احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

مشخصات بلاگ

پیامبر(ص):کسیکه بمیرددرحالیکه محبت آل محمددردل اوست شهیدمرده است.آگاه باش کسی که بادوستی آل محمدبمیردتوبه کارمرده است ومؤمنی است که کمال ایمان را دارابوده است.

۱۶ مطلب در مهر ۱۳۹۸ ثبت شده است

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):جوینده دانش راعزت دنیاورستگاری آخرت است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بهترین چیزی که نوجوان بایدفراگیرند, چیزهایی است که دربزرگ سالی خود, به آنهانیازخواهندداشت.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):مؤمن کسی است که مردم اورا برجان ومال وخون خویش امین میدانند.

امام رضا(علیه السلام):هرکه درمجلسی بنشیندکه درآن یاد ما زنده میشود, قلبش در روزی که قلبها میمیرند, نمی میرد.

امام صادق(علیه السلام):کشمش پی رامحکم وخستگی رابرطرف ونفس راپاکیزه می نماید.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):درطعام چهارچیزجمع شود, آن کامل است:هرگاه ازحلال باشد ودست بسیار برآن درازشود, ونام خدادراولش گفته شودودرآخرش حمدالهی بکنند.    حلیه المتقین علامه مجلسی

 • حسن اکبری

امام عسکری(علیه السلام):نشانه های مؤمن پنج چیزاست:پنجاه ویک رکعت نماز(نافله و واجب), زیارت اربعین, انگشتربه دست راست کردن, برخاک سجده کردن و بسم الله الرحمن الرحیم را درنمازبلندگفتن.  وسایل الشیعه

امام هادی(علیه السلام):بدان که اگر قبر عبد العظیم در شهر خودتان را زیارت کنى ، همچون کسى باشى که حسین بن على را زیارت کرده باشد.  میزان الحکمه جلد5 صفحه 128

🌹اگر نتوانستیم اربعین به زیارت امام حسین علیه السلام برویم، به نیت این روز به زیارت امامزادگان یا مزار افراد صالح یا دیدار افراد صالح برویم...

امام کاظم(علیه السلام): هر که نتواند قبرهاى ما را زیارت کند، قبور برادرانِ صالح ما را زیارت نماید .میزان الحکمه جلد5 صفحه 129

امام صادق(علیه السلام): هر که قادر به زیارت ما نیست، دوستان صالح ما را زیارت کند، که ثواب زیارت ما برایش نوشته مى شود. میزان الحکمه جلد5 صفحه 129

امام حسین(علیه السلام):به راستی که مردم بنده دنیاهستندودین لقلقه زبان آنهاست تا جایی که دین وسیله زندگی آنهاست , دین دارندوچون درمعرض امتحان قرار گیرند, دینداران کم میشوند.

امام حسین(علیه السلام):وقتی که برادر دینی ات ازتوجداشد سخنی پشت سراونگو, مگراینکه دوستداری اودرپشت سرتوآن رابگوید.

امام حسین(علیه السلام):بی گمان شیعیان مادلهایشان ازهرخیانت, کینه وفریبکاری پاک است.

  فرارسیدن اربعین حسینی راتسلیت عرض مینمایم

 • حسن اکبری

کلیپ زیبا مربوط به سخنرانی مرحوم آیت الله خزعلی پیرامون زمان ظهورامام زمان(عج) درسال ۱۳۵۵ درشهر قم.

پیرامون اینترنت, اشتراک گذاری و... 

کلیک نمایید(مدت کلیپ هشت دقیقه):

http://bayanbox.ir/info/5776898366410925286/7ac2eeb1291179bd56f072fa13c5cdd412995009-240p-69403

    

   اللهم عجل لولیک الفرج"ان مع العسریسرا"

 • حسن اکبری

امام عسکری(علیه السلام):بسیاربه یادخدا وبسیاربه یادمرگ باشیدبسیارقرآن تلاوت کنیدوبه پیامبر صلوات و درودبفرستیدکه همانادرودبرپیامبرمعادل ده نیکی است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):نیکویی گفتاردرکوتاه بودن آن است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):به مالک اشترفرمودند:بایدتوجه تو به آبادکردن زمین بیش ازتوجه به گرفتن مالیات باشد, زیرا مالیات جزءدرنتیجه آبادانی فراهم نمی آید.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):برترین مردم , داورترین آنها به حق است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):طعام رابگذاریدتاسردشودکه خداآتش راطعام مانگردانیده وبرکت درطعام سرد است.

امام صادق(علیه السلام):سنجدکلیه ها راگرم میکند, معده راپاک می سازدومایه ایمنی ازبواسیروقطره قطره آمدن بول است.

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):چه بسیاراست تفاوت میان دوکردار:کرداری که خوشی آن برودوپیامد آن برجا می ماندوکرداری که رنج آن برودومزدش بماند.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):ازسخن گفتن باکسی که گفتارت را نمی فهمدبپرهیزکه تورابه ستوه می آورد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):تامیتوانی بکوش که صبح وشب درقلبت قصدفریب ونیرنگ کسی نباشد, چراکه این ازسنتهای من است وکسی که سنتم رازنده کندمرا زنده کرده است وکسی که مرا زنده کند دربهشت بامن خواهدبود.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):نزدیکترین شمابه من درقیامت، راستگوترین , امانتدارترین , وفادارترین به عهد وپیمان , خوش اخلاق ترین و نزدیکترین شمابه مردم است.

امام صادق(علیه السلام):نخودبرای درد کمرخوب است.

امام صادق(علیه السلام):هردرد وبیماری ازبسیارخوردن به هم می رسد, به غیراز تب که آن به ناگاه می رسد.

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):قدرومنزلت مردم رادرنزدمابه میزان روایتشان ازمابشناسید.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکس به واسطه عملی که باعث خشم خداست رضایت مردم راجلب کند, خداوند ستاینده اورا بدگویش سازد.

امام صادق(علیه السلام):این خودستمی است که سواره به پیاده بگویدراه بگشا.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):فرزندانتان رابه نامهای پیامبران بنامید.

امام صادق(علیه السلام):آنکه حدیث مارا روایت میکندودلهای شیعیان مارا بدین وسیله محکم می سازد, از هزارعابد برتراست.

امام صادق(علیه السلام):گلابی معده را دباغی میکندوآن راقوی می گرداندوگلابی با به برابراست وبعداز غذا نافع تر است ازناشتامیل کردن وشخصی که غم واندوه داشته باشد, گلابی روی غذا بخورد.

امام صادق(علیه السلام):سه چیزاست که خدا دشمن داردصاحب آنهارا:خواب کردن بدون بیداری شب وخنده کردن درغیرمحل تعجب وخوردن طعام درهنگام سیری.    حلیه المتقین علامه مجلسی

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):آگاه باشیدکه به راستی هرچیزی راگوهری است وگوهرفرزندان آدم محمداست وپس ازآن حضرت ماوبعدازما شیعیان ماهستند.خوشا بر شیعیان ماکه نزدیکندبه عرش خدای عزوجل وچه نیکوست رفتارخدای عزوجل نسبت به آنان در روزقیامت. به خداسوگنداگربرمردم گران نمی آمدوشیعیان را خودبینی فرا نمی گرفت , فرشتگان رودر رو به آنهاسلام میکردند.   کافی ج۸ص۲۱۴

پیامبر(صلی الله علیه وآله):خداوندشادوخرم فرمایدبنده ای راکه سخن مرابشنودونیکوفراگیردوآنگاه آن را به گوش کسی که نشنیده است برساندکه چه بساحکمی ازاحکام دین به وسیله فردی بیسوادبه دست دیگران میرسدوچه بسا فرد فهمیده ودانشمندی مطلبی ازمطالب دین رابر کسی که فهمیده تر ودانشمندتر ازاوست میرساند.  خصال ج۱ص۲

پیامبر(صلی الله علیه وآله):کسی که به امت من حدیثی میرساندکه سنتی به آن برپاگرددوپایه بدعتی بدان بشکند, بهشت ازبرای اوخواهدبود.   خصال ج۱ص۳

پیامبر(صلی الله علیه وآله):کسی که دوحدیث یادبگیردکه خودبدان بهره مند شودویا دیگری رابیاموزد تااو ازآن بهره مندگردد, ازعبادت شصت سال بهترخواهدبود.

امام باقر(علیه السلام):سرمه ی سنگ دردیده کشیدن دهان راخوشبومیکندومژگان رامحکم میکند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):برتوبادبه عدس خوردن به درستی که قلب رانازک وآمدن اشک را سرعت می بخشد.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):من وعلی قبل ازخلقت آدم نوری بودیم درپیشگاه خداوند, وقتی آدم آفریده شد آن نوردر وجوداوقرارگرفت وپیوسته آن نوریکی بودتااینکه درصلب عبدالمطلب  به صورت دونورازهم جداشد, نورنبوت درمن ونورخلافت دروجودعلی قراگرفت.  بحارالانوار ج۳۵ص۲۴

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بهترین گفتارآن است که نه ملال آورباشدونه نارسا.

امام صادق(علیه السلام):هرکس به شناخت حقیقی فاطمه دست یابد, بی گمان شب قدر رادرک کرده است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):رسول خدابه مافرمان دادکه با اهل گناه باچهره ای درهم کشیده روبه رو شویم.   اصول کافی ج۵ص۹۵

امام صادق(علیه السلام):برتوبادبه کاهوخوردن که آن خون بدن راصاف میکند.  طب الکبیر

پیامبر(صلی الله علیه وآله):به امام علی فرمودند:یاعلی! انگشتردردست کن تاازمقربان باشی.عرض  کردکه یارسول الله کدامندمقربان؟فرمود:جبرییل ومیکاییل. پرسیدندکه چه انگشتردردست کنم؟ فرمودند:عقیق سرخ, به درستی که آن اقرارکرده است برای خدابه یگانگی وبرای من به پیغمبری وبرای تو یاعلی به آنکه وصی منی وبرای فرزندان تو به امامت وبرای دوستان تو به بهشت وبرای شیعیان فرزندان تو به بهشت فردوس.       حلیة المتقین علامه مجلسی

 

 • حسن اکبری

امام حسن(علیه السلام):هیچ قومی بایکدیگرمشورت نکردندمگرآنکه به راه پیشرفت خود رهنمون شدند.

امام حسن(علیه السلام):درمجازات خطاکارشتاب مکن ومیان خطاومجازات راهی برای عذرخواهی قرار ده.

امام حسن(علیه السلام):بامردم به گونه ای رفتارکن که دوست داری باتو آنگونه رفتارکنند.

امام حسن(علیه السلام):هرکس خدا رابندگی کند, خداوندهمه چیزرابنده اوگرداند.

امام حسن(علیه السلام):همین مقداربهره برداری از زبانت برایت بس که راه هدایت راازگمراهی برایت آشکارمیکند.

امام باقر(علیه السلام):چون کفش پوشی به پای راست شروع کن و دروقت درآوردن کفش, ابتدا از پای چپ درآور.     حلیه المتقین علامه مجلسی

 شهادت کریم اهلبیت امام حسن علیه السلام راتسلیت عرض مینمایم.

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):برای قائم ماغیبتی است که زمانش طولانی است.گویاشیعه درغیبت اومانند گله ای درجستجوی چوپان می گرددوآن راپیدانمیکند.آگاه باش کسی که بردینش ثابت باشدو دلش درطول غیبت امامش سخت نشود, روزقیامت در زمره ی من است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):قائم ماوقتی قیام میکند, بیعت احدی درگردن اونیست , پس به این خاطر, ولادت اوپنهان وشخص اوغایب است.

امام باقر(علیه السلام):درآخرالزمان مردمی خواهندآمدکه با ریاکاری ازیکدیگرپیروی میکنند, آنان عالم نماها وعابدنماها ونادانان وسفیهان هستندکه امربه معروف ونهی ازمنکر رابه بهانه ضرر ترک میکنند. آنان همیشه به دنبال عذروبهانه هستندوازعلمابدگویی میکنندوبه نمازو روزه وهرچه مزاحمت برای مال وجان آنان نداشته باشد, روی می آورندواگرنماز, مزاحم مسایل مربوط به جان ومال آنان باشد, آن رانیزکنار می گذارند همان گونه که عالی ترین واشرف واجبات مانندامربه معروف ونهی ازمنکر راکنارگذاشتند.   اصول کافی ج۵ص۵۵

    اللهم عجل لولیک الفرج"ان مع العسریسرا"

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):کسی که علم حدیث ومعارف اسلامی رابرای بهره های دنیایی طلب کند, درقیامت بهره ای نخواهدداشت وکسی که هدف اوآخرت باشد, خداوندخیردنیاوآخرت رابه اوخواهدداد.

امام صادق(علیه السلام):اگردیدیدعالم اهل دنیابود, برای دین خودبه اواعتمادنکنیدچراکه هرکس هرچه را دوست می داردازآن جدا نمیشودوگردآن می گردد.

امام باقر(علیه السلام):خداوندرابهشتی است که جزءسه کس واردآن نمیشود:مردی که علیه خودبه حق داوری کند, مردی که برای خدابه دیدن برادرش برود ومردی که به خاطرخداوندبرادرمؤمنش رابرخویشتن مقدم بدارد.

ابوایوب انصاری:دوستی علی رابراولادخودعرضه کنیدپس هریک ازآنهاکه اظهاردوستی نمود, بدانیدکه فرزندخودشماست وهرکدام ازایشان که دوست نداشتند, بایدازمادرش سؤال کنیداوراازکجاآورده , زیرا شنیدم ازرسول خداکه میفرمود:یاعلی! دوست نمیداردتورامگرمؤمن ودشمن نمیداردتورامگرمنافق و ولدالزنا وکسی که مادرش درحال حیض به او حامله گردیده است.  علل الشرایع ص۳۷۶

امام صادق(علیه السلام):چون می خواهیدخیاربخوریدازپایین آن بخوریدکه سبب برکت آن خواهدشد.

امام باقر(علیه السلام):هرکس کفش زردبپوشدتاآن راپوشیده باشد, درشادی وسرورباشد.  حلیة المتقین علامه مجلسی

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):فرزندانتان رابه نامهای پیامبران بنامید.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):درپایان این امت مردمی خواهندآمدکه گناه میکنندو می گویندگناه ماقضا وقدر الهی است وخداتقدیرنموده که ماگناه بکنیم. هنگامیکه شماآنان راملاقات نمودیدبه آنان بگوییدرسول خدافرمود: من ازشمابیزارهستم.

امام صادق(علیه السلام):کسی که به دنبال ریاست وجاه طلبی باشد, هلاک خواهدشد.

امام صادق(علیه السلام):ازاهل ریاست دورشوید, به خداسوگندمردم به دنبال کسی حرکت نمی کنند جزء آنکه اوخودودیگران راهلاک خواهدنمود.

امام صادق(علیه السلام):ملعون است کسی که ریاست طلب باشد. ملعون است کسی که برای رسیدن به آن بکوشد. ملعون است کسی که به خودوعده ریاست بدهد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):جامه ی پنبه بپوشیدکه آن پوشش رسول خداست.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):جامه سفیدبپوشیدکه آن نیکوتروپاکیزه ترین رنگهاست ومرده های خودرا با آن درکفن کنید.   ازکتاب حلیة المتقین  علامه مجلسی

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):ای مفضل! اگرشیعیان ما درقرآن تدبرکنندوبیندیشند, هرآینه دربزرگی وفضل ما شک نمی کردند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکس برای کسب رضایت خداوآگاهی دردین , قرآن بیاموزدثوابی مانندهمه آنچه که به فرشتگان وپیامبران ورسولان داده شده برای اوست.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):مؤمن شوخ وشنگ است ومنافق اخمووعصبانی .

امام حسین(علیه السلام):هرکس قرآن رابشنود, خداوندبرای اوبه ازای هرحرفی حسنه ای می نویسد.

امام صادق(علیه السلام):خدا جورا غذای پیامبران قراردادچراکه درغذای دیگری, بیشترازجوشفا دهندگی نمی باشد.

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):آگاه باشیدکه مسجدسهله منزل صاحب مااست هرگاه بااهل خودواردشود.

امام صادق(علیه السلام):متصل خواهدشدکوفه به نهرکربلاوبه حیره تااینکه مردروزجمعه برقاطرسریع حرکت کندبرای نمازجمعه وبه نمازنرسد.[شایدبتوان گفت موکبهایی که درراهپیمایی اربعین ازکوفه تاکربلا درتمام مسیرراه هستند, همان اتصال کوفه به کربلاست.والله اعلم]

امام باقر(علیه السلام):سعادتمندترین مردم به آن حضرت؛ کسی است که درکوفه باشد.[کوفه پایتخت ودارالملک امام زمان خواهدبود]

امام باقر(علیه السلام):حکم میکندبین اهل تورات به تورات, وبین اهل انجیل با انجیل وبین اهل زیور به زبور , وبین اهل قرآن با قرآن.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):گویا می بینم عجم راکه خیمه هاشان رادرمسجدکوفه زده شده ومردم را تعلیم قرآن میکنندبدانسان که نازل شده است.     ازکتاب مهدی منتظر

اللهم عجل لولیک الفرج"ان مع العسریسرا"

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):سخنی که بانام خداوصلوات برمن آغازنشود, ناپایداروبه دور ازهرگونه خیرو برکتی است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):خداوند دوستدار جوانی است که جوانی اش رابه اطاعت خداوند می گذراند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):برتوبادخواندن قرآن , زیراخواندن آن کفاره گناهان است وپرده ای دربرابر آتش وموجب ایمنی ازعذاب.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):کسی که درپی تحصیل علم رود, این عمل کفاره گناهان گذشته او است.

امام صادق(علیه السلام):کسی که یک لقمه پیه گاوبخوردبه قدرآن لقمه بیماری ازبدنش خارج میشود.[پیه اطراف قلب وشش گاو (قلوه گاه)راآب کرده با اضافه کردن به وهل وگل محمدی موقع آب کردن , بهترین روغن برای استفاده درآشپزی بدست می آید.]

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):به بهشت دست نمی یابدمگرکسی که باطنش نیکو ونیتش خالص شود.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بدان هرکه عیب خودراببیندازپرداختن به عیب دیگران باز می ماند.

امام صادق(علیه السلام):خواندن قرآن از روی آن عذاب پدرومادر قاری راسبک میکنداگرچه آنهاکافرباشند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):سخنی که بانام خداوصلوات برمن آغاز نشود, ناپایداروبه دورازهرگونه خیروبرکتی است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):خوردن به نیرودهنده ی قلب ضعیف بوده ومعده راخوشبومیکندوموجب زکاوت می گرددوترسوراشجاع میکند.

 • حسن اکبری