احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

مشخصات بلاگ

پیامبر(ص):کسیکه بمیرددرحالیکه محبت آل محمددردل اوست شهیدمرده است.آگاه باش کسی که بادوستی آل محمدبمیردتوبه کارمرده است ومؤمنی است که کمال ایمان را دارابوده است.

۱۵ مطلب در شهریور ۱۳۹۸ ثبت شده است

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هروقت گرماوشدت آن برشماسخت گرفت توسط نمازآن راخنک کنید, زیراگرما وحرارت ازجوشش جهنم است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکه علی رادوست بدارد درزنده بودن من وبعداز رحلت من, خدای تعالی برای او أمن (ازهول قیامت) وایمان بنویسدتازمانی که خورشیدطلوع وغروب میکندوهرکه اورادشمن بداردچه درحال حیات من وچه بعدازرحلت من میمیردمانندمردمان زمان جاهلیت.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):کسی که حاجت برادرمؤمن خودرابرآورده سازدمانندکسی است که عمرخودرا به عبادت گذرانده باشد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):دوست, دوست نیست مگرآنکه درغیاب دوستش وگرفتاری ومرگ اوحق دوستی رابه جای آورد.

امام صادق(علیه السلام):خوردن باقلا مغزساق پاهاو مغزسررازیادمیکندوتولیدخون تازه میکند.

 • حسن اکبری

امام حسن(علیه السلام):مالک میشودمابین مشرق ومغرب را.

امام باقر(علیه السلام):خداوندفتح کندبرای اومشرق ومغرب را.

امام باقر(علیه السلام):درباره مدت حکومت حضرت فرمودند:نوزده سال از روزقیام تاروز وفات.

امام صادق(علیه السلام):هرگاه قائم علیه السلام قیام کندنخواهدماندزمینی مگراینکه نداشوددراوشهادت.

امام حسین(علیه السلام):خداوندبه اوزنده میکندزمین راوظاهروغالب میکندبه اودین حق رابرهمه ادیان.

امام باقر(علیه السلام):نگذاردهیچ بدعتی رامگراینکه زایل کندوسنتی را, مگراینکه اقامه کندوبرپابدارد.   ازکتاب مهدی منتظر

  اللهم عجل لولیک الفرج"ان مع العسریسرا"

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):ملتی که نتوان درمیان آنان بدون دلهره حق ضعیف را ازقوی گرفت, هرگز قابل ستایش نیست.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):مسجدخانه هرمؤمن وسرای هر پروا پیشه ای است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):هیچ چیزمانندعدالت شهرها را آبادنکرده است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):عدالت سپر دولتهاست.

امام صادق(علیه السلام):چیزی بهترازپودر یاآب سیب برای درمان سموم بدن نمیدانم.

امام صادق(علیه السلام):بادمجان را زیادبخوریدآن هم هنگام بارورشدن درخت خرما, زیرادرمان کننده هردردی است, چهره رابشاش ونورانی میکندرگهارانرم می گرداندوقدرت آمیزش رازیاد می سازد.  طب الکبیر

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):پنج چیزازمصائب دنیاست:مرگ دوست وتلف شدن مال وسرزنش دشمنان وترک دانش و زن بد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):درپاسخ به پرسش ازشهادت دادن فرمودند:آفتاب را می بینی؟هرگاه موضوع به همین روشنی بودشهادت بده وگرنه خودداری کن.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکه به خداو روزمعادایمان داردبایدبه وعده خودعمل کند.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):ملاک واساس سیاست عدالت است.

امام صادق(علیه السلام):مااهلبیت مداوا نمی کنیم تب رامگربه آب سردی که روی خودمان بریزیم وخوردن سیب.    طب الکبیر

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):بخشنده ترین شماپس ازمن کسی است که دانشی بیاموزدآنگاه دانش خودرا پراکنده کند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):خواندن قرآن از روی قرآن بهتراست ازخواندن قرآن ازحفظ.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکس پیوسته به قرآن بنگردتازنده است ازبهره بینایی برخوردار میشود.

امام باقر(علیه السلام):اولین قطره خون شهیدکفاره گناهان اوست مگر دین(حق الناس) که کفاره آن ادای آن است.

امام صادق(علیه السلام):اناربخوریدبا پیه اش که معده رادباغی میکندوذهن رازیاد میکند.

 • حسن اکبری

زیارتی کوتاه از مرقدشریف امام حسین علیه السلام بعدازظهرعاشورا. به نیابت ازطرف همه عزیزان :

   کلیک نمایید:

    http://bayanbox.ir/info/1096542384651624614/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B9%DB%B1%DB%B0-%DB%B1%DB%B6%DB%B1%DB%B1%DB%B3%DB%B8

   

            التماس دعا

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):سیزده شهروطایفه باقایم علیه السلام می جنگند, اهل مکه , مدینه, شام, بنی امیه, بصره, دمیسان,اکراد,اعراب,طایفه ی ضبه, طایفه باهله, طایفه ازد,اهل ری.

امام باقر(علیه السلام):فتح میکندخداوندبرای او روم وچین وهندوکابلشاه وترک ودیلم وسندوخزر را. (اما بقیه سرزمینهابدون جنگ تسلیم شوند)

امام باقر(علیه السلام):هشت ماه شمشیربردوش می گذاردودرهم وبرهم میکشدوهمواره ازدشمنان خدا میکشدتااینکه خداراضی شود.ابوبصیرعرض کرد:چگونه می فهمدکه خداراضی است؟ فرمود:دردل او رحمت می افکند.

امام صادق(علیه السلام):درباره اینکه خداوندبه ابلیس تاوقت معلوم مهلت داد فرمود:هرگاه قائم علیه السلام قیام کنددرمسجدکوفه خواهدبود, پس ابلیس به نزداوآیدتابه زانوافتدوبگوید:ای وای ازامروز, پس موی پیشانی اورابگیردواوراگردن زند.   ازکتاب مهدی منتظر

نایب الزیاره همه عزیزان ازعتبات عالیات درروزتاسوعاوعاشورا خواهم بود.

اللهم عجل لولیک الفرج"ان مع العسریسرا"

 • حسن اکبری

امام رضا(علیه السلام):هرکه روزعاشورا, روز سوگواری واندوه وگریه اش باشد, خداوندعزوجل روزقیامت را روز شادی وسرور اوقراردهد.

امام صادق(علیه السلام):خداوندرحمت کندشیعیان مارا, سوگندبه خدامؤمنان حقیقی اینان هستند, زیرا دراین مصیبت باماشرکت جستندودراین پیشامدناگوار, اندوهی طولانی وافسوسی فراوان خوردند.

امام صادق(علیه السلام):امام حسین به کسی که برایشان بگرید می نگرند, آنگاه برای اواستغفار میکندواز حضرت امیرالمؤمنین می خواهندکه ایشان هم برای اوطلب آمرزش کنندوبه گریه کننده میفرمایند:اگر میدانستی که خداوندچه چیزی رابرای توآماده نمود, بیشترازمقداری که غمگین شدی مسرور میشدی وامام حسین برای اوطلب آمرزش میکندازهرگناهی وخطایی که انجام داده است.

امام حسین(علیه السلام):مردی به امام گفت:من بدهکارم. امام فرمود:کسی که بدهکار است درجنگ ما شرکت نکند.

امام حسین(علیه السلام):به هراندازه برثروت ثروتمندافزوده گردد, اشتغال ورنجش افزون تر  می گردد.

امام حسین(علیه السلام):کسی مثل  من باکسی مثل یزیدبیعت نمیکند.[پس بیابیم یزیدیان زمان خودرا]

السلام علیک یااباعبدالله

 • حسن اکبری

امام باقر(علیه السلام):حسین بزرگ مردکربلا, مظلوم ورنجیده خاطرولب تشنه ومصیبت زده به شهادت رسید.پس خداوند, به ذات خودقسم یادکردکه هیچ مصیبت زده ورنجیده خاطروگنهکارواندوهناک و تشنه ای وهیچ بلادیده ای به خدا روی نمی آوردونزدقبرحسین دعانمیکندوآن حضرت رابه درگاه خداشفیع نمی سازد, مگراینکه خداوند, اندوهش رابرطرف وحاجاتش رابرآورده میکندوگناهش را می بخشدوعمرش را طولانی و روزی اش راگسترده می سازد.پس ای اهل بینش, درس بگیرید!     بحارالانوار ج۱۰۱ص۴۶

پیامبر(صلی الله علیه وآله):درکانون دلهای مؤمنان معرفتی ویژه نسبت به حسین وجود دارد.

امام صادق(علیه السلام):کسی که شب عاشورا درکنارمرقد حسین سحرکند, روزقیامت درحالی به پییشگاه خداخواهدشتافت که به خونش آغشته باشد. مثل کسی که درمیدان کربلاودرکنارحسین کشته شده باشد.  وسایل الشیعه

امام حسین(علیه السلام):شناخت خدایعنی شناخت مردم هرزمان نسبت به امامی که اطاعتش بر آنان واجب است.

امام حسین(علیه السلام):کسی که لباسی بپوشدکه اورا مشهورکند, خداوندروزقیامت لباسی ازآتش براو خواهدپوشاند.[روزعاشورا امام لباس زیرخودراپاره وسوراخ کردندتابدن ایشان بعدازشهادت برهنه نباشد!! روی آن لباسی به رنگ آبی پوشیدند.حضرت زینب ازعلت آن پرسیدند.امام فرمودند: کسیکه برای جمع کردن غنیمت می آید ناامیدودست خالی برنگردد.]

امام حسین(علیه السلام):قناعت مایه آسایش تن است.

 السلام علیک یاثارالله

 • حسن اکبری

امام حسین(علیه السلام):یاسلمان! اشخاصی که برماخواهندگریست, جناب اقدس احدیت طینت ایشان را از طینت ماسرشته است, به خاطراین است که به مامحبت خواهندداشت وجان ومال خودرافدای ماخواهند نمودبرماخواهندگریست وازراه دور ونزدیک به زیارت ماخواهندآمد. من نیزدرمرگ ایشان, شب اول قبر, به زیارت ایشان خواهم رفت ومادرم فاطمه زهرا بعداز وفات ایشان عزای ایشان راخواهدگرفت تا روزقیامت که ایشان راشفاعت کندوداخل بهشت عنبرسرشت نماید.

امام صادق(علیه السلام):حسین را زیارت کنیدوبه اوجفا روامدارید, زیراکه او سرورجوانان بهشت ازمیان خلایق وسیدشهیدان است.

امام صادق(علیه السلام):آرامگاه مقدس حسین کانالی ازکانالهای بهشت است.

امام صادق(علیه السلام):کسی که درعزای حسین بگریدیادیگری رابگریاندویاآنکه خودرا به حالت اندوه وعزا درآورد, بهشت براو واجب است.   جلاءالعیون

امام حسین(علیه السلام):خدایا! برای ماوشیعیان ما خانه ارجمندی فراهم فرماومیان ماوآنان در قرارگاه رحمتت جمع کن که توبرهرچیزی توانا هستی.

فرارسیدن ماه محرم , ماه عزای حسینی راتسلیت میگویم

 • حسن اکبری

امام باقر(علیه السلام):پس ازخاتمه جنگ باسفیانی آن حضرت سه پرچم ترتیب دهد:یکی رابه قسطنطنیه فرستدودیگری رابه چین ودیگری رابه دیلم وهرسه رافتح کند.پس اولین پرچم رابه طرف روم حرکت کندهم برای فتح وهم برای استردادبنی امیه. چون بنی امیه به روم فرارکنندازسلطان روم درخواست کنندکه ایشان را اجازه ی ورود دهدوازایشان حمایت کند.سلطان روم بگوید:به شما راه نمیدهم تا اینکه در دین من داخل شویدونصرانیت اختیارکنید, به ما زن بدهیدوازما زن بگیریدوگوشت خوک بخوریدوشراب بنوشیدوصلیب به گردن کنیدو زنار ببندید, پس شروط راقبول کنندوبه ایشان اجازه ی ورود دهدوچون آن حضرت لشکری به روم فرستدبرای استردادایشان, بگویند:آنهارابه ماتسلیم کنید.آنان درجواب بگویند: به خداچنین کاری نخواهیم کرداینان جماعتی هستندکه در دین مارغبت کرده وازدین شما بی میل گشته اند, پس آن لشکربگویند:به خدا اگرمأموربه قتال شویم باشما می جنگیم.

امام باقر(علیه السلام):چون سلطان روم ازمهدی علیه السلام آگاه شودامان وصلح بطلبد, آن حضرت بفرماید:امان وصلحی نیست تا اینکه کسانی راکه ازما نزدشمایندبه ما برگردانیدواگرایشان راندهید شمشیر درمیان شما خواهیم گذاشت.پس میگویند:این کتاب بین ماوشما. هرچه کتاب گویدبه مقتضای آن رفتار کنید.پس بفرمایدقبول دارم وراضیم وکتاب رابرایشان قرائت کند, پس ببینیدکه درشرایط صلح وامان که به ایشان داده شده این است که هرمسلمانی که مرتدشودبه ایشان ملحق شودبایدبه والی مسلمین  برگردانندو اگرازایشان کسی رغبت دراسلام کندوهجرت کنداورا برنگردانند.چون این جمله رابرایشان بخواند واین شروط لازم راببینند, سلطان روم به یاران خودبگوید:چاره ای نیست, این جماعت حجت ودلیل بزرگی آوردندودرقبال اونتوان مخالفت کرد,بدهیداهل ملت ایشان رابه ایشان, پس بنی امیه رابیرون کنندوتسلیم آن حضرت نمایندپس مردان وزنان ایشان رابکشند(زیراهمه مرتدشده اند) وصلیب هایشان رابرنیزه کنند.

سپس فرمود:به خداقسم که میبینم اصحاب قائم علیه السلام راکه دینارودرهم ایشان رابا جحفه (دلو یاشبیه آن) تقسیم میکنند, سپس مردم روم هم اسلام آورندوآن حضرت برای ایشان مسجدی بناکند و مردی ازاصحاب خودرابه جای خود درآنجا بگذاردوبرگردد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):خداونداورا بر بنی امیه چیره گرداندتا اینکه ایشان راچون برگ خزان بر روی زمین افکنده واستخوان پوسیده سازد.    ازکتاب مهدی منتظر

  اللهم عجل لولیک الفرج" ان مع العسریسرا"

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):روزی گروهی رادیدندوپرسیدند:شماکیستید؟گفتند:ماجماعتی اهل توکل هستیم. فرمود:توکلتان شمارابه چه رسانیده است؟گفتند:هرگاه چیزی رابیابیم میخوریم واگرنیابیم صبرمیکنیم. فرمود:سگهای ماهم همین میکنند.گفتند:ای امیرمؤمنان! پس چه کنیم؟ فرمود: کاری که مامیکنیم هرگاه نداشته باشیم شکرمیکنیم وهرگاه به دست آوریم ایثارمیکنیم.   میزان الحکمه

امام صادق(علیه السلام):مؤمن به قدری موردعنایت خداونداست که اگرازخدای خودبهشت رابا آنچه در آن است طلب کندخداوندبه اوخواهددادبدون اینکه ازملک اوچیزی کم شود.کافرنیز به قدری نزدخداوند بی ارزش وپست است که اگرهمه دنیارابا آنچه درآن است ازخداوندبخواهد, خداوندبه اوخواهدداد بدون اینکه ازملک اوچیزی کم شود.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):وای به حال صنعت گران امت من! ازاینکه درکارمردم امروز وفردا کنند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):کسی که گناه کشیدن بنگ راناچیزبشمرد, کافراست.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):زمانی فرا میرسدکه امت من چیزی بنام بنگ استفاده میکنندمن ازاین گروه بیزارم وآنان ازمن دورند.    مستدرک الوسایل ج۱۷ص۸۵

امام صادق(علیه السلام):هرکس اناربخورد, قلبش را روشن گردانیده وکسی که قلبش نورانی و روشن باشد شیطان از وی دورمیشود.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):کسیکه حاجت برادرمؤمن خودرا برآورده سازدمانندکسی است که عمرخودرا به عبادت گذرانده باشد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرمردی که تدبیر زندگی خویش را به دست زن خودبدهد ملعون خواهدبود.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرگاه یکی ازشمابمیردقیامتش برپامیشودوخوبیهاوبدیهای خودرا میبیند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):بدترین زنهاچنددسته اند:زنی که درخانه پدرذلیل بوده وچون به خانه شوهر میرودبرشوهرخودسلطه پیدامیکند. زن نازایی که حسودباشدوازعمل زشت پرهیزنکندوچون شوهرازاو دورشود برای نامحرمان زینت وآرایش کندوچون شوهراوحاضرشودعفیفه باشد. زنی که گوش به سخن شوهر خودندهدوازاو اطاعت نکند. زنی که چون باشوهرخودخلوت میکندتسلیم اونباشدوتمکین نکند. زنی که عذر شوهرخودرا نپذیردوازخطای اونگذرد.

امام صادق(علیه السلام):پیازدهان راخوشبومیکندوغم را می زدایدونیروی جنسی راتقویت میکند.وصورت رابازمیکند. 

پیامبر(صلی الله علیه وآله):اگرواردشهرجدیدی شدیدازپیاز آن بخوریدکه ازبیماری وبا مصون خواهیدشد.   طب الکبیر

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):در برآوردن نیازهای خودازکتمان کمک گیرید, زیراهرصاحب نعمتی محسود واقع میشود.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):اخلاقت رانیکوگردان.خداوندحساب توراسبک میکند.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):اجابت دعایت رادیر مپندار وقتی باگناه راه اجابت آن را فرو بسته ای.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):هیچ لباسی زیباتر ازسلامت نیست.

امام صادق(علیه السلام):کدو مغزسر را زیاد میکند.      طب الکبیر

 • حسن اکبری

امام باقر(علیه السلام):چون کوفه برای او هموارشودداخل کوفه شودپس بیایدتاداخل مسجدشودوبر منبر بالارودوخطبه بخواند, اماازگریه مردم نفهمدکه چه میگویدوچون جمعه ی دیگرشودمردم بگویند:یابن رسول الله نمازدرپشت سرتومانندنمازدرپشت سرپیغمبرصلی الله علیه وآله وسلم است واین مسجدگنجایش مردم راندارد.پس بفرماید:من برای شمامکانی درنظرمیگیرم, پس به طرف نجف آیدوخطی بکشدودر آنجا مسجدی بناکنندکه هزار درداشته باشدتاوسعت برای مردم داشته باشد.

امام صادق(علیه السلام):پس آن حضرت کوفه را دارالملک خودقراردهد, ومسجدجامع آن مجلس حکم او است, ومسجدسهله محل بیت المال وغنایم مسلمین, وخلوتگاه او نجف اشرف.

امام باقر(علیه السلام):چون کوفه را امن کندومنزلگاه خودسازدپس به شهرها وطوایف دیگربپردازد,اول کسی که به دفع او وجنگ اوقیام کندسفیانی است.پس به اصحاب خودبفرماید:حرکت کنیدتابه سوی این طاغیه برویم, چون خبربه سفیانی برسدبا همه ی لشکرخودمجردوآماده شودودر رمله ازآن حضرت استقبال کندوچون دولشکرباهم تلاقی کنند, حضرت ایشان رادعوت کندبه کتاب خداوسنت پیغمبرصلی الله علیه وآله وسلم, پس بگوید:پسرعمم رابه نزدمن فرستید.پس سفیانی خودبه نزدحضرت آیدوآن حضرت بااوتکلم کند, پس سفیانی تسلیم شودوبیعت کند.چون به لشکرخودبرگرددطایفه کلب که عشیره ی مادری اویند بپرسند:چه کردی؟بگوید:تسلیم شدم وبیعت کردم.پس بگویند:قبیح گرداندخدا این رأی تورا, بین اینکه خلیفه بودی ومتبوع تابع وپیروشدی! به خداکه ماتورا هرگزبراین رأی تبعیت نمیکنیم! پس میگوید: چه کنم؟ میگویند:نقض کن وبااو رودر رو شوونبردکن, پس آماده ی مبارزه شوند.پس آن حضرت بفرماید: من آنچه وظیفه ام بودبه تورساندم اکنون حذرخودرابگیرکه من باتوجنگ خواهم کردوچون دولشکرمقابل هم شوند, جمعی ازلشکرسفیانی به لشکرآن حضرت ملحق شوندوجمعی ازلشکرآن حضرت که از اطراف بااو همراه شده اندبه لشکرسفیانی ملحق شوندوآن روز , روز ابدال است چنانکه امیرالمؤمنین علیه السلام از یوم الابدال یادمیکرد.پس فرمان جنگ صادرشودوآن روزتاشب بجنگندوچون شب شودهرلشکربه محل خودبرگردد. فرداصبح دوباره به مبارزه حاضرشوند, پس خداوندنصرت رابه لشکرقائم علیه السلام دهد, لشکرسفیانی راتا به آخربکشند, حتی اینکه اگریک نفری درمیان درختی یادر شکاف سنگی پنهان شده باشدآن درخت وآن سنگ فریادزندکه درمیان من کافری پنهان است, پس اورابیرون آورندوبکشند, پس درندگان وپرندگان ازگوشت آنان سیرشوند, سفیانی رااسیرکرده بیاورندوآن حضرت اورا به دست خودبر روی سنگی ذبح کند, وچون خبرمنتشرشودجمعی از بنی امیه که درشام بودندپیش از ورودحضرت فرار کنندوبه روم پناهنده شوند, پس آن حضرت به شام آیدوشام رامتصرف شود.   ازکتاب مهدی منتظر

اللهم عجل لولیک الفرج"ان مع العسریسرا"

 • حسن اکبری