احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

مشخصات بلاگ

پیامبر(ص):کسیکه بمیرددرحالیکه محبت آل محمددردل اوست شهیدمرده است.آگاه باش کسی که بادوستی آل محمدبمیردتوبه کارمرده است ومؤمنی است که کمال ایمان را دارابوده است.

۱۹ مطلب در خرداد ۱۳۹۸ ثبت شده است

امام باقر(علیه السلام):گویا اصحاب قائم علیه السلام را می بینم درحالتی که احاطه کرده اند ما بین مشرق ومغرب را, هیچ چیز نیست مگر اینکه مطیع ایشان است , حتی درندگان زمین ودرندگان پرنده , همه چیز طالب رضای ایشان است, حتی اینکه زمین بر زمین فخر میکندو می گوید:امروز ازاصحاب قائم علیه السلام ازمن عبورکرد.

امام سجاد(علیه السلام):هرگاه قائم ماقیام کندخداوندازشیعیان آفت ومرض راببردودلهای ایشان را مانند پاره های آهن سازدوبه هرمردی ازایشان قوت چهل مرد دهد وایشان حکام زمین وبلندرتبه ها خواهندبود.

امام صادق(علیه السلام):هرگاه قائم ماقیام کندخداوند شیعیان مارا درگوش وچشمان مدد دهد, تا اینکه بین ایشان وبین قائم علیه السلام یک برید(چهارفرسخ) راه باشد, با او سخن بگویندوحرف اورا بشنوند واورا ببیننددرمکان خود.

امام باقر(علیه السلام):آن حضرت سیصدوسیزده تن رابه آفاق زمین می فرستدودست برپشت وسینه های ایشان  می کشد, پس درهیچ قضاوتی عاجز نمی مانند.

امام باقر(علیه السلام):هرگاه امرما واقع شودومهدی بیایدهرمردازشیعیان ما جری تر ازشیر وسریعتراز نیزه خواهدبود, دشمن خودرا به پای خودلگدکوب کندوبه دست خود میزند واین درنزد نزول رحمت خدا وفرج او بربندگان است.      کتاب مهدی منتظر

  اللهم عجل لولیک الفرج"ان مع العسریسرا"

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):فرستادن صلوات برپیغمبرخدا بهترازآبی که آتش راخاموش کند , گناهان را ازبین میبردوسلام برآن حضرت افضل است ازآزاد کردن چندبنده ازقیدبندگی و دوستی رسول خدا , افضل وبرترازجان نثاری وریختن خونها وبه کاربردن شمشیرها در راه خدا است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):کسی که دوست دارد مردم جلوی پای او بایستند, جایگاهش پرازآتش خواهدشد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):وزیرخودرا صالح گردان, زیرا همانا اوکسی است که تورا به بهشت یا جهنم میبرد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):هرکه ناحق به دنبال ریاست باشد, اطاعت ازاو حرام است.   تحف العقول ص۳۲۱

پیامبر(صلی الله علیه وآله):گرمی تب رابا روغن بنفشه بشکنید.درد سر را ازبین میبردودماغ رابه اصلاح می آورد.   طب الکبیر[ریختن روغن بنفشه پایه کنجددربینی سینوزیت را درمان میکند]


 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):آن مؤمن ایمانش کاملتراست که اخلاقش نیکوترباشد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):بنده هرچنددرعبادت ضعیف باشد, مسلما با اخلاق نیک خود درآخرت به درجات بزرگ ومنزلتهای والایی دست می یابد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):خداوندعزوجل فرماید:هرگاه دل بنده ام رابنگرم ودریابم که از روی اخلاص وبرای خشنودی من طاعتم را بجا می آورد , اصلاح وتربیت اورا خودبه عهده گیرم.

امام باقر(علیه السلام):نخستین چیزی که بنده برای آن حساب رسی میشود , نمازاست . اگرپذیرفته شد سایر اعمالش هم پذیرفته میشود.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):برشمابادکدو , چراکه عقل را افزون می سازدومغز رابزرگ میکند.  طب الکبیر

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):ازمانیست کسی که در امانت خیانت کند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):اگراندازه رحمت خدا را بدانیدهرآینه برآن تکیه خواهیدکردوجزء اندکی عمل نخواهیدکردواگراندازه خشم خدا رابدانیدهرآینه خواهیدپنداشت که هرگزنجات نمی یابید.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):آنکه باخودیک رنگ نباشدبا دیگران نیز یک رنگ نیست.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):هرکس معاشرتش نیکوباشد برادرانش بسیارشوند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):کرفس بخورید, زیرا حافظه راتقویت میکندوغذای حضرت خضربوده است.

 • حسن اکبری

امام باقر(علیه السلام):زمانی که قائم قیام کند, دشمنی آشکارتر ازفقها نداردواگرشمشیربه دستش نباشد, فقهافتوای قتل اورا میدهند.    بیان الایمه ج۳ص۹۹

امام باقر(علیه السلام):قائم به سوی کوفه رهسپار میشودودرآنجاشانزده هزار نفرازبتریه مجهزبه سلاح در برابراو می ایستند.آنان ازقاریان وفقهای دردین هستند, پیشانی های آنها ازعبادت بسیارپینه بسته وچهره های آنهابراثر شب زنده داری زرد شده است اما کاملا منافق هستند, همگی میگویند:ای فرزندفاطمه! برگرد زیرا که ما به تونیازی نداریم.[باقرآن باحضرت مجادله میکنندسخت تراز زمان پیامبر] پس قائم درپشت شهر نجف , ازعصر روز دوشنبه تا شامگاه برآنان شمشیر میکشدوهمه ی آنهارا بدون توقف میکشد.   دلایل الایمه ص۲۴۱

پیامبر(صلی الله علیه وآله):وای برفرزندان آخرالزمان از روش پدرانشان... عرض شد:یارسول الله! ازپدران مشرک آنها؟ فرمود:نه ازپدران مسلمانشان که چیزی ازفرایض دینی رابه آنها یاد    نمی دهندو اگرفرزندان , خودازپی فراگیری بروندمنعشان میکنندوتنها ازاین خشنودندکه آنها درآمد مالی داشته باشند.هرچندناچیز باشد.من از این پدران دور وبیزارم وآنان نیز ازمن بیزارند.  جامع احادیث شیعه ج۲۱ص۴۰۸

  اللهم عجل لولیک الفرج."ان مع العسریسرا"

 • حسن اکبری

امام رضا(علیه السلام):هرکس نتواندکفاره گناهان خودرا بپردازدبایدبرمحمدوآلش درودفراوان بفرستدکه آن گناهان را منهدم  می سازد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):اگرنمازگزار میدانست چه رحمتی اورا فرا گرفته , سرازسجده بر نمی داشت.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکس درکارخیری به رویش گشوده شودبایددراستفاده ازاین فرصت بشتابد زیرا او نمیداندکه این در کی به رویش بسته میشود.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):خداوندتبارک وتعالی هرگاه ماندگاری یا رشدمردمی را بخواهدصرفه جویی وپاکدامنی  روزیشان کند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):فاش کردن راز برادرت خیانت است پس ازاین کار دوری کن.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):برشما باد دو درمان:عسل وقرآن.    طب الکبیر

 • حسن اکبری

امام سجاد(علیه السلام):ای گروه شیعیان ما! بهشت دیریا زودحتما به شما میرسد اما برای رسیدن به درجات آن باهم رقابت کنید.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):باوجودپاکدامنی, فقرونداری نیست.

امام صادق(علیه السلام):برای زن هنگامی که ازخانه اش خارج میشودشایسته نیست لباسهای خودرا زینت دهد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):اجرکسی که به کارخوبی راهنمایی کند, ماننداجرکسی است که آن را انجام دهد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):خودتان رابا سنا مداوا کنیدواگر مرگ , دارویی داشته باشدسنا است. طب الکبیر

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):رستگارشدآنکه جامه وفاداری پوشیدو زره امانتداری برتن کرد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):مؤمن راسه وقت است. وقتی که باپروردگارش مناجات میکندوقتی که نفسش رابه حساب میکشد.وقتی که باخودولذت های حلال وزیبا خلوت میکند.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بازداشتن دل ازافکار ناشایسته بهتراست از روزه داری وخودداری ازخوردن غذا.

امام صادق(علیه السلام):خیری نیست در کسی که دوست نداشته باشداز راه حلال مال بدست آوردتابه وسیله آن آبرویش راحفظ کندوبدهکاریش رابپردازد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):به زن , درماهی که فرزندبه دنیا می آورد, خرمای تازه بدهید, چراکه دراین صورت , کودک وی بردبار وپاک خواهدبود.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرچیزی که از زمین خارج میشوددرآن هم درد وهم درمان است.مگربرنج که شفاست ودرد ندارد.  طب الکبیر

 • حسن اکبری
امام باقر(علیه السلام):حضرت قائم قیام نمیکندمگردرحالی که ترسی شدیدوفتنه وبلایی برمردم فرا رسد وقبل ازآن گرفتارطاعون میشوند, آنگاه شمشیربرنده میان اعراب حاکم میشودواختلاف میان مردم وپراکندگی دردین ودگرگونی درحال آنان بوجود می آیدوبه گونه ای که هرکسی دراثر مشاهده درنده خویی که درمیان برخی ازمردم نسبت به بعض دیگروجود دارد, صبح وشام آرزوی مرگ میکند.
امام باقر(علیه السلام):"به راستی ماشمارا باچیزهایی همچون ترس وگرسنگی موردآزمایش قرار میدهیم" فرمودند:گرسنگی بردوگونه است عام وخاص. اماگرسنگی خاص درکوفه است که خداوندآن را ویژه دشمنان آل محمد می گرداندوآنان راهلاک می سازد, اماگرسنگی عام درشام خواهدبودوآن ترس وگرسنگی است که تا آن زمان هرگزبدان گرفتارنشده اند.لکن گرسنگی , قبل ازقیام قائم و وحشت واضطراب , بعد از قیام آن حضرت خواهدبود.
امام صادق(علیه السلام):پیش ازظهورقائم , بطورحتم سالی فرا میرسدکه مردم درآن دچار قحطی , گرفتار ترس شدیدی ازکشته شدن وکمبوداموال وجانها وثمرات میگردندواین مطلب درقرآن به روشنی دیده میشود. آنگاه این آیه راتلاوت فرمود:به راستی ماشمارا باچیزهایی همچون ترس وگرسنگی وکاهش اموال وجان وثمرات موردآزمایش قرار میدهیم وصبرپیشگان را بشارت ده.   (سوره بقره۱۵۵)  کتاب عصرظهور
  اللهم عجل لولیک الفرج. "ان مع العسر یسرا"

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):مؤمن دردین نیرومنداست. در زمان توانگری میانه رو ودرهنگام تهیدستی, آراسته.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):سخن تو برایت نگهداری ودرنامه ات برای همیشه ثبت میشود, پس آن را درچیزی بکارگیرکه تورا به خدا نزدیک می سازد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):خالی بودن دل ازکینه وحسادت از خوشبختی بنده است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):بدترین جاهای زمین بازار وبهترین مکانهای آن , مسجداست ومحبوب ترین افراد نزدخداکسی است که زودترازهمه به مسجدداخل شودودیرترازهمه بیرون رود.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):وقتی به سرزمینی واردشدید برای رفع بیماری وبا ازپیاز آنجابخورید.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):سیر بخوریدوخودرا با آن درمان کنیدزیرا درمان کننده هفتاد بیماری است.        طب الکبیر

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):اندکی که برآن مداومت کنی , بهتراست تابسیاری که ازآن به ستوه آیی.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):نادانی کردآنکه ازدشمنانش راه صلاح راباز جست.

امام صادق(علیه السلام):مؤمن دردین نیرومنداست در زمان توانگری میانه رو ودر هنگام تهیدستی , آراسته.

امام رضا(علیه السلام):روزفطر, ازاین روعیدقرار داده شدتا روز گردهمایی مسلمانان باشدودراین روز گردهم آیندوبرای خدابه صحرا درآیندوخداوندرابر منتی که برآنها نهاده است , ستایش وبه بزرگی یادکنند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):چون شب عیدفطر که شب جوایزنام دارد, فرا رسد, خداوندپاداش عمل کنندگان رابدون حساب وشمارش ببخشد.

پیشاپیش فرا رسیدن عیدفطر راتبریک عرض مینمایم.طاعات قبول

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بانیکوکاران همراه باش وازبدکاران کناره جو تاازآنان جداباشی.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هیچ بنده ای ایمان نداشته باشدمگرآن گاه که مرا ازخودش دوست تر بدارد و خاندان مرا ازخاندان خودش وخانواده مرا ازخانواده خودش وجان مرا بیشتراز جان خودش دوست بدارد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):ازوام گرفتن بپرهیزیدکه آن غصه شب وخواری روز است.

امام صادق(علیه السلام):هرخانواده ای که باهمدیگر با رفق ومدارا برخوردکنند, خداوندنیزبه رزق و روزی آنان وسعت  می بخشد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):انجیرخشک بخوریدچون قوه ی باه را زیادمیکند و بواسیررا ازبین میبردوبرای نقرس خوب است وامراضی راکه از رطوبت و سردی باشدرا درمان میکند.  طب الکبیر

 • حسن اکبری

امام سجاد(علیه السلام):چون قائم قیام کندخداوندازهرمؤمنی بیماری نقص وآفت را دورساخته ونیرویش را بدو بازخواهدگردانید.

امام صادق(علیه السلام):هنگامیکه قائم قیام کنددرکشورهای روی زمین کسانی را بر می انگیزد, درهر سرزمینی یک نفررا , وبه او میگوید:فرمان تو درکف دست توست , هرگاه کاری برای تو پیش آمدکه آن را نفهمیدی وندانستی چگونه درآن حکم کنی, به کف خودبنگروبه آنچه درآن است عمل کن.فرمود:وسپاهی به قسطنطنیه گسیل میداردوچون آنان به کنار خلیج برسندبرقدمهای خویش چیزی نویسندوبر روی آب روان شوند.پس چون رومیان ایشان رابنگرندکه برآب راه میروندگویند:اینان که اصحاب اوینداین چنین برآب گام بر میدارندپس اوخودچگونه خواهدبود؟ دراین هنگام دروازه های شهررا برای آنان می گشایندوآنان داخل آن شهر میشوندودرآنجا آنچه بخواهنددستور میدهند.

امام باقر(علیه السلام):قائم ماچون قیام کندمردم رابه امرنوینی دعوت خواهدنمودهمانگونه که رسول خدا دعوت فرمود. واسلام غریبانه آغازشدوباز همچنان که شروع شده غریب خواهدگردیدوخوشا به حال غریبان.

غیبت نعمانی

اللهم عجل لولیک الفرج.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):همانا پروردگارشما باحیاوبخشنده است وشرم داردازاینکه بنده دست به سوی او بگشایدودست خالی بازش گرداند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):به دنیا ناسزا مگوییدکه آن نیکومرکبی است برای مؤمن , زیرا بوسیله آن به خیر وخوبی میرسدوازشروبدی میرهد.هرگاه بنده بگوید:لعنت خدابردنیا. دنیاگوید:لعنت خدابر نافرمانترین ما نسبت به پروردگارش.

امام کاظم(علیه السلام):کم گویی حکمت بزرگی است. پس همواره ساکت باشیدچراکه سکوت آسایش نیکو وسبک باری از بارگران وکاهش گناهان است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بانیکوکاران همراه باش وازبدکاران کناره جو تا ازآنان جدا باشی.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):روغن زیتون بخوریدوخودرا با روغن زیتون, چرب کنید, چرا که ازدرختی خجسته است. وفرمودند:چه نیکومسواکی است زیتون, ازدرختی خجسته , دهان راخوشبو میکند, جرم دندان را میبردومسواک من وپیامبران پیش ازمن است.  طب الکبیر

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):خطاب به امام علی فرمود:ای علی! مثل شمادربین امت من مثل مسیح بن مریم است.قوم اوسه فرقه شدند:گروهی مؤمنین بودندکه همان حواریون هستندوگروهی با مسیح دشمنی نمودندکه یهود میباشندوگروهی درموردایشان غلوکردندکه ازاهل ایمان خارج شدند.همانا امت من نیز درمورد شما سه فرقه میشوند:گروهی شیعه ی شما که مؤمنین هستندوگروهی شک کنندگان راجع به شما که دشمنان هستندوگروهی اهل غلویعنی انکارکنندگان میباشند.ای علی! شما وشیعیان ودوستان شیعیان شما دربهشت هستیدودشمن شما وغلوکنندگان درموردشما , درآتش جهنم میباشند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکس می خواهدبه خداوندتعالی توکل کند, اهلبیت مرا دوست بداردوهرکس می خواهدازآتش نجات یابد, اهلبیت مرا دوست بدارد. هرکس می خواهدحکمت به اوعطا شود, اهلبیت مرا دوست بدارد.هرکس می خواهد بی حساب واردبهشت شود, اهلبیت مرا دوست بدارد , به خداقسم , کسی آنها را دوست نمی دارد مگراینکه دردنیا وآخرت منفعت میبرد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):ای مردم آگاه باشید! که خداوندتعالی برای شما خانه ای قرار داده که هرکس داخل آن شدازآتش وهول و وحشت قیامت درامان است.ابوسعیدخدری عرض کرد:ای رسول خدا! هدایت کن مارا به این خانه تا آن رابشناسیم. فرمود:اوعلی بن ابیطالب , سرور اوصیا و امیرمؤمنان وبرادر فرستاده ی پروردگار عالمیان وخلیفه ی خداوندبرتمامی مردم است.ای مردم! هرکس دوست داردچنگ بزند به ریسمان الهی که هرگز گسسته نمیشود, پس چنگ بزندبه ولایت علی  بن ابیطالب , به راستی که ولایت او ولایت من وطاعت او , طاعت من است. ای مردم! هرکس دوست داردحجت پس ازمرا بشناسدپس بشناسد علی بن ابیطالب را.

شب قدر فرج امام زمان را ازخداوند منان خواستاریم. التماس دعا

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هنگامیکه روزقیامت شود, علی بن ابیطالب بر روی فردوس می نشیندوفردوس کوهی بربالای بهشت میباشدوبالای آن عرش پروردگارعالمیان است. ازدامنه این کوه نهرهای بهشت می جوشد ودر سراسربهشت تقسیم میشودوعلی بر روی تختی ازنور نشسته ودرمقابل اونهری ازچشمه ی تسنیم جاری است واحدی ازپل صراط نمی گذردمگراینکه با اوجوازی ازولایت علی بن ابیطالب واهلبیت اوباشد. او احاطه داردبربهشت . پس دوستان خودرا داخل بهشت میکندوبرجهنم احاطه داردودشمنان خودرا داخل آتش میکند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):همانا خداوندتبارک وتعالی ازنور صورت علی بن ابیطالب فرشتگانی خلق نموده که تسبیح وتقدیس الهی کنندوثواب آن را برای دوستان علی ودوستان فرزندان آن حضرت بنویسند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):همانا خداوندتعالی برای برادرم علی , فضایلی  قرار داده که بس فراوان است قابل شمارش نیست, پس هرکه یکی ازفضایل اورابیان کنددرحالیکه به آن اقرار داشته باشد, خداوندگناهان گذشته وآینده اورا می بخشد.هرکس بنویسدیکی ازفضایل اورا , تازمانیکه این نوشته باقی باشد, ملایکه برای کاتب استغفارمیکنند.هرکس بشنودیکی ازفضایل اورا , خداوندگناهانی راکه بواسطه شنیدن مرتکب شده می بخشد. هرکس نگاه کندبه نوشته ای که درآن فضایل علی نوشته شده باشد, خداوندگناهانی که بوسیله چشم مرتکب شده را می بخشد.نگاه کردن به علی بن ابیطالب عبادت ویاد وذکراونیزعبادت است وخداوندایمان هیچ بنده ای ازبندگانش راقبول نمیکند, مگرباولایت او و بیزاری ازدشمنان او.   ازکتاب صدفضیلت   علی بن ابیطالب   فضل بن شاذان

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):زیرک کسی است که جامه حیا درپوشیده وزره بردباری به تن کند.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):آدم زیرک , دوستش حق است ودشمنش باطل.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):فرومایه ترین اخلاق , کینه توزی است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):(هنگام ضربت خوردن مولا)به خدای کعبه رستگارشدم, بگیرید پسر زن یهودی را.

شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام را تسلیت عرض مینمایم. التماس دعا.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):به علی(ع)فرمود:ای علی! من شهرعلمم وشمادر آن میباشی وکسی واردشهری نمیشودمگرازدر آن. دروغ میگویدآنکه گمان میکندمرا دوست داردوباشما دشمن است زیراشما ازمن ومن ازشمایم, گوشت شما, گوشت من وخون شما, خون من , روح شما, روح من وباطن شما باطن من وظاهرشما , ظاهرمن است.شماامام امت من وجانشین من هستید.سعادتمندکسی است که ازشما اطاعت کندوبدبخت کسی است که باشما مخالفت کند. کسی که شما را دوست داشته باشدسودومنفعت برده است ودشمنی باشما ضرر وزیان به دنبال دارد, رستگار کسی است که ملازم شماباشدوزیانکار کسی است که تورا ترک نماید. مثل شما وامامان ازفرزندان شمابعدازمن , مانندکشتی نوح است که هرکس برآن سوارشدنجات یافت وهرکس آن  را ترک کردغرق شد ومثل شما مانندستارگان است که باغروب یکی ازآنها ستاره ای دیگرطلوع می نمایدتا روز قیامت.  

پیامبر(صلی الله علیه وآله):یادوذکر علی بن ابیطالب عبادت است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):اگرتمام درختان قلم وآب دریاها مرکب وهمه ی جنیان حسابگر وهمه ی انسانها نویسنده شوند, قادر نمی باشندفضایل علی بن ابیطالب را حساب کنند.   ازکتاب صدفضیلت ازفضایل علی بن ابیطالب ... تألیف فضل بن شاذان

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):خردمند , طالب کمال است ونادان جویای مال.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بزرگواری , درحقیقت دوری کردن ازگناهان است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):کم گوی , تا ازملامت درامان مانی.

[نام پدر بزرگوار امام علی, عمران است هم نام پدرهارون. علی بن ابیطالب یعنی علی پسربابای طالب. چون برادر بزرگترامام طالب بود ایشان مشهوربه این نام شدند. نام دیگر برادران ایشان جعفر ملقب به جعفرطیار وعقیل میباشند]

درشب قدر دعای ظهور امام زمان فراموش نگردد. التماس دعا

 • حسن اکبری

امام باقر(علیه السلام):به ابوحمزه ثمالی فرمود:ای ثابت! گویی که من هم اکنون قائم خاندان خویش را می نگرم که به این نجف شما نزدیک میشود - بادست خوداشاره به کوفه نمود - وهمین که به نجف شمانزدیک شودپرچم رسول خدا را برخواهد داشت وچون آن را برافرازد فرشتگان بدر براو فرود می آیند. عرض کردم: پرچم رسول خدا چیست؟ فرمود: میله ی آن ازعمودهای عرش خدا ورحمت اوست وعلمدار آن پرچم نصرتی ازیاری خداونداست. باآن پرچم به چیزی فرود نمی آیدمگراینکه خداوندآن را نابود می سازد. عرض کردم : پس نزدشما پنهان است تاآنکه قائم قیام کندیا برای او می آورند؟ فرمود: نه بلکه برایش خواهند آورد. عرض کردم:چه کسی برای او می آورد؟ فرمود: جبرییل.

امام باقر(علیه السلام):اصحاب قائم سیصدو سیزده مرداز فرزندان عجم هستندکه پاره ای ازآنان در روز میان ابرها برده میشودونام خودش ونام پدرش ونسبش وخصوصیاتش شناخته میشود بعضی ازآنان دربسترش خفته باشد وبدون قرارقبلی درمکه بااو دیدارکند.

امیرالمومنین علی(علیه السلام):همانا یاران قائم همگی جوانندوپیردر میانشان نیست مگربه اندازه ی سرمه درچشم یاقدر نمک درتوشه راه وکمترین چیز درتوشه ی راه نمک است.

اللهم عجل لولیک الفرج.درشبهای قدر دعای فرج امام زمان فراموش نگردد.التماس دعا

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):کسی که درماه رمضان آمرزیده نشود, تارمضان آینده آمرزیده نگرددمگرآنکه درعرفه حاضرشود.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکه ماه رمضان رادریابدوآمرزیده نشود, خداونداورا ازرحمت خود دورگرداند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):به راستی بدبخت آن کسی است که این ماه راپشت سرگذاردوگناهانش آمرزیده نشود.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):رمضان , بدین سبب نامیده شده است که گناهان را می سوزاند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):درنخستین شب ماه رمضان درهای آسمان گشوده میشودوتاآخرین شب آن بسته نمیشود.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):خربزه مثانه راشستشو می دهدوادار را زیاد میکندوسنگ را آب میکند.

      التماس دعا.

 • حسن اکبری