احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

مشخصات بلاگ

پیامبر(ص):کسیکه بمیرددرحالیکه محبت آل محمددردل اوست شهیدمرده است.آگاه باش کسی که بادوستی آل محمدبمیردتوبه کارمرده است ومؤمنی است که کمال ایمان را دارابوده است.

۱۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۹ ثبت شده است

پیامبر(صلی الله علیه وآله):همسردارخفته نزدخدا فضیلت بر بی همسر روزه گیر شب زنده دار دارد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):زن راصرفا برای زیبایی ظاهرش به همسری انتخاب نکن چون ممکن است زیبایی زن سبب پستی وسقوط اخلاقیش شودوهمچنین به انگیزه  مالش با وی پیوندزناشویی برقرار نکن زیرا مال او میتواندوسیله سرکشی وطغیانش بر توگردد, بلکه به سرمایه دینش وایمانش متوجه باش وبا زن باایمان ازدواج نما.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):کسی که دست یاری وبخشش خویش را از خویشاوندانش دریغ بدارد آنها را ازیک دست محروم می سازدولی خود ازیاری و بخشش دستهای بسیاری بی بهره میماند.

امام صادق(علیه السلام):برترین چیزی که با آن صله رحم انجام میگیرد, خودداری کردن از آزار واذیت آنان است.

امام صادق(علیه السلام):سه چیزاست که هرکس به یکی ازآنهاگرفتارشودآرزوی مرگ کند:فقرپیاپی, محرومیت رسوا و دشمن چیره.           

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرگاه خداوندخیرمردمی رابخواهدآنان رامبتلامیکند.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):سپاس وستایش خدایی راکه رنج گرفتاری پیروان ماراباعث ز دوده شدن گناهان آنان در دنیاقراردادتا بااین رنجهاوبلاها, طاعاتشان سالم ماندوسزاوارپاداش آن شوند.

امام باقر(علیه السلام):هرگاه خداوندتبارک وتعالی بنده ای را دوست داشته باشد, اورا در غرقاب بلا فرو میبردوباران بلا برسراو فرو میریزدوچون اوخدارابخواندمیفرماید:لبیک بنده من! اگربخواهم خواسته ات را زود برآورده سازم میتوانم اما آن رابرای تو می اندوزم وآنچه برایت بیندوزم تورا بهتراست.

امام صادق(علیه السلام):درحضورسدیرفرمود:خداوندبنده ای را دوست بدارداورا دربلا غوطه ور می سازد. ای سدیر! ماوشما روز وشبمان رابا بلا سپری میکنیم.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):خداوندعزوجل میفرماید:ای دنیا! بابلاهای گوناگون به کام بنده مؤمن من  تلخ شو وزندگی رابراو تنگ گیروبه کامش شیرین نیا تابه تو میل کند.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):خدا رحمت کندکسی راکه فرزندش رادر نیکی به خودیاری میکند.راوی حدیث پرسید:چگونه فرزندمان رادرنیکی به خودیاری نماییم؟ فرمودند:آنچه راکه کودک درقوه وتوان داشته و انجام داده است ازاوقبول کند, آنچه انجام آن برای کودک سنگین وطاقت فرسااست ازاو نخواهداورابه گناه وطغیان وادارنکندوبه او دروغ نگویدودربرابر او مرتکب اعمال جاهلانه نشود.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):مؤمن باپنج سختی دست به گریبان است:مؤمنی دیگرکه به اوحسادت می ورزد, منافقی که اورادشمن میدارد, کافری که با او می جنگد, نفسی که بااو کشمکش میکند وشیطانی که در صددگمراه کردن اوست.

امام صادق(علیه السلام):دنیازندان مؤمن است؛ کدام زندان است که ازآن خیری رسد؟

امام سجاد(علیه السلام):من خوش ندارم که آدمی در دنیادرعافیت باشدوهیچ گرفتاری ومصیبتی به وی نرسد.

امام عسکری(علیه السلام):هیچ گرفتاری وبلایی نیست مگرآنکه نعمتی ازخداوندآن رادرمیان گرفته است.

 • حسن اکبری

امام کاظم(علیه السلام):اهل زمین موردحمایت هستندمادامی که خوف وترس ازگناه ومعصیت داشته باشند,ادای امانت نمایندوحق رادریابندوموردعمل قرار دهند.

امام کاظم(علیه السلام):خداوندرحمت کندبنده ای راکه درمسایل دینی واجتماعی وسیاسی و... فقیه وعالم باشدونسبت به مردم شناخت پیداکندگرچه مردم اورانشناسندوقدرومنزلت اوراندانند.

امام کاظم(علیه السلام):امانت داری وراستگویی هردوموجب توسعه روزی میشوندولیکن خیانت درامانت و دروغگویی موجب فلاکت وبیچارگی وسبب تیرگی دل میباشد.

امام کاظم(علیه السلام):مثل دنیاهمانندآب دریاست که انسان تشنه هرچه ازآن بیاشامدبیشترتشنه میشود وآنقدرمیل میکندتاهلاک شود.

امام کاظم(علیه السلام):درمیزان الهی عمل وچیزی سنگین تر ازذکرصلوات برمحمدواهلبیتش نیست.

  ولادت امام کاظم علیه السلام راتبریک عرض مینمایم.

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):چشمها دامهای شیطانند.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):خیرخواهی خودرانثاردوستت کن وکمک ویاریت رانثارآشنایانت و خوشرویی ات رانثار همه مردم.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):علت تباهی یقین, طمع است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):صبر نیمی ازایمان است ویقین تمام ایمان.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):ضمانت نکن چیزی راکه قدرت وفا وانجام آن رانداری.

  عیدغدیر عیدولایت راتبریک عرض مینمایم

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):برترین امانتداری وفای به عهدوپیمان است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):برای نادانی انسان همین بس که ازخودراضی باشد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بدترین راستگویی سخن چینی است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):موافقت بسیار, نفاق و دو رویی است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):درپیشگاه خداسالم نماندکسی که مالک نفس خودنباشد.

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):کسی که درگفتگوهای دوستانه دامنه سخن راگسترش دهدپشیمان شود.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):اضطراب ونگرانی موجب تهمت شود.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):مردبه کردارش امتحان شودنه به گفتارش.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):رو انداختن به مردمان پست ولئیم مرگ بزرگ است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):هنگامیکه انسان پست ازحدخودبالاتر رود حالش دگرگون شود.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):در روز رستاخیزمنفورترین شمانزدمن و دورترینتان ازمن افرادپرگو, لاف زن ومتکبرانند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):به جبرییل فرمود:کدامین مکانهانزدخداوندمتعال منفورتراست؟ جبرییل گفت:بازارها, ومنفورترین بازاری نزدخداکسی است که زودترازهمه به بازار رودودیرترازهمه آن راترک کند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):بدترین افرادامت من, پرگویان وکسانی هستندکه بی پروا زبان می گشایندوزیاده گویی میکنندوبهترین افرادامتم نیک خوترین آنهایند.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بلیغ ترین سخن آن است که مقصودرابه راحتی برساندوایجاز نیکو داشته باشد.

امام صادق(علیه السلام):بلاغت درسه چیزاست:نزدیک شدن به معنای موردنظر, دوری کردن ازگفتار زاید ورساندن معنای زیادباعبارت کوتاه.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):کسی که گوشتش ازمال حرام برویدواردبهشت نمی گردد,آتش به اوسزاوارتر است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):برای بیمارچهارویژگی است:قلم تکلیف ازاوبرداشته میشود, خداوندبه فرشته فرمان میدهدهمه پاداش آنچه رادر دوران تن درستی خویش انجام میداده است بنویسد, بیماری وی بر همه اندامهایش گذرمیکندوگناهانش رااز آن بیرون میبردپس اگربمیرد آمرزیده شده واگرزنده بماندآمرزیده شده زندگی میکند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):اگرمؤمن ازحال خویش دربیماری آگاه بود هرگزدوست نداشت که ازاین بیماری جداشود.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):انسان مؤمن چون بیماری به وی برسدوخداونداورا عافیت دهد, این بیماری کفاره گناهان گذشته او و باعث اندرز برای آینده اوست.

امام صادق(علیه السلام):زمانیکه بین مردم به عدالت رفتارشودفقرازمیان میرودو رزق و روزی ازآسمان نازل میشودوزمین برکت خودرا به اذن خدا می گستراند.

 • حسن اکبری

امام باقر(علیه السلام):عالمی که ازعلمش بهره برد برتر ازهفتادهزارعابد است.

امام باقر(علیه السلام):سامان یافتن کارمردم به این است که طوری باهم همزیستی ومعاشرت کنندکه مانند پیمانه ای باشندکه دوسومش هوشیاری ویک سومش نادیده گرفتن وچشم پوشی است.

امام باقر(علیه السلام):دروغ ویران کننده ایمان است.

امام باقر(علیه السلام):جسم اگربیمارنشودسرمست میشودوبدنی که سرمست شودخیری نیست.

امام باقر(علیه السلام):دوست داشتن ما ایمان ودشمن داشتن ما کفراست.   

  شهادت امام محمدباقرعلیه السلام راتسلیت عرض مینمایم.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):مبغوض ترین مردمان نزدخداسه نفرند:آنکه درحرم مکه ستم کندوآنکه دراسلام پیگیرسنتی جاهلی باشدوآنکه خواهان به ناحق ریخته شدن خون کسی باشد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):زمانی برمردم فرا میرسدکه احدی باقی نمی ماندمگراینکه رباخوارمیشودواگر ربانخوردازگردوغبارآن به اومیرسد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرگاه زناورباخواری , درسرزمینی رواج یابد, درنابودی اهلش اجازه داده شود.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):انسان مؤمن چون بیماری به وی برسدوخداونداوراعافیت دهد,این بیماری کفاره گناهان گذشته او ومایه اندرز برای آینده اوست.

امام باقر(علیه السلام):اگرمردی ازراه حرام مالی به دست آورد,حج وعمره وصله رحم ازآن مال پذیرفته نمیشودوحتی باعث فسادوتباهی ناموس می گردد.

 • حسن اکبری