احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

مشخصات بلاگ

پیامبر(ص):کسیکه بمیرددرحالیکه محبت آل محمددردل اوست شهیدمرده است.آگاه باش کسی که بادوستی آل محمدبمیردتوبه کارمرده است ومؤمنی است که کمال ایمان را دارابوده است.

۱۵ مطلب در دی ۱۳۹۶ ثبت شده است

پیامبر(ص):آنچه خودتان نمی خوریدبه مستمندان مخورانید.

رسول خدا(ص):دلهای خویش رابه کثرت خوردن ونوشیدن نمیرانیدکه دل چون زراعت است وقتی آب آن زیادشدخواهدمرد.

رسول خدا(ص):هیچ چیزبه زندان شدن شایسته تراز زبان نیست.

رسول خدا(ص):برمردم ستم نکندجزء زناکاریاکسیکه رگی از زناکاردارد.

رسول خدا(ص):هیچ یک ازشما، آرزوی مرگ نکند. اگرنیکوکاراست شایدنیکی فزون کندواگربدکاراست شایدراه رضاسپرد.

96/10/30

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):حسدنورزیدودرمعامله بالادست هم نزنید، دشمنی نکنید.راه خلاف مپویید. بندگان خدا! برادران باشید.عیبجوومدحگووطعنه زن مباشید.  نهج الفصاحه

پیامبر(ص):روزگار رادشنام مدهیدکه خداهمان روزگار است.

پیامبر(ص):بازن پیرونازا ازدواج نکنیدکه ازفزونی شمابرامتهای دیگر(درقیامت) تفاخرمیکنم.

پیامبر(ص):مردگان رادشنام ندهیدکه زندگان آزرده شوند.

پیامبر(ص):باکسیکه توراهم سنگ خودنداند مصاحبت نکن.

96/10/28

 • حسن اکبری

امام علی(ع):برخی (ازاموال خود) راپیش فرستیدکه به سودشماباشدوهمه رابه جای نگذاریدکه به زیان شمااست.

پیامبر(ص):هرکه خوشحال میشودکه فردای قیامت خدارادیدارکنددرحالیکه ازاوراضی وخشنودباشد، پس بسیاربرمن صلوات ودرودفرستد.

پیامبر(ص):هرکس هزاربار برمن صلوات بفرستدنمیردتامژده بهشت گیرد.

امام علی(ع):به راستی که تودرراهی هستی که پیشینان بوده اند. پس تلاش خودرادرراه آخرت خودقرار ده وبه کاردنیااهمیتی مده.

96/10/26

 • حسن اکبری

امام علی(ع):جزءاین نیست که دنیاخانه گذراست وآخرت خانه پابرجا. ازاین خانه گذرابرای آن خانه پابرجاتوشه برگیریدوپرده های خودرانزدکسیکه اسراردرونی شمارامی داند، ندرید.

امام علی(ع):دوست هرگزدوست واقعی نخواهدبودمگرآنکه برادرخودرادرسه حالت حفظ کند؛ دردوران تنگدستی وگرفتاری، درزمان نبودنش وپس ازوفاتش.

امام علی(ع):بابدن وجسم خوددردنیاباشی ولی دردل وعمل درآخرت باش.

امام علی(ع):ازپسران وفرزندان آخرت باشیدوازپسران دنیانباشیدکه به راستی هرفرزندی درروزقیامت به مادرش بپیوندد.

96/10/24

 • حسن اکبری

امام جواد(ع):هرکه گوش به سخنگویی دهددرواقع اوراپرستیده است. اگرازخدابگویدخداراپرستیده واگرازشیطان بگویدشیطان راپرستیده است.

امام جواد(ع):کسیکه به خاطرپیروی ازدلخواه تو، راه درست رابرتوپنهان داردبی گمان باتودشمنی کرده است.

امام علی(ع):توشه برگیریدازدنیابه چیزی که فردای قیامت خودرابدان حفظ کنیدوازسرای فانی برای سرای باقی سازوبرگی تهیه کنید.

امام علی(ع):بفروشیدآنچه رافانی شودبه چیزی که به جای می ماندوعوض بگیریدنعمت های آخرت راازسختی وبیچارگی دنیا.

اللهم عجل الولیک الفرج. 96/10/22

 • حسن اکبری

امام علی(ع):باعمل بهشت به دست آیدنه باآرزو.

امام صادق(ع):هجوم شیطانهابه مؤمنان بیشترازهجوم زنبورهابه گوشت است.

رسول خدا(ص):پیوسته گروهی ازامت من برحق استوارباشندتافرمان خدابیاید.

امام جواد(ع):به دل آهنگ خداداشتن برتراست تاخسته کردن جوارح به عبادت.

امام جواد(ع):هرکه کارزشتی رانیک شمارددرآن شریک است.

96/10/20

 • حسن اکبری

امام علی(ع):خوشابه حال کسیکه آرزوهای خودرادروغ شماردودنیای خویش رابه خاطرآبادی آخرتش ویران کند.

پیامبر(ص):کودکان رابه خاطرپنج چیزدوست دارم؛ آنکه بسیار می گریند، باخاک بازی میکنند، دعواکردن آنهاهمراه باکینه نیست، چیزی برای فرداذخیره نمیکنند، می سازندوخراب میکنند.

امام هادی(ع):ازکسیکه نسبت به اوکدورت وکینه داری ، صمیمیت ومحبت مجوی. همچنین ازکسیکه نسبت به اوبدگمان هستی نصیحت وموعظه طلب نکن چون دیدگاه وافکاردیگران نسبت به توهمانند قلب خودت نسبت به آنهامیباشد.

96/10/18

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):خوشابه حال کسیکه مرادیده وبه من ایمان آورده وخوشا، خوشا، خوشا، خوشا، خوشا، خوشاوخوشابه حال کسیکه مراندیده وبه من ایمان آورده است.

امام صادق(ع):مؤمن غبطه می خوردوحسادت نمی ورزد، منافق حسادت می ورزدوغبطه نمی خورد.

امام علی(ع):ایمان این است که راستگویی راهرچندبه زیان توباشدبردروغگویی ، گرچه به سودتوباشد ترجیح دهی.

96/10/16

 • حسن اکبری

امام علی(ع):مؤمن کسی است که کسب اوپاکیزه واخلاق اونیکووباطن اوسالم باشدوازفزونی مالش انفاق کندوازفزونی سخنش بپرهیزدومردم ازشراودرامان باشندوازنفس خودبه مردم انصاف بدهد.

پیامبر(ص):من هفت گروه رالعنت کردم وخداوهرپیامبرمستجاب الدعوه ای آنان رالعنت کرد؛ کسیکه به کتاب خداچیزی بیفزایدوکسیکه قضاوقدرالهی راتکذیب کندوکسیکه باسنت من مخالفت کندو کسیکه حرمتی راکه خدابرخاندان من قرارداده حلال کندوکسی به زورمسلط شودتاآنکه راکه خداذلیل کرده ، عزیزکندوآنکه راکه خداعزیزکرده، ذلیل کندوکسیکه بیت المال مسلمین رابخوردوآن رابرخود حلال بداندوکسیکه آنچه راکه خداحلال کرده حرام کند.

96/10/14

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):کسیکه خریدوفروش میکندازپنج خصلت دوری کندوگرنه خریدوفروش نکند؛ ربا، سوگند خوردن، پنهان کردن عیب وتعریف کردن موقع فروختن وبدگفتن موقع خریدن.

امام سجاد(ع):مردم درهرزمان شش طبقه اند:شیر، گرگ، روباه، سگ، خوک وگوسفند. اماشیرهمان پادشاهان دنیاهستندکه هرکدام ازآنهادوست دارندکه غلبه کنندومغلوب نشوند. اماگرگ، بازرگانان شما هستندکه چون چیزی رامیخرندازآن بدمیگویندوچون چیزی میفروشندازآن تعریف میکنند.اماروباه ، همان کسانی هستندکه ازطریق دین هایشان روزی میخورندوآنچه درزبان آنان است دردلهایشان نیست واماسگ بازبانش به مردم پارس میکند ومردم ازشراو، اورااحترام می گذارندواما خوک، نامردانی هستند که به هیچ کار زشتی دعوت نمیشوندمگراینکه اجابت میکنندواماگوسفند، مؤمنانی هستندکه موهای آنان کنده میشودوگوشت هایشان خورده میشودواستخوان هایشان شکسته میشود. گوسفند درمیان شیروگرگ وروباه وسگ وخوک ، چه کارکند؟           خصال ج۱ص۴۹۳

96/10/12

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):چون غذاچهارخصلت پیداکردغذای کاملی شده است؛ وقتیکه ازحلال باشدودستهای بسیار برآن درازشودودرآغازآن نام خدابرده شودودرپایان آن ستایش خداوندبه عمل آید.

پیامبر(ص):آیابه شماخبرندهم ازکسیکه فردای قیامت آتش براوحرام است؟ گفته شد:آری یارسول الله. فرمود:فروتن، ملایم ، نزدیک وآسان گیر.

امام صادق(ع):زبان عربی رایادبگیریدکه آن کلام خداست که باآن باخلق خودسخن گفته است ودندانهای خودرانظیف نگهداریدوانگشترهارادرآخرانگشت قراردهید.

96/10/10

 • حسن اکبری

امام سجاد(ع):ازخوشبختی انسان این است که محل کسب وکاراودرشهرخودش باشدوهمنشینان او افرادشایسته ای باشندوفرزندانی داشته باشدکه ازآنان کمک بگیرد.

پیامبر(ص):خداوندمردی راکه پیش ازشمابودودرچهارحالت آسان میگرفت آمرزید. او وقتی میفروخت آسان میگرفت و وقتی می خریدآسان میگرفت وچون داوری میکردآسان میگرفت وچون ازکسی داوری میخواست آسان میگرفت.

امام صادق(ع):حدیث ماسخت ودشواراست آن راتحمل نمیکندمگرفرشته ای مقرب یاپیامبری مرسل یا بنده ای که خداوندقلب اورابرای ایمان آزمایش کرده یاشهرباحصار.(دل خاطرجمع)

امام صادق(ع):ماراحرمی است وآن قم است وبه زودی بانویی ازفرزندان من به نام فاطمه درآن دفن خواهدشدهرکس اورازیارت کندبهشت براو واجب شود.    بحارالانوارج۶۰ص۲۱۶

اللهم عجل الولیک الفرج. 96/10/8

 • حسن اکبری

امام عسکری(ع):عمرهای شماروبه کاهش است. دوران شمامحدوداست مرگ ناگهان فرامیرسدهرکه نیکی بکاردخوشی درو میکندوهرکس زشتی بکاردپشیمانی درو میکند. هرکس آنچه راکشت کنددرو خواهدکرد. نه کندرو ازبهره ونصیب خودعقب می ماندونه حریص بیش ازآنچه مقدراوست بدست آورد به هرکس خیری برسدازخداست وهرکس ازشری حفظ شودخدا اوراحفظ کرده است.

امام عسکری(ع):ماپناهگاهی هستیم برای کسیکه به ماپناه آوردونوری هستیم برای آنکه ازماپرتو طلبد وموجب مصونیت کسی هستیم که ازماپناه جوید. هرکه مارادوست بدارددرمراتب بالاباماخواهدبود وهرکه ازراه ماکج گرددبسوی آتش ره خواهدبرد.

امام عسکری(ع):دشمن ترین دشمن آدمی، خشم وشهوت اوست. هرکه براین دوچیره شودمقامش بلند گرددوبه هدف خودبرسد.

امام عسکری(ع):مردم کسی رابیشتردوست دارندکه به او امیددارند.

ولادت باسعادت امام یازدهم رابه محضرولی عصر(عج) وشماعزیزان تبریک عرض مینمایم.96/10/6

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):غیبت بدتراز زناست.گفته شدیارسول الله این برای چیست؟ فرمود:زناکارتوبه میکندوخدا توبه اورا می پذیردولی غیبت کننده توبه میکندوخداتوبه اورانمی پذیردتاوقتی که غیبت شونده اوراحلال کند.

پیامبر(ص):یاعلی! تباهی امت من به دست هرمنافق زبان بازی است.

امام صادق(ع):دزدان سه طایفه اند؛ آنهاکه زکات نمی دهندوآنهاکه مهریه های زنان رابرخودحلال می دانندوهمچنین آنهاکه قرض میگیرندودراین صددنیستندکه آن رابازپرداخت کنند.

امام صادق(ع):هرکس مالی راازراه نامشروع بدست آورد، خداوندساختمان سازی وآب وگل رابراو مسلط کند.

96/10/4

 • حسن اکبری

امام صادق(ع):کسب حرام درنسل آشکارمیشود.

امام صادق(ع):خیری دردنیانیست مگربرای دوکس؛ کسیکه هرروز براحسان کردن خودافزایدوکسیکه گناه خودراباتوبه کردن جبران میکنداو کی میتواندتوبه کند؟به خداسوگندکه اگرسجده کندبه گونه ای که گردنش قطع شودخداتوبه ی اورا نمی پذیردمگرباولایت ماخاندان.

محمدبن سنان ازامام باقر(ع) نقل میکندکه آن حضرت ازدونوع خریدوفروش بدش می آمد؛ یکی بینداز وبگیرودیگری خریدن چیزی که آن راندیدی.

امام صادق(ع):دوخصلت است که اگردرکسی باشدبااوباش وگرنه ازاودوری کن ، دوری کن؛ خواندن نمازدر وقت آن ومداومت برآن وهمدردی بادیگران.

96/10/2

 • حسن اکبری