احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

مشخصات بلاگ

پیامبر(ص):کسیکه بمیرددرحالیکه محبت آل محمددردل اوست شهیدمرده است.آگاه باش کسی که بادوستی آل محمدبمیردتوبه کارمرده است ومؤمنی است که کمال ایمان را دارابوده است.

۱۴ مطلب در فروردين ۱۳۹۹ ثبت شده است

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):کوشش در راه اصلاح توده مردم, ازکمال خوشبختی است.

امام صادق(علیه السلام):ملعون است ملعون است کسی که بگوید:ایمان , گفتاربدون کردار است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):ازجدل وخصومت بپرهیزید, زیرااین دوباعث دل مردگی وبیماری دل وعامل رشد نفاق اند.

امام رضا(علیه السلام):باعلماجدل مکن که تورا ازپای در می آورندونیزبا سفیهان جدل مکن که تورا به نادانی نسبت میدهند.

امام رضا(علیه السلام):هرگاه خداوندرایادکردیدبرمحمدوآل محمدصلوات بفرستید.

*** به نیت شفای همه بیماران , ۱۴ صلوات هدیه به آقا امام زمان(عج)***

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):برآنچه شایسته نیستی, طمع مدار.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):با لجوج درهیچ مجلسی جدل مکن.

امام صادق(علیه السلام):ازفتنه ها وبدیها کناره بگیریدتاعمرتان طولانی شود.

امام باقر(علیه السلام):فرمان دادن به خوبی وبازداشتن از زشتی راه پیامبران وشیوه ی نیکوکاران است. فریضه ی بزرگی است که دیگرفرایض به واسطه ی آن برپا میشودو راه ها و روشها امن می گردد, درآمدها حلال , حقوق واموال به زور گرفته شده به صاحبانش بر می گردد. زمین آبادشده, ازدشمنان انتقام گرفته میشود وکارهاسامان می پذیرد.

امام رضا(علیه السلام):صلوات فرستادن برمحمدوآل محمددرنزدخداوندثوابش معادل با تسبیح وتهلیل وتکبیر است.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):کسی که برای رفع نیازبرادرمؤمن خودکوشش نمایدماننداین است که نه هزار سال خداوندمتعال راعبادت نموده درحالیکه روزها را روزه گرفته وشبهاراهم شب زنده داری نموده است.

امام صادق(علیه السلام):نادانی درسه چیزاست:دوست عوض کردن, مخالفت کردن بدون دلیل وبرهان و پرس وجو ازچیزهای بیهوده.

امام حسین(علیه السلام):همنشینی بااشخاص پست ورذل سبب شروبدبختی خواهدگشت وهمنشینی ومجالست بامعصیت کاران موجب شک وبدبینی خواهدشد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):به نیکی ستم کرده است کسی که آن رابه نا اهلش روابدارد.

امام رضا(علیه السلام):گناه را از درون خودریشه کن کنیدباذکرصلوات برمحمدوآل محمد.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):کسی که مرادرعالم خواب ببیند بی تردید درست دیده است, زیراشیطان به صورت من وبه صورت هیچ یک از اوصیای من وبه صورت هیچ یک ازشیعیان من, نمودار نمیشود.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):باکسی جزءمؤمن , همنشینی مکن وکسی جزءانسان پرهیزکارغذای تورانخورد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):هرکه خودرا خوارشماردبه خیرش امید مدار.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):نشست های بیهوده ایمان راتباه میکند.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):تنهایی آدمی برای او, ازهمنشین بد, بهتراست.

 

 • حسن اکبری

امام مهدی(عج):ماازهمه خبرهای شماآگاهیم وچیزی ازخبرهای شماازما پنهان نیست.

امام مهدی(عج):برای تعجیل درفرج بسیاردعاکنیدکه فرج من فرج شمانیزهست.

امام مهدی(عج):من یادگارخدادر زمین وجانشین وحجت اوبرشماهستم.

امام مهدی(عج):درپاسخ پرسش علی بن مهزیارکه:سرورم! این امر(ظهور) کی خواهدبود؟ فرمود:هرگاه راه کعبه برشما بسته شود.

امام صادق(علیه السلام):زمانی برمردم میرسدآنهایی که درمشرق هستند می بینندو می شنوندصدا وصوت آنهاراکه درمغرب زمین قراردارندوهرملتی صداهارابه زبان خودشان میشنوند.  بحارالانوار ج۱۳

امام صادق(علیه السلام):به یقین بدانیدکه درزمان قائم یک فردکه درمشرق است برادرخودراکه درآن سوی مغرب زمین است خواهد دیدوهمچنین آنکه درمغرب است برادرخودراکه درمشرق است می بیند.  بحارالانوار ج۵۲

ولادت منجی عالم بشریت امام مهدی(عج) راتبریک عرض مینمایم.

دراین ایام ذکر"اللهم عجل لولیک الفرج" و فرستادن صلوات برای ظهورحضرت فراموش نگردد.

انهم یرونه بعیداو نریه قریبا

ان مع العسریسرا

 • حسن اکبری

امام سجاد(علیه السلام):راه شناخت کامل بودن دین مسلمان به اینها است:سخنان بیهوده نمی گوید, کمتر بحث وجدل میکند, بردبار, شکیبا و خوش خو  است.

امام صادق(علیه السلام):ایمان بنده به کمال نمی رسدمگرچهارخصلت دراوباشد:اخلاقش رانیکوگرداند, خودرابه هیچ انگارد, زیادی گفتارش رانگه داردو زیادی مال خودرا ببخشد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):ایمان مؤمن به کمال نمی رسدمگرآنکه رفاه وآسایش رافتنه شمارد و بلا رانعمت.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):سه چیزاست که هرکس داشته باشدایمانش کامل است:خرد, بردباری و دانش.

امام صادق(علیه السلام):موانع استجابت رابرطرف کنیدبا ذکرصلوات برمحمدوآل محمد.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرگاه خدابرامتی غضب کندوعذاب برآنهانفرستد, آنهارابه چندبلا مبتلامیکند ارزانی را ازآنهاگرفته وعمرهایشان راکوتاه وبازرگانانشان رابی سود, درختهایشان را بی ثمر, نهرهارا بی آب, بارانها را بی موقع وانسانی بداخلاق را برآنها حاکم میکند.     خصال شیخ صدوق ج۲ص۴۱۵

امام صادق(علیه السلام):خداوندهیچ بلایی را برای بندگانش همانندگرفتاری ثروتمندشدن قرار نداده است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):ای مردم! برشماباد به صبروشکیبایی , همانا کسی که صبرنداشته باشد, دین نخواهد داشت.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):برای تمام نعمتها کلیدوقفلی مقرر شده است, پس کلیدآن صبر وقفل آن تنبلی است.

امام صادق(علیه السلام):دعایی که حتما مستجاب میشودخداوندآن راهرگزرد نمیکند, صلوات برمحمدو آل محمداست.

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):هرکس کردارش باگفتارش یکی است به نجات ورستگاری اوگواهی بده وهرکس کردارش باگفتارش سازگارنباشد, ایمانش عاریتی است.

امام صادق(علیه السلام):خداوندعزوجل ایمان رابه هفت بخش تقسیم کرده است:نیکوکاری, راستگویی, یقین, خشنودی, وفاداری, دانش وبردباری.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):ایمان در ده چیزاست:شناخت, فرمانبری,علم, عمل, پارسایی, سخت کوشی, شکیبایی, یقین, خشنودی وتسلیم. هریک ازاین ده رکن کم شود رشته ایمان ازهم می گسلد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):بالاترین مرتبه ایمان درجه ای است که هرکس به آن دست یابدرستگاروپیروز شده است وآن این است که باطن آدمی به آن حدازپاکی برسدکه اگرآشکارشودپروایی نداشته باشدواگر پوشیده ماندازکیفرنترسد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرگاه خداوندبنده ای را دوست داشته باشد, اورا به بلایی بزرگ  گرفتارمیکند.

امام صادق(علیه السلام):صلوات برمحمدوآل محمددرشب جمعه برابراست باهزارحسنه, ومحومیکندهزار گناه راوهزاردرجه بالامیبرد.

 • حسن اکبری

امام سجاد(علیه السلام):کسی که عمل کندبدانچه خداوند براو واجب نموده است چنین کسی از زمره بهترین مردم است وکسی که پرهیزداردآنچه خدا براوحرام فرموده است ازعابدترین مردم وپارساترین آنهاست وکسی که قانع باشدبدانچه خدا روزی اش کرده , از بی نیازترین وتوانگرترین مردم است.

امام سجاد(علیه السلام):نگاه مهرآمیزمؤمن به چهره برادرمؤمنش ومحبت کردنش با وی عبادت است.

امام سجاد(علیه السلام):هیچ کاری باتقوا کم نباشدوچگونه کم است آنچه پذیرفته خداست.

امام سجاد(علیه السلام):هرکس به قسمت خداراضی باشداز بی نیازترین مردم است.

امام سجاد(علیه السلام):درهرجدی وشوخی از دروغ بپرهیز, زیرا وقتی کسی دروغ کوچک گفت بر دروغ بزرگ دلیرمیشود.

ولادت امام سجادعلیه السلام مبارکباد.

 • حسن اکبری

امام حسین(علیه السلام):هرکس از اظهارنظردرماندوراه چاره درمانده اش کند نرمی ومدارا کلیداوباشد.

امام حسین(علیه السلام):درمدت عمردرحفظ سلامت تن بکوشید.

امام حسین(علیه السلام):هرکس باخشم خدا, خواهان خشنودی مردم باشد, خداونداو رابه مردم وا میگذارد.

امام حسین(علیه السلام):چیزی رابر زبان نیاوریدکه از ارزش شمابکاهد.

امام حسین(علیه السلام):ازنشانه های خوش نامی ونیک بختی همنشینی باخردمندان است.

  سوم شعبان ولادت باسعادت امام حسین علیه السلام واعیادماه شعبان راتبریک عرض مینمایم

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):آدمی حقیقت ایمان را نمی چشدمگرسه خصلت دراو باشد:فهم در دین, صبردر برابرسختیها وبرنامه ریزی درست درامر معاش.

امام صادق(علیه السلام):بنده به سبب یکی ازپنج کارکه همگی مانندهم وشناخته شده هستندازایمان خارج میشود:کفر, شرک, گمراهی, فسق وگناهان بزرگ.

امام صادق(علیه السلام):چشیدن حلاوت ایمان بردلهای شماحرام گشته , مگرآنگاه که ازدنیا روی گردان شوید.

امام صادق(علیه السلام):آنچه ایمان رادرآدمی استوارمیکندورع است وآنچه ایمان را از دل اوبیرون می راند , طمع است.

امام صادق(علیه السلام):هرکسی یک مرتبه از روی اخلاص ونیت قلبی به رسول خداصلوات بفرستدخدا صدحاجت اورا رواسازد.سی حاجت دردنیا و هفتادحاجت درآخرت.

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):خداونددر دنیا دوستان خودرا هدف دشمن قرار میدهد.

امام صادق(علیه السلام):برهیچ مؤمنی چهل شب نگذردمگراینکه امری براو عارض شده واو را اندوهگین کندوبا این عمل متوجه خدا شود.

امام صادق(علیه السلام):شش چیزدرمؤمن نباشد:تنگنایی, تیره روزی, حسادت, لجبازی, دروغ و تجاوز.

امام باقر(علیه السلام):هرکه خشونت ودرشت خویی قسمتش شوداز ایمان محروم می ماند.

امام صادق(علیه السلام):صلوات حجاب وپرده ی میان دعاو استجابت آن را برمیدارد.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):گذشت جزء برعزت بنده نمی افزاید, پس ازیکدیگر درگذریدتاخداوندبه شما عزت بخشد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):مؤمن باهرخصلتی سرشته میشود اما با دروغگویی وخیانت سرشته نمیشود.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):برشما باد آرامش و وقار.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):پایدارترین شما بر صراط کسی است که محبتش به اهلبیت من بیشترباشد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکس درجستجوی دانشی برای زنده کردن اسلام باشدودر آن حال مرگش فرا رسد, پیامبران فقط یک درجه بر او برتری دارند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):به محبت وعشق به ما اهلبیت روی بیاورید, زیرا کسی که خدا رابا چنین خصلتی ملاقات کند, داخل بهشت گرددوازشفاعت ما برخوردارشود.قسم به خدایی که جانم در دست اوست جزء بامعرفت به حق ماهیچ کس ازعمل خود بهره ای نخواهدبرد.   امالی شیخ مفیدص۴۳

  مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم راتبریک عرض مینمایم

 • حسن اکبری

امام کاظم(علیه السلام):برحذرباش ازشوخی ومزاح بی جا , چون که نورایمان را از بین میبردوجوانمردی وآبرو راسبک و بی اهمیت می گرداند.

امام کاظم(علیه السلام):درمیزان الهی , عمل وچیزی سنگین تر از ذکرصلوات برمحمدواهلبیتش نیست.

امام کاظم(علیه السلام):امانتداری وراستگویی هردوموجب توسعه روزی میشوندولیکن خیانت درامانت و دروغگویی موجب فلاکت وبیچارگی وسبب تیرگی دل میباشد.

امام کاظم(علیه السلام):اهل زمین مورد رحمت هستندمادامی که خوف وترس ازگناه ومعصیت داشته باشند.ادای امانت نمایندوحق را دریابندوموردعمل قراردهند.

امام کاظم(علیه السلام):کسی که درامور زندگی با اهل معرفت مشورت کندچنانچه درست وصحیح عمل کرده باشدموردتعریف وتمجیدقرار میگیردواگرخطا واشتباه کند, عذرش پذیرفته است.

     شهادت امام کاظم علیه السلام تسلیت باد.

اللهم عجل لولیک الفرج.

ان مع العسریسرا.

 • حسن اکبری