احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

مشخصات بلاگ

پیامبر(ص):کسیکه بمیرددرحالیکه محبت آل محمددردل اوست شهیدمرده است.آگاه باش کسی که بادوستی آل محمدبمیردتوبه کارمرده است ومؤمنی است که کمال ایمان را دارابوده است.

پیامبر(ص):هرکس دانشی یا حدیثی ازمن بنویسد تا آن دانش وحدیث باقی است برایش اجر نوشته میشود.

پیامبر(ص): برمن بسیاردرود بفرستید چراکه درود فرستادن برمن برای درودفرستنده نوری درقبرونوری بالای صراط ونوری دربهشت است.

پیامبرصلی الله علیه وآله: صلوات برمن فقررا ازبین میبرد.

رسول اکرم(ص): صلوات برمن نوری در بهشت خواهد شد.

رسول اکرم (ص): هرگاه کسی از امت من برمن صلوات فرستد وبه دنبال آن براهلبیت من صلوات فرستدبرای اودرهای آسمان بازخواهدشد وبراوفرشتگان هفتادبارصلوات میفرستندگرچه گنهکاربسیارخطاکارباشدسپس ازاو گناهان میریزدچنانکه برگ ازدرخت میریزد.

امام صادق(ع): هرکس بین نمازهای ظهروعصربرپیغمبروآلش درود فرستد آن درود برابر70  رکعت نماز خواهدبود.

پیامبر(ص): صلوات فرستادن شما برمن اجابت دعای شماوپاکیزگی اعمالتان است.

پیامبر(ص): کسی که برمن صلوات بفرستدولی برآل من صلوات نفرستد بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد.

پیامبر(ص): بخیل ترین مردم کسی است که نام من نزد او برده شود وبرمن درود نفرستد.

                         **** اللهم صلی علی محمد و آل محمدو عجل فرجهم ****

امام زمان(عج):ماراازشیعیان دورنمی سازدمگراعمال ناپسندی که ازآنهابه مامیرسد.

 • حسن اکبری
پیامبر(ص):مسلمانی که ازیک گناه اعراض کند , اجرهفتادحج مقبول درپیشگاه خداونددارد.
امام علی(ع):کسی که طعامی رابخوردپس در اولش بسم الله ودرآخرش الحمدالله بگویدخداازآن نعمت پرسش نکند. هرچه می خواهدباشد.
امام جواد(ع):مؤمن نیازداردبه توفیق ازطرف خداوبه پندگویی ازطرف خودش وبه پذیرش ازهر کسی که اندرزش دهد.
امام علی(ع):هرکه صدآیه بخواندازهرجای قرآن که باشدوبعدازآن هفت مرتبه یاالله بگویداگربرسنگی دعاکندخداآن رابشکافد.
امام صادق(ع):اگرسوره حمدرابر میتی هفتادمرتبه بخوانندوروح به اوبرگردد , عجب نخواهدبود.
پیامبر(ص):نزدمن برای زن تازه زا , درمانی همانندخرماوبرای بیمار , درمانی همانندعسل وجودندارد.
  97/8/27
 • حسن اکبری

امام زمان(عج):(قسمتی ازتوقیع صادره ازناحیه ی مقدسه برای شیخ مفید) زودباشدکه ظاهرشود برای شماآیت ونشانه ای ازآسمان روشن وپیداواز زمین هم آیتی ظاهرشودمانندآن وبرابرباآن وحادث شود در زمین مشرق چیزی که به حزن واندوه وقلق واضطراب بیندازد... پس بایدعمل کندهرمردی ازشما که از دوستان مامیباشدبه چیزی که به آن به مانزدیک میشودودوری کندازچیزی که نزدیک میکنداورا کراهت داشتن ماوخشم ما؛ زیراکه امرما بی خبروبناگاه رخ میدهد, زمانی که توبه هیچ نفعی ندهداوراونجات ندهداوراشکنجه دادن وعذاب کردن ماتوبه کردن ازگناهان ونافرمانی کردن که ازاوسرزده وخداالهام کند شماراهدایت شدن ولطف کندبرای شمابه توفیق یافتن به رحمت خودش.

امام زمان(عج):... واگرشیعیان ما _ خداتوفیق بدهدایشان رابرای فرمانبرداری اوبایکدیگر!_ دلهای ایشان باهم جمع ویکی بوددروفاکردن به عهد , عقب نمی افتادایشان رادیدن ما وکور نمی ماندند از ملاقات ماوخوشبختی برایشان می شتابیدبه سبب دیدن ایشان مارا وشناختن ایشان مارا حق شناختن وبه راستی شناختن بعضی ازایشان مارا. پس حبس ومخفی نکرده است ماراازایشان مگرآن کارهایی که میکنندوبه مامیرسدوماازآن کراهت داریم ومیل به بجاآوردن آن نداریم وخداست که طلب یاری ازاو خواسته شده واوکفایت میکندماراونیکو وکیلی است.    کتاب نوائب الدهورجلدسوم

امام زمان(عج):برای تعجیل درفرج بسیاردعاکنیدکه فرج من فرج شمانیزهست.  کتاب کمال الدین ص۴۸۵

امام زمان(عج):من وصی آخرین ام بوسیله من بلا ازخانواده و شیعیانم دفع میشود. کتاب غیبت طوسی ص۲۸۵

  آغازامامت امام عصرمهدی مومود(عج) راتبریک عرض مینمایم. باخواندن دعای فرج تجدید بیعت میکنیم با امام عصروازخداوندفرج ایشان راخواستاریم.  اللهم عجل لولیک الفرج

 • حسن اکبری

امام عسکری(ع):قسم به پروردگارمن , این قدرغیبتش(امام زمان) طول میکشدکه بیشترازکسانی که قائل به امامت اوهستندبر می گردندازاعتقادبه امامت آن حضرت. پس باقی نمی ماندبه این اعتقاد مگر کسی که خدای عزوجل ازاوعهدولایت ماراگرفته وایمان رادردل اوثابت داشته واورابه روحی ازجانب خودتأییدفرموده باشد.

امام عسکری(ع):به درستی که زمین خالی نمی ماندازحجت خدابرخلق اوتاقیامت وکسی که بمیرد درحالتی که نشناخته باشدامام زمان خودرا , مرده شودمانندمردن درزمان جاهلیت.

امام عسکری(ع):... شیعیان ماگروهی هستندکه ازاهل نجات اند وفرقه ای هستندپاک وپاکیزه که گردیده اندیاوران وحفظ کنندگان مابرضرر ستمکاران , برماجمع شونده وکمک های ماهستند.زودباشد که شکافته شودبرایشان چشمه های زندگانی بعدازمشتعل شدن آتشهای جنگ جهانی که اشتعال آن وقتی است که تمام شودبه قدر عددالف لام را وطه وطاسین های قرآن ازسالها. [این جنگ تقریبا یکسال قبل ازظهور امام زمان است. بعضی ازاشارات امام عسکری بارمز میباشدوکسی ازآن آگاه نیست.]

امام عسکری(ع):چون قائم قیام کند , فرمان می دهد به خراب کردن مناره هاوقصرهایی که در مسجدهاست. معنایش این است که اینهاازچیزهایی است که احداث کرده شده وبدعت است . بنانکرده است آن راپیغمبری ونه حجتی.

امام عسکری(ع):چون قیام کند , حکم میکنددرمیان مردم به علم خودمانندحکم کردن داودوشاهد نمی خواهد.

   شهادت امام حسن عسکری(ع) راخدمت امام عصر(عج) وهمه عزیزان تسلیت عرض مینمایم

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):ای ابوذر! چهارچیزاست که کسی جزء انسان باایمان به آنها نمی رسد:سکوت وآن اول عبادت وبندگی است , تواضع به خاطرخداوندسبحان , یادخداوندمتعال کردن درهمه حالات , وکم چیزی یعنی کمی مال (زیراشخص باایمان نه تنهاازمال حرام بایداجتناب کندبلکه ازمال مشتبه به حرام هم احتیاط واجتناب می نمایدلذا غالباکم مال است.)

امام صادق(ع):خداوندزیبایی وخودآرایی رادوست داردوازفقربیزاراست هرگاه خداوندبه بنده ای نعمتی بدهددوست دارداثرآن رادراوببیند. عرض شدچگونه؟ فرمودند:لباس تمیزبپوشدخودراخوشبو کندخانه اش راگچ کاری کندجلوی درحیاط خودراجاروکندحتی روشن کردن چراغ قبل ازغروب خورشید فقررا میبردو روزی رازیادمیکند.

امام باقر(ع):نیکی کردن وصدقه نهانی فقررا ازبین میبرند.

امام علی(ع):فراوانی مال وثروت , دلهاراتباه میکندوگناهان راپدید می آورد.

پیامبر(ص):ای علی!عروس رادرهفته اولش ازشیر , سرکه , گشنیز وسیب ترش , ازاین چهارچیزباز بدار زیراازاین چهارچیز , زهران سترون وسرد میشود... (باعث نازایی وعدم پاک شدن ازخون حیض میشود)

پیامبر(ص):سه چیزراازکلاغ بیاموزید , پنهان داشتن آمیزش , سحرخیزی درطلب روزی واحتیاط ورزی اورا.  طب الکبیر

   97/8/24

 

 • حسن اکبری

حضرت محمد(ص):ای ابوذر! اگرمیخواهی نیرومندترین مردم باشی پس برخداتوکل کن واگرمیخواهی عزیزترین مردم باشی پس ازخدابترس وازنافرمانی اش بپرهیز واگرمیخواهی بی نیازترین مردم باشی پس به آنچه پیش خدای عزوجل است مطمئن تر باش نسبت به آنچه دردو دست خودت میباشد. ای ابوذر! وای برکسی که سخن دروغ گویدتامردم رابخنداند وای براوباد! وای براوباد! وای براوباد!

پیامبر(ص):هرکس میانه روی کندخداوند بی نیازش سازدوهرکس ریخت وپاش نمایدخداوند ندارش کند. هرکسی فروتنی پیشه کندخداوندبلندش نمایدوهرکس بزرگی کند خداوند خردش نماید.

امام صادق(ع):من برای کسی که میانه روی کندضمانت میکنم که فقیر نشود.

پیامبر(ص):میان ریش خودراتمیزکنیدوناخنهایتان رابگیرید , زیراشیطان میان گوشت وناخن , روان میشود.

پیامبر(ص):ناخنهای خودرابچینیدوچیده های خودرابه خاک بسپارید , لای انگشتان خودراتمیز کنید , لثه های خودراازغذاپاک سازید , مسواک بزنیدوبادهان بد بو برمن واردنشوید.

پیامبر(ص):گوشت وشیر , گوشت می رویاندواستخوانها را استحکام می بخشدوگوشت , شنوایی وبینایی راافزون میکند.     طب الکبیر

  97/8/22

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):ای ابوذر! خدای عزوجل هرگاه خیرکسی رابخواهداورا دردین فقیه می سازدودردنیازاهد می گرداندواورابه عیب های خویش بینا می سازد. ای ابوذر! هرجوانی که برای خدا دنیاولهو آن راترک نمایدوجوانی خودرادراطاعت خدابه پیری رساندخداهم به اوثواب هفتادودوصدیق عطافرماید. ای ابوذر! همنشینی مکن جزءباافرادباایمان وطعام توراجزءشخص پرهیزکارنخورد. تونیزطعام افراد فاسق رانخور.

امام باقر(ع):جاروکردن اتاقها فقررا ازبین میبرد.

امام کاظم(ع):ادای امانت وراستگویی روزی رازیاد میکندوخیانت ودروغگویی باعث فقرونفاق میشود.

پیامبر(ص):شستن دست قبل ازغذافقرراوپس ازغذا غم واندوه رابرطرف میکندوبه چشم سلامتی می بخشد.

پیامبر(ص):فراوان شانه کردن موها , وبا را ازمیان میبردروزی می آوردوبرقدرت انسان برای زندگی می افزاید.

پیامبر(ص):به دفن هفت چیزانسان را , امرفرمودند:مو , ناخن , حیض , جفت جنین , دندان  , خون بسته وخون.       طب الکبیر

     97/8/20

 

 • حسن اکبری

امام صادق(ع):به یکی ازیاران فرمود:... آیاندانسته ای کسی که منتظرامرماباشدوصبرکندبرآنچه که میبیندازاذیت وترس , اوفردادرزمره ی آل محمدخواهدبود؟ .... ودیدی که خانه ی خدامعطل ماندوکسی به حج نرودومردم به نرفتن حج امرکرده شوند... ودیدی که مردروزرا شب میکنددرحالت مستی وشب راصبح میکنددرحالت مستی واهتمام نداردبه آنچه مردم درآن اندودیدی که چهارپایان نکاح کرده شوندودیدی که بعضی ازحیوانات بعض دیگرراپاره کنند... ودیدی که درمکه ومدینه عمل کنندبه چیزی که خدادوست نمی داردوکسی نباشدکه آنهارامنع کندازکارزشتشان ... ودیدی که به مسکرات مداواشود وآن راازبرای مریض توصیف وتعریف کنندوبه آن استشفاکرده شود... ودیدی که بالای منبرهاامربه تقوا و پرهیزکاری کنندمردم راوخودگویندگان به گفته های خودعمل نکنند... ودیدی که برای شکمهای خودهمت گماشتندوبرای فرجهای خودوباکی ندارندازآنچه که می خورندوآنچه راکه نکاح میکنند....پس اگربرایشان عذابی نازل شدوتودرمیان ایشان باشی , شتاب کرده ای به رحمت خدا , واگرباقی ماندی , برای آن است که امتحان وآزموده شوی وبیرون رفته ای ازآنچه که ایشان درآن اند  ازجهت جرأت کردن برخدای تعالی. بدرستی که خداضایع نمیکنداجرو مزدنیکویی کنندگان را.

امام کاظم(ع):خوشابه حال شیعیان ما! آنهایی که چنگ می زنندبه ریسمان ولایت مادرزمان غیبت قائم ما. آن کسانی که ثابت انددردوستی ماوبیزاری ازدشمنان ما. این گروه ازماهستندوماهم ازایشانیم. خشنودشده اندبه این که ماامام های ایشان باشیم وماهم خشنودیم که آنهاشیعیان ماباشند. پس خوشا به حال ایشان ! بازخوشابه حال ایشان! به ذات خداقسم است که دردرجه های ماهستنددرروز قیامت.

اللهم عجل لولیک الفرج.

 • حسن اکبری

امام رضا(ع):خداوند انگشت نماشدن درعبادت وانگشت نماشدن دربرابرمردم راناخوش می دارد.

امام رضا(ع):کسی که درجست وجوی روزی بیشترکوشدتا نان خور خودراکفایت رساند , مزدش ازمجاهد در راه خدا بزرگتر است.

امام رضا(ع):هرکس ازخدا توفیق بخواهد وتلاش نکند خودرا مسخره کرده است.

امام رضا(ع):هرکس با کسی که ازمابریده پیوند برقرارکندویا از کسی که باماپیوندورابطه دارد , ببرد یانکوهش گر ماراستایش کندیا مخالف مارا گرامی دارد ازمانیست وماازاو نیستیم.

امام رضا(ع):کمال دین در ولایت ماو بیزاری جستن از دشمن ماست.

پیامبر(ص):چهارچیزرا ناخوش مدارید ، زیراکه برای چهارچیز , سودمندند:زکام راناخوشایندمدارید , زیرامایه ایمنی ازجذام است , کورکها راناخوشایندمدارید , زیرامایه ایمنی ازپیسی اند. چشم درد راناخوشایندمدارید , زیرامایه ایمنی ازکوری است. وسرفه راناخوشایندمدارید , زیرامایه ایمنی از فلج شدن است.

پیامبر(ص):ازنشستن درآفتاب(روبه خورشید) , حذرکنید , چراکه جامه راکهنه میکند , بوی بدن رابد می سازد , بیماری نهفته راآشکار می نماید.

امام علی(ع):اگرخواستیددرآفتاب بنشینید , پشت به آن بنشینید , زیراآفتاب بیماری درون راظاهر می سازد.      نهج الطبایه

  شهادت علی بن موسی(ع) راتسلیت عرض مینمایم

 • حسن اکبری

حضرت محمد(ص):ای ابوذر! بدان که خدای عزیزوبزرگ اهل بیت مرادرمیان امت بمانندکشتی نوح گردانیده است. هرکس درآن سوارشدازهلاکت نجات یافت وهرکس ازآن روی بگردانیدغرق گشت. همچنین مانند درب حطه درمیان بنی اسراییل که اگرکسی ازآن واردمیشد , ازعذاب خدا ایمن می گشت ای ابوذر! درجهان چنان زندگی کن که دردیارغربت به سر میبری یامانندرهگذری باش وخودراازآن گروهی بشمارکه به زیرخاک آرمیده اند. ای ابوذر! هرچه راکه درآن تورابهره نیست وبه هیچ وجه به تومربوط نمی شود ترک کن وبه سخنی که فایده به حال تونداردلب مگشاوزبان خودرامانندپول خود که درحفظ آن می کوشی نگهداری نما. ای ابوذر! دوستی مال وشرف ومقام دنیوی بردین مرد , ازدوگرگ خونخواربرگله گوسفندبیشترصدمه میزندکه برآن هجوم آوردندتاصبحگاه چه ازگوسفندان بجای بگذارد.

ای ابوذر!کشت وزرع آخرت کردارشایسته است وکشت وزرع دنیامال وفرزندان است. ای ابوذر! همانا که زمین برمؤمن تاچهل روزبعداز موت او می گرید....

امام حسن(ع):سوگندبه خداوندکه کسی دوست نمی دارد مارا , گرچه دردورترین نقاط همچون دیلم اسیرباشدمگراینکه دوستی مابه حال اومفیدخواهدبود. هماناولایت ومحبت اهل بیت گناهان فرزندان آدم راازبین میبردهمان طوری که بادبرگ درختان راازشاخه وتنه اوجدامیکندوبه زمین می ریزد.

امام حسن(ع):مصیبت ها کلیدهای اجرند.

امام حسن(ع):فرومایگی این است که سپاس نعمت نگزاری.

پیامبر(ص):ناشتا خرما بخورید , چراکه کرمهای شکم را  می کشد.

شهادت پیامبراکرم(ص) وامام حسن مجتبی (ع) راتسلیت عرض مینمایم.

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):هرکس زنی گیردودرخاطرداشته باشدکه مهراو رانپردازد هنگام مرگ چون زناکاران بمیردو هرکس چیزی ازمردی بخردودرخاطرداشته باشدکه قیمت آن رانپردازد هنگام مرگ چون خائنان بمیردوخائن درآتش است.

امام علی(ع):همانا این امت به هفتادوسه گروه متفرق شوند. سوگندبه آنکه جانم به دست اوست تمامی آن گروهها همگی گمراهندمگرآنکه ازمن پیروی کندوازشیعیان من باشد.

امام صادق(ع):یک خبرکه بفهمی بهتراز ده خبراست که نقل کنی. همانا برای هرحقی , حقیقتی است وبرای هرثوابی نوری. به خداقسم ماازشیعیان خودکسی رافقیه نمی شناسیم مگراینکه ازکیفیت سخن وبیان , منظورما رامتوجه شود.

پیامبر(ص):باروغن بنفشه بدن خودراچرب کنید , چراکه آن درتابستان , سردودرزمستان , گرم است.

پیامبر(ص):زیتون بخوریدوخودراباروغن زیتون چرب کنید , چراکه آن ازدرختی خجسته است.

پیامبر(ص):نرگس راببویید , هرچندروزی یکبار , هرچندهفته ای یکبار , هرچندماهی یکبار , هرچندسالی یکبار وهرچنددرهمه عمریکبار , چراکه درقلب , هسته ازدیوانگی جذام وپیسی وجودداردو بوییدن نرگس , آن رادور می کند.     طب الکبیر

   97/8/15

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):هرگاه امت من ربا خورند زلزله رخ دهد.

امام علی(ع):حرص زدن موجب فقر میشود.

پیامبر(ص):هر کسی برای امت من یک شب آرزوی گرانی کند , خداچهل سال عبادت اورا باطل کند.

پیامبر(ص):پنج چیزازرنجهای دنیاست: مرگ دوست وتلف شدن مال وسرزنش دشمنان و ترک دانش وزن بد.

امام صادق(ع):ریشه ی خرابی بدن ازناحیه ی شام نخوردن است وریشه ی خرابی بدن ازناحیه ی ناهار خوردن است.

امام کاظم(ع):شام را حتی به خوردن کمی نان خشک نبایدترک کرد , زیراشام مایه قوت بخشی بدن است.

امام صادق(ع):به یکی ازاصحاب خودفرمودنداطباء شماچه نظری راجع به شام دارند؟ اوجواب داد: ماراازخوردن شام نهی میکنند. امام فرمودند:ولی ماشمارا امربه خوردن شام میکنیم.

امام صادق(ع):نفع غذای شب برای بدن , بیش ازغذای روز است.

  97/8/13

 • حسن اکبری

امام صادق(ع):پنج علامت پیش ازقیام قائم خواهدبودازعلامات ونشانه ها:ندای آسمانی وخروج سفیانی وبه زمین فرورفتن لشکرسفیانی دربیابان بین مکه ومدینه وخروج یمانی وکشته شدن نفس زکیه.

امام صادق(ع):بدرستی که قائم نداکرده میشودبه نام اودرشب بیست وسوم رمضان وقیام میکند در روزعاشورا؛ روزی که کشته شددرآن روز حسین بن علی.

امام صادق(ع):خروج سه نفر _ خراسانی وسفیانی ویمانی _ دریک سال ودریک ماه ودریک روز خواهدبودودرمیان این سه پرچمی هدایت کننده تر ازپرچم یمانی نیست.[سفیانی درماه رجب خروج میکند.برروی پرچم انصارالله یمن نوشته اند:الله اکبر مرگ برآمریکا مرگ براسراییل لعنت بریهود و اسلام پیروزاست.]

امام صادق(ع):هرآینه یاری میکندخداالبته این امر را به کسی که هیچ بهره ای ازدین نداردوچون امر ما بیایدهرآینه بیرون میرودکسی که ظاهرا داخل دراین دین بوده ودرباطن بتها را می پرستیده.

امام صادق(ع):چون قیام کندقائم , بر می انگیزانددراقلیم های زمین درهراقلیمی مردی راومیگوید: فرمان تودرکف دست توست. هرگاه واردشدبرتوچیزی که نمی فهمی آن راو نمی دانی حکم کردن درآن را , به کف دست خودنگاه کن وعمل کن به آنچه که درآن است... [گوشیهای هوشمند, تبلت وشایدوسایل جدیدتر]

امام صادق(ع):درسال فتح _ یعنی سال قیام قایم _ شکافته میشودفرات تااینکه داخل میشودآب درکوچه های کوفه.    کتاب نوائب الدهور ج سوم

اللهم عجل لولیک الفرج

 • حسن اکبری

امام علی(ع):دعارادرچهارجاغنیمت شمارید:هنگام قرائت قرآن , هنگام اذان , هنگام آمدن باران وهنگام برخورد دوصف برای جنگ.

امام صادق(ع):جزء این نیست که (آداب دعا) همان مدح است وسپس ستایش وبعداقراربه گناه , آنگاه درخواست. همانابه خداسوگندهیچ بنده ای ازگناه بیرون نشده جزء به اقرار به آن.

امام باقر(ع):همانا ابلیس که لعنت های خدابراوباد لشکرهای شبانه خودرا ازآنجاکه خورشیدغروب کند وازآنجاکه برآید , پراکنده کند , پس دراین دوزمان بسیارذکرخدا گوییدوازشرابلیس ولشکریانش به خدا پناه بریدوخردسالان خودرا دراین دو زمان به خدابسپارید زیراکه این دوزمان , زمانهای غفلت است.

امام صادق(ع):هرکه قرآن را ازروی آن بخوانداز دیدگان خودبهره مند شودوسبب سبک شدن عذاب پدر ومادرش گردد اگرچه آن دو کافر باشند.    اصول کافی

پیامبر(ص):برشمابادخوردن خربزه , زیراکه درآن ده ویژگی است؛ غذا است , آب است , شستشودهنده است , خوش بوکننده است , مثانه رامیشوید , شکم رامیشوید, آب کمررا فراوان می سازد , برنیروی همبستری می افزاید , سردی مزاج راازبین میبرد وپوست راتمیز می کند.

پیامبر(ص):درد , سه چیزاست ودرمان نیزسه چیزاست. امادرد: عبارت است از خون , تلخه(صفرا) وبلغم. درمان خون , حجامت است , درمان بلغم , حمام است. وداروی تلخه نیز راه رفتن است.   طب الکبیر

 97/8/10

 • حسن اکبری

امام صادق(ع):ازیکی ازیارانش پرسید:چندباربه حج رفته ای؟ گفت:نوزده حج. امام فرمود:آن را به بیست حج برسان تاثواب یک بار زیارت حسین برایت نوشته شود.    کامل الزیارات ص۱۶۲

امام صادق(ع):زیارت کننده قبرحسین روزقیامت برای صدهزارمردشفاعت میکندکه برهمه آنان آتش واجب بوده است.

امام عسکری(ع):نشانه های مؤمن پنج چیزاست؛ پنجاه یک رکعت نماز(نافله وواجب یومیه) , زیارت اربعین , انگشتربه دست راست کردن , برخاک سجده کردن و بسم الله الرحمن الرحیم را بلند گفتن.   وسایل الشیعه شیخ صدوق

امام حسین(ع):خدایا! برای ماوشیعیان ما خانه ارجمندی فراهم فرماومیان ماوآنان درقرارگاه رحمتت جمع کن که توبرهرچیزی تواناهستی.

امام حسین(ع):پنج چیزاست اگردرانسان نباشددراوبهره زیادی نخواهدبود:ادب , عقل, دین , حیا و خوش اخلاقی.

انجیل:... آنگاه علامت پسرانسان درآسمان پدیدگرددودرآن وقت جمیع طوایف زمین سینه زنی کنندو پسرانسان راببینندکه بر  ابرهای آسمان باقوت وجلال عظیم می آیدوفرشتگان خودراباصور بلندآواز فرستاده برگزیدگان اوراازبادهای اربعه ازکران تاکران فلک فراهم خواهندآورد.[ازنشانه های قطعی ظهورامام زمان صدای آسمانی دربیست وسوم رمضان است. پسرانسان کسی جزء پسرخداست که مسیحیان اعتقاددارند. امروز که اربعین است جمیع طوایف زمین درراهپیمایی اربعین سینه زنی میکنندباپرچمهای کشورهایشان. ]   انجیل متی باب ۲۴بخش ۳۰

 ازاعمال این روز:زیارت امام حسین(ع) وزیارت اربعین , غسل اربعین , خواندن سوره والعصربعداز نمازظهروسپس ۷۰مرتبه استغفار , بعدازنمازعشاسوره یاسین راهدیه به امام حسین(ع) ....  وسایل الشیعه ج۱۰ص۳۷۳

  السلام علیک یااباعبدالله. السلام علیک یااباصالح المهدی(عج)

   یالثارات الحسین


 • حسن اکبری

امام صادق(ع):دورترین حالی که بنده ازخدای عزوجل دارداین است که اندوهی جزء برای شکم وفرج نداشته باشد.

امام صادق(ع):نشانه دروغگواین است که ازآسمان وزمین ومشرق ومغرب خبر میدهدولی آنگاه که ازحرام وحلال خدا ازاوبپرسی چیزی نزداونیست.

امام رضا(ع):دعای پنهانی بنده , برابرهفتاد دعای آشکاراست.

امام صادق(ع):مردم به شناسایی ماومراجعه به ماوتسلیم شدن برای ما مأمورندواگرچه روزه بگیرند ونمازگزارندوگواهی دهندکه معبودی جزء خدای یگانه نیست ولی پیش خودبناگذارندکه به مامراجعه نکنندبه همان سبب مشرک گردند.

پیامبر(ص):هرگاه کسی ازشماازخواب برخیزد , وضوبسازدوسه بارآب دربینی بچرخاندوبیرون بریزد , چراکه شیطان در بُن بینی جای می گیرد.

پیامبر(ص):معده , خانه دردهاست وپرهیز درمان آن.

پیامبر(ص):کاهوبخور , که خواب آور است وغذا راهضم میکند.    طب الکبیر

    97/8/6

 • حسن اکبری

امام علی(ع):... پس سوگندیادمیکنم به حق آن کسی که جان من دردست اوست , نخواهیددیدآنچه را که دوست میدارید _ ظهوررا _ تااینکه آب دهان بیندازیدبعضی ازشماهابرروی های بعض دیگروتااینکه بعضی ازشمابعض دیگررادروغگونام گذاردوتااینکه باقی نماندازشما _ یاآنکه فرمودازشیعیان من_ مانند سرمه ای که درچشم کشندیامانندنمکی که درطعام ریزندوالبته بیان میکنم برای شمامثلی راوآن مانند مردی است که ازبرای اوطعامی باشدوآن راپاک وپاکیزه کندواورادرداخل خانه ای بگذاردتا آن چقدرکه خدا می خواهد. پس ازآن برگرددبه سوی آن طعام , پس ببیندکه درآن کرمک افتاده. پس آن رابیرون آورد وپاک وپاکیزه کندوهمچنین پیوسته چنین کاری راتکرارکندتااینکه باقی ماندازطعام چیزکمی که درحساب نیایدودیگرکرمک درآن نیفتدوضرری ازآن نبیند.همچنین شماها اینچنین هستید. تمیزداده وامتحان کرده میشویدتااینکه باقی نماندازشمامگرجماعت کمی که فتنه به ایشان ضرری نرساند.

امام علی(ع):ای مالک پسرضمره! چگونه ای تووقتی که اختلاف درمیان شیعیان بیفتدهمچنین _ وانگشتان خودرامشبک نمودوبعضی ازآنهارادربعض دیگردرآورد _ ؟ پس گفتم:یاامیرالمؤمنین! وقتی اینچنین شدخیری نیست. فرمود:همه ی خیرونیکی درآن وقت است. ای مالک! درآن وقت قیام میکند قائم ما....

امام باقر(ع):چون قیام کندمهدی میرودبه کوفه ودرآنجاخراب میکندچهارمسجدراوباقی نمی گذارد در روی زمین مسجدی راکه بناهای بلندوکنگره ای داشته باشدمگراینکه خراب میکندآنهاراوصاف وهموار میکندوراه های بزرگ راوسعت وگشایش میدهدوگوشه وکنارهاواطراف خانه هایی راکه بیرون از حدآنهاست ودرراه واقع شده آنهارا می شکندوراه راصاف میکندوپوشش خانه ها ومستراحها وناودان ها راکه درراه واقع است همه رانابودمیکندوبدعتی راباقی نمی گذاردمگراینکه زایل نمایدوسنتی رانگذارد مگراینکه آن رابرپا میدارد....        ازکتاب نوائب الدهورجلددوم

یااباصالح المهدی ادرکنی. اللهم عجل لولیک الفرج.

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):سرآغازنافرمانی خدای عزوجل شش چیزاست:دوستی دنیا , دوستی ریاست , دوستی خوراک , دوستی خواب , دوستی استراحت و دوستی زنان.

امام رضا(ع):هرچه بندگان گناهان تازه ای راکه سابقه نداشته ایجادکنند , خدابرای آنهابلاهایی راکه سابقه نداشته ایجادکند.

امام صادق(ع):توانگران شیعیان ما امین ماهستندبرمحتاجان آنها. رعایت حق مارانسبت به آنهابکنید تاخداشمارا رعایت کند.

پیامبر(ص):شستن دست پیش ازغذاخوردن , فقررا می زدایدوپس ازغذا خوردن , غم واندوه را میبرد وچشم را سلامت می بخشد.

پیامبر(ص):چه نیکوعادتی است حجامت! دیده راجلا می دهدودردرا میبرد.

پیامبر(ص):حجامت در سر , شفای ازهفت چیزاست آنگاه که برشخص عارض شود:دیوانگی , جذام , پیسی , چرت آلودگی , دندان درد , سردرد و تیرگی ای که شخص درچشم احساس میکند.   طب الکبیر

  97/8/3

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):حکایت مؤمن , حکایت ساقه گیاهی است که باد اورابه این سو وآن سو کج کند. مؤمن را هم دردهاوبیماریهاکج کندوحکایت منافق , حکایت عصای آهنین راستی است که آسیبی به آن نرسدتا مرگش فرارسدواورابشکند.

امام صادق(ع):هراندازه ایمان بنده زیادشود تنگی معیشتش افزایش یابد.

امام صادق(ع):اگرمؤمنین برای طلب روزی نزدخدا اصرار نمی ورزیدند خداآنهارااز آن حال به تنگدستی بیشتری منتقل می نمود.

امام علی(ع):فقربرای مؤمن ازخط برگونه اسب خوش نماتر است.

پیامبر(ص):قارچ ازگیاهان بهشتی است وآبش برای چشم درد , سودمنداست.  

پیامبر(ص):گوشت , شنوایی وبینایی را افزون میکند.

پیامبر(ص):سرمه کشیدن چشمان , دیده را جلا می دهد.      طب الکبیر

   97/8/1

 • حسن اکبری

امام صادق(ع):مؤمن ناسپاسی میشودزیراکارنیک اوبه سوی خدابالا میرودودرمیان مردم پخش نمی شودوکافرسپاس گزاری می شود.

امام صادق(ع):درگذشته نبوده وتاقیامت نباشدمؤمنی , جزء آنکه اوراهمسایه ای باشدکه اذیتش کند.

امام صادق(ع):مؤمن مانندکفه ترازوست که هرچه برایمانش بیفزاید بربلایش افزوده شود.

امام باقر(ع):هماناخدای عزوجل مؤمن رابا بلادلجویی میکندچنانکه مردباهدیه ای که ازسفربرای خانواده اش میبردازآنهادلجویی میکندوخدامؤمن راازدنیاپرهیز  می دهدچنانکه پزشک بیمارراپرهیز می دهد.

پیامبر(ص):ای علی!درآغاز , میان وپایان هرماه(ماه قمری) باهمسرت همبستری نکن , چه دراین صورت دیوانگی , جذام وتباهی مغز به سوی وی وفرزندش خواهد شتافت.   من لایحضرالفقیه ج۳ح۴۸۹۹

پیامبر(ص):ای علی! غذارابانمک , آغازکن وبانمک , پایان ده , که هرکس غذای خویش رابانمک آغازکند وبانمک پایان دهداز هفتادنوع ازانواع بلاکه جذام , دیوانگی وپیسی ازآن جمله است به دورباشد.[منظورنمک دریااست نه نمکهای تصفیه شده ویداضافه شده]    ازکتاب طب الکبیر

97/7/29

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):چگونه ایدشمازمانی که نزدیک است بیاید , پس غربال کندمردم رادرآن زمان غربال کردنی که باقی می ماندنخاله هایی ازمردم که مشتبه ومختلط وفاسدشودپیمانهاوامانتهایشان ومختلف شوند , پس اینچنین شوند(ومشبک فرمودحضرت میان انگشتهای خودرا). پس اصحاب عرض کردند:چه کنیم درآن زمان؟ فرمود:بگیریدآنچه راکه می شناسیدو واگذاریدآنچه راکه نمی شناسیدو روبیاورید به خاصه های خودتان وبگذاریدعامه مردمان را.

پیامبر(ص):ظاهرشدن مرض بواسیرومرگ مفاجات - یعنی سکته - ومرض خوره ازعلامات نزدیک قیام ساعت است.

پیامبر(ص):درضمن حدیثی درباره معراجش نقل فرمودکه خدای تعالی فرمودپیرامون مهدی ونزول عیسی که پشت سراونمازمیگذاردکه:... این وقتی باشدکه علم برداشته شودونادانی آشکارشودو خوانندگان زیادشوندوعلماکم شوندوآدم کشی ناگهانی زیادشودوفقهای هدایت کننده کم شوندوفقهای گمراه کننده زیادشوندکه خیانتکارباشند... وفسادزیادگردد... وآن زمان سه فرورفتن به زمین است: فرورفتنی درمشرق وفرورفتنی درمغرب وفرورفتنی درجزیره العرب وخراب شدن بصره بردستهای مردی ازذریه تو... وآتش سفیانی برافروخته شود.

امام علی(ع):وقتی که دیدیدپرچم های سیاه را , پس ملازم باشیدزمین راوحرکت ندهیددستهاو پاهای خودرا _ یعنی به آنهاملحق نشوید_ پس ظاهرمیشوندگروهی کوتاه قدکه ازپستی آنهاکسی به شأنشان اعتنایی نمیکند برای ایشان است دلهایی مانندپاره های آهن. آنهاازیاران دولت اند. وفابه عهدوپیمان خود نمیکنند. دعوت به حق میکنندوحال آنکه ازاهل حق نیستند. نامهای ایشان نامهای حقیقی ایشان نیست وبرخلاف حقیقت است ونسبشان پست وگدا است. موهایشان مانندموهای زنان ریخته , تا اینکه میان خودشان اختلاف افتد. پس می دهدخداحق رابه کسی که می خواهد.[این پرچمهابجزء پرچمهای سیاه خراسانی میباشد واین توصیف به گروه داعش منطبق است که اسامی ولقب ایشان اسم شهرهاست:ابوبکرالبغدادی , چچنی و...]      ازکتاب نوائب الدهور

   اللهم عجل لولیک الفرج

 • حسن اکبری

امام صادق(ع):مؤمن دوجوراست:مؤمنی که به عهدخداعمل کرده وبه شرطش وفانموده است ومؤمنی که مانندساقه نازک گیاه است که گاهی کج شودوگاهی راست ایستد.این مؤمن ازکسانی است که هراسهای دنیاوآخرت بیندوازکسانی است که برایش شفاعت شودواوشفاعت نکند.

امام صادق(ع):خداازمؤمن پیمان گرفته که گفتارش راتصدیق نکنندوازدشمنش انتقام نگیرد.

امام صادق(ع):مؤمن نتواندخودراازیکی ازسه چیزبرهاندوگاهی هرسه براوگردآیند؛ یادشمنی کسی که درخانه دربست بااوست وآزارش رساندیاهمسایه آزارش دهدیاکسی که درمیان راهی که به سوی کارش میروداوراآزارمیدهدواگرمؤمنی برسرکوهی باشدخدای عزوجل شیطانی برانگیزدکه اورااذیت کندوخدا ازایمانش برای اومونس قراردهدکه ازوحشت به کسی پناه نبرد.(اینهاباعث افزایش درجه مؤمن وآزمایش وریزش خطاهای مؤمن میشود)

امام صادق(ع):دنیازندان مؤمن است وازچه زندانی خیروخوشی آید؟

پیامبر(ص):ده چیزفراموشی می آورد , خوردن پنیر(درروزبدون گردو), خوردن پس مانده موش , خوردن سیب ترش وگشنیز , حجامت درگودی پس سر , راه رفتن میان دوزن , نگریستن به دارآویخته , بیدارخوابی  , خواندن سنگ قبرهاوادرارکردن درآب راکد.

پیامبر(ص):پنج چیز , فراموشی راازمیان میبردوبرحافظه می افزایدوبلغم رانیزمیبرد:مسواک زدن , وضوگرفتن , قرائت قرآن , عسل وکندر.     طب الکبیر

97/7/26

 • حسن اکبری

امام صادق(ع):ای فضل بن یسار! من بسیارمیگویم کسی راکه خدابه این امر(تشیع) آشناکرداگربرسرکوهی باشدتامرگش برسدزیانی نیست. ای فضل بن یسار!مردم راه راست وچپ پیش گرفتندوماوشیعیان مابه صراط مستقیم هدایت شدیم. ای فضل!اگرمیان مشرق ومغرب ازآن مؤمن باشدخیراوست واگر اعضایش راتکه تکه کنندخیراوست. ای فضل بن یسار!خدانسبت به مؤمن جزء خیرانجام ندهد.ای فضل بن یسار! اگردنیانزدخدای عزوجل به اندازه بال مگسی ارزش داشت , شربت آبی ازآن به دشمنش نمی آشامانید. ای فضل بن یسار! کسی که هدف وهمتش یک چیز(رضای خدا) باشدخداهدفش راکارگزاری کندوکسی که همتش به همه سومتوجه باشد , خداباک نداردکه درچه دره ای هلاک شود.

امام صادق(ع):مؤمن به سوی مؤمن آرامش گیرد.چنانکه تشنه به آب سردآرامش می گیرد.

امام باقر(ع):هماناخدابه وسیله یک مؤمن , نابودی را ازیک قریه بر می دارد.

پیامبر(ص):حجامت , عقل راافزون میکندوبرقدرت حافظه می افزاید.[درطب اسلامی تأکیدفراوان به حجامت وخوردن سرکه شده است.] 

پیامبر(ص):هرکس ناشتابرخوردن مویزمداومت کندفهم وحافظه وذهن , روزی اومیشودوازبلغم وی , کاسته میشود.    طب الکبیر , بحارالانوارج۶۲ص۲۷۱ح۷۰

97/7/24

 • حسن اکبری

امام رضا(ع):مؤمن , مؤمن حقیقی نباشدمگرزمانیکه سه خصلت وروش دراوبوده باشد:روشی ازپروردگارش وروشی ازپیغمبرش وروشی ازولی وامامش. اماروش پروردگارش نگهداری رازخوداست. روش پیغمبرش خوش رفتاری بامردم است و روش امامش صبرکردن درزمانهای تنگدستی وپریشان حالی است.

امام کاظم(ع):چنین نیست که هرکه به ولایت مامعتقدشدمؤمن باشد , بلکه آنهاهمدم مؤمنین قرارداده شده اند.

امام باقر(ع):کسی راکه خدابه این امر(تشیع) آشناکردچه باک داردازاینکه برسرکوهی باشدوازگیاه زمین بخوردتابمیرد.

امام صادق(ع):برای مؤمن سزاوارنیست که ازترس و وحشت , بابرادروغیربرادرش مأنوس شود. مؤمن ازنظردینش عزیزاست.(بهترین دوست وهمراه دین است)

پیامبر(ص):بِه بخورید , که دل راجلا دهد.

پیامبر(ص):به بخورید , که دل رااستواری ونشاط می بخشد. قلب راشجاعت می دهدوفرزندان رانیکو می سازد.   کتاب طب الکبیر

  97/7/22


 • حسن اکبری

پیامبر(ص):زودباشدکه بوده باشددرآخرامت من زنانی که سوارشوندبر زین ها که آنهاشبیه مردان اند. زنهای ایشان گرچه لباس پوشیدگان اندبرهنگان اند. بالای سرهاشان مانندکوهان های شتران خراسانی است. پس آنهارالعنت کنیدکه ایشان لعنت شدگان اند....

پیامبر(ص):چون زمان نزدیک شد -ظهور- بسیارمیشودپوشیدن طیلسانها (لباسهای چسبیده به بدن , جذب بدن). وبسیارمیشودتجارت وبازرگانی وبسیارمیشودمال وبزرگ شناخته میشودصاحب مال... فرمانروایی باکودکان شود... زیادمیشوندفرزندان زناتااینکه بی شرمی به جایی میرسدکه بازن دروسط راه جمع شوند.پس نیکوترین آنهادرآن زمان می گویددروسط راه اگراین عمل رانکنی وگوشه ای بروی , بهتراست. لباس گوسفندرابردلهای گرگ خود می پوشند...

پیامبر(ص):نروددنیاتااینکه مالک عرب شودمردی که ازخانواده ی من که موافق است اسم اوبااسم من.

امام باقر(ع):بیرون می آیدجوانی ازبنی هاشم که درکف دست راست اوخالی است [!!] ومی آیداز خراسان باپرچم های سیاه ودرپیش روی اوست شعیب بن صالح[اوفرمانده نظامی میباشد] که مقاتله میکندبااصحاب سفیانی وآنهارافرار می دهد.   نوائب الدهورفی علائم الظهور

   اللهم عجل لولیک الفرج

 • حسن اکبری

امام باقر(ع):شیعیان علی تنهاهمان بردباران دانشمندان خشکیده لب اند که رهبانیت وترک دنیابر رخسارشان هویداست.

پیامبر(ص):من شهرم وعلی دراست دروغ گویدهرکه گمان کندازغیردربه شهردرآمده ونیزدروغ گویدهرکه گمان کندمرادوست داشته وعلی رادشمن دارد.

امام سجاد(ع):هماناشناسایی کمال دین مسلمان , ترک کردن سخنی است که به اومربوط نیست وکمی مجادله وخویشتن داری وصبروحسن خلق.

امام صادق(ع):مؤمن یاری کردنش نیکووخرجش سبک است. زندگیش راخوب اداره میکند. ازیک سوراخ دوبار گزیده نمی شود.

امام صادق(ع):زن مؤمن ازمردمؤمن کمیاب تر است ومردمؤمن کمیاب تر ازکبریت احمراست. کدامیک ازشماکبریت احمررادیده اید؟

97/7/19

 • حسن اکبری

امام صادق(ع):رواساختن حاجت مؤمن ازآزادکردن هزاربنده وبارکردن هزاراسب درراه خدابهتراست.

امام صادق(ع):هرکه ازنیکی خودشادمان وازبدی خویش بدحال گردد , اومؤمن است.

امام صادق(ع):ازمردم پست دوری کن. هماناشیعه علی کسی است که شکم وفرج داشته باشد(آنهاراازحرام نگه دارد) وسخت بکوشدوجهادکندوبرای خالقش عمل کندوبه ثواب اوامیدوارباشدو ازعقابش بترسد. اگراین گونه مردم رادیدی آنهاشیعه جعفرند.

امام صادق(ع):همانامؤمن کسی است که چون خشم کندازحق نگذردوچون راضی وخشنودگردد در باطل قدم ننهدوچون قدرت یابدبیشترازحق خودنگیرد.

امام صادق(ع):مؤمن بردباری است که نادانی نورزدواگرنسبت به اونادانی ورزندبردباری کندوستم نکندواگربه اوستم کنندببخشدوبخل نورزدواگرنسبت به اوبخل ورزند , صبرکند.

امام صادق(ع):مؤمن کسی است که کسبش حلال واخلاقش نیکووباطنش سالم باشدوزیادی مالش را انفاق کندوزیادی سخنش رانگه داردومردم ازشرش محفوظ باشندوازخودبه آنهاانصاف دهد.

   97/7/17

 • حسن اکبری

امام صادق(ع):صبرنسبت به ایمان مانندسراست به تن. هرگاه سربرودتن میرودهمچنین هرگاه صبر برودایمان میرود.

امام باقر(ع):بهشت درمیان ناگواریهاوشکیبایی است. پس هرکه دردنیابرناگواریهاصبرکندبه بهشت رودودوزخ درمیان لذتهاوشهوت هاست. پس هرکه هرلذت وشهوتی راکه دلش خواهدبه خودرساند , به دوزخ درآید.

پیامبر(ص):خورنده سپاسگزار اجرش مانندروزه دارخداجوست وتندرست شکرگزاراجرش ماننداجر گرفتارصابراست وعطاکننده سپاسگزاراجرش ماننداجر محروم قانع است.

امام صادق(ع):سه چیزاست که هیچ چیزباوجودآنهازیان نرساند:دعاهنگام گرفتاری وآمرزش خواهی هنگام گناه وسپاسگزاری هنگام نعمت.

رسول خدا(ص):مردشیرینی ایمان رادرقلبش نمی یابدتاآنکه باکش نباشدکه چه کسی دنیاراخورد.

رسول خدا(ص):شناختن شیرینی ایمان بردلهای شماحرام است تابه دنیا بی رغبت شود.

   97/7/15

 • حسن اکبری

امام زین العابدین(ع):زمانی که پرکنداین نجف شماراسیل وباران وظاهرشودآتش مخصوص درحجازو مدر[ازقرای اطراف صنعادریمن] ومالک شدبغدادراترک تاتار , پس انتظاربکشیدظهورقائم انتظاربرده شده را.

امام علی(ع):وقتی که واقع شدآتش درحجازشماوجاری شدآب درنجف شما , پس انتظاربکشیدظاهر شدن اورا - یعنی قائم آل محمد(ص) -.

امام علی(ع):(خطبه حضرت دربصره پس ازجنگ جمل) ای اهل بصره! ای اهل شهری که سه مرتبه زیرو روشدوبرخداست که دفعه ی چهارم هم آن رازیرو روکند!(اشاره به زیروروشدن بصره درآخر زمان)

... درآن هنگام بصره رامی بینیدکه جابجاشده است خانه های چوبی وخانه هایی که ازنی ساخته شده ونیزارهای آن مبدل گردیده به قصرها. آن وقت دیگربصره برای شمانیست. درآن وقت بایدفرارکنند.... وزودباشدآن جایی که آن را اُبُلّه گویندجای گمرک گیرندگان شود.(ابله چهارفرسخی بصره) دراین موضع ازامت پیامبرهفتادهزارنفرکشته میشوندکه شهیدایشان درآن روزبه منزله شهدای بدراست. می کشندایشان رابرادرانی که میباشندصنفی ازمردم یاقومی که لغت مخصوصی دارندگویاشیطانهایی هستندکه روهاورنگهاشان سیاه وخونهایشان گندیده ویابوهای آنهامتعفن وشرواذیت وشبه جنون آنهااستوارواسلحه وجامه های جنگی واسبهای ایشان کم است. کوچ میکنندبرای جهادکردن باایشان درآن زمان گروهی که آنها درنزدمتکبرین وگردن کشان اهل آن زمان قدرشان مجهول است درروی زمین ودرنزد اهل آسمان معروف وشناخته شدگان اند.گریه میکنندبرایشان آسمان وساکنین آن وزمین وساکنین آن.

پس چشمهای حضرت پرازاشک شدوفرمود:دررحمت برروی توبازشود , ای بصره! ازلشکری که غباری برایشان نیست وصدای آهسته ی آنهاشنیده نمیشود[گویااشاره به ایرانیهامیباشد].... وساکن میشوددرمیان ایشان دجال اکبرکه یک چشم است وچشم راست اومالیده است وچشم چپ اوگویاممزوج باخون است وگویادرسرخی آن پاره ی خون بسته است وحدقه ی چشم چپ اوبرآمدگی داردماننددانه ی انگوری که روی آب بایستد[درروی یک دلاری آمریکااین توصیف وجوددارد] وفرونروددرزیرآب . پس اهل بصره متابعت اوراکنندبه عددکسانیکه درابله کشته وشهیدشدند....  ای اهل بصره!... روزبزرگی پیش خواهدآمدکه بلای آن روز بزرگ است ومن میدانم جایی  راکه منفجروشکافته میشودازشهرشمااین شهروچیزهایی راکه بزرگ است وبه فشارآوردشمارادرآن پیش ازمنفجرشدن آن که آنهاراازشماپنهان میکنم ومیدانم آنهارا...    ازکتاب نوائب الدهورفی علائم الظهور

  اللهم عجل لولیک الفرج.

 • حسن اکبری

رسول خدا(ص):هماناخدااسلام راآفریدپس برای اومیدانی ساخت ونوری قراردادوحصاری نهادویاوری نیزبرایش مقررکرد. امامیدان اسلام قرآن است ونورش حکمت وحصارش نیکی ویاورانش من واهلبیت من وشیعیانم میباشیم. پس اهل بیتم وشیعیان ویارانشان رادوست داریدزیراچون مرابه آسمان دنیا عروج دادندوجبرییل نسب ووصف مرابرای اهل آسمان بیان کردخدادوستی من ودوستی خاندان وشیعیانم رادردل ملائکه سپردوآن دوستی تاروزقیامت نزدآنهاسپرده است سپس جبرییل مرابسوی اهل زمین فرودآوردونسب و وصفم رابرای اهل زمین بیان کردوخدای عزوجل دوستی من ودوستی اهلبیتم وشیعیانشان رادردلهای مؤمنین امت سپردپس مؤمنین امتم تاروزقیامت سپرده مرانسبت به اهلبیتم حفظ کنندهمانااگرمردی ازامتم درتمام دوران عمرش عبادت خدای عزوجل کندولی باحالت بغض ودشمنی اهلبیت وشیعیانم خداراملاقات کندخدادلش راجزءبانفاق نگشاید.

امام علی(ع):ایمان چهارپایه دارد:توکل برخدا , واگذارکردن امربه خدا , راضی بودن به قضای خدا و تسلیم بودن به امرخدای عزوجل.

امام صادق(ع):هماناایمان برترازاسلام ویقین برترازایمان است وچیزی گرامیترازیقین نیست.

97/7/10

 • حسن اکبری

امام صادق(ع):خدای عزوجل ایمان راهفت سهم کرد:نیکوکاری, راستگویی, یقین, رضا , وفا, علم وبردباری.

امام علی(ع):نسبتی برای اسلام بیان کنم که کسی جزءمن نکرده باشدوپس ازمن هم کسی جزءبه مانند من بیان نکند:همانااسلام همان تسلیم است وتسلیم همان یقین ویقین همان تصدیق وتصدیق همان اقراواقرارهمان عمل وعمل همان اداء. همانامؤمن دینش رااز رأیش نگرفته بلکه ازجانب پروردگارش آمده وازاوگرفته است. همانامؤمن یقینش درعملش دیده میشودوکافرهم انکارش درعملش دیده میشود. قسم به آنکه جانم دردست اوست که آنهاامردین خودرانشناختند.پس شماانکارکافران ومنافقان راازکردارهای پلیدشان تشخیص دهید.

امام علی(ع):مشورت کردن بانادان دلسوز , خطرآفرین است.

امام علی(ع):صبر , بهترین لشکرمؤمن است.

امام علی(ع):وحشتناک ترین وحشت ها , خودبینی است.     غررالحکم

97/7/8

 • حسن اکبری