احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

مشخصات بلاگ

پیامبر(ص):کسیکه بمیرددرحالیکه محبت آل محمددردل اوست شهیدمرده است.آگاه باش کسی که بادوستی آل محمدبمیردتوبه کارمرده است ومؤمنی است که کمال ایمان را دارابوده است.

۱۲ مطلب در اسفند ۱۳۹۸ ثبت شده است

امام صادق(علیه السلام):آیا به شمابگویم مکارم اخلاق چیست؟ گذشت ازمردم, کمک مالی به برادرخود و بسیاربه یادخدابودن.

امام عسکری(علیه السلام):وصول به خداوندعزوجل سفری است که جزء باعبادت درشب حاصل نگردد.

پیامبر(صلی  الله علیه وآله):نشانه توبه کننده چهاراست:عمل خالصانه برای خدا, رهاکردن باطل , پایبندی به حق وحریص برکارخیر.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکس باجان ومال خود در راه صله رحم کوشش کندخداوندعزوجل پاداش یکصدشهیدبه اومیدهد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):بهترین بندگان خدا آنهاهستندکه به وعده وفاکنند.

  [سلام؛ برای درخواست هرچه زودترظهورامام زمان عج ورفع بلاهاوازبین رفتن ویروس کرونا قرار است همزمان رأس ساعت هشت شب دعای توسل به این نیتها برگزارشود.بهتراست دعادر زیرآسمان خوانده شود. التماس دعا]

 پیشاپیش فراررسیدن سال نو وعیدنوروز راتبریک عرض مینمایم.ازخداوندمنان سالی پرازبرکت, سلامتی و تندرستی برای همه عزیزان خواستارم. ان شاالله سال بعدسال ظهورولیعصرعج باشد.

 • حسن اکبری

امام باقر(علیه السلام):خداوندعزوجل سه خصلت به مؤمن بخشیده است:عزت دردنیاودین, رستگاری در آخرت و ابهت دردلهای جهانیان.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):مؤمن نزدخدا گرامی تر ازفرشتگان مقرب اوست.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):برتوبادبه فراگیری علم. هماناکه علم دوست مؤمن است وبردباری وزیراو و عقل راهنمایش وعمل سرپرست او و رفق ومداراپدراو وملایمت بادیگران برادر او و صبرسپاهیان او است.

امام صادق(علیه السلام):مؤمن ازآن جهت مؤمن نامیده شده است که ازعذاب خداوندمتعال در امان است و روزقیامت , خودرا در امان خداونددر می آوردوخدا امان خواهی اورا می پذیرد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکس غصه اش زیادباشدبدنش مریض است وهرکس اخلاقش بدباشد خودش را معذب دارد.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):مؤمن حرکات ورفتارهایش ملایم ومهربان است ودیدارش شیرین, ازهرچیز عالی ترین آن رامیجویدوازخوی ها, والاترینشان را. بردشمنش ستم نمیکندوبه خاطرکسی که دوستش دارد, مرتکب گناه نمیشود.کم خرج وکم زحمت است وبسیارکمک ویاری می رساند.کارش رابه خوبی انجام میدهد به طوری که گویی آن را می بیندچشمانش فروهشته است, دست بخشنده دارد و دست رد برسینه سائل نمی زند.سخنش را می سنجدوزبان درکام می کشد.باطل را ازدوستش نیز نمی پذیردوحق راازدشمنش انکار نمیکند.دانش نمی آموزدمگربرای دانستن و نمی آموزدمگربرای عمل کردن. اگربا دنیاطلبان همراه شود زیرکترین آنهاست وهرگاه با آخرت جویان برودازپارساترین آنهاست.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):مؤمن دردنیاهمچون غریب است به عزت آن خو نمی گیردوازخواری آن نمی نالد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):مؤمن رام وملایم است چندانکه ازشدت ملایمت می پنداری احمق است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):مؤمنان خیرخواه ودوستداریکدیگرندهرچندخانه ها وبدنهایشان ازهم دورباشد وفاجران نسبت به هم دغلکارند وهمیاری ندارندهرچندخانه ها وبدنهایشان کنارهم باشد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):صدقه بلاهای سخت رادفع میکند.

 • حسن اکبری

امام حسن(علیه السلام):فقر؛ آزمندی وسیری ناپذیری است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):مؤمن کسی است که دین خودرابا دنیای خودحفظ میکندوفاجرکسی است که دنیای خودرا با دینش نگه دارد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):مؤمن شیوه وعادتش زهداوست وهمه اهتمام او دینش وعزت او قناعتش وتلاش اوبرای آخرتش. خوبیهایش بسیاراست ودرجاتش , بلندودر آستانه رهایی ورستگاری است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):مؤمن همیشه به یادخداست زیاد می اندیشد, بر نعمتها سپاسگزار ودر برابر بلا شکیباست.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):مؤمن ابتدا سلام میکندولی منافق میگویدبایدبه من سلام شود.

امام صادق(علیه السلام):مردی ازفقر وتهیدستی شکایت کرد. حضرت فرمود:هرگاه صدای اذان را میشنوی تونیزهمانند مؤذن اذان بگو.

سالروز وفات حضرت زینب(س) را تسلیت عرض مینمایم

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):آسمان برکسی سایه نیفکنده و روی زمین کسی بعدازمن نیامده, که ازعلی بن ابیطالب برترباشد.همانا اوامام وامیرامت من است.اوست وصی وجانشین من برامتم. هرکس پس ازمن به او اقتداکندهرآینه هدایت شودوهرکس به غیراو اقتداکند, گمراه شودوزیان بیند.به راستی که منم پیامبربرگزیده وسخنی دربرتری علی از روی هوی وهوس نمی گویم بلکه هرچه میگویم وحی الهی است که آن را روح الامین ازطرف مالک آسمانهاوزمین وآنچه درآنهاومابین آنهاوزیر زمین است, برمن نازل کرده است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):البته دوستی دنیا,گوشهارا ازشنیدن حکمت کر میکندودلهارااز دیدن نور بصیرت کورمیکند.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):مؤمنان به خودبدگمانندازفراوانی لغزشهای خودبیمناکند, ازدنیامتنفرند, مشتاق آخرتندودرانجام فرمانهای الهی شتابان.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):شیوه ی فرومایگان زشت گویی است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):هرگاه ازمؤمن چیزی خواسته شودزیادکمک میکندوچون خودچیزی ازکسی بخواهدسبک میگیرد.

سیزده رجب ولادت باکرامت امیرالمؤمنین علی علیه السلام وروز پدر راتبریک میگویم.

 • حسن اکبری

امام جواد(علیه السلام):آنکه ازهوای نفس خودپیروی کندآرزوی دشمنش را برآورده است.

امام جواد(علیه السلام):بدان که ازدیدخداوندپنهان نیستی, پس بنگرچگونه ای.

امام جواد(علیه السلام):دیداربرادران مایه سلامتی ورشدعقل است, اگرچه بسیاراندک باشد.

امام جواد(علیه السلام):سه چیزاست که اگردرکسی باشدسبب خشنودی خداست:زیاداستغفارکردن, زیاد صدقه دادن وهمنشینی خوب. وسه چیزاست که هرکس داراباشدپشیمان نمیشود:پرهیزازعجله وشتاب, مشورت درکارهاوتوکل برخداوقتی تصمیم به انجام کاری گرفتی.

امام جواد(علیه السلام):درخیانتکاری مردهمین بس که امانتدارخیانتکاران باشد.

  ولادت باسعادت امام محمدتقی علیه السلام راتبریک عرض مینمایم

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):فاسق چهارنشانه دارد:لهو , لغو, دشمنی و بهتان.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):سرآغاز نافرمانی خدا شش چیزاست:دوستی دنیا, دوستی ریاست, دوستی خوراک, دوستی راحتی, دوستی خواب و دوستی زنان.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):از زشت ترین تکبرها, تکبرکسی است که در برابر خویشان وهمنوعان خود تکبر می ورزد.

امام صادق(علیه السلام):خداونددری ازامور دنیارابر بنده بازنکندجزء اینکه مانندآن دری ازحرص براو نگشاید.

امام صادق(علیه السلام):سرآغازهرگناهی, دوستی دنیا است.

امام رضا(علیه السلام):عقیق فقررا ازبین و برطرف می سازد.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):فرشته ها وارد خانه ای که درآن شراب یادایره وطنبورویا نردباشد, نمیشوندو دعای اهل آن خانه مستجاب نمی گرددوبرکت ازآنان برداشته میشود.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):دنیادرحال انتقال ازیکی به دیگری است وازکف رفتنی است گیرم که دنیا برای توبماند توبرای دنیا نمی مانی.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):تهمت زدن به آدم بی گناه, (گناهش) بزرگتر ازآسمان است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):هیچ بی شرمی و وقاحتی چون تهمت زدن نیست.

امام صادق(علیه السلام):فقیرنمیشودخانه ای که درآن سرکه باشد.   طب الکبیر

 • حسن اکبری

امام هادی(علیه السلام):خداونددنیاراجای گرفتاری قرارداده وآخرت راسرای پاداش. گرفتاری دنیاراسبب ثواب آخرت قرارداده است وثواب آخرت راعوض گرفتاری دنیا.

امام هادی(علیه السلام):توانگری آن است که تمنایت کم باشدوبه آنچه تورابسنده است, خرسندباشی وفقر یعنی سیری ناپذیری نفس ونومیدی شدید.

امام هادی(علیه السلام):سرزنش کردن , بهترازکینه به دل گرفتن است.

امام هادی(علیه السلام):مؤمن خوبی میکندو می گریدولی منافق بدی میکندو می خندد.

امام هادی(علیه السلام):خشم برکسی که اختیارش به دست تونیست نشانه ناتوانی است وبرآنکه اختیارش به دست تواست , باعث سرزنش است.

   شهادت امام هادی علیه السلام راتسلیت عرض مینمایم

 • حسن اکبری

امام باقر(علیه السلام):هرکه به ولایت آل محمددرآیدبه بهشت رودوهرکه به ولایت دشمنان آنان درآیدبه دوزخ رود.

امام باقر(علیه السلام):اسلام برپنج پایه استواراست؛نمازخواندن, زکات دادن, روزه ماه رمضان, حج خانه خدا و ولایت ما اهلبیت.

امام باقر(علیه السلام):دروغ ویران کننده ایمان است.

امام باقر(علیه السلام):فروتنی آن است که به نشستن درجایی فروترازشأنش راضی باشدوبه هرکس برخوردی سلام گویی وهرچندبرحق باشی , کشمکش را رهاکنی.

امام باقر(علیه السلام):جسم اگربیمارنشودسرمست میشودو دربدنی که سرمست شودخیری نیست.

  [برای مبتلا نشدن به بیماریهای همه گیرمثل کرونا , علاوه بر رعایت نکات بهداشت فردی, خواندن زیارت عاشورا و فرستادن صلوات موردتأکیداست]

 ولادت باسعادت امام محمدباقرعلیه السلام وفرارسیدن ماه رجب راتبریک عرض مینمایم. 

دراین ایام دعابرای ظهورسریعتر منجی عالم بشریت امام زمان فراموش نگردد.

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):خالی بودن دل ازکینه وحسادت , ازخوشبختی بنده است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):همیشه جاهل یا افراط گرو تجاوزکار ویا, کندرو وتفریط کننده است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):مستی غفلت وفریب , دیرتر ازمستی شراب زایل میشود.

پیامبر(صلی الله وعلیه وآله):غنا وآوازه خوانی طلسم زناکاری است.

امام صادق(علیه السلام):خوشرفتاری با همسایه رزق و روزی را زیادمیکند.

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):ازرییس هایی که دوست دارندریاست کنندپرهیزکنید.سوگندبه خداهرمردی کفشها پشت سراوبه صدادرآیند,هم خودش وهم آنانکه به دنبال اوراه میروند, هلاک شوند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):به خداسوگندماکسی راکه متقاضی این مقام یابرآن حریص باشدبه این کار نمی گماریم.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرزمامداری چیزی ازکار امت مرابه دست گیردودرکارآنهامثل کارهای خصوصی خود دلسوزی وکوشش نکند, روز رستاخیزخداونداورا وارونه درآتش اندازد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرگونه شماباشیدهمان گونه برشماحکومت میشود.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکس ازمیان گروهی مردی رابه کارگمارددرحالیکه دربین آنها خداپسندتر ازاو وجود دارد به خداورسول او ومؤمنان خیانت کرده است.    میزان الحکمه 

 • حسن اکبری