   محمدنجفی یزدی

   اللهم عجل لولیک الفرج

 • حسن اکبری

امام هادی(ع):به راستی که حرام افزایش نمی یابدواگرافزایش یابدبرکتی نداردواگرانفاق شودپاداشی نداردواگربماندتوشه ای به سوی آتش خواهدبود.

امام هادی(ع):زمانی که عدل وداد درجامعه بیش ازظلم وستم باشددرآن موقع حرام است که به کسی گمان بدببرندمگروقتی که آن بدی از شخص معلوم شودوزمانی که ظلم وستم برعدل ودادغلبه داشته باشدسزاوارنیست احدی گمان خوب به کسی ببردمگروقتی که آن خوبی ازاومعلوم شود.

امام باقر(ع):خداوندباچیزی برترازپاکی شکم ودامن عبادت نشده است.

امام باقر(ع):یک حدیث که آن را ازفردی راستگو فرا میگیری برای توبهتراست ازدنیاوآنچه درآن است.

امام صادق(ع):آلو برای تلخه مفیداست ومفاصل رانیزنرم میکنداماازآن زیادنخوریدکه سرانجام در مفصلهایت بادهایی برجای  می نهد.

امام صادق(ع):شانه زدن موی سر وبارا ازبین میبرد.   طب الکبیر

 97/9/15

 • حسن اکبری

امام حسن(ع):درجواب مردی که عرض کردمن ازشیعیان شماهستم فرمود:ای بنده خدااگرمطیع اوامر ونواهی ماباشی راست میگویی ولی اگرچنین نباشی پس با ادعای چنین منزلت والایی که اهلش نیستی برگناهانت می افزایی . مگومن ازشیعیان شماهستم بلکه بگومن ازدوستداران شماودشمن دشمنان شماهستم دراین صورت توآدم خوبی هستی وبه خوبی گرایش داری.

امام حسن(ع):درخواست کردن روانیست مگردریکی ازاین سه جا:خون بهای سنگین یابدهکاری توانفرسا یافقرکشنده.

امام حسن(ع):مؤمنی که ازقسمت خودناخشنودباشدو وضعیت خودراناچیزشمارددرحالیکه حاکم براو خداست , چگونه می تواندمؤمن باشد.

امام هادی(ع):مؤمن خوبی میکندو می گریدولی منافق بدی میکندو می خندد.

امام صادق(ع):برشمابادخوردن کاهو , چراکه خون راتصفیه میکند.

امام صادق(ع):خوردن باقلا باعث تولیدشدن خون تازه می باشد.   طب الکبیر

  97/9/13

 • حسن اکبری

امام حسن(ع):به جانم قسم که ماپرچمهای هدایت ونشانه های روشن پرهیزکاری هستیم.

امام حسن(ع):مؤمن سرگرمی نمی کندتادرنتیجه غافل گرددپس چون بیندیشد اندوهگین شود.

امام حسن(ع):سالم ترین دلها , دلی است که ازشبهات پاک باشد.

امام حسن(ع):شمارابه تقوای الهی واندیشیدن همیشگی سفارش میکنم , زیراکه اندیشیدن پدرومادر همه خوبیهاست.

امام صادق(ع):سنجدکلیه ها راگرم میکند , معده راپاک می سازدمایه ایمنی ازبواسیروقطره قطره آمدن بول است.

امام صادق(ع):هویج(زردک) مایه ایمن ازقولنج وبواسیراست وتوان نزدیکی راتقویت میکند.

   97/9/11

 • حسن اکبری

امام کاظم(ع):مردی ازقم می خواندمردم رابه سوی حق. جمع میشوندبااوگروهی که مانندپاره های آهن انددرثبات دردین ومحکمی که نمی لغزاندآنهارابادهای سخت فتنه وفسادوازجنگ کردن ملول وخسته نمی شوندودوری ازجنگ نمی کنندوبرخداتوکل میکنندوعاقبت به خیری مخصوص پرهیزکاران است.   کتاب نوایب الدهورفی علایم الظهور

امام رضا(ع):(مراتب روح ) روح حرکت که درجمادات وسنگهاست . روح حیات درگیاهان است. روح شهوت درحیوانات است. روح ایمان وقتی مؤمن شدیدصاحب این روح میشوید. روح الیقین که پیامبران ومؤمنینی که به درجه یقین رسیده اندومنتظران ظهورقائم تأییدشده بااین روح هستندو روح مطهره(که فقط چهارده معصوم به این درجه رسیده اند). [خلاصه /اقتباس حدیث ازکتاب فقه الرضا(ع)]

امام علی(ع):نهمین ازفرزندان تویاحسین قائم بالحق است همان ظاهرکننده دین ومنتشرکننده عدل.... این خبرواقع خواهدشدلیکن بعدازغیبت وحیرتی که درآن ثابت قدم نمی مانندمگراشخاص بااخلاص که با روح الیقین مباشرت کرده اند.آنهاکه خداازآنهاپیمان ولایت ماراگرفته است ودردلهایشان نوشته وآنها رابواسطه روح خودتأییدنموده است.  ازکتاب پیشگوییهای امیرالمؤمنین(گنجینه دعا) نوشته محمدنجفی یزدی

  اللهم عجل لولیک الفرج

 • حسن اکبری

امام عسکری(ع):ازافشای اسراروریاست جویی بپرهیز زیرااین دوبه هلاکت کشانند.

امام عسکری(ع):ماپناهگاهی هستیم برای کسی که به ماپناه آوردونوری هستیم برای آنکه ازماپرتو طلبد وموجب مصونیت کسی هستیم که ازماپناه جوید. هرکسی مارادوست بدارددرمراتب بالاباما خواهد بودوهرکسی ازراه ماکج گرددبه سوی آتش ره خواهدبرد.

امام عسکری(ع):دروصف عالمان بدکردارفرمودند:زیان آنهابرای شیعیان ناتوان(آسیب پذیر) مابیشتر از زیان سپاه یزیدبرای حسین بن علی ویاران اوست. زیراآنهاجان ومال ایشان راگرفتندواین علمای بدکردار دردل شیعیان ناتوان ما شک وشبهه می اندازندوگمراهشان می کنند.

امام عسکری(ع):هیچ گرفتاری وبلایی نیست مگرآنکه نعمتی ازخداوندآن رادرمیان گرفته است.

امام صادق(ع):خوردن ماهی بیش ازحد پیه چشم راذوب میکند.

امام صادق(ع):گلابی بخوریدکه قلب راجلا می دهدودردشکم راساکت میکند.   طب الکبیر

  97/9/8

 • حسن اکبری

امام کاظم(ع):هرکسی برای برادران مؤمن خود دعاکندخدابه جای هرمؤمن فرشته ای را می گماردتابرای اودعاکندوهرمؤمنی که برای زنده ومرده مردان وزنان مؤمن ومسلمان دعاکندخداوند به شمارهرمردوزن مؤمن ازبعثت آدم تاقیام قیامت حسنه ای به اودهد.

امام عسکری(ع):همه پلیدیها رادرخانه ای نهادندوکلیدآن دروغ است.

امام عسکری(ع):چه زشت است برای مؤمن که خواسته ای داشته باشدکه اورابه خواری کشاند.

امام عسکری(ع):مؤمن راازسیمایش می شناسیم ومنافق را ازنشانه هایش.

امام صادق(ع):کفش چشم راسالم نگه می دارد.

امام صادق(ع):هرکس روزهای پنج شنبه ناخن خودرابگیردچشمهای وی دردنمیکند. سرمه کشیدن نور چشم رازیاد میکندومژگان را می رویاند.  طب الکبیر

97/9/6

 • حسن اکبری

امام صادق(ع):خوشبخت کسی است که ازماپیروی کندوبدبخت کسی است که بامادشمنی ومخالفت نماید.

امام صادق(ع):بدانیدکه خداوند ازانسانهایی که دائمارنگ عوض میکنندنفرت دارد. پس ازحق واهل آن جدانشویدچراکه هرکس به باطل واهل آن بپیونددنابود میشودودنیاراهم ازدست می دهد.

امام صادق(ع):خواب مایه آسایش جسم , سخن مایه آسایش جان وسکوت مایه آسایش عقل است.

امام صادق(ع):انس درسه چیزاست:زن سازگار , فرزندنیکوکار ودوست یکرنگ.

امام صادق(ع):مقداری پنبه راآغشته به روغن بنفشه کنیدونزدیک بینی قراردهیدکه برای زکام مفید است.

    ولادت باسعادت صادق آل محمد(ص) راتبریک عرض مینمایم

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):دنیازندان مؤمن وبهشت کافراست. زندان مؤمن است ؛ چون درآن هراسان است وبهشت کافراست چون ازآن برخوردار است.

پیامبر(ص):دنیابه کام هیچ مؤمنی نمی شود. چگونه شودحال آنکه دنیا , زندان او ومایه رنج وگرفتاری اوست!؟

پیامبر(ص):دنیارابرای اهلش رهاکنید. دنیارابرای اهلش رهاکنید. دنیارابرای اهلش رهاکنید؛ زیراهرکس که ازدنیابیش ازاندازه کفایتش بردارد , ناخودآگاه ازبهشت خودبر میدارد.(کم کند)

پیامبر(ص):خداونددنیارابه کسی که دوست داردوکسی که دوست ندارد می دهداما دین راجزء به کسی که دوست دارد نمی دهد. پس هرکه خداوندبه وی دین داده , دوستش داشته است.

پیامبر(ص):خداوندهزینه کردن رادوست میداردوناخن خشکی رادشمن میدارد.

پیامبر(ص):تاهنگامی که بدنت دردراتحمل میکندازدارو بپرهیزوآنگاه که دردراتحمل نکرددارومصرف کن.

پیامبر(ص):هرکاری راچاره ای است وچاره ی تندرستی دردنیاچهارچیزاست:کم سخن گفتن , کم خفتن , کم راه رفتن وکم خوردن.   طب الکبیر

۱۷ربیع الاول ولادت خجسته وباسعادت نبی اکرم محمدمصطفی(ص)راتبریک عرض مینمایم

 • حسن اکبری

امام صادق(ع):اگرتو می دیدی سفیانی را , می دیدی خبیث ترین مردم را. زردمووسرخ رو وکبود چشم است. درظاهرمرتب ذکرخدا می گویدولی درحقیقت به طرف جهنم میروددرخباثت به جایی میرسدکه زن بچه دارش راازترس اینکه مبادامردم رابه محل او راهنمایی کندزنده به گور میکند. وقتی اوگنجهای پنجگانه شام یعنی دمشق وحمص وفلسطین واردن وحلب رابه چنگ آورددرآن وقت منتظر ظهورقائم باشید.

امام باقر(ع):سفیانی سرخ رو وزردمو وزاغ چشم است. بندگی نکرده است خدارا هرگزوندیده است مکه ومدینه راهرگز. می گوید:پروردگارا! خونخواهی میکنم ودرآتش جهنم می روم.

امام صادق(ع):سفیانی ازحتمیات است وخروج اودرماه رجب خواهدبودوازآغازتاپایانش جمعا پانزده ماه است که درشش ماه جنگ وپیکارمیکندوچون شهرهای پنجگانه رابه تصرف درآوردنه ماه فرمانروایی خواهدکرد ویک روزهم برآن افزوده نمی گردد.

امام علی(ع):فرزندهندجگرخوارازوادی یابس(دره خشک) خروج میکند. اومردی چهارشانه وبدقیافه , دارای سری بزرگ , برصورت اواثرآبله پیداست.... اوازفرزندان ابوسفیان است واردسرزمین قرار ومعین میشودوبربالای منبرآن قرار می گیرد.

امام صادق(ع):ماواولادابوسفیان دوخاندان هستیم که بخاطرخدابایکدیگردشمنی داریم... ماگفتیم خداوندراست گفت وآنهاگفتندخداونددروغ گفت... ابوسفیان به جنگ پیامبربرخاست ومعاویه فرزند ابوسفیان به جنگ علی بن ابیطالب رفت ویزیدپسرمعاویه به نبردباحسین بن علی پرداخت وسفیانی به مصاف حضرت قائم بر می خیزد.

امام علی(ع):... خروج سفیانی بادرفش سرخ همراه است وفرمانده آن مردی ازقبیله بنی کلب است.

 [عده ای ازکارشناسان مذهبی اعتقاددارندکه پادشاه اردن میتواندسفیانی باشدکه باعلامتهای گفته شده تطابق دارد. رنگ پرچم ارتشش سرخ ,دارای مجهزترین ارتش منطقه , ازطرف مادرتمایل به مسیحیت داردولی نمایش مسلمان بودن میدهد... والله اعلم]

منابع جلدسیزده بحارالانوار _ عصرظهور کورانی _ نوایب الدهور فی علایم الظهور

  نقشه خروج وپایان کارسفیانی براساس روایات:


اللهم عجل لولیک الفرج

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):حق تعالی فرمود:به تووامت توگنجی ازگنجهای عرش خودرا کرامت کرده ام , فاتحه الکتاب وخاتمه سوره بقره یعنی آمن الرسول تاآخرسوره.[آیه۲۸۵/۲۸۶]

امام صادق(ع):هرکسی درهرشب جمعه سوره واقعه رابخواندخدااورادوست داردومردم رادوست او گرداندودردنیابدحالی وفقرواحتیاج نبیندوبه هیچ آفتی وبلایی مبتلانشودوازرفقای حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام باشدواین سوره مخصوص آن حضرت است ودرآن کسی شریک نمی باشد.

امام رضا(ع):ابلیس رادارای پوزه ای است همچون پوزه سگ وهنگامیکه آن پوزه رادردل آدمی می نهد اورابه یادشهوات نفسانی ولذات جسمانی می اندازدوآرزوهای آنچنانی دراوخودنمایی میکندو وسوسه درقلب وی راه می یابدونسبت به پروردگارش درشک وتردیدواقع می شود والبته هنگامیکه بنده "أعوذ بالله السمیع العلیم" رابه زبان آوردشیطان ازقلب او دور می شود.

امام صادق(ع):چه خوب است روغن بنفشه , دردراازسر وچشمان میبردآن رابه خودبمالید.

امام صادق(ع):پیامبرخداچون سردرد می گرفت به روغن کنجدانفیه می کرد.  طب الکبیر

97/9/1

 • حسن اکبری