احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

مشخصات بلاگ

پیامبر(ص):کسیکه بمیرددرحالیکه محبت آل محمددردل اوست شهیدمرده است.آگاه باش کسی که بادوستی آل محمدبمیردتوبه کارمرده است ومؤمنی است که کمال ایمان را دارابوده است.

پیامبر(ص):هرکس دانشی یا حدیثی ازمن بنویسد تا آن دانش وحدیث باقی است برایش اجر نوشته میشود.

پیامبر(ص): برمن بسیاردرود بفرستید چراکه درود فرستادن برمن برای درودفرستنده نوری درقبرونوری بالای صراط ونوری دربهشت است.

پیامبرصلی الله علیه وآله: صلوات برمن فقررا ازبین میبرد.

رسول اکرم(ص): صلوات برمن نوری در بهشت خواهد شد.

رسول اکرم (ص): هرگاه کسی از امت من برمن صلوات فرستد وبه دنبال آن براهلبیت من صلوات فرستدبرای اودرهای آسمان بازخواهدشد وبراوفرشتگان هفتادبارصلوات میفرستندگرچه گنهکاربسیارخطاکارباشدسپس ازاو گناهان میریزدچنانکه برگ ازدرخت میریزد.

امام صادق(ع): هرکس بین نمازهای ظهروعصربرپیغمبروآلش درود فرستد آن درود برابر70  رکعت نماز خواهدبود.

پیامبر(ص): صلوات فرستادن شما برمن اجابت دعای شماوپاکیزگی اعمالتان است.

پیامبر(ص): کسی که برمن صلوات بفرستدولی برآل من صلوات نفرستد بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد.

پیامبر(ص): بخیل ترین مردم کسی است که نام من نزد او برده شود وبرمن درود نفرستد.

                         **** اللهم صلی علی محمد و آل محمدو عجل فرجهم ****

امام زمان(عج):ماراازشیعیان دورنمی سازدمگراعمال ناپسندی که ازآنهابه مامیرسد.

 • حسن اکبری

کلیپ زیبا مربوط به سخنرانی مرحوم آیت الله خزعلی پیرامون زمان ظهورامام زمان(عج) درسال ۱۳۵۵ درشهر قم.

پیرامون اینترنت, اشتراک گذاری و... 

کلیک نمایید(مدت کلیپ هشت دقیقه):

http://bayanbox.ir/info/5776898366410925286/7ac2eeb1291179bd56f072fa13c5cdd412995009-240p-69403

    

   اللهم عجل لولیک الفرج"ان مع العسریسرا"

 • حسن اکبری

امام عسکری(علیه السلام):بسیاربه یادخدا وبسیاربه یادمرگ باشیدبسیارقرآن تلاوت کنیدوبه پیامبر صلوات و درودبفرستیدکه همانادرودبرپیامبرمعادل ده نیکی است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):نیکویی گفتاردرکوتاه بودن آن است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):به مالک اشترفرمودند:بایدتوجه تو به آبادکردن زمین بیش ازتوجه به گرفتن مالیات باشد, زیرا مالیات جزءدرنتیجه آبادانی فراهم نمی آید.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):برترین مردم , داورترین آنها به حق است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):طعام رابگذاریدتاسردشودکه خداآتش راطعام مانگردانیده وبرکت درطعام سرد است.

امام صادق(علیه السلام):سنجدکلیه ها راگرم میکند, معده راپاک می سازدومایه ایمنی ازبواسیروقطره قطره آمدن بول است.

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):چه بسیاراست تفاوت میان دوکردار:کرداری که خوشی آن برودوپیامد آن برجا می ماندوکرداری که رنج آن برودومزدش بماند.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):ازسخن گفتن باکسی که گفتارت را نمی فهمدبپرهیزکه تورابه ستوه می آورد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):تامیتوانی بکوش که صبح وشب درقلبت قصدفریب ونیرنگ کسی نباشد, چراکه این ازسنتهای من است وکسی که سنتم رازنده کندمرا زنده کرده است وکسی که مرا زنده کند دربهشت بامن خواهدبود.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):نزدیکترین شمابه من درقیامت، راستگوترین , امانتدارترین , وفادارترین به عهد وپیمان , خوش اخلاق ترین و نزدیکترین شمابه مردم است.

امام صادق(علیه السلام):نخودبرای درد کمرخوب است.

امام صادق(علیه السلام):هردرد وبیماری ازبسیارخوردن به هم می رسد, به غیراز تب که آن به ناگاه می رسد.

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):قدرومنزلت مردم رادرنزدمابه میزان روایتشان ازمابشناسید.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکس به واسطه عملی که باعث خشم خداست رضایت مردم راجلب کند, خداوند ستاینده اورا بدگویش سازد.

امام صادق(علیه السلام):این خودستمی است که سواره به پیاده بگویدراه بگشا.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):فرزندانتان رابه نامهای پیامبران بنامید.

امام صادق(علیه السلام):آنکه حدیث مارا روایت میکندودلهای شیعیان مارا بدین وسیله محکم می سازد, از هزارعابد برتراست.

امام صادق(علیه السلام):گلابی معده را دباغی میکندوآن راقوی می گرداندوگلابی با به برابراست وبعداز غذا نافع تر است ازناشتامیل کردن وشخصی که غم واندوه داشته باشد, گلابی روی غذا بخورد.

امام صادق(علیه السلام):سه چیزاست که خدا دشمن داردصاحب آنهارا:خواب کردن بدون بیداری شب وخنده کردن درغیرمحل تعجب وخوردن طعام درهنگام سیری.    حلیه المتقین علامه مجلسی

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):آگاه باشیدکه به راستی هرچیزی راگوهری است وگوهرفرزندان آدم محمداست وپس ازآن حضرت ماوبعدازما شیعیان ماهستند.خوشا بر شیعیان ماکه نزدیکندبه عرش خدای عزوجل وچه نیکوست رفتارخدای عزوجل نسبت به آنان در روزقیامت. به خداسوگنداگربرمردم گران نمی آمدوشیعیان را خودبینی فرا نمی گرفت , فرشتگان رودر رو به آنهاسلام میکردند.   کافی ج۸ص۲۱۴

پیامبر(صلی الله علیه وآله):خداوندشادوخرم فرمایدبنده ای راکه سخن مرابشنودونیکوفراگیردوآنگاه آن را به گوش کسی که نشنیده است برساندکه چه بساحکمی ازاحکام دین به وسیله فردی بیسوادبه دست دیگران میرسدوچه بسا فرد فهمیده ودانشمندی مطلبی ازمطالب دین رابر کسی که فهمیده تر ودانشمندتر ازاوست میرساند.  خصال ج۱ص۲

پیامبر(صلی الله علیه وآله):کسی که به امت من حدیثی میرساندکه سنتی به آن برپاگرددوپایه بدعتی بدان بشکند, بهشت ازبرای اوخواهدبود.   خصال ج۱ص۳

پیامبر(صلی الله علیه وآله):کسی که دوحدیث یادبگیردکه خودبدان بهره مند شودویا دیگری رابیاموزد تااو ازآن بهره مندگردد, ازعبادت شصت سال بهترخواهدبود.

امام باقر(علیه السلام):سرمه ی سنگ دردیده کشیدن دهان راخوشبومیکندومژگان رامحکم میکند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):برتوبادبه عدس خوردن به درستی که قلب رانازک وآمدن اشک را سرعت می بخشد.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):من وعلی قبل ازخلقت آدم نوری بودیم درپیشگاه خداوند, وقتی آدم آفریده شد آن نوردر وجوداوقرارگرفت وپیوسته آن نوریکی بودتااینکه درصلب عبدالمطلب  به صورت دونورازهم جداشد, نورنبوت درمن ونورخلافت دروجودعلی قراگرفت.  بحارالانوار ج۳۵ص۲۴

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بهترین گفتارآن است که نه ملال آورباشدونه نارسا.

امام صادق(علیه السلام):هرکس به شناخت حقیقی فاطمه دست یابد, بی گمان شب قدر رادرک کرده است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):رسول خدابه مافرمان دادکه با اهل گناه باچهره ای درهم کشیده روبه رو شویم.   اصول کافی ج۵ص۹۵

امام صادق(علیه السلام):برتوبادبه کاهوخوردن که آن خون بدن راصاف میکند.  طب الکبیر

پیامبر(صلی الله علیه وآله):به امام علی فرمودند:یاعلی! انگشتردردست کن تاازمقربان باشی.عرض  کردکه یارسول الله کدامندمقربان؟فرمود:جبرییل ومیکاییل. پرسیدندکه چه انگشتردردست کنم؟ فرمودند:عقیق سرخ, به درستی که آن اقرارکرده است برای خدابه یگانگی وبرای من به پیغمبری وبرای تو یاعلی به آنکه وصی منی وبرای فرزندان تو به امامت وبرای دوستان تو به بهشت وبرای شیعیان فرزندان تو به بهشت فردوس.       حلیة المتقین علامه مجلسی

 

 • حسن اکبری

امام حسن(علیه السلام):هیچ قومی بایکدیگرمشورت نکردندمگرآنکه به راه پیشرفت خود رهنمون شدند.

امام حسن(علیه السلام):درمجازات خطاکارشتاب مکن ومیان خطاومجازات راهی برای عذرخواهی قرار ده.

امام حسن(علیه السلام):بامردم به گونه ای رفتارکن که دوست داری باتو آنگونه رفتارکنند.

امام حسن(علیه السلام):هرکس خدا رابندگی کند, خداوندهمه چیزرابنده اوگرداند.

امام حسن(علیه السلام):همین مقداربهره برداری از زبانت برایت بس که راه هدایت راازگمراهی برایت آشکارمیکند.

امام باقر(علیه السلام):چون کفش پوشی به پای راست شروع کن و دروقت درآوردن کفش, ابتدا از پای چپ درآور.     حلیه المتقین علامه مجلسی

 شهادت کریم اهلبیت امام حسن علیه السلام راتسلیت عرض مینمایم.

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):برای قائم ماغیبتی است که زمانش طولانی است.گویاشیعه درغیبت اومانند گله ای درجستجوی چوپان می گرددوآن راپیدانمیکند.آگاه باش کسی که بردینش ثابت باشدو دلش درطول غیبت امامش سخت نشود, روزقیامت در زمره ی من است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):قائم ماوقتی قیام میکند, بیعت احدی درگردن اونیست , پس به این خاطر, ولادت اوپنهان وشخص اوغایب است.

امام باقر(علیه السلام):درآخرالزمان مردمی خواهندآمدکه با ریاکاری ازیکدیگرپیروی میکنند, آنان عالم نماها وعابدنماها ونادانان وسفیهان هستندکه امربه معروف ونهی ازمنکر رابه بهانه ضرر ترک میکنند. آنان همیشه به دنبال عذروبهانه هستندوازعلمابدگویی میکنندوبه نمازو روزه وهرچه مزاحمت برای مال وجان آنان نداشته باشد, روی می آورندواگرنماز, مزاحم مسایل مربوط به جان ومال آنان باشد, آن رانیزکنار می گذارند همان گونه که عالی ترین واشرف واجبات مانندامربه معروف ونهی ازمنکر راکنارگذاشتند.   اصول کافی ج۵ص۵۵

    اللهم عجل لولیک الفرج"ان مع العسریسرا"

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):کسی که علم حدیث ومعارف اسلامی رابرای بهره های دنیایی طلب کند, درقیامت بهره ای نخواهدداشت وکسی که هدف اوآخرت باشد, خداوندخیردنیاوآخرت رابه اوخواهدداد.

امام صادق(علیه السلام):اگردیدیدعالم اهل دنیابود, برای دین خودبه اواعتمادنکنیدچراکه هرکس هرچه را دوست می داردازآن جدا نمیشودوگردآن می گردد.

امام باقر(علیه السلام):خداوندرابهشتی است که جزءسه کس واردآن نمیشود:مردی که علیه خودبه حق داوری کند, مردی که برای خدابه دیدن برادرش برود ومردی که به خاطرخداوندبرادرمؤمنش رابرخویشتن مقدم بدارد.

ابوایوب انصاری:دوستی علی رابراولادخودعرضه کنیدپس هریک ازآنهاکه اظهاردوستی نمود, بدانیدکه فرزندخودشماست وهرکدام ازایشان که دوست نداشتند, بایدازمادرش سؤال کنیداوراازکجاآورده , زیرا شنیدم ازرسول خداکه میفرمود:یاعلی! دوست نمیداردتورامگرمؤمن ودشمن نمیداردتورامگرمنافق و ولدالزنا وکسی که مادرش درحال حیض به او حامله گردیده است.  علل الشرایع ص۳۷۶

امام صادق(علیه السلام):چون می خواهیدخیاربخوریدازپایین آن بخوریدکه سبب برکت آن خواهدشد.

امام باقر(علیه السلام):هرکس کفش زردبپوشدتاآن راپوشیده باشد, درشادی وسرورباشد.  حلیة المتقین علامه مجلسی

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):فرزندانتان رابه نامهای پیامبران بنامید.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):درپایان این امت مردمی خواهندآمدکه گناه میکنندو می گویندگناه ماقضا وقدر الهی است وخداتقدیرنموده که ماگناه بکنیم. هنگامیکه شماآنان راملاقات نمودیدبه آنان بگوییدرسول خدافرمود: من ازشمابیزارهستم.

امام صادق(علیه السلام):کسی که به دنبال ریاست وجاه طلبی باشد, هلاک خواهدشد.

امام صادق(علیه السلام):ازاهل ریاست دورشوید, به خداسوگندمردم به دنبال کسی حرکت نمی کنند جزء آنکه اوخودودیگران راهلاک خواهدنمود.

امام صادق(علیه السلام):ملعون است کسی که ریاست طلب باشد. ملعون است کسی که برای رسیدن به آن بکوشد. ملعون است کسی که به خودوعده ریاست بدهد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):جامه ی پنبه بپوشیدکه آن پوشش رسول خداست.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):جامه سفیدبپوشیدکه آن نیکوتروپاکیزه ترین رنگهاست ومرده های خودرا با آن درکفن کنید.   ازکتاب حلیة المتقین  علامه مجلسی

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):ای مفضل! اگرشیعیان ما درقرآن تدبرکنندوبیندیشند, هرآینه دربزرگی وفضل ما شک نمی کردند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکس برای کسب رضایت خداوآگاهی دردین , قرآن بیاموزدثوابی مانندهمه آنچه که به فرشتگان وپیامبران ورسولان داده شده برای اوست.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):مؤمن شوخ وشنگ است ومنافق اخمووعصبانی .

امام حسین(علیه السلام):هرکس قرآن رابشنود, خداوندبرای اوبه ازای هرحرفی حسنه ای می نویسد.

امام صادق(علیه السلام):خدا جورا غذای پیامبران قراردادچراکه درغذای دیگری, بیشترازجوشفا دهندگی نمی باشد.

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):آگاه باشیدکه مسجدسهله منزل صاحب مااست هرگاه بااهل خودواردشود.

امام صادق(علیه السلام):متصل خواهدشدکوفه به نهرکربلاوبه حیره تااینکه مردروزجمعه برقاطرسریع حرکت کندبرای نمازجمعه وبه نمازنرسد.[شایدبتوان گفت موکبهایی که درراهپیمایی اربعین ازکوفه تاکربلا درتمام مسیرراه هستند, همان اتصال کوفه به کربلاست.والله اعلم]

امام باقر(علیه السلام):سعادتمندترین مردم به آن حضرت؛ کسی است که درکوفه باشد.[کوفه پایتخت ودارالملک امام زمان خواهدبود]

امام باقر(علیه السلام):حکم میکندبین اهل تورات به تورات, وبین اهل انجیل با انجیل وبین اهل زیور به زبور , وبین اهل قرآن با قرآن.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):گویا می بینم عجم راکه خیمه هاشان رادرمسجدکوفه زده شده ومردم را تعلیم قرآن میکنندبدانسان که نازل شده است.     ازکتاب مهدی منتظر

اللهم عجل لولیک الفرج"ان مع العسریسرا"

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):سخنی که بانام خداوصلوات برمن آغازنشود, ناپایداروبه دور ازهرگونه خیرو برکتی است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):خداوند دوستدار جوانی است که جوانی اش رابه اطاعت خداوند می گذراند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):برتوبادخواندن قرآن , زیراخواندن آن کفاره گناهان است وپرده ای دربرابر آتش وموجب ایمنی ازعذاب.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):کسی که درپی تحصیل علم رود, این عمل کفاره گناهان گذشته او است.

امام صادق(علیه السلام):کسی که یک لقمه پیه گاوبخوردبه قدرآن لقمه بیماری ازبدنش خارج میشود.[پیه اطراف قلب وشش گاو (قلوه گاه)راآب کرده با اضافه کردن به وهل وگل محمدی موقع آب کردن , بهترین روغن برای استفاده درآشپزی بدست می آید.]

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):به بهشت دست نمی یابدمگرکسی که باطنش نیکو ونیتش خالص شود.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بدان هرکه عیب خودراببیندازپرداختن به عیب دیگران باز می ماند.

امام صادق(علیه السلام):خواندن قرآن از روی آن عذاب پدرومادر قاری راسبک میکنداگرچه آنهاکافرباشند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):سخنی که بانام خداوصلوات برمن آغاز نشود, ناپایداروبه دورازهرگونه خیروبرکتی است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):خوردن به نیرودهنده ی قلب ضعیف بوده ومعده راخوشبومیکندوموجب زکاوت می گرددوترسوراشجاع میکند.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هروقت گرماوشدت آن برشماسخت گرفت توسط نمازآن راخنک کنید, زیراگرما وحرارت ازجوشش جهنم است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکه علی رادوست بدارد درزنده بودن من وبعداز رحلت من, خدای تعالی برای او أمن (ازهول قیامت) وایمان بنویسدتازمانی که خورشیدطلوع وغروب میکندوهرکه اورادشمن بداردچه درحال حیات من وچه بعدازرحلت من میمیردمانندمردمان زمان جاهلیت.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):کسی که حاجت برادرمؤمن خودرابرآورده سازدمانندکسی است که عمرخودرا به عبادت گذرانده باشد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):دوست, دوست نیست مگرآنکه درغیاب دوستش وگرفتاری ومرگ اوحق دوستی رابه جای آورد.

امام صادق(علیه السلام):خوردن باقلا مغزساق پاهاو مغزسررازیادمیکندوتولیدخون تازه میکند.

 • حسن اکبری

امام حسن(علیه السلام):مالک میشودمابین مشرق ومغرب را.

امام باقر(علیه السلام):خداوندفتح کندبرای اومشرق ومغرب را.

امام باقر(علیه السلام):درباره مدت حکومت حضرت فرمودند:نوزده سال از روزقیام تاروز وفات.

امام صادق(علیه السلام):هرگاه قائم علیه السلام قیام کندنخواهدماندزمینی مگراینکه نداشوددراوشهادت.

امام حسین(علیه السلام):خداوندبه اوزنده میکندزمین راوظاهروغالب میکندبه اودین حق رابرهمه ادیان.

امام باقر(علیه السلام):نگذاردهیچ بدعتی رامگراینکه زایل کندوسنتی را, مگراینکه اقامه کندوبرپابدارد.   ازکتاب مهدی منتظر

  اللهم عجل لولیک الفرج"ان مع العسریسرا"

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):ملتی که نتوان درمیان آنان بدون دلهره حق ضعیف را ازقوی گرفت, هرگز قابل ستایش نیست.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):مسجدخانه هرمؤمن وسرای هر پروا پیشه ای است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):هیچ چیزمانندعدالت شهرها را آبادنکرده است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):عدالت سپر دولتهاست.

امام صادق(علیه السلام):چیزی بهترازپودر یاآب سیب برای درمان سموم بدن نمیدانم.

امام صادق(علیه السلام):بادمجان را زیادبخوریدآن هم هنگام بارورشدن درخت خرما, زیرادرمان کننده هردردی است, چهره رابشاش ونورانی میکندرگهارانرم می گرداندوقدرت آمیزش رازیاد می سازد.  طب الکبیر

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):پنج چیزازمصائب دنیاست:مرگ دوست وتلف شدن مال وسرزنش دشمنان وترک دانش و زن بد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):درپاسخ به پرسش ازشهادت دادن فرمودند:آفتاب را می بینی؟هرگاه موضوع به همین روشنی بودشهادت بده وگرنه خودداری کن.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکه به خداو روزمعادایمان داردبایدبه وعده خودعمل کند.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):ملاک واساس سیاست عدالت است.

امام صادق(علیه السلام):مااهلبیت مداوا نمی کنیم تب رامگربه آب سردی که روی خودمان بریزیم وخوردن سیب.    طب الکبیر

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):بخشنده ترین شماپس ازمن کسی است که دانشی بیاموزدآنگاه دانش خودرا پراکنده کند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):خواندن قرآن از روی قرآن بهتراست ازخواندن قرآن ازحفظ.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکس پیوسته به قرآن بنگردتازنده است ازبهره بینایی برخوردار میشود.

امام باقر(علیه السلام):اولین قطره خون شهیدکفاره گناهان اوست مگر دین(حق الناس) که کفاره آن ادای آن است.

امام صادق(علیه السلام):اناربخوریدبا پیه اش که معده رادباغی میکندوذهن رازیاد میکند.

 • حسن اکبری

زیارتی کوتاه از مرقدشریف امام حسین علیه السلام بعدازظهرعاشورا. به نیابت ازطرف همه عزیزان :

   کلیک نمایید:

    http://bayanbox.ir/info/1096542384651624614/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B9%DB%B1%DB%B0-%DB%B1%DB%B6%DB%B1%DB%B1%DB%B3%DB%B8

   

            التماس دعا

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):سیزده شهروطایفه باقایم علیه السلام می جنگند, اهل مکه , مدینه, شام, بنی امیه, بصره, دمیسان,اکراد,اعراب,طایفه ی ضبه, طایفه باهله, طایفه ازد,اهل ری.

امام باقر(علیه السلام):فتح میکندخداوندبرای او روم وچین وهندوکابلشاه وترک ودیلم وسندوخزر را. (اما بقیه سرزمینهابدون جنگ تسلیم شوند)

امام باقر(علیه السلام):هشت ماه شمشیربردوش می گذاردودرهم وبرهم میکشدوهمواره ازدشمنان خدا میکشدتااینکه خداراضی شود.ابوبصیرعرض کرد:چگونه می فهمدکه خداراضی است؟ فرمود:دردل او رحمت می افکند.

امام صادق(علیه السلام):درباره اینکه خداوندبه ابلیس تاوقت معلوم مهلت داد فرمود:هرگاه قائم علیه السلام قیام کنددرمسجدکوفه خواهدبود, پس ابلیس به نزداوآیدتابه زانوافتدوبگوید:ای وای ازامروز, پس موی پیشانی اورابگیردواوراگردن زند.   ازکتاب مهدی منتظر

نایب الزیاره همه عزیزان ازعتبات عالیات درروزتاسوعاوعاشورا خواهم بود.

اللهم عجل لولیک الفرج"ان مع العسریسرا"

 • حسن اکبری

امام رضا(علیه السلام):هرکه روزعاشورا, روز سوگواری واندوه وگریه اش باشد, خداوندعزوجل روزقیامت را روز شادی وسرور اوقراردهد.

امام صادق(علیه السلام):خداوندرحمت کندشیعیان مارا, سوگندبه خدامؤمنان حقیقی اینان هستند, زیرا دراین مصیبت باماشرکت جستندودراین پیشامدناگوار, اندوهی طولانی وافسوسی فراوان خوردند.

امام صادق(علیه السلام):امام حسین به کسی که برایشان بگرید می نگرند, آنگاه برای اواستغفار میکندواز حضرت امیرالمؤمنین می خواهندکه ایشان هم برای اوطلب آمرزش کنندوبه گریه کننده میفرمایند:اگر میدانستی که خداوندچه چیزی رابرای توآماده نمود, بیشترازمقداری که غمگین شدی مسرور میشدی وامام حسین برای اوطلب آمرزش میکندازهرگناهی وخطایی که انجام داده است.

امام حسین(علیه السلام):مردی به امام گفت:من بدهکارم. امام فرمود:کسی که بدهکار است درجنگ ما شرکت نکند.

امام حسین(علیه السلام):به هراندازه برثروت ثروتمندافزوده گردد, اشتغال ورنجش افزون تر  می گردد.

امام حسین(علیه السلام):کسی مثل  من باکسی مثل یزیدبیعت نمیکند.[پس بیابیم یزیدیان زمان خودرا]

السلام علیک یااباعبدالله

 • حسن اکبری

امام باقر(علیه السلام):حسین بزرگ مردکربلا, مظلوم ورنجیده خاطرولب تشنه ومصیبت زده به شهادت رسید.پس خداوند, به ذات خودقسم یادکردکه هیچ مصیبت زده ورنجیده خاطروگنهکارواندوهناک و تشنه ای وهیچ بلادیده ای به خدا روی نمی آوردونزدقبرحسین دعانمیکندوآن حضرت رابه درگاه خداشفیع نمی سازد, مگراینکه خداوند, اندوهش رابرطرف وحاجاتش رابرآورده میکندوگناهش را می بخشدوعمرش را طولانی و روزی اش راگسترده می سازد.پس ای اهل بینش, درس بگیرید!     بحارالانوار ج۱۰۱ص۴۶

پیامبر(صلی الله علیه وآله):درکانون دلهای مؤمنان معرفتی ویژه نسبت به حسین وجود دارد.

امام صادق(علیه السلام):کسی که شب عاشورا درکنارمرقد حسین سحرکند, روزقیامت درحالی به پییشگاه خداخواهدشتافت که به خونش آغشته باشد. مثل کسی که درمیدان کربلاودرکنارحسین کشته شده باشد.  وسایل الشیعه

امام حسین(علیه السلام):شناخت خدایعنی شناخت مردم هرزمان نسبت به امامی که اطاعتش بر آنان واجب است.

امام حسین(علیه السلام):کسی که لباسی بپوشدکه اورا مشهورکند, خداوندروزقیامت لباسی ازآتش براو خواهدپوشاند.[روزعاشورا امام لباس زیرخودراپاره وسوراخ کردندتابدن ایشان بعدازشهادت برهنه نباشد!! روی آن لباسی به رنگ آبی پوشیدند.حضرت زینب ازعلت آن پرسیدند.امام فرمودند: کسیکه برای جمع کردن غنیمت می آید ناامیدودست خالی برنگردد.]

امام حسین(علیه السلام):قناعت مایه آسایش تن است.

 السلام علیک یاثارالله

 • حسن اکبری

امام حسین(علیه السلام):یاسلمان! اشخاصی که برماخواهندگریست, جناب اقدس احدیت طینت ایشان را از طینت ماسرشته است, به خاطراین است که به مامحبت خواهندداشت وجان ومال خودرافدای ماخواهند نمودبرماخواهندگریست وازراه دور ونزدیک به زیارت ماخواهندآمد. من نیزدرمرگ ایشان, شب اول قبر, به زیارت ایشان خواهم رفت ومادرم فاطمه زهرا بعداز وفات ایشان عزای ایشان راخواهدگرفت تا روزقیامت که ایشان راشفاعت کندوداخل بهشت عنبرسرشت نماید.

امام صادق(علیه السلام):حسین را زیارت کنیدوبه اوجفا روامدارید, زیراکه او سرورجوانان بهشت ازمیان خلایق وسیدشهیدان است.

امام صادق(علیه السلام):آرامگاه مقدس حسین کانالی ازکانالهای بهشت است.

امام صادق(علیه السلام):کسی که درعزای حسین بگریدیادیگری رابگریاندویاآنکه خودرا به حالت اندوه وعزا درآورد, بهشت براو واجب است.   جلاءالعیون

امام حسین(علیه السلام):خدایا! برای ماوشیعیان ما خانه ارجمندی فراهم فرماومیان ماوآنان در قرارگاه رحمتت جمع کن که توبرهرچیزی توانا هستی.

فرارسیدن ماه محرم , ماه عزای حسینی راتسلیت میگویم

 • حسن اکبری

امام باقر(علیه السلام):پس ازخاتمه جنگ باسفیانی آن حضرت سه پرچم ترتیب دهد:یکی رابه قسطنطنیه فرستدودیگری رابه چین ودیگری رابه دیلم وهرسه رافتح کند.پس اولین پرچم رابه طرف روم حرکت کندهم برای فتح وهم برای استردادبنی امیه. چون بنی امیه به روم فرارکنندازسلطان روم درخواست کنندکه ایشان را اجازه ی ورود دهدوازایشان حمایت کند.سلطان روم بگوید:به شما راه نمیدهم تا اینکه در دین من داخل شویدونصرانیت اختیارکنید, به ما زن بدهیدوازما زن بگیریدوگوشت خوک بخوریدوشراب بنوشیدوصلیب به گردن کنیدو زنار ببندید, پس شروط راقبول کنندوبه ایشان اجازه ی ورود دهدوچون آن حضرت لشکری به روم فرستدبرای استردادایشان, بگویند:آنهارابه ماتسلیم کنید.آنان درجواب بگویند: به خداچنین کاری نخواهیم کرداینان جماعتی هستندکه در دین مارغبت کرده وازدین شما بی میل گشته اند, پس آن لشکربگویند:به خدا اگرمأموربه قتال شویم باشما می جنگیم.

امام باقر(علیه السلام):چون سلطان روم ازمهدی علیه السلام آگاه شودامان وصلح بطلبد, آن حضرت بفرماید:امان وصلحی نیست تا اینکه کسانی راکه ازما نزدشمایندبه ما برگردانیدواگرایشان راندهید شمشیر درمیان شما خواهیم گذاشت.پس میگویند:این کتاب بین ماوشما. هرچه کتاب گویدبه مقتضای آن رفتار کنید.پس بفرمایدقبول دارم وراضیم وکتاب رابرایشان قرائت کند, پس ببینیدکه درشرایط صلح وامان که به ایشان داده شده این است که هرمسلمانی که مرتدشودبه ایشان ملحق شودبایدبه والی مسلمین  برگردانندو اگرازایشان کسی رغبت دراسلام کندوهجرت کنداورا برنگردانند.چون این جمله رابرایشان بخواند واین شروط لازم راببینند, سلطان روم به یاران خودبگوید:چاره ای نیست, این جماعت حجت ودلیل بزرگی آوردندودرقبال اونتوان مخالفت کرد,بدهیداهل ملت ایشان رابه ایشان, پس بنی امیه رابیرون کنندوتسلیم آن حضرت نمایندپس مردان وزنان ایشان رابکشند(زیراهمه مرتدشده اند) وصلیب هایشان رابرنیزه کنند.

سپس فرمود:به خداقسم که میبینم اصحاب قائم علیه السلام راکه دینارودرهم ایشان رابا جحفه (دلو یاشبیه آن) تقسیم میکنند, سپس مردم روم هم اسلام آورندوآن حضرت برای ایشان مسجدی بناکند و مردی ازاصحاب خودرابه جای خود درآنجا بگذاردوبرگردد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):خداونداورا بر بنی امیه چیره گرداندتا اینکه ایشان راچون برگ خزان بر روی زمین افکنده واستخوان پوسیده سازد.    ازکتاب مهدی منتظر

  اللهم عجل لولیک الفرج" ان مع العسریسرا"

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):روزی گروهی رادیدندوپرسیدند:شماکیستید؟گفتند:ماجماعتی اهل توکل هستیم. فرمود:توکلتان شمارابه چه رسانیده است؟گفتند:هرگاه چیزی رابیابیم میخوریم واگرنیابیم صبرمیکنیم. فرمود:سگهای ماهم همین میکنند.گفتند:ای امیرمؤمنان! پس چه کنیم؟ فرمود: کاری که مامیکنیم هرگاه نداشته باشیم شکرمیکنیم وهرگاه به دست آوریم ایثارمیکنیم.   میزان الحکمه

امام صادق(علیه السلام):مؤمن به قدری موردعنایت خداونداست که اگرازخدای خودبهشت رابا آنچه در آن است طلب کندخداوندبه اوخواهددادبدون اینکه ازملک اوچیزی کم شود.کافرنیز به قدری نزدخداوند بی ارزش وپست است که اگرهمه دنیارابا آنچه درآن است ازخداوندبخواهد, خداوندبه اوخواهدداد بدون اینکه ازملک اوچیزی کم شود.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):وای به حال صنعت گران امت من! ازاینکه درکارمردم امروز وفردا کنند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):کسی که گناه کشیدن بنگ راناچیزبشمرد, کافراست.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):زمانی فرا میرسدکه امت من چیزی بنام بنگ استفاده میکنندمن ازاین گروه بیزارم وآنان ازمن دورند.    مستدرک الوسایل ج۱۷ص۸۵

امام صادق(علیه السلام):هرکس اناربخورد, قلبش را روشن گردانیده وکسی که قلبش نورانی و روشن باشد شیطان از وی دورمیشود.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):کسیکه حاجت برادرمؤمن خودرا برآورده سازدمانندکسی است که عمرخودرا به عبادت گذرانده باشد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرمردی که تدبیر زندگی خویش را به دست زن خودبدهد ملعون خواهدبود.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرگاه یکی ازشمابمیردقیامتش برپامیشودوخوبیهاوبدیهای خودرا میبیند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):بدترین زنهاچنددسته اند:زنی که درخانه پدرذلیل بوده وچون به خانه شوهر میرودبرشوهرخودسلطه پیدامیکند. زن نازایی که حسودباشدوازعمل زشت پرهیزنکندوچون شوهرازاو دورشود برای نامحرمان زینت وآرایش کندوچون شوهراوحاضرشودعفیفه باشد. زنی که گوش به سخن شوهر خودندهدوازاو اطاعت نکند. زنی که چون باشوهرخودخلوت میکندتسلیم اونباشدوتمکین نکند. زنی که عذر شوهرخودرا نپذیردوازخطای اونگذرد.

امام صادق(علیه السلام):پیازدهان راخوشبومیکندوغم را می زدایدونیروی جنسی راتقویت میکند.وصورت رابازمیکند. 

پیامبر(صلی الله علیه وآله):اگرواردشهرجدیدی شدیدازپیاز آن بخوریدکه ازبیماری وبا مصون خواهیدشد.   طب الکبیر

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):در برآوردن نیازهای خودازکتمان کمک گیرید, زیراهرصاحب نعمتی محسود واقع میشود.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):اخلاقت رانیکوگردان.خداوندحساب توراسبک میکند.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):اجابت دعایت رادیر مپندار وقتی باگناه راه اجابت آن را فرو بسته ای.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):هیچ لباسی زیباتر ازسلامت نیست.

امام صادق(علیه السلام):کدو مغزسر را زیاد میکند.      طب الکبیر

 • حسن اکبری

امام باقر(علیه السلام):چون کوفه برای او هموارشودداخل کوفه شودپس بیایدتاداخل مسجدشودوبر منبر بالارودوخطبه بخواند, اماازگریه مردم نفهمدکه چه میگویدوچون جمعه ی دیگرشودمردم بگویند:یابن رسول الله نمازدرپشت سرتومانندنمازدرپشت سرپیغمبرصلی الله علیه وآله وسلم است واین مسجدگنجایش مردم راندارد.پس بفرماید:من برای شمامکانی درنظرمیگیرم, پس به طرف نجف آیدوخطی بکشدودر آنجا مسجدی بناکنندکه هزار درداشته باشدتاوسعت برای مردم داشته باشد.

امام صادق(علیه السلام):پس آن حضرت کوفه را دارالملک خودقراردهد, ومسجدجامع آن مجلس حکم او است, ومسجدسهله محل بیت المال وغنایم مسلمین, وخلوتگاه او نجف اشرف.

امام باقر(علیه السلام):چون کوفه را امن کندومنزلگاه خودسازدپس به شهرها وطوایف دیگربپردازد,اول کسی که به دفع او وجنگ اوقیام کندسفیانی است.پس به اصحاب خودبفرماید:حرکت کنیدتابه سوی این طاغیه برویم, چون خبربه سفیانی برسدبا همه ی لشکرخودمجردوآماده شودودر رمله ازآن حضرت استقبال کندوچون دولشکرباهم تلاقی کنند, حضرت ایشان رادعوت کندبه کتاب خداوسنت پیغمبرصلی الله علیه وآله وسلم, پس بگوید:پسرعمم رابه نزدمن فرستید.پس سفیانی خودبه نزدحضرت آیدوآن حضرت بااوتکلم کند, پس سفیانی تسلیم شودوبیعت کند.چون به لشکرخودبرگرددطایفه کلب که عشیره ی مادری اویند بپرسند:چه کردی؟بگوید:تسلیم شدم وبیعت کردم.پس بگویند:قبیح گرداندخدا این رأی تورا, بین اینکه خلیفه بودی ومتبوع تابع وپیروشدی! به خداکه ماتورا هرگزبراین رأی تبعیت نمیکنیم! پس میگوید: چه کنم؟ میگویند:نقض کن وبااو رودر رو شوونبردکن, پس آماده ی مبارزه شوند.پس آن حضرت بفرماید: من آنچه وظیفه ام بودبه تورساندم اکنون حذرخودرابگیرکه من باتوجنگ خواهم کردوچون دولشکرمقابل هم شوند, جمعی ازلشکرسفیانی به لشکرآن حضرت ملحق شوندوجمعی ازلشکرآن حضرت که از اطراف بااو همراه شده اندبه لشکرسفیانی ملحق شوندوآن روز , روز ابدال است چنانکه امیرالمؤمنین علیه السلام از یوم الابدال یادمیکرد.پس فرمان جنگ صادرشودوآن روزتاشب بجنگندوچون شب شودهرلشکربه محل خودبرگردد. فرداصبح دوباره به مبارزه حاضرشوند, پس خداوندنصرت رابه لشکرقائم علیه السلام دهد, لشکرسفیانی راتا به آخربکشند, حتی اینکه اگریک نفری درمیان درختی یادر شکاف سنگی پنهان شده باشدآن درخت وآن سنگ فریادزندکه درمیان من کافری پنهان است, پس اورابیرون آورندوبکشند, پس درندگان وپرندگان ازگوشت آنان سیرشوند, سفیانی رااسیرکرده بیاورندوآن حضرت اورا به دست خودبر روی سنگی ذبح کند, وچون خبرمنتشرشودجمعی از بنی امیه که درشام بودندپیش از ورودحضرت فرار کنندوبه روم پناهنده شوند, پس آن حضرت به شام آیدوشام رامتصرف شود.   ازکتاب مهدی منتظر

اللهم عجل لولیک الفرج"ان مع العسریسرا"

 • حسن اکبری

امام کاظم(علیه السلام):ایمان یک درجه ازاسلام بالاتراست. تقوی نیزیک درجه ازایمان بالاتر. یقین یک درجه ازتقوی بالاتر وبرترمیباشدو درجه ای کمتراز مرحله یقین دربین مردم ثمره بخش نخواهدبود.

امام کاظم(علیه السلام):اهل زمین مورد رحمت هستندمادامی که خوف وترس ازگناه ومعصیت داشته باشند, ادای امانت نمایندوحق را دریابندومورد عمل قرار دهند.

امام کاظم(علیه السلام):تمام علوم جامعه رادرچهارموردشناسایی کرده ام:اولین آنهااینکه پروردگار خودرا بشناسی ونسبت به اوشناخت پیداکنی. دوم اینکه بفهمی که ازبرای وجودتوونیزبرای بقاء حیات تو چه کارها وتلاشهایی صورت گرفته است.سوم بدانیکه برای چه آفریده شده ای ومنظورچه بوده است. چهارم معرفت پیداکنی که به آن چیزهایی که سبب میشودازدین واعتقادات خودمنحرف شوی یعنی راه خوشبختی وبدبختی خودرابشناسی ودرجامعه چشم وگوش بسته حرکت نکنی.

امام کاظم(علیه السلام):مثل دنیاهمانند آب دریاست که انسان تشنه هرچه ازآن بیاشامدبیشترتشنه میشود وآن قدر میل میکندتا هلاک شود.

امام صادق(علیه السلام):درباره تره سوال شد.فرمودند:آن رابخوریدزیرا درآن چهل خاصیت است, بوی دهان راخوشبومیکند, بادشکن است, درمان کننده ی بواسیروجذام است.

  ولادت باسعادت باب الحوایج امام موسی کاظم علیه السلام مبارک.

 • حسن اکبری