احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

مشخصات بلاگ

پیامبر(ص):کسیکه بمیرددرحالیکه محبت آل محمددردل اوست شهیدمرده است.آگاه باش کسی که بادوستی آل محمدبمیردتوبه کارمرده است ومؤمنی است که کمال ایمان را دارابوده است.

پیامبر(ص):هرکس دانشی یا حدیثی ازمن بنویسد تا آن دانش وحدیث باقی است برایش اجر نوشته میشود.

پیامبر(ص): برمن بسیاردرود بفرستید چراکه درود فرستادن برمن برای درودفرستنده نوری درقبرونوری بالای صراط ونوری دربهشت است.

پیامبرصلی الله علیه وآله: صلوات برمن فقررا ازبین میبرد.

رسول اکرم(ص): صلوات برمن نوری در بهشت خواهد شد.

رسول اکرم (ص): هرگاه کسی از امت من برمن صلوات فرستد وبه دنبال آن براهلبیت من صلوات فرستدبرای اودرهای آسمان بازخواهدشد وبراوفرشتگان هفتادبارصلوات میفرستندگرچه گنهکاربسیارخطاکارباشدسپس ازاو گناهان میریزدچنانکه برگ ازدرخت میریزد.

امام صادق(ع): هرکس بین نمازهای ظهروعصربرپیغمبروآلش درود فرستد آن درود برابر70  رکعت نماز خواهدبود.

پیامبر(ص): صلوات فرستادن شما برمن اجابت دعای شماوپاکیزگی اعمالتان است.

پیامبر(ص): کسی که برمن صلوات بفرستدولی برآل من صلوات نفرستد بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد.

پیامبر(ص): بخیل ترین مردم کسی است که نام من نزد او برده شود وبرمن درود نفرستد.

                         **** اللهم صلی علی محمد و آل محمدو عجل فرجهم ****

امام زمان(عج):ماراازشیعیان دورنمی سازدمگراعمال ناپسندی که ازآنهابه مامیرسد.

 • حسن اکبری

امام کاظم(علیه السلام):کسی که به مادسترسی نداردونمیتواندبه دیدن مانایل آیدبه دیدارفقرای شیعه بپردازدوکسی که استطاعت زیارت قبرمارانداردبه زیارت قبرصالحان ازشیعه مابرود.

امام صادق(علیه السلام):آگاه باش که هرچیزرا ستونی است وستون اسلام شیعیان هستند.آگاه باش برای هرچیزی سری است وسراسلام شیعه است برای هرچیزی شرافتی است وشرافت اسلام شیعه است وهرچیز راآقایی است وآقای مجالس وانجمنها مجالس شیعه است.آگاه باش که هرچیزرا امام ورهبری است وامام زمین آن سرزمینی است که شیعه درآن سکوت دارد.به خداقسم اگرشمادرزمین نباشیدگیاهی درزمین نروید به خداسوگنداگرشمادر روی زمین نباشیدخدانعمتی به مخالفین شماندهدوبه خوشی ها دست نیابندنه در دنیا ونه درآخرت بهره ای ندارند.       اصول کافی ج۸ص۲۱۳

امام صادق(علیه السلام):ای شیعیان! شمابه مامنسوب هستید, پس مایه زینت ماباشیدنه مایه آبروریزی ما.

امام صادق(علیه السلام):آگاه باشیدکه به راستی هرچیزی راگوهری است وگوهرفرزندان آدم محمداست وپس ازآن حضرت ماوبعدازماشیعیان ماهستند.خوشابرشیعیان ماکه نزدیکندبه عرش خدای عزوجل وچه نیکوست رفتارخدای عزوجل نسبت به آنان در روز قیامت به خدا.سوگنداگربرمردم گران نمی آمدوشیعیان راخودببنی فرا نمی گرفت فرشتگان رودر روبه آنهاسلام میکردند.

امام عسکری(علیه السلام):پس ازحجامت اناربخور, اناری شیرین , چراکه خون رافرو می نشاندوخون را در درون تصویه میکند.

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):هرکس خودش را اصلاح نکند, نمی توانددیگران رااصلاح نماید.

امام صادق(علیه السلام):عمل پیوسته واندک که بایقین همراه باشدنزدخداوندبرتر ازعمل بسیاراست که با یقین توأم نباشد.

امام صادق(علیه السلام):مردم مأمورندتاما رابشناسندوبسوی مابازگردندوتسلیم ماباشند.درغیراین صورت اگربسوی مابازنگردندوازما پیروی نکنندهرچندکه روزه بدارندونمازبخوانندوبه یگانگی خداونداقرار نمایند درشمارمشرکین خواهندبود.   اصول کافی ج۲ص۳۹۸

پیامبر(صلی الله علیه وآله):ساختمان بهشت خشتی ازنقره وخشتی ازطلاست وگل آن مشک اذفر است وسنگ ریزه آن لؤلؤ ویاقوت است وخاک آن زعفران است وهرکه واردآن شودپیوسته متنعم است وازبدبختی برکنار, جاودان زنده است ونمیرد.لباسشان کهنه نمیشودو جوانیشان پایان نپذیرد.   نهج الفصاحه

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):خوردن انجیرگرفتگی وانسدادعروق را رفع میکند.در روزآن رافراوان بخوریدوآن را درشب هم بخوریدامافراوان نه.    طب الکبیر

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرچیزی اساسی داردواساس دین دانش است ویک دانشمندبرای شیطان ازهزار عابد بدتر است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):آفت دین سه چیزاست: دانای بدکار, پیشوای ستمکار ومجتهد نادان.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):بهترین برادرتوکسی است که در راه اطاعت خدا یاری ات رساندوازنافرمانیهای او بازت داردوبه خشنودی اوفرمانت دهد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بهترین مردم نزدخدای متعال کسانی هستندکه دراطاعت ازخدا استوارترند چه به سودشان باشدچه به ضررشان وحق گو باشندهرچندتلخ باشد,زیراکه آسمانهاوزمین براساس حق استوار است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بدترین مردم کسی است که نعمت راشکرنمیکندوحرمت رانگه نمی دارد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):نصف قبرهایی که برای امت من کنده میشودازچشم بد وپری خوری است.

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):هرکه بسم الله الرحمن الرحیم رابااعتقادودوستی محمدوآل پاکش وباتسلیم دربرابردستوراتش وباایمان به ظاهروباطنش بخواند, خداوندعزوجل درمقابل هرحرف آن چیزی برترازدنیاوآنچه درآن است ازثروت وخوبیها رابه او می بخشد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):دین خودرابادنیایت حفظ کن تاهردوراببری ودینت راوسیله حفظ دنیایت قرارمده که هردورا می بازی.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):ای مردم! بدانیدکه کمال دین درآموختن علم وعمل کردن به آن است.آگاه باشیدکه دانش آموزی برشماواجب تر است ازکسب مال.

امام هادی(علیه السلام):مؤمن خوبی میکندو می گریدولی منافق بدی میکندو می خندد.[!!!]

امام مهدی(عج):کسب معارف دینی جزءازطریق ماخاندان پیامبرمساوی انکار ماست.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):گامهایی که عیادت کننده بیماربر میداردکه ازخانه خودنزدبیماربرودماننداین است که گامهایی دربهشت برداشته است.   طب الکبیر

 • حسن اکبری

امام عسکری(علیه السلام):عمرهای شماروبه کاهش است دوران شمامحدوداست مرگ ناگهان فرا میرسدهر که نیکی بکاردخوشی درو میکندوهرکس زشتی بکارد, پشیمانی درومیکند.هرکس آنچه راکشت کنددرو خواهدکردنه کندرو ازبهره ونصیب خودعقب می ماندونه حریص بیش ازآنچه مقدراوست بدست آورد.به هرکس خیری برسدازخداست وهرکس ازشری حفظ شودخدا اوراحفظ کرده است.

امام عسکری(علیه السلام):برتوبادبه میانه روی واعتدال وپرهیزاز ولخرجی واسراف.

امام عسکری(علیه السلام):ازگناهان نابخشودنی این است که گفته شودای کاش مرابه غیرازاین گناه مؤاخذه نکنند.

امام عسکری(علیه السلام):برای ادب تو همین بس که آنچه را ازدیگران نمی پسندی , ازآن دوری کنی.

امام عسکری(علیه السلام):مردم کسی رادوست دارندکه به او امیددارند.

امام عسکری(علیه السلام):دروصف عالمان بدکردارفرمودند:زیان آنهابرای شیعیان ناتوان ما(آسیب پذیر) بیشتراز زیان سپاه یزیدبرای حسین بن علی ویاران اوست.زیرا آنهاجان ومال ایشان راگرفتندواین علمای بدکردار, دردل شیعیان ناتوان ما شک وشبهه می اندازندوگمراهشان میکنند.

ولادت امام حسن عسکری علیه السلام راتبریک عرض مینمایم.

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):مردم هنگامیکه درستکارشوندازعیب جویی یکدیگردست میکشند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):غیبت کردن درنابودی دین مسلمان مؤثرترازخوره در درون اوست.

امام صادق(علیه السلام):لباس بپوش وخودرا بیارا, زیراکه خداوندزیباست وزیبایی رادوست میدارد ولی بایدازحلال باشد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):گواراترین زندگی راکسی داردکه ازآنچه خداوندنصیب اوکرده است خرسندباشد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بهترین مردم کسی است که درراه خداخویشتن داری میکندوبادشمنان اوبه نبرد بر می خیزدومرگ یاکشته شدن درمیدان نبردراآرزو میکند.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):خداوندسبحان غذای فقرا رادراموال ثروتمندان قرارداده است پس هیچ فقیری دردنیاگرسنگی نمی کشدمگراینکه ثروتمندی حق اورانداده باشدوخداونداز اغنیادراین باره خواهد پرسید.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):شستن جامه, اندوه وغم رامیبردومایه طهارت برای نمازاست.

 • حسن اکبری

امام باقر(علیه السلام):حریص به دنیاهمانندکرم ابریشم است که هرچه بیشتردورخود می تند خارج شدن ازپیله براوسخت تر میشودتاآنکه ازغصه میمیرد.

امام باقر(علیه السلام):اگرجوان شیعه ای رانزدمن بیاورندکه علم[دین] نمی آموزداورا تنبیه میکنم.

امام صادق(علیه السلام):مؤمن درسرستش دروغ وخیانت نیست ودوصفت است که درمنافق جمع نگردد: سیرت نیکو ودین شناسی.

امام صادق(علیه السلام):هرگاه فردی ازشماخواست دعایش مستجاب شود, درآمدش راحلال گرداندواز زیر بارحقوق مردم بیرون برود. دعای بنده ای که درشکمش حرام باشدیاحق یکی ازخلق خدا به گردنش باشد, به درگاه خداوندبالا نمی رود.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):تاهنگامیکه بدنت دردراتحمل میکندازدارو بپرهیزوآنگاه که دردراتحمل نکرد دارو مصرف کن.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکاری راچاره ای است وچاره ی تندرستی دردنیادرچهارچیزاست: کم سخن گفتن, کم خفتن, کم راه رفتن وکم خوردن.   طب الکبیر

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):مردم بیش ازآنکه باعمرخودزندگی کنندبااحسان ونیکوکاری خودزندگی میکنند وبیش ازآنکه به سبب فرارسیدن اجل خودبمیرند, براثرگناهان خویش میمیرند.

امام باقر(علیه السلام):درباره فردی کاری رابرمیدارداماخودش آن راانجام نمیدهدبلکه به دیگری واگذارمیکند ودراین میان سودمیبرد.فرمود:نه مگرآنکه خودش نیزمقداری ازآن کار راانجام دهد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):کسی که مزد کارگری راکم دهد, خداوندعملش راباطل میگرداندوبوی بهشت راکه ازمسافت پانصدساله به مشام می رسدبر وی حرام میکند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):خداوندعزوجل هرگناهی را می آمرزدمگرگناه کسی راکه دینی نوآوردیامزد کارگری رانپردازدیایک فردآزادرابفروشد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):لعنت خدابر کسی که مزد , مزدبری راکامل نپردازد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):خوب دارویی است اجل.

امام باقر(علیه السلام):چون شخصی به خانه ی کسی برودهرجاکه صاحبخانه امرمیکندبنشیندکه صاحبخانه امورمخفی خانه ی خودرابهترمیداند.

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بارغبت به دنیا, کاربرای آخرت بی فایده است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):کوشش وهمت خودرابرای آخرتت صرف کن تاسامان یابی.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):یادآخرت دارو ودرمان است. یاد دنیابدترین دردوبیماری.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):هرکس که زیادبه یادآخرت باشدکمترگناه میکند.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):به آخرت چنگ زن دنیاخودباخواری پیش توخواهدآمد.

امام صادق(علیه السلام):درهیچ حرامی شفا نیست.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):تاهنگامی که بدنت دردراتحمل میکندازداروبپرهیزوآنگاه که دردراتحمل نکرد دارومصرف کن.   طب الکبیر

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):پس ازقطع رابطه بابرادرت , ازاوبدگویی مکن که این راه بازگشت اورا به سوی تو می بنددچون ممکن است تجربه ها اورابه تو بازگرداند.

امام هادی(علیه السلام):ازکسی که ناراحتش کرده ای صفامجوی وازکسی که تیربدگمانی ات رابه او نشانه رفته ای خیرخواهی وصداقت مخواه , زیرادل دیگری باتوهمچون دل توست بااو.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):برادری که برای خدابدست آیدنزدیکترین خویش است وازپدرومادر به انسان نزدیکتر است.

امام صادق(علیه السلام):مؤمن برادرمؤمن است همچون یک پیکرکه هرگاه عضوی ازآن به دردآید, دیگر اندامهاآن دردراحس میکنند.ارواح آنهاازیک روح است.

امام صادق(علیه السلام):هرچیزی باچیزی آرام میگیردومؤمن بابرادرمؤمن خودآرامش می یابد, چنانکه پرنده باهم جنس خودآرام میگیرد.

امام رضا(علیه السلام):هرکس می خواهدگوشهایش دردنگیرد, به هنگام خواب درآنهاپنبه بگذارد.    طب الکبیر

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بدترین برادران آن است که مایه رنج وزحمت آدمی باشد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بدترین همنشین تو کسی است که معصیت خدارادرنظرت زیباجلوه دهد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):مسلمان بایدازبرادری کردن باسه گروه دوری ورزد:لوده فاسد, احمق و دروغگو.

امام عسکری(علیه السلام):بهترین برادرتوکسی است که گناه وخطای تورابه خودفراموش کند.

امام صادق(علیه السلام):ملعون است ملعون کسی است که برادرش دست صلح وآشتی بسوی اودراز کندو اوآشتی نکند.

امام رضا(علیه السلام):پرخوری ازتخم مرغ آب پز تنفس تنگی ونفس بریدگی می آورد.

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):خودرازیادازمردم پنهان نکن که پنهان شدن والیان ازرعیت شاخه ونمونه ای است ازتنگ نظری وکم اطلاعی درکارها.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):به هرخدمتکاری , کاری ده وازکارش بپرس.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):خداوندبرپیشوایان دادگرواجب فرموده خودرابامردم ناتوان برابرنهند تا مستمندی , تنگدست رابه هیجان نیاوردوبه طغیان واندارد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بهره تواز زمامداری نبایدجزءازمیان بردن باطل وزنده داشتن حق باشد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):جوانمرداگربه دولت برسدمناقبش آشکارگرددوفرومایه اگربه دولت رسد, بدیهاوعیوبش آشکارگردد.   غررالحکم

امام صادق(علیه السلام):افزایش قیمت سبب بدرفتاری است؛ امانتداری را ازمیان میبردوانسان مسلمان رابه ستوه می آورد.

امام رضا(علیه السلام):هرکس می خواهددرهمه زمستان از زکام ایمن بماند, هرروز سه لقمه عسل باموم آن بخورد.ونرگس ببوید,چراکه از زکام, ایمنی دهد. سیاه دانه نیزچنین است.امااگر زکام درتابستان پیش آید, درهرروز, یک خیاربخوردوازنشستن درآفتاب, خودداری ورزد.  طب الکبیر

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):من برای امت خودازمؤمن ومشرک نمی ترسم, زیرامؤمن راایمانش مانع میشود ومشرک رانیزهمان کفرش سرکوب میکنداماترس من برای شماازمنافق زبان بازی است که حرفهایی میزندکه شمابدان اعتقادداریدوکارهایی میکندکه شمابه آنهااعتقادندارید.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هیچ مردمسلمانی نیست که نگاهش به زنی بیفتدوچشم خودرا پایین اندازدمگر اینکه خدای متعال به اوتوفیق عبادتی دهدکه شیرینی آن رادردل خویش بیابد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):دنیایتان را درست کنیدوبرای آخرتتان کارکنیدآن سان که گویی همین فردا میمیرید.

امام صادق(علیه السلام):روشنایی دل راجستم وآن رادراندیشیدن وگریستن یافتم وگذرازصراط راجستم وآن رادرصدقه دادن یافتم ونورانیت چهره راجستم وآن رادرنمازشب یافتم.

امام صادق(علیه السلام):آساینده ترین آسایش, امیدبرکندن ازمردم است.

امام صادق(علیه السلام):اگرقائم ماقیام کند, قطعامردم اورا انکارمیکنند, چراکه بطورحتم اوبه صورت جوانی بااندام مناسب به سوی آنان باز می گرددوکسی براوثابت نمی ماند, مگرآن کسی که خداونددرعالم ذراول ازاوپیمان گرفته است.

ولادت باسعادت پیامبرمهربانیهاوامام صادق راتبریک وشادباش عرض مینمایم

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):برادران خودرابادوخصلت بیازماییداگرآن دوخصلت راداشتندباآنهادوستی کنیدوگرنه ازایشان دوری کن دوری کن دوری کن:پای بندی به خواندن نمازدروقت خودونیکی کردن به برادران درسختی وآسایش.

امیرالؤمنین علی(علیه السلام):نبایدولایت مسلمین به کسی سپرده شودکه در ادای حقوق مالی بعضی را بر بعضی دیگرترجیح بدهدونبایدزمامداری مسلمین رادراختیارکسی گذاشت که درحکم , رشوه بگیردوحقوق مردم راضایع کندوآن راچنانکه بایدادانکندهمچنین نبایدوالی مسلمین سنت رامتوقف بسازدوامت اسلامی را ازدین به راه هلاکت بیندازد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):حال رعیت نیکونگرددجزءآنگاه که والیان نیکورفتارباشندو والیان نیکو رفتارنگردندجزءآنگاه که رعیت درستکارباشند.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بپرهیزکه بانیکی خودبررعیت منت گذاری یاآنچه راکرده ای بزرگ شماری به راستی که منت نهادن اجرنیکی راباطل سازد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):تحمل مشقات , زینت سیاست ومدیریت است.

امام کاظم(علیه السلام):بسیارتخم مرغ خوردن فرزندرا زیادمیکند.

امام رضا(علیه السلام):اگرمیخواهی که دربدنت جوش وجزءآن رخ ننماید, هنگام درآمدن به حمام , چرب کردن بدن خودرابه روغن بنفشه, آغازکن.    طب الکبیر

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):درپاسخ به اینکه فرشته ها برترندیافرزندان آدم؟ فرمودند:خدای عزوجل فرشتگان راازعقل بدون شهوت آفریدوچارپایان را ازشهوت بدون عقل خلق کردودرانسان هردورا به هم آمیخت. پس هرکه عقلش برشهوتش پیروزشودازفرشتگان بهتراست وهرکه شهوتش برعقلش پیروزگردد از چارپایان بدتراست.

امام صادق(علیه السلام):کمترین فردبهشت چنان است که اگرجن وانس مهمان اوشوندهمه راباخوردنی و آشامیدنی پذیرایی کندوازآنچه داردچیزی کم نشود.

امام عسکری(علیه السلام):نمازظهروعصررادنبال هم دراول وقت انجام بده که درنتیجه آن فقروتنگدستی ازبین می رودوبه مقصودخودخواهی رسید.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):پیروشهوات کسی است که ساختمان محکم بسازدومرکبی راسوارشودکه چشمهای مردم راخیره کندولباس انگشت نما بپوشد.

امام صادق(علیه السلام):حناکردن بدبویی مرض بدن راازبین میبردوطراوت وتازگی چهره را می افزاید, بوی بددهان راخوش می سازدوفرزندرانیکومیکند.    طب الکبیر

 • حسن اکبری

امام مهدی(عج):هنگامیکه پرچمی پنهان شدپرچم دیگرپدیدارگردیدوزمانیکه ستاره ای غروب کردستاره دیگری طلوع کردزمانیکه خداوندامام عسکری راقبض روح کردگمان کردیدکه واسطه ورابطه بین خداو خلقش قطع شدولی هرگز رابطه قطع نشدوتاقیامت نخواهدشدوفرمان خداغالب وپیروز خواهدشداگرچه آنان دوست نداشته باشند.

امام مهدی(عج):براستی که علم مابراوضاع شما احاطه داردوهیچ چیزازاحوال شمابرماپوشیده نیست ونسبت به لغزشهایی که ازشماسر می زندشناخت داریم.  بحارالانوار ج۵۳

امام مهدی(عج):درهای سوال ازچیزهایی راکه برای شمامفیدنیست ببندیدوخودرادرمورد دانستن چیزهای غیرلازم به زحمت نیندازیدودرموردتعجیل فرج زیاد دعاکنیدزیراکه موجب فرج خواهدشد.

امام مهدی(عج):نقل شده به شیخ مفیدفرمودند:اگردلهای شیعیان ماکه خداوندآنان رابرای اطاعت خودش موفق کند, دروفاکردن به پیمانشان یکی بودهرگزسعادت وملاقات مااز آنان به تأخیر نمی افتاد بلکه سعادت دیدارباما همراه باشناخت وصداقت برای آنان زودبه دست می آمد, چیزی جزء کارهای ناشایست آنان, مارا ازایشان محبوس نمی سازد.   بحارالانوار ج۵۳

امام مهدی(عج):بدان که میان خدای متعال وبندگانش خویشی وقرابتی نیست وکسی که مرا انکارکندازمن نیست وراه اوراه پسرنوح است.

آغازامامت ولی عصر(عج) راتبریک عرض مینمایم.

اللهم عجل لولیک الفرج."ان مع العسریسرا"

 • حسن اکبری

امام عسکری(علیه السلام):دوخصلت است که ورای آن دوچیزی نباشد:ایمان به خداو سودرساندن به برادران.

امام عسکری(علیه السلام):دشمن ترین دشمن آدمی , خشم وشهوت اوست.هرکه براین دوچیره شودمقامش بلندگرددوبه هدف خودبرسد.

امام عسکری(علیه السلام):مؤمن راازسیمایش می شناسیم ومنافق رااز نشانه هایش.

امام عسکری(علیه السلام):چه زشت است برای مؤمن که خواسته ای داشته باشدکه اورابه خواری کشاند.

امام عسکری(علیه السلام):زیادیادخداویادمرگ باشیدوقرآن رازیادبخوانیدوبرپیامبراکرم فراوان درود فرستیدکه درودبر رسول خدا ده حسنه بشمار می رود.

شهادت امام حسن عسکری علیه السلام راتسلیت عرض مینمایم

 

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):اختلاط وگفتگومردان بازنان نامحرم سبب نزول بلاوبدبختی خواهدشدو دلهارامنحرف می سازد.

امام صادق(علیه السلام):برجوانان خودازخطرغالیان بپرهیزیدتاآنان رافاسدنکنند, چراکه غالیان بدترین مخلوقات خدایندبزرگی خدا راکوچک میکنندوبرای بندگان خدا ادعای ربوبیت میکنند.

امام صادق(علیه السلام):هرگاه دوست توبرکرسی ریاست نشست ویک دهم رفتارپیش از ریاست راباتو داشت , دوست بدی نیست.

امام صادق(علیه السلام):شیطان گفت پنج نفرندکه هیچ راهی به آنهاندارم امادیگرمردم درمشت من هستند:هرکس بانیت درست به خداپناه ببردودرهمه کارهایش براوتوکل کند, کسی که شب وروز بسیارذکر خداگوید, کسی که برای برادرمؤمنش آن پسنددکه برای خود می پسندد, کسی که هرگاه مصیبتی به او می رسد بی تابی نمیکندو هرکسی که به آنچه خداوندقسمتش کرده خرسنداست وغم روزیش را نمی خورد. خصال ص۲۸۵

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکس موبگذاردبایدخوب به آن برسدوگرنه کوتاهش کند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله) :درروایات بسیارواردشده است که حضرت رسول کتف گوسفندرادوست میداشت وازگوشت ران گوسفندکراهت داشت برای آنکه به محل بول نزدیک است.    حلیه المتقین علامه مجلسی

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):هرکه سه چیزرا به ناحق بخواهدازسه چیزدیگربه حق محروم می گردد:هرکه دنیارابه ناحق بخواهدازآخرت حقیقتا محروم می گرددوهرکه به ناحق ریاست طلبی کندازاطاعت زیردستان به حق محروم میشودوهرکه به ناحق مالی رابخواهدازماندگاربودن آن مال به حق محروم میشود.

امام صادق(علیه السلام):اصلاح زندگانی فردی ومعاشرت اجتماعی پیمانه پری است که دوسومش زیرکی ویک سومش چشم پوشی است.

امام صادق(علیه السلام):وقتی دخترآزاد(نامحرم) به شش سالگی رسیدبرای توشایسته نیست که اورا ببوسی.

امام سجاد(علیه السلام):دوست ندارم ونمی پسندم که شماقبل ازطلوع آفتاب بخوابید, زیراخداوندرزق هرکس راقبل ازطلوع خورشیدبه دست ما اهلبیت تقسیم میکند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکه به خدا و روزمعادایمان داردبایدبه وعده خودعمل کند.

امام صادق(علیه السلام):سنجدکلیه ها راگرم میکند, معده راپاک می سازدومایه ایمنی ازبواسیروقطره قطره آمدن بول است.

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):پسر(بچه) بایدهفت سال بازی کندهفت سال سوادبیاموزدوهفت سال حلال وحرام رایادبگیرد.

امام صادق(علیه السلام):خداونددردنیادوست خودرا آماج دشمن خویش قرارداده است.

امام صادق(علیه السلام):اولیا خدااز زمانیکه خداوندآدم را آفریده , همواره درضعف واقلیت بوده اند.

امام صادق(علیه السلام):هرگاه دنیایت به سامان شد دینت رامتهم ساز.

امام صادق(علیه السلام):هنگام خارج شدن ازحمام بر دوپای خودآب سردبریز. این کاربیماری را ازبدنت بیرون میکند.

امام صادق(علیه السلام):جاروب کردن خانه فقر را ازبین میبرد.

 • حسن اکبری

امام رضا(علیه السلام):خداوندانگشت نماشدن درعبادت وانگشت نما شدن دربرابرمردم راناخوش میدارد.

امام رضا(علیه السلام):کسی که به مال حلال اندک راضی بشود, مخارجش سبک میشود,خانواده اش برخوردار می گردند.خداونداورابه دردودرمان دنیا بینا میکندواورا سالم وبی گناه ازدنیابه دارالسلام بهشت بیرون میبرد.

امام رضا(علیه السلام):هیچ کافری مارادوست نمی داردوهیچ مؤمنی دشمن مانمیشود.هرکس بامحبت ما اهل بیت بمیرد, برخداوندحتمی است که اورادرقیامت باما می انگیزد.

امام رضا(علیه السلام):هرکه مرادر دیارغربت زیارت کند, روزقیامت درسه جابه داداو میرسم وازهراسها و سختیهای آنهانجاتش میدهم:وقتی که نامه های اعمال ازراست وچپ پراکنده شوندوهنگام گذشتن ازصراط وموقع سنجیدن میزان.

امام رضا(علیه السلام):هرکه ازخداتوفیق بخواهدوتلاش نکند, خودرامسخره کرده است.

امام رضا(علیه السلام):ازمانیست آنکه دنیای خودرابرای دینش ودین خودرابرای دنیایش ترک گوید.

امام رضا(علیه السلام):هرکه میخواهدمعده اش آزارش ندهددربین غذا آب نخورد.

امام رضا(علیه السلام):هرکس می خواهدازدردمثانه شکایت نکند, ادارخودرانگه نداردهرچندبر روی اسب باشد.

شهادت امام علی بن موسی الرضا تسلیت باد

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):خداوندازشخص تندرست بیکار که نه درکاردنیاست ونه سرگرم آخرت, نفرت دارد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هیچ عبادتی جزء بایقین ارزش ندارد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):سوگندبه خدایی که جزءاوخدایی نیست , هیچ بنده مؤمنی به خداگمان نیک نبرد, مگراینکه خداوندمطابق همان گمان بااوعمل کند, زیراخداوندکریم است وهمه خوبیهابه دست اوست وشرم داردازاینکه بنده مؤمنش به اوگمان نیک بردو اوخلاف گمان وامیدبنده رفتارکند.

امام حسن(علیه السلام):هرکس احسانهای خودرا برشمرد, بخشندگی خودرا تباه کرده است.

امام حسن(علیه السلام):خردمندبه کسی که ازاونصیحت می خواهدخیانت نمیکند.

امام حسن(علیه السلام):همین مقداربهره برداری از زبانت برایت بس که راه هدایت را ازگمراهی برایت آشکار میکند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):نان راگرامی داریدکه درآن ملایکه ازمابین عرش تا زمین وبسیاری ازاهل زمین کارکرده اند, تاآنکه برای شمابه عمل آمده است. وفرمودند:لقمه های نان راکوچک کنیدکه باهرلقمه برکتی است.

   شهادت حضرت محمدصلی الله علیه وآله وسلم وامام حسن علیه السلام تسلیت باد

 • حسن اکبری

امام سجاد(علیه السلام):سوال شدازتمام دستورهای دین, فرمودند:حق گویی , قضاوت عالانه و وفای به عهد.

امام صادق(علیه السلام):مؤمن درسرشتش دروغ وخیانت نیست و دوصفت است که درمنافق جمع نگردد: سیرت نیکو و دین شناسی.

امام صادق(علیه السلام):نه لباس شهرت بپوش ونه لباسی که تورا بی مقدارجلوه دهد.

امام صادق(علیه السلام):نوجوان راقبل ازاینکه دشمنان اعتقادی به سراغ آنان بروند, حدیث بیاموزید.

امام صادق(علیه السلام):ریشه خرابی بدن ترک غذای شب است.

امام صادق(علیه السلام):هنگام خارج شدن ازحمام بر دوپای خودآب سرد بریز. این کاربیماری را ازبدنت بیرون میکند.

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):جوینده دانش راعزت دنیاورستگاری آخرت است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بهترین چیزی که نوجوان بایدفراگیرند, چیزهایی است که دربزرگ سالی خود, به آنهانیازخواهندداشت.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):مؤمن کسی است که مردم اورا برجان ومال وخون خویش امین میدانند.

امام رضا(علیه السلام):هرکه درمجلسی بنشیندکه درآن یاد ما زنده میشود, قلبش در روزی که قلبها میمیرند, نمی میرد.

امام صادق(علیه السلام):کشمش پی رامحکم وخستگی رابرطرف ونفس راپاکیزه می نماید.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):درطعام چهارچیزجمع شود, آن کامل است:هرگاه ازحلال باشد ودست بسیار برآن درازشود, ونام خدادراولش گفته شودودرآخرش حمدالهی بکنند.    حلیه المتقین علامه مجلسی

 • حسن اکبری

امام عسکری(علیه السلام):نشانه های مؤمن پنج چیزاست:پنجاه ویک رکعت نماز(نافله و واجب), زیارت اربعین, انگشتربه دست راست کردن, برخاک سجده کردن و بسم الله الرحمن الرحیم را درنمازبلندگفتن.  وسایل الشیعه

امام هادی(علیه السلام):بدان که اگر قبر عبد العظیم در شهر خودتان را زیارت کنى ، همچون کسى باشى که حسین بن على را زیارت کرده باشد.  میزان الحکمه جلد5 صفحه 128

🌹اگر نتوانستیم اربعین به زیارت امام حسین علیه السلام برویم، به نیت این روز به زیارت امامزادگان یا مزار افراد صالح یا دیدار افراد صالح برویم...

امام کاظم(علیه السلام): هر که نتواند قبرهاى ما را زیارت کند، قبور برادرانِ صالح ما را زیارت نماید .میزان الحکمه جلد5 صفحه 129

امام صادق(علیه السلام): هر که قادر به زیارت ما نیست، دوستان صالح ما را زیارت کند، که ثواب زیارت ما برایش نوشته مى شود. میزان الحکمه جلد5 صفحه 129

امام حسین(علیه السلام):به راستی که مردم بنده دنیاهستندودین لقلقه زبان آنهاست تا جایی که دین وسیله زندگی آنهاست , دین دارندوچون درمعرض امتحان قرار گیرند, دینداران کم میشوند.

امام حسین(علیه السلام):وقتی که برادر دینی ات ازتوجداشد سخنی پشت سراونگو, مگراینکه دوستداری اودرپشت سرتوآن رابگوید.

امام حسین(علیه السلام):بی گمان شیعیان مادلهایشان ازهرخیانت, کینه وفریبکاری پاک است.

  فرارسیدن اربعین حسینی راتسلیت عرض مینمایم

 • حسن اکبری

کلیپ زیبا مربوط به سخنرانی مرحوم آیت الله خزعلی پیرامون زمان ظهورامام زمان(عج) درسال ۱۳۵۵ درشهر قم.

پیرامون اینترنت, اشتراک گذاری و... 

کلیک نمایید(مدت کلیپ هشت دقیقه):

http://bayanbox.ir/info/5776898366410925286/7ac2eeb1291179bd56f072fa13c5cdd412995009-240p-69403

    

   اللهم عجل لولیک الفرج"ان مع العسریسرا"

 • حسن اکبری

امام عسکری(علیه السلام):بسیاربه یادخدا وبسیاربه یادمرگ باشیدبسیارقرآن تلاوت کنیدوبه پیامبر صلوات و درودبفرستیدکه همانادرودبرپیامبرمعادل ده نیکی است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):نیکویی گفتاردرکوتاه بودن آن است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):به مالک اشترفرمودند:بایدتوجه تو به آبادکردن زمین بیش ازتوجه به گرفتن مالیات باشد, زیرا مالیات جزءدرنتیجه آبادانی فراهم نمی آید.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):برترین مردم , داورترین آنها به حق است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):طعام رابگذاریدتاسردشودکه خداآتش راطعام مانگردانیده وبرکت درطعام سرد است.

امام صادق(علیه السلام):سنجدکلیه ها راگرم میکند, معده راپاک می سازدومایه ایمنی ازبواسیروقطره قطره آمدن بول است.

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):چه بسیاراست تفاوت میان دوکردار:کرداری که خوشی آن برودوپیامد آن برجا می ماندوکرداری که رنج آن برودومزدش بماند.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):ازسخن گفتن باکسی که گفتارت را نمی فهمدبپرهیزکه تورابه ستوه می آورد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):تامیتوانی بکوش که صبح وشب درقلبت قصدفریب ونیرنگ کسی نباشد, چراکه این ازسنتهای من است وکسی که سنتم رازنده کندمرا زنده کرده است وکسی که مرا زنده کند دربهشت بامن خواهدبود.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):نزدیکترین شمابه من درقیامت، راستگوترین , امانتدارترین , وفادارترین به عهد وپیمان , خوش اخلاق ترین و نزدیکترین شمابه مردم است.

امام صادق(علیه السلام):نخودبرای درد کمرخوب است.

امام صادق(علیه السلام):هردرد وبیماری ازبسیارخوردن به هم می رسد, به غیراز تب که آن به ناگاه می رسد.

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):قدرومنزلت مردم رادرنزدمابه میزان روایتشان ازمابشناسید.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکس به واسطه عملی که باعث خشم خداست رضایت مردم راجلب کند, خداوند ستاینده اورا بدگویش سازد.

امام صادق(علیه السلام):این خودستمی است که سواره به پیاده بگویدراه بگشا.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):فرزندانتان رابه نامهای پیامبران بنامید.

امام صادق(علیه السلام):آنکه حدیث مارا روایت میکندودلهای شیعیان مارا بدین وسیله محکم می سازد, از هزارعابد برتراست.

امام صادق(علیه السلام):گلابی معده را دباغی میکندوآن راقوی می گرداندوگلابی با به برابراست وبعداز غذا نافع تر است ازناشتامیل کردن وشخصی که غم واندوه داشته باشد, گلابی روی غذا بخورد.

امام صادق(علیه السلام):سه چیزاست که خدا دشمن داردصاحب آنهارا:خواب کردن بدون بیداری شب وخنده کردن درغیرمحل تعجب وخوردن طعام درهنگام سیری.    حلیه المتقین علامه مجلسی

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):آگاه باشیدکه به راستی هرچیزی راگوهری است وگوهرفرزندان آدم محمداست وپس ازآن حضرت ماوبعدازما شیعیان ماهستند.خوشا بر شیعیان ماکه نزدیکندبه عرش خدای عزوجل وچه نیکوست رفتارخدای عزوجل نسبت به آنان در روزقیامت. به خداسوگنداگربرمردم گران نمی آمدوشیعیان را خودبینی فرا نمی گرفت , فرشتگان رودر رو به آنهاسلام میکردند.   کافی ج۸ص۲۱۴

پیامبر(صلی الله علیه وآله):خداوندشادوخرم فرمایدبنده ای راکه سخن مرابشنودونیکوفراگیردوآنگاه آن را به گوش کسی که نشنیده است برساندکه چه بساحکمی ازاحکام دین به وسیله فردی بیسوادبه دست دیگران میرسدوچه بسا فرد فهمیده ودانشمندی مطلبی ازمطالب دین رابر کسی که فهمیده تر ودانشمندتر ازاوست میرساند.  خصال ج۱ص۲

پیامبر(صلی الله علیه وآله):کسی که به امت من حدیثی میرساندکه سنتی به آن برپاگرددوپایه بدعتی بدان بشکند, بهشت ازبرای اوخواهدبود.   خصال ج۱ص۳

پیامبر(صلی الله علیه وآله):کسی که دوحدیث یادبگیردکه خودبدان بهره مند شودویا دیگری رابیاموزد تااو ازآن بهره مندگردد, ازعبادت شصت سال بهترخواهدبود.

امام باقر(علیه السلام):سرمه ی سنگ دردیده کشیدن دهان راخوشبومیکندومژگان رامحکم میکند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):برتوبادبه عدس خوردن به درستی که قلب رانازک وآمدن اشک را سرعت می بخشد.

 • حسن اکبری