احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

مشخصات بلاگ

پیامبر(ص):کسیکه بمیرددرحالیکه محبت آل محمددردل اوست شهیدمرده است.آگاه باش کسی که بادوستی آل محمدبمیردتوبه کارمرده است ومؤمنی است که کمال ایمان را دارابوده است.

پیامبر(ص):هرکس دانشی یا حدیثی ازمن بنویسد تا آن دانش وحدیث باقی است برایش اجر نوشته میشود.

پیامبر(ص): برمن بسیاردرود بفرستید چراکه درود فرستادن برمن برای درودفرستنده نوری درقبرونوری بالای صراط ونوری دربهشت است.

پیامبرصلی الله علیه وآله: صلوات برمن فقررا ازبین میبرد.

رسول اکرم(ص): صلوات برمن نوری در بهشت خواهد شد.

رسول اکرم (ص): هرگاه کسی از امت من برمن صلوات فرستد وبه دنبال آن براهلبیت من صلوات فرستدبرای اودرهای آسمان بازخواهدشد وبراوفرشتگان هفتادبارصلوات میفرستندگرچه گنهکاربسیارخطاکارباشدسپس ازاو گناهان میریزدچنانکه برگ ازدرخت میریزد.

امام صادق(ع): هرکس بین نمازهای ظهروعصربرپیغمبروآلش درود فرستد آن درود برابر70  رکعت نماز خواهدبود.

پیامبر(ص): صلوات فرستادن شما برمن اجابت دعای شماوپاکیزگی اعمالتان است.

پیامبر(ص): کسی که برمن صلوات بفرستدولی برآل من صلوات نفرستد بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد.

پیامبر(ص): بخیل ترین مردم کسی است که نام من نزد او برده شود وبرمن درود نفرستد.

                         **** اللهم صلی علی محمد و آل محمدو عجل فرجهم ****

امام زمان(عج):ماراازشیعیان دورنمی سازدمگراعمال ناپسندی که ازآنهابه مامیرسد.

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):کسی که به برادرمؤمن خودقرض بدهددربرابرهردرهمی که قرض داده هم وزن کوه احد و رضوان وطورسینا , حسنات خواهدداشت واگربرای بازپس گیری آن مداراکندازپل صراط همچون برق جهنده بدون حساب وعذاب خواهدگذشت.

امام علی(ع):وقتی پیمانه ها راکاهش دهند , خداوندایشان راگرفتارقحط وکمبودسازد.

امام علی(ع):هیچ تجارتی همانندعمل صالح وهیچ سودی مانندپاداش الهی نیست.

امام علی(ع):خیردنیاوآخرت دردوخصلت است:بی نیازی وتقوا. وشردنیاوآخرت دردوخصلت است: نیازمندی وگناه.

پیامبر(ص):یکی ازانواع زیاده روی , این است که هرآنچه رادوست داری , بخوری.

پیامبر(ص):بادست چپ نخورید؛ زیراشیطان بادست چپ میخورد.

پیامبر(ص):خوردن بادست چپ , از نافرهیختگی است.   طب الکبیر

    97/11/2

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):شخص نابینایی ازفاطمه اذن دخول خواست , فاطمه ازاوخودراپوشانید.رسول خدافرمود:چراخودراپوشانیدی وحال آنکه اوتورانمی بیند؟فرمود:ای رسول خدا!اگراومرا نمی بیند من اورا می بینم وبوی مرا استشمام میکند.رسول خدافرمود:گواهی میدهم که توجزءوپاره ی تن منی.

پیامبر(ص):من دخترم رافاطمه نام گذاردم برای اینکه خدای عزوجل بازداشته است اورا وبازداشته است کسی راکه دوست بدارداو را ازآتش.

حضرت فاطمه(س):آن گاه که در روزقیامت برانگیخته شوم گناهکاران امت پیامبراسلام راشفاعت خواهم کرد.

حضرت فاطمه(س):خوشرویی بامؤمن موجب دستیابی به بهشت میشودوخوشرویی نسبت به غیر مؤمن , انسان راازعذاب آتش حفظ میکند.

سالروزشهادت حضرت فاطمه(س)رابه روایتی تسلیت عرض مینمایم.  97/10/30

 • حسن اکبری

امام سجاد(ع):غیبت دوم طولانی شودتااینکه برگرددازاین امربیشترقائلین به امامت او , پس ثابت نماند مگرکسی که یقین اوقوی باشدومعرفت اوصحیح باشدودرنفس خودچاره ای نبیندجزتسلیم حکم ماوامرمااهل بیت.

امام علی(ع):علاماتی است(برای ظهور):اول آنهاحصاربندی کوفه است به خندق ورصدوخراب کردن زاویه هااست درکوچه های کوفه وتعطیل مسجدهاچهل شبانه روز وکشف هیکل(مجسمه)وبه اهتزاز درآمدن سه بیرق دراطراف مسجداکبر(مسجدکوفه). [شایدمنظورامام ساخت هیکل حضرت سلیمان دربیت المقدس است که هدف اسراییل میباشد]

امام باقر(ع):ظهورنخواهدبودمگربرسرمردمان شریر , پس هرچه شرارت مردم بیشترومردم شریر بیشترگردندبه ظهورنزدیکترخواهدبود. (درجوعمومی جامعه مردم بدبیشترخواهندبود)

امام صادق(ع):درجلوقائم ناچاراست که سالی باشدکه مردم مبتلابه جوع وخوف شدیدازقتل شوند ونقصان مال ونفوس وثمرات نیزببینند.

امام صادق(ع):مؤمن درزمان قائم علیه السلام بااینکه درمشرق است برادرخودراکه درمغرب است می بیندوهمچنین آنکه درمغرب است آن راکه درمشرق است می بیند.  کتاب  مهدی منتظر

      اللهم عجل لولیک الفرج

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):مغبون ساختن(متضررکردن) کسی که کار رابه انصاف خودانسان سپرده , درحکم ربا است.

پیامبر(ص):مشتری وفروشنده تاازهم جدا نشده اند , اختیارفسخ دارند.

امام علی(ع):ای بازرگانان! اول فقاهت سپس تجارت. اول فقاهت سپس تجارت. اول فقاهت سپس تجارت. (شناخت احکام معاملات)

امام علی(ع):ای گوشت فروشان! هرکدامتان که درگوشت بدمد(آن راچاق نشان دهد) ازمانیست.

پیامبر(ص):ازآداب غذا , کوچک کردن لقمه وجویدن کامل است.

پیامبر(ص):زمانی بخورکه میل به خوردن داری ودر حالی خوردن را واگذارکه هنوز اشتهایت هست.

 • حسن اکبری

امام علی(ع):خوبی کن تاباتوخوبی شود. رحم کن تا رحمت کنند. خوب بگوتا به خوبی یادت کنند. از غیبت دوری کن که خورش سگان دوزخ است. دروغ گفته کسی که گمان داردحلال زاده است وباغیبت کردن گوشت مردم را می خورد.دروغ گفته کسی که گمان داردحلال زاده است وزنارا دوست دارد. دروغ گفته کسی که گمان داردحلال زاده است ودشمن من وامامان ازاولاد من است و دروغ میگویدکسی که گمان میکندخدارا می شناسدو بر نافرمانی خدا شب وروز جسوراست.

امام علی(ع):صله رحم کن تاخداعمرت رابیفزاید. خوش اخلاق باش تاخداوندحسابت راسبک گیرد. اگر می خواهی روزقیامت بامن باشی یاورستمکاران مباش هرکس مارا دوست داردروزقیامت با ما است واگرکسی سنگی را دوست بدارد با او محشور گردد. مبادا خودرا برای مردم بیارایی وبه نافرمانی خدابرآیی تا خدا, روزی که ملاقاتش کنی , رسوایت کند. آنچه به توگفتم نگه دار تابه خیردنیا وآخرت برسی.

پیامبر(ص):ای تو زین گر! وزن کن واندکی بیافزای.

پیامبر(ص):چون غذا نهاده میشود , کفشهای خویش رادر آورید , زیرا این کار موجب آسایش پاهایتان است.

پیامبر(ص):خوردن بدون گرسنگی وخوابیدن بدون بیداری کشیدن واحساس نیازبه خواب , نزد خداوند گناهی بزرگ است.  طب الکبیر

     97/10/25

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):سه چیزدشمنی آورد:نفاق , ظلم و بدبینی.

پیامبر(ص):سه چیزاست که مردرا زبون کند:حسد , سخن چینی وسبک سری.

پیامبر(ص):عبادت کردن همراه با خوردن مال حرام مانندانتقال آب با آبکش است.

پیامبر(ص):همچنانکه ازبوته خار , انگور چیده نمیشود بدکاران نیزبه جایگاه نیکوکاران نمی روند پس هرراهی راکه می خواهیدبپیمایید که هرراهی راکه بپویید براهل همان راه واردشوید.

پیامبر(ص):سفره هایتان رابه سبزی آذین کنید , زیرا آن همراه باگفتن بسم الله شیطان را می راند.

پیامبر(ص):هرکس غذای خودرابانمک آغازکندوبانمک به پایان ببرد , ازهفتاد ودو درد که جذام وبرص (پیسی) ازآن جمله است درامان می ماند.

پیامبر(ص):هرغذایی که برآن نام خدابرده نشود , درداست وهیچ برکتی درآن نیست. طب الکبیر

    97/10/23

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):زمانی برمردم بیایدکه سالم نماندبرای صاحب دین , دین او , مگرآن کس که فرارکندبه دین خودازقریه ای به قریه ای وازکوهی به کوهی وازسوراخی به سوراخی , مانندروباهی که میترسد. گفتند:یارسول الله! این چه وقت خواهدبود؟ فرمود:وقتی که به معیشت وزندگی نرسیدونایل نشوید مگربا معصیت خدا , پس هرگاه آن زمان شودترک ازدواج حلال شود. گفتند:یارسول الله! چگونه باشداین بااینکه تومارا امربه تزویج کرده ای؟ فرمود:هرگاه آن زمان شودهلاکت مردبردست پدرومادرش خواهدبود , پس اگراوراپدرومادرنباشدهلاکت اوبردست زن وبچه ی اوخواهدبود , پس اگراو را زن وبچه نباشدبردست خویشاوندان وهمسایگان اوخواهدبود. گفتند:یارسول الله! چگونه چنین شود؟ فرمود:اورا ملامت میکنندبه تنگی معیشت , پس خودرابه تکلف می اندازدو دست اندازی میکنددرچیزهایی که فوق حد اوست تااینکه اورا درمواردهلاکت می افکنند.

امام کاظم(ع):صاحب این امرراناچاراست ازغیبتی, تااینکه برگرددازاین امرکسی که قائل به اوبودواین امتحانی است که خداوندخلق خودرابه آن امتحان میکند.

امام صادق(ع):درازی عمراووامتحان خلق درزمان غیبت اومانندنوح علیه السلام است که هفت مرتبه مأمورشدکه هسته ی خرمابکاردوازمیوه ی آن بخورد, آنگاه عذاب برقومش نازل شودوچون درخت میشد وبه میوه می رسیدبازبه تأخیر می افتادودرهرمرتبه که به تأخیر می افتادجمعی ازقوم او ازاو بر میگشتندو می گفتند:اگرنوح پیغمبربودوعده ی اوخلف نمی شدوچون وعده به پایان رسیدخداوند به نوح فرمود:اگردرهمان اول عذاب می فرستادم آنهاکه درهرمرتبه مرتدشدندباقی مانده بودند , آنگاه آن خبث باطن ونفاق قلبی و سوء نیت خودرابعدازنجات , بامؤمنین ظاهر می ساختندوباایشان به خصومت ومحاربه برای ملک ودولت وریاست بر می خاستندوهمچنین مدت غیبت قائم مابه طول انجامد تاحق ازغیرحق خالص گرددوایمان ازدروغ صاف گردد , به سبب مرتدشدن آن کس که طینت او خبیث است ازشیعیان  , که خوف آن است که چون تمکن پیداکنندودولت یابندنفاق خودرا ظاهرکنند.

               ازکتاب مهدی منتظر               اللهم عجل لولیک الفرج

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):کمترین درجه کفراین است که آدمی ازبرادرخودسخنی بشنودوآن رانگه داردتا باآن رسوایش گرداند. اینان ازخیروخوبی بی نصیبند.

امام صادق(ع):هرکس سه چیزرابه کاربندد دنیا ودینش راتباه کند:بدگمان باشد , گوش به هرکس بدهد واختیارش رابه دست زنش بدهد.

امام صادق(ع):ازسه کس برحذرباش:خائن , ستم پیشه وسخن چین , زیراهرکه به سودتوخیانت کند به توهم خیانت کند. ستم پیشه به خودت هم ستم کند. سخن چین ازتو برای دیگران هم سخن چینی کند.

امام صادق(ع):سه چیزاست که دوستی ومحبت آورد:دین , تواضع و بخشش.

پیامبر(ص):ازشکم سیری حذرکنید , چرا که مایه ی تباهی تن به بار آمدن بیماری وسستی در عبادت است. وفرمودند:خوردن پس ازسیری , پیسی می آورد.

پیامبر(ص):چربی دستان کودکانتان رابشویید , چرا که شیطان این چربی باقی مانده رابو می کشد وکودک درخواب ازاو میترسد ودو فرشته کاتب اعمال نیزآزار می بینند.

پیامبر(ص):شستن دستها پیش وپس ازغذا , شفایی برای تن ومایه ی برکت در روزی است.

پیامبر(ص) :اگرکسی ازشما درحالی خوابیدکه در دستانش بوی گوشت بودوآن رانشست وآنگاه عارضه ای به وی رسید, مباداجزء خویش رانکوهش کند.     طب الکبیر

97/10/20

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):هرگاه مؤمن بمیردویک برگه که روی آن علمی نوشته شده باشدازخودبرجای گذارد , روز قیامت آن برگه پرده میان او وآتش میشودوخداوندتبارک وتعالی به ازای هرحرفی که روی آن نوشته شده , شهری هفت برابرپهناورتر ازدنیابه او میدهد.

پیامبر(ص):هرگاه بنده دروغ بگویدازبوی گندی که پدیدآورده است فرشته به مسافت طولانی ازاو فاصله گیرد.

پیامبر(ص):در سربسته گوییها , ظرافت هایی است که مردخردمندرااز دروغ گفتن بی نیازمیکند.

امام صادق(ع):ایمان به آرایش ظاهروآرزونیست بلکه عقیده ی پاکی است دردل که کردار آن را تصدیق کند.

پیامبر(ص):مؤمن به اندازه یک معده می خوردوکافربه اندازه هفت معده.

پیامبر(ص):دلهارابا فراوانی خوراک ونوشیدنیها نمیرانید , زیرادل به سان کشت اگرآب زیادی بدان رسانده شود , می میرد.

 97/10/18


 • حسن اکبری

پیامبر(ص):اشراف وبزرگان امت من قرآن دانان وشب زنده داران هستند.

امام علی(ع):خیرآن نیست که ثروت وفرزندانت زیادشودبلکه خیرآن است که دانشت بسیار و بردباریت افزون گردد.

پیامبر(ص):هرکس میخواهددعایش مستجاب واندوهش برطرف شودبه تنگدست مهلت دهد.

پیامبر(ص):اگراسرافیل وجبرییل ومیکاییل وفرشتگان حامل عرش ومن همگی باهم برای تو دعا کنیم جزءبا زنی که برایت نوشته ومقدرشده است , ازدواج نخواهی کرد.

امام علی(ع):هرکس دردل خودنهال علاقه به غذاهای گوناگون رابکارد , محصول بیماریهای گوناگون از آن می چیند.

پیامبر(ص):آدمی هیچ ظرفی رابدترازشکم پرنکرده است , آدمی زاده راچندلقمه بسنده میکندکه کمرش را راست بدارد , اگرنفس آدمی براوچیره یافت , یک سوم(معده) برای خوراک یک سوم برای نوشیدن ویک سوم برای نفس کشیدن خواهدبود.     طب الکبیر

   97/10/16

 • حسن اکبری

امام صادق(ع):این امر(ظهور) نخواهدشدتااینکه هیچ صنفی ازمردم باقی نماندمگراینکه برمردم حکومت کندتا کسی نگوید:اگرحاکم میشدیم به عدالت رفتارمیکردیم سپس قیام خواهدبود.

امام باقر(ع):بدربن خلیل اسدی گوید:نزدامام باقربودم آن حضرت ازدونشانه یادکردکه قبل ازقیام قائم است وازآن هنگام که خداوندآدم رابرزمین فرودآورده هرگزآن دواتفاق نیفتاده , وآن اینکه خورشید درنیمه ماه رمضان خواهدگرفت وماه درآخرآن خواهدگرفت , پس مردی به آن حضرت گفت:یاابن رسول الله! نه بلکه خورشیددرآخررمضان خواهدگرفت. امام باقربه اوفرمود:من خودمیدانم چه میگویم دونشانه ای است که اززمان فرودآمدن آدم هرگز اتفاق نیفتاده است.(به حساب منجمان خسوف دروسط ماه واقع میشودوکسوف که گرفتن خورشیداست دراواخرماه قمری)

امام باقر(ع):موسی بن بکرگوید:هنگامیکه به مدینه رسیدم به امام باقرعرض کردم:آنان میگویند که مهدی اگرقیام کندکارهابه خودی خودبرای اوبرقرارمیشودوبه اندازه حجامتی خون نمی ریزد. امام فرمود:هرگزچنین نیست , سوگندبه آنکه جانم به دست اوست اگرکارها به خودی خودبرای کسی برقرار و روبه راه میشدمسلما برای رسول خداآنگاه که دندانهای پیشین آن حضرت شکست وصورتش رازخم رسیددرست میشد, نه هرگز , سوگندبه آنکه جان من به دست اوست چنین نخواهدشدتاآنکه ماوشما عرق وخون بسته شده راپاک کنیم , سپس آن حضرت پیشانی خودرابه عنوان نمودار آن حالت پاک کرد.

امام صادق(ع):همانا اهل حق همیشه درسختی وشدت بوده اندوپیوسته درآن به سرخواهندبرد , بدانید این کارتامدت کوتاهی است , امابه عافیتی طولانی خواهد انجامید.    غیبت نعمانی

  اللهم عجل لولیک الفرج

 

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):کسی که دم ازنداری زند , ندار شود.

امام علی(ع):عاقل ترین مردم کسی است که بهتربتواندامور زندگی اش رابرنامه ریزی کندوبرای اصلاح آخرتش بیشتر همت نماید.

امام حسین(ع):به پسرش علی بن حسین فرمود:ای پسرک من! بپرهیزازاینکه بر کسی که جزء خداوند در برابرتویاوری ندارد ستم کنی.

امام حسین(ع):خدایا! باغرق کردن من درنازونعمت مرابه پرتگاه عذاب خویش مکشان وبابلایا ادبم کن.

پیامبر(ص):شیطان در درون آدمیزاد به سان خون جریان می یابد. گذرگاه های اوراباگرسنگی , تنگ کنید.

پیامبر(ص):دل به هنگام تهی بودن درون , بارحکمت بر میگیرد.    طب الکبیر

97/10/13

 • حسن اکبری

امام حسین(ع):چیزی رابرزبان نیاوریدکه از ارزش شما بکاهد.

امام حسین(ع):بی گمان شیعیان ما دلهایشان ازهرخیانت , کینه وفریبکاری پاک است.

پیامبر(ص):راستی که غیرت از ایمان است.

امام علی(ع):افرادپست به خیرشان امیدوازشرشان امان واز به هلاکت انداختنشان ایمنی نیست.

پیامبر(ص):پرهیز , سرآمد درمان ومعده , خانه درداست. هربدنی رابه همان که بدان خو میگیرد عادت دهید.

پیامبر(ص):بالاترین جایگاه نزدخداونداز آن کسی است که بیش ازهمه گرسنگی میکشدوبیش ازهمه می اندیشدومنفورترین شمانزدخداوندمتعال , هرپرخواب , پرخور , پرنوش است.  طب الکبیر

   97/10/11

 • حسن اکبری

امام علی(ع):چهارچیزاست که به هرکس داده شودخیردنیاوآخرت به اوداده شده است:راستگویی , اداءامانت , حلال خوری وخوش اخلاقی.

امام علی(ع):اگرسه چیزرادرزندگی تان اصلاح کنیدخداوندسه چیزدیگررابرای شمااصلاح میکند:باطنت رااصلاح کن خداوندظاهرت رااصلاح میکندوخوبی ات راسرزبانها می اندازد , رابطه ات راباخدااصلاح کن خداوندرابطه ات رابامردم اصلاح میکندوباعث احترام خلق به تومیشود , آخرتت را اصلاح کن خداوندامردنیای تورا اصلاح میکند.

پیامبر(ص):ای مردم به نظرشمافقرکیست؟عرض کردند:مردی که ثروتی ندارد. فرمود:نه فقیرحقیقی کسی است که ازمال خودچیزی به حساب خداپیش نفرستداگرچه پس ازاومال بسیاربماند.

امام حسین(ع):برهیچ چشم مؤمنی روا نیست که ببیندخدانافرمانی میشودوچشم خودرافروبندد مگر آنکه آن وضع راتغییردهد.

پیامبر(ص):باکمی خوراک ونوشیدن , بانفس خودجهادکنیدتافرشتگان برشماسایه بگسترند , وشیطان ازشمابگریزد.

پیامبر(ص):پشمینه بپوشیدومیان بربندیدوبه گنجایش نیمه شکم بخوریدتابه ملکوت آسمانها درآیید.

   97/10/9

 • حسن اکبری

امام علی(ع):دونیزه باهم به جنگ افتنددرشام , زلزله ای درشام واقع خواهدشدکه صدهزاردرآن زلزله هلاک شوند , رحمت خواهدبودبرای مؤمنین وعذاب خواهدبودبرای کافرین , پس ازآن منتظرباشید صاحبان اسبان ابلق وبیرقهای زردراکه ازطرف مغرب رو آورندتاواردشام شوند.

امام باقر(ع):... مارقه ای(خارج شده ازدین) خروج میکندازناحیه ی ترک , درعقب اوهرج ومرج است وزودباشدکه اخوان ترک روآورندتابه جزیره(بصره) فرودآیندوزودباشدکه مارقه ی روم روآورندتابه رمله (ناحیه ای درشام) فرودآیند.     ازکتاب مهدی منتظر

پیامبر(ص):قوم ترک رادوخروج خواهدبود:اول برای تخریب آذربایجان ودوم به سرعت واردشط فرات خواهندشد.ومالهای سواری خودرابه فرات می بندندوبعدازآن , ترکی نخواهدبود.

پیامبر(ص):موقعی که فتنه ای ازطرف مشرق وفتنه ای ازطرف مغرب بپا شودویکدیگررادرگودی زمین ملاقات کننددریک چنین روزی شکم زمین بهتراست ازروی آن. وروایت شده:وقتی که بیرقهای سیاهی ازطرف مشرق بیایدوبیرقهای زردی ازطرف مغرب بیایدتادروسط شام یعنی دمشق بایکدیگرملاقات نمایند موقع بلاخواهدبود.    از کتاب ملاحم وفتن  ابن طاووس

امام صادق(ع):... واهل مشرق واهل مغرب نیزدچاراختلاف بشوند, آری همچنین اهل قبله نیز گرفتار اختلاف شوندوناراحتی وسختی بسیاربه مردم خواهدرسیدازآنچه برایشان ازترس میگذرد , پس پیوسته بدان حال خواهندبودتااینکه نداکننده ای ازآسمان آواز برآوردوچون ندا برآمدکوچ کنیدکوچ کنید , به خداسوگندگویی به او می نگرم که درمیان رکن ومقام ازمردی به امری نوین وفرمانی جدید ونظامی تازه ازآسمان بیعت گیرد , بدانیدکه هیچ پرچمی بدوبازگردانده نشودتاپایان عمراو.    غیبت نعمانی

  اللهم عجل لولیک الفرج

 • حسن اکبری

امام علی(ع):آبروی توچون یخی است که درخواست آن راقطره قطره آب میکندپس بنگرآن رانزدچه کسی فرو   می ریزی .

امام علی(ع):اگرایمانت رامحکم کرده ای به خواست خداخشنودباش چه به زیان توباشدوچه به سود تو . وبه هیچ کس جزءخداامیدنداشته باش ودرانتظارچیزی باش که خداوندبرایت پیش  می آورد.

امام علی(ع):ایمان این است که راستگویی راهرچندبه زیان توباشد بردروغگویی گرچه به سودتو باشد , ترجیح دهی.

پیامبر(ص):مادرهمه داروها کم خوری است.

پیامبر(ص):اگرکسی خوراک خودرا کم کند , درونش ازنور سرشار می گردد.   طب الکبیر

    97/10/6

 • حسن اکبری

امام باقر(ع):اگرروزها راروزه بگیرم وشبهارایکسره نمازبخوانم وهمه اموال گران بهایم رادر راه خدا ببخشم امامحبت دوستان خداو دشمنی دشمنان خدا درقلبم نباشد , این کارکمترین سودی برایم نخواهد داشت.

امام باقر(ع):دوست داشتن ما ایمان است ودشمن داشتنمان کفر.

امام صادق(ع):دوست داشتن ما اهلبیت , گناهان بندگان را  می ریزدهمان گونه که بادشدیدبرگهای درختان را می ریزد.

امام کاظم(ع):دردنیامانندکسی باش که درخانه ای ساکن است که مال اونیست ومنتظررفتن است.

پیامبر(ص):ساکنان یک خانه , دراثرکم خوردن غذا , خانه شان نورانی میگردد.

پیامبر(ص):هرکس تسبیح گفتن او وبه عظمت یادکردن اوازخداوندفراوان شودوخوراک وآشامیدن و خفتنش اندک گردد , فرشتگان مشتاق او میشوند.      طب الکبیر

      97/10/4

 • حسن اکبری

امام باقر(ع):مؤمن به هربلایی گرفتارمیشودوباهرمرگی میمیردولی خودکشی نمیکند.

امام باقر(ع):دروغ ویران کننده ایمان است.

امام باقر(ع):جسم اگربیمارنشود , سرمست میشودوبدنی که سرمست شود , خیری نیست.

امام باقر(ع):جبرییل گفت:ای رسول خدا! مابه اتاقی که درآن تصویرانسانی باشدیا اتاقی که درآن ادرار شودیا اتاقی که درآن سگ باشد , وارد نمی شویم.

پیامبر(ص):اگرمردم میدانستند نمک چه هست باوجودآن به پادزهرمحتاج نمیشدند.(منظورنمک طبیعی یاهمان نمک دریاست)

امام صادق(ع):ازدردکبدبه امام شکایت شدفرمودند:ازپاحجامت کن.

امام صادق(ع):مفضل به امام ازدردوخارش وحرارت بدن شکایت کرد. امام فرمود:خون بگیر (حجامت کن) , مفضل گوید:الحمدالله خون گرفتم خوب شدم.   طب الکبیر

 • حسن اکبری

امام باقر(ع):هنگامیکه قائم اهلبیت قیام کرد , به طورمساوی تقسیم میکندودرمیان رعیت بادادگری رفتار میکند , پس هرکه ازاو اطاعت کندفرمان خدا رابرده است وهرکه ازاونافرمانی کندخدارانافرمانی نموده است ومهدی  برای این مهدی نامیده شده که به امری پنهان هدایت میکندوتورات وسایرکتب آسمانی خدای عزوجل راازغاری درانطاکیه بیرون می آوردومیان اهل تورات باتورات ومیان اهل انجیل باانجیل وبین اهل زبوربازبور ومیان مسلمانان باقرآن حکم میکندواموال ازداخل وخارج زمین نزداو گرد آمده وانباشته میشود , پس به مردم میگوید:بیاییدبگیریداین چیزی است که به خاطرآن خویشاوندی رابریدیدوبه خاطرآن خونهای ناحق ریختیدوبرایش آنچه راخداوندتحریم فرموده بودمرتکب شدید , پس به آنان ثروتی می بخشدکه هیچ کس بیش ازاوآن مقدارنبخشیده است وزمین راازدادگری وبرابری ونور پرمیکندهمانگونه که ازستمکاری وتعدی وشرپرشده است. قائم درهرسالی دونوبت به شما بخشش خواهدکردودرهرماه دونوبت روزی به شماخواهدداد, دردوران اوشما ازحکمت برخودارمیشویدتاآنجاکه یک زن درخانه خودبرابرکتاب خدای تعالی وروش پیامبرخدا به انجام تکالیف شرعی خود پردازد.

امام باقر(ع):درهنگامیکه قائم ازمکه خروج کندمنادی اوندا درمیدهدکه هیچکس غذاوآشامیدنی برندارد واوباخودسنگ موسی بن عمران رابه همراه میبردکه آن بارشتری است , پس درهیچ منزلی فرود نمی آیدمگراینکه چشمه هاازآن جاری میگردد , پس هرکه گرسنه باشدسیرمیشودوهرکه تشنه باشد سیراب میگرددوچهارپایانشان نیز , تااینکه به نجف فرود می آیند.    غیبت نعمانی

   اللهم عجل لولیک الفرج

 • حسن اکبری

امام باقر(ع):نه به یهودیان سلام کنیدنه به نصرانیان. نه به مجوسیان , نه به بت پرستان , نه به کسانی که برسفره شراب خواران می نشینندونه به شطرنج بازان ونردبازان ونه به مأبون ونه به شاعری که به زنان پاکدامن تهمت میزندونه به کسی که درحال نمازاست زیرا نمازگزار نمی تواندجواب سلام را بدهد درحالیکه سلام کردن برای مسلمان مستحب است وجواب سلام اورادادن واجب ونه به رباخوار ونه به کسی که درحال قضای حاجت است ونه به کسی که درحمام است ونه به فاسقی که آشکارا فسق وگناه میکند.

امام باقر(ع):شیعیان ماسه دسته اند:دسته ای به نام ما مردم را می چاپند. دسته ای مانندآبگینه اند که نمایان می سازندودسته ای مانندزر سرخ هستندکه هرچه بیشتردرآتش گداخته شودناب تر میشود.

امام باقر(ع):هرکه رکوع نمازش راکامل انجام دهدهیچ ترس و وحشتی درقبربه سراغش نمی آید.

امام صادق(ع):برای جلوگیری ازتکرار ادار فرمود:سیاه دانه رادرآخرشب بخور تا بول برای تو حبس شود.

امام صادق(ع):سویق عدس عطش راقطع وصفرا را می نشاندودرون راسرد وهیجان خون را ساکن وحرارت راخاموش میکند.   طب الکبیر

     97/9/29

 • حسن اکبری

امام باقر(ع):ذکرزبان , حمدوثنا , ذکرنفس سخت کوشی وتحمل رنج , ذکرروح بیم وامید , ذکردل صدق وصفا , ذکرعقل تعظیم وشرم , ذکرمعرفت تسلیم ورضا  وذکرباطن مشاهده ولقاست.

امام باقر(ع):مؤمن سه نشانه دارد:برنامه ریزی مناسب دراداره زندگی , صبردرگرفتاریها ودین شناسی. هرکس دراداره زندگی اش میانه رو نباشدوکارمفیدی نه برای دنیایش ونه برای آخرتش انجام ندهد خیری دراونیست.

امام باقر(ع):درکتاب علی (ع) خواندم که مؤمن بام وشامش رابه اندوه میگذراند وجزء این به صلاح او نیست.

امام باقر(ع):هرگزبه دنبال سرکرده بودن نباش که دنباله رو  میشوی.

امام باقر(ع):اگرجوان شیعه ای رانزدمن بیاورندکه علم[دین] نمی آموزداورا تنبیه میکنم.

امام صادق(ع):هرکس درحالی بخوابدکه ماهی خوردودرپی آن چندخرما یا مقداری عسل نخورده باشد تاصبح رگ فلج براوغلبه خواهد داشت.     طب الکبیر

   97/9/27

 • حسن اکبری

امام عسکری(ع):عمرهای شماروبه کاهش است دوران شمامحدوداست. مرگ ناگهان فرا میرسد. هرکه نیکی بکاردخوشی درو میکندوهرکس زشتی بکاردپشیمانی درومیکند. هرکس آنچه راکشت کنددرو خواهد کرد. نه کندرو ازبهره ونصیب خودعقب می ماندونه حریص پیش ازآنچه مقدراوست بدست آورد. به هرکس خیری برسدازخداست وهرکس ازشری حفظ شودخدااوراحفظ کرده است.

امام عسکری(ع):زیاد یادخداویادمرگ باشیدوقرآن رازیادبخوانیدوبرپیامبراکرم(ص) فراوان درود بفرستیدکه درودبر رسول خدا ده حسنه به شمار می رود.

امام عسکری(ع):برتوبادبه میانه روی واعتدال وپرهیزاز ولخرجی واسراف.

امام عسکری(ع):اگراهل دنیا عقل خودرا به کار می بستند دنیا ویران میشد.

امام عسکری(ع):هیچ گرفتاری بلایی نیست مگرآنکه نعمتی ازخداوندآن را درمیان گرفته است.

امام صادق(ع):خربزه بخوریدکه سنگ مثانه راذوب می کند.    طب الکبیر

  ولادت باسعادت امام حسن عسکری(ع)را تبریک عرض مینمایم

 • حسن اکبری

امام صادق(ع):به همراه قائم ازعرب تعدادناچیزی خواهدبود.مردم ناگزیرندازاینکه موردامتحان وپاکسازی وبوجاری وغربال شدن قرارگیرندودرآینده نزدیک مردم بسیاری ازغربال خارج خواهندشد.

امام باقر(ع):به خداسوگند حتما ازیکدیگربازشناخته میشویدبه خداقسم حتماحتما بوجاری وغربال خواهیدشدهمانگونه که زوان (دانه کوچکی است درمیان گندمهامی روید) ازگندم غربال میشوید.

امام حسین(ع):آن امرکه انتظارش را می کشیدواقع نخواهدشدتااینکه پاره ای ازشماازدیگری بیزاری جویدوبعضی ازشمادر روی دیگری آب دهان اندازدوپاره ای ازشمابرکفردیگری شهادت دهدوپاره ای ازشما عده دیگررانفرین و لعن کند. پس عرض شدخیری دراین چنین زمان نیست. فرمودند:تمامی خیر درهمان زمان است قائم ماقیام میکندوهمه اینهارا ازبین میبرد.

امام باقر(ع):ای شیعه آل محمدحتمابایدموردپاکسازی قرارگیریدهمچون پالودن وبرطرف شدن سرمه ازچشم که صاحب چشم میداندچه وقتی سرمه درچشمش جای میگیردولی نمی داند چه زمانی ازآن بیرون میشودوبه همین گونه است که مردکه برطریق امرماصبح میکندوبعدروز راشب میکندودرحالی که ازآن خارج شده شب رابه صبح میبرد.(بامدادمسلمانندوشامگاه کافر)

امام صادق(ع):اگرقائم قیام کندمردم اوراانکارخواهندکردزیرا اوبه صورت جوانی رشیدبه سوی ایشان بازخواهدگشت. هیچ کس براعتقادبه اوپایدارنخواهندماندمگرمؤمنی که خداونددرعالم ذر نخستین ازاو پیمان گرفته باشد.                کتاب غیبت نعمانی

   اللهم عجل لولیک الفرج

 • حسن اکبری

امام رضا(ع):کمال دین درولایت ماوبیزاری جستن ازدشمن ماست.

امام رضا(ع):پیوندخویش نگه دار گرچه باجرعه ای آب باشد. بهترین وسیله ای که باآن صله رحم به جای آورده میشود خودداری ازآزار رساندن به خویشاوندان است.

امام باقر(ع):سلامتی دین وتندرستی, ازثروت بهتراست ومال زینتی از زینتهای دنیاست که خوب است.

امام باقر(ع):هرگاه فرزندخواستی هنگام آمیزش بگو:بارالها ! فرزندی روزی ام کن واو راباتقوا قرارده نه افزونی درجسم اوباشدنه کاستی واوراعاقبت به خیر گردان.

امام صادق(ع):برای ضعف قلب وبدن گوشت گوسفندراباشیر بخورید.

امام صادق(ع):سنجدکلیه ها راگرم میکند , معده راپاک می سازدومایه ایمنی درقطره قطره آمدن پیشاب است.   طب الکبیر

  97/9/22

 • حسن اکبری

امام رضا(ع):هرگاه بندگان مرتکب گناهانی شوندکه قبلا انجام نمی دادند خداوندبلاهایی رابرایشان پدید آوردکه سابقه نداشته است.

امام رضا(ع):حسن بن جهم ازامام پرسید:فدایت گردم خوش دارم بدانم که نزدت چه جایگاهی دارم. حضرت فرمودند:نگاه کن که من چه جایگاهی نزدت دارم.

امام رضا(ع):هرکه خوشحال میشودکه خدارا بی پرده وحجابی ببیندوخدانیز بی پرده به اوبنگرد , پس ولایت آل محمدرابپذیردوازدشمنان آنان بیزاری جویدوازایشان که پیشوای مؤمنان هستند پیروی کنددراین صورت چون روزقیامت شودخداوند بی پرده به اوبنگردو اونیزخدا رابدون پرده وحجابی مشاهده کند.

امام صادق(ع):برای گلودرد چیزی جزء نوشیدن شیرنیافته ام. [درطب اسلامی تأکیدبرمصرف شیرگاو وعدم مصرف گوشت گاواست وبه مصرف گوشت گوسفندوعدم مصرف شیرگوسفندتأکیدشده است]

امام صادق(ع):حضرت نوح ازغم واندوه به خداوندشکایت کردخداوندوحی کرد:انگورسیاه بخورید که غم واندوه رابرطرف سازد.   طب الکبیر

   97/9/20

 • حسن اکبری

امام باقر(ع):برای زن نزدپروردگارش هیچ شفاعت کننده ای کارسازتر ازخشنودی شوهرش نیست.

امام باقر(ع):حریص به دنیاهمانندکرم ابریشم است که هرچه بیشتردورخود می تندخارج شدن ازپیله براوسخت تر میشودتاآنکه ازغصه می میرد.

امام باقر(ع):چهارچیزازگنجینه های نیکی است:نهان داشتن نیاز , پنهان دادن صدقه , پنهان داشتن درد ونهان داشتن مصیبت.

امام باقر(ع):ماباب حطه شما هستیم.

امام صادق(ع):کسی که پیش ازغذا بسم الله وبعدازغذا الحمدالله بگویددچار ترش کردن نمی شود.

امام صادق(ع):عطسه کردن ازبیرون آمدن مو درچشم حفظ وایمنی می بخشد.    طب الکبیر

    97/9/18

 • حسن اکبری

امام صادق(ع):نزدیکترین حال این جماعت به خداورضایت کامل خداوندازایشان هنگامی است که حجت خدارانیابند , وازدیدشیعیان درپرده بماندوبرای آنان آشکارنشودوجایگاه اوراندانندوایشان درآن حال آگاهی وباورداشته باشندکه حجت خداومیثاقش باطل نمیشود , پس درچنان حال شبانه روز انتظار فرج داشته باشیدکه هماناشدیدترین حال خشم خداوندبردشمنانش هنگامی است که حجت رانیابندوبرآنان آشکارنگردد , والبته خدای عزوجل میداندکه اولیای اوتردیدنمیکنندکه هرگاه می دانست آنان دچارشک میشوندحجت خودرابه اندازه یک چشم برهم زدن هم ازنظرآنان پنهان نمی ساخت ....     کتاب غیبت نعمانی ص ۱۰۹

امام علی(ع):زمانی می آیدکه حکومت استقرارنمیکندمگربه آدم کشی وستمگری وثروت بدست نیاید مگربه بخل وندادن حقوق واجب ودوستی پدیدنیایدمگربه پیروی ازهوای نفس وخارج شدن ازدین. پس کسی که درآن زمان باشدوبر فقروفلاکت صبرکندبا اینکه میتواندبه واسطه ندادن حقوق مردم به ثروت برسدوبرذلت صبرکندبا اینکه میتواندبه عزت رسدوبردشمنی صبرکندبا اینکه میتوانداز هوای نفس مردم به محبت ودوستی رسد , خداوندپاداش پنجاه صدیق رابه اوعطاکند.     ازکتاب پیشگوییهای امیرالمؤمنین   محمدنجفی یزدی

   اللهم عجل لولیک الفرج

 • حسن اکبری

امام هادی(ع):به راستی که حرام افزایش نمی یابدواگرافزایش یابدبرکتی نداردواگرانفاق شودپاداشی نداردواگربماندتوشه ای به سوی آتش خواهدبود.

امام هادی(ع):زمانی که عدل وداد درجامعه بیش ازظلم وستم باشددرآن موقع حرام است که به کسی گمان بدببرندمگروقتی که آن بدی از شخص معلوم شودوزمانی که ظلم وستم برعدل ودادغلبه داشته باشدسزاوارنیست احدی گمان خوب به کسی ببردمگروقتی که آن خوبی ازاومعلوم شود.

امام باقر(ع):خداوندباچیزی برترازپاکی شکم ودامن عبادت نشده است.

امام باقر(ع):یک حدیث که آن را ازفردی راستگو فرا میگیری برای توبهتراست ازدنیاوآنچه درآن است.

امام صادق(ع):آلو برای تلخه مفیداست ومفاصل رانیزنرم میکنداماازآن زیادنخوریدکه سرانجام در مفصلهایت بادهایی برجای  می نهد.

امام صادق(ع):شانه زدن موی سر وبارا ازبین میبرد.   طب الکبیر

 97/9/15

 • حسن اکبری

امام حسن(ع):درجواب مردی که عرض کردمن ازشیعیان شماهستم فرمود:ای بنده خدااگرمطیع اوامر ونواهی ماباشی راست میگویی ولی اگرچنین نباشی پس با ادعای چنین منزلت والایی که اهلش نیستی برگناهانت می افزایی . مگومن ازشیعیان شماهستم بلکه بگومن ازدوستداران شماودشمن دشمنان شماهستم دراین صورت توآدم خوبی هستی وبه خوبی گرایش داری.

امام حسن(ع):درخواست کردن روانیست مگردریکی ازاین سه جا:خون بهای سنگین یابدهکاری توانفرسا یافقرکشنده.

امام حسن(ع):مؤمنی که ازقسمت خودناخشنودباشدو وضعیت خودراناچیزشمارددرحالیکه حاکم براو خداست , چگونه می تواندمؤمن باشد.

امام هادی(ع):مؤمن خوبی میکندو می گریدولی منافق بدی میکندو می خندد.

امام صادق(ع):برشمابادخوردن کاهو , چراکه خون راتصفیه میکند.

امام صادق(ع):خوردن باقلا باعث تولیدشدن خون تازه می باشد.   طب الکبیر

  97/9/13

 • حسن اکبری

امام حسن(ع):به جانم قسم که ماپرچمهای هدایت ونشانه های روشن پرهیزکاری هستیم.

امام حسن(ع):مؤمن سرگرمی نمی کندتادرنتیجه غافل گرددپس چون بیندیشد اندوهگین شود.

امام حسن(ع):سالم ترین دلها , دلی است که ازشبهات پاک باشد.

امام حسن(ع):شمارابه تقوای الهی واندیشیدن همیشگی سفارش میکنم , زیراکه اندیشیدن پدرومادر همه خوبیهاست.

امام صادق(ع):سنجدکلیه ها راگرم میکند , معده راپاک می سازدمایه ایمنی ازبواسیروقطره قطره آمدن بول است.

امام صادق(ع):هویج(زردک) مایه ایمن ازقولنج وبواسیراست وتوان نزدیکی راتقویت میکند.

   97/9/11

 • حسن اکبری