احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

مشخصات بلاگ

پیامبر(ص):کسیکه بمیرددرحالیکه محبت آل محمددردل اوست شهیدمرده است.آگاه باش کسی که بادوستی آل محمدبمیردتوبه کارمرده است ومؤمنی است که کمال ایمان را دارابوده است.

پیامبر(ص):هرکس دانشی یا حدیثی ازمن بنویسد تا آن دانش وحدیث باقی است برایش اجر نوشته میشود.

پیامبر(ص): برمن بسیاردرود بفرستید چراکه درود فرستادن برمن برای درودفرستنده نوری درقبرونوری بالای صراط ونوری دربهشت است.

پیامبرصلی الله علیه وآله: صلوات برمن فقررا ازبین میبرد.

رسول اکرم(ص): صلوات برمن نوری در بهشت خواهد شد.

رسول اکرم (ص): هرگاه کسی از امت من برمن صلوات فرستد وبه دنبال آن براهلبیت من صلوات فرستدبرای اودرهای آسمان بازخواهدشد وبراوفرشتگان هفتادبارصلوات میفرستندگرچه گنهکاربسیارخطاکارباشدسپس ازاو گناهان میریزدچنانکه برگ ازدرخت میریزد.

امام صادق(ع): هرکس بین نمازهای ظهروعصربرپیغمبروآلش درود فرستد آن درود برابر70  رکعت نماز خواهدبود.

پیامبر(ص): صلوات فرستادن شما برمن اجابت دعای شماوپاکیزگی اعمالتان است.

پیامبر(ص): کسی که برمن صلوات بفرستدولی برآل من صلوات نفرستد بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد.

پیامبر(ص): بخیل ترین مردم کسی است که نام من نزد او برده شود وبرمن درود نفرستد.

                         **** اللهم صلی علی محمد و آل محمدو عجل فرجهم ****

امام زمان(عج):ماراازشیعیان دورنمی سازدمگراعمال ناپسندی که ازآنهابه مامیرسد.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):کسی که بمیردوامام زمان خویش رانشناخته باشد, درواقع به مرگ جاهلیت مرده است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):یاعلی! دوست نمیداردتورامگرشخص حلال زاده ودشمن نمیداردتورا, مگرکسی که ولادتش ناپاک باشد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):برای هرچیزی جوازی لازم است وجوازگذشتن ازصراط محبت وعشق به علی بن ابیطالب است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):به محبت وعشق به مااهلبیت روی بیاورید, زیراکسی که خدارا باچنین خصلتی ملاقات کند, داخل بهشت گرددوازشفاعت مابرخوردارشود.قسم به خدایی که جانم در دست اوست جزء با معرفت به حق ماهیچ کس ازعمل خودبهره ای نخواهدبرد. امالی شیخ مفیدص۴۳

پیامبر(صلی الله علیه وآله):یاعلی! برای هرچیزپایه واساسی است واساس اسلام حب ودوستی نسبت به ما اهلبیت است.  اصول کافی ج۲ص۴۶

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):خرمابخوریدکه به درستی درآن شفاست ونمی گذاردانسان احتیاج به دارو پیدا کند.   طب الکبیر

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):سه کس هستندکه میان آنهاوجهنم حجابی نیست:منت گذاروعاق پدرومادر و شراب خوار.

امام کاظم(علیه السلام):همانا خداوندحسنه ای داردکه برای سه کس اندوخته است:برای پیشوای دادگر و مؤمنی که دست برادرش رادرمال خودبازگذارد وکسی که برای برآوردن نیاز برادرمؤمنش بکوشد.

امام باقر(علیه السلام):کسی به ولایت ما نمی رسدمگربه عمل شایسته وخوداری ازگناه.

حضرت زهرا(سلام الله علیها):رسول خدافرمودند:امام همچون کعبه است که بایدبه سویش روندنه آنکه اوبه سوی آنها بیاید.

امام باقر(علیه السلام):درتره چهارفایده میباشد, بادرا ازبین میبرد, دهان راخوشبومیکندوقطع میکندبواسیر را , وخوردن آن امان ازخوره میباشدبرای کسی که مداومت برآن بکند.

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):هرکه ادبش برخردش افزون باشدهمچون شبانی است درمیان گوسفندان بسیار.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):برگزیدن راستی ودوری از دروغ ,زیباترین خوی وبرترین ادب است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):سه چیزاست که بالاترازآنها وجودندارد:تربیت نیکو, دوری ازشبهه و خویشتنداری ازحرام.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):دوزخ آتشی است که صدای زبانه هایش وحشت زا وشراره اش تا دل آسمان بالا رود.زبانه اش برافراشته و روشن , شعله هایش فروزنده , خروشش خشمناک , خموشی اش بسیار دور ازانتظار, آتشگیره اش شعله ور وبیم آن ترساننده است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):شیرینی آخرت درد وبدبختی دنیارا ازبین میبرد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):اگرکسی ازشما چشمانش ناراحت بود.آیت الکرسی بخواندودر دل نیت شفا کندبه خواست خداوندبهبودخواهدیافت.(بهتراست دست راموقع خواندن روی چشمها گذاشت)

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):شیعه ماکسی است که اگراز گرسنگی هم بمیردازمخالفان ماچیزی نخواهد خواست.

امام صادق(علیه السلام):کسی که به زبان میگویدشیعه است وبااعمال وآثارما مخالفت میکندازپیروان ما نیست.شیعه ماکسی است که مارا بازبان وقلب همراه باشدوآثارما راپیروی کندواعمال مارا انجام دهد. آنان شیعه ماهستند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):شیطان چون بانگ دعوت به نماز رابشنود بگریزد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):ازکسانی مباش که اندرز به حالشان سودی نداردمگرآنکه کاملا سرزنش شوند.شخص عاقل به ادب پندمیگیردوستوران جزءبا زدن به راه در نمی آیند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هنگامی که واردشهری بشوید, پیازش رابخوریدکه وبای شهررا ازشما دور میکند.

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):طراوت وخرمی چهره در راستگویی است. برکت عمردرکارنیک است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):هوشیاری و زیرکی خودرا درترک گناه قرار ده.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):اهل بهشت به جایگاه شیعیان ما به گونه ای که انسان به ستارگان نگاه میکند, نظرمیکنند.

امام صادق(علیه السلام):به خداسوگندکه نیکان رستگارند.آیا میدانیدآنهاچه کسانی هستند؟ کسانیکه آزارشان به مورچه ای نمی رسد.

امام کاظم(علیه السلام):دغل کاری وآزار ازاخلاق مؤمنان نیست.

امام صادق(علیه السلام):به , غم واندوه را ازمحزون میبرد, همان گونه که دست عرق پیشانی راازبین میبرد.

 

 • حسن اکبری

امام سجاد(علیه السلام):مبغوض ترین مردم نزدخداوندکسی است که خودراپیرو روش امامی بداندولی از رفتاروکردار اوپیروی نکند.

امام صادق(علیه السلام):شیعیان ماازباقی مانده گل ماآفریده شده اند, ولایت ما درسرشت آنان عجین گشته است آنان باخوشی ماخوشحال وباناراحتی ما ناراحتند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):خداوندکه حمدوستایش برای اوست دوستی علی وفاطمه وذریه آن دو رابرهمه انسانهاعرضه داشت اول کسانیکه آن راپذیرفتندبه عنوان رسولان انتخاب شدندوپس ازآنان کسانیکه آن را پذیرفتندبه عنوان شیعه برگزیده شدندوخداونددربهشت همه آنان راجمع خواهدکرد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):نقل حدیث موجب نسبت پیداکردن با پیغمبر است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):شفای قلب به قرائت قرآن است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):روشنی دل ازخوردن حلال است.برکت مال به زکات دادن است.

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):زوداست که یهودازغرب برای ایجادکشورو دولت یهودبه فلسطین بیاید. پرسیدند:عربهاکجاهستند؟ فرمود:درآن زمان عربهاازهم جداومتفرقندواتحادوانسجام ندارند. امابه زودی نیرویی اهل کارزار ازعراق حرکت میکنندکه برپرچم آنان کلمه "قوة" نوشته شده است[درآرم پرچم سپاه پاسداران آیه واعدو لهم ما استطعتم من قوه  ثبت شده است] واسلام وعرب باهم متحدوشریک میشوند وهمه حرکت میکنندبرای آزادی فلسطین , معرکه ومیدان کار زاری برپاخواهدشدچه معرکه ای؟!! که درکنار دریا مردم درخون فرو رفته وشنا میکنند[منظورکناردریای مدیترانه است]ومجروحین از روی بدن کشته شدگان راه میروند. قسم به خدا که همه یهودیان راچون گوسفندسرمیبرندتا اینکه یک یهودی هم درفلسطین باقی نمی ماند.   ازکتاب آینده سازان محمددشتی مترجم نهج البلاغه

پیامبر(صلی الله علیه وآله):عباس بن ابی ربیعه گوید:پیمبرخدابه اسامه گفت به حدودبلقا وداروم فلسطین بتازدومردم آماده شدندوبنابودهمه مهاجران اولی با اسامه روان شوند.دراین اثنا که مردم درکار آماده شدن بودندبیماری پیمبرکه ازآن درگذشت وخدا وی رابه جوار رحمت وکرم خودبرد در اواخر صفر یا اوایل ربیع الاول آغازشد. تاریخ طبری ج۴ص۶۲[هدف پیامبرفتح وآزادی فلسطین بوده است ولی باتوطئه یهودیان مدینه و همکاری منافقین اطراف پیامبر پنج وشش نفری دردهان پیامبردرخانه اش!!  زهر ریختند ولشکراسامه بسوی هدف حرکت نکردپیامبر پس ازچندروز براثراین سم به شهادت رسیدند. این مطالب درتواریخ اهل سنت مثل طبقات ابن سعد, تاریخ طبری , تاریخ ابن اثیرو... قابل استنباط است]  

امام خمینی(ره):راه قدس ازکربلا میگذرد.[مابه کربلا رسیدیم ودرآنجا نماز هم خواندیم. آیابه قدس  نخواهیم رسید؟!!!]

آیت الله خامنه ای(مدظله):اسراییل بیست وپنج سال آینده رانخواهد دید.[یعنی حداکثر۲۵سال. شاید در همین زمان خیلی نزدیک. به امیدخدا]

 باشهادت سردار رشیدمان حاج قاسم سلیمانی , که قلبهای  تمام مردم ایران باتمام گرایشها وحزبها را به درد آورده است ودیده هایمان اشکبار, ان شاالله سپاه اسامه راکه هزارچهارصدسال پیش پیامبر دستور حرکت داده است را به بیت المقدس خواهیم رساندوخون پاک حاج قاسمها شروعی برای پایان این حرکت است.

کلید ظهور مولایمان امام عصر مهدی فاطمه نیز در فتح بیت المقدس است.  به زودی شاهد نابودی اسراییل وفروپاشی آمریکا خواهیم بود.   ان شاالله

 

 • حسن اکبری

 امام صادق(علیه السلام):درجبهه های نبردبادشمن همواره آماده ودر راه خداجهادنماییدکه شرف وافتخار را بعدازخودبرای فرزندانتان به یادگار خواهیدگذاشت.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):سر افرازترین قتل وکشتار، شهادت شهیدان است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرعمل نیکی، عملی نیکوترازخود داردمگرشهادت درراه خداکه نیکوترعملی ازآن وجودندارد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):مجاهدان در راه خدارهبران اهل بهشتند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):بهترین مردم کسی است که خودرا وقف درراه خداکندبادشمنان خداجهادنمایدو خواهان مرگ وشهادت درصحنه های نبرداست.   مستدرک ج۱۱

شهادت سردار سرافراز اسلام ، سردار عزیزمان حاج قاسم سلیمانی وابومهدی مهندس وهمراهان ایشان را به امام زمان(عج) و ملت شریف ایران تبریک وتسلیت عرض مینمایم. إن شاالله به زودی انتقام خون عزیزانمان را از تروریستهای  آمریکایی واسراییل خواهیم گرفت.     به امیدظهورامام عصر(عج)

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):آفت گزارش دادن, دروغ نقل کردن است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):آفت علم, عمل نکردن به آن است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):آفت عمل, نداشتن خلوص است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):آفت بخشندگی, نداری است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):آفت مردم, عالم فاسداست.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):آفت عدالت, ستمگرقدرتمنداست.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):آفت آبادانی, ستمگری فرمانرواست.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):آفت قدرت, خودداری ازنیکوکاری است.

امام صادق(علیه السلام):هرچیزی پاک است تاآنکه ازنجس بودن آن آگاه شوی وهنگامیکه آگاه شدی , آنگاه نجس خواهدبودوتازمانیکه نمیدانی وظیفه ای نداری.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکه زیادتسبیح وتمجیدحق کندوکم خوردوکم نوشدوکم خوابد, فرشتگان مشتاق اومیشوند.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):سرآمدآفتها, شیفتگی به لذتهاست.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):آفت خرد, خودپسندی است. آفت سخن, دروغ گفتن است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):آفت کارها, ناتوانی کارگزاران است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):آفت وفاداری, پیمان شکنی است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):آفت ریاست, فخرفروشی است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):گرسنگی وبیماری جمع نمیشوندوسلامتی وشکم بارگی باهم گرد نمی آیند. هرکه خوراکش زیادباشد,سلامتی اش کم میشودوخرج زندگی رابر دوش خودسنگین میکند.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):بهترین افرادامت من آنهایی هستندکه به دنیا بی اعتناتروبه آخرت مشتاق تر باشند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):به هیچ امتی, یقینی برتر ازیقین امت من داده نشده است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):هرگاه به نهایت آرزوهای خودرسیدیدبه یادشبیخون اجل باشید.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):راست ترین چیز اجل است ودروغترین چیز آرزوست.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):آرزو مایه چیرگی شیطانها بردل غافلان است.  میزان الحکمه ج۱

پیامبر(صلی الله علیه وآله):خوشابه حال آنکه اندرون ازطعام خالی داردوگرسنگی بکشدوشکیبایی ورزد. اینان کسانی هستندکه روزقیامت سیرمیشوند.

امام کاظم(علیه السلام):اگرمردم درخوردن اعتدال می ورزیدند, بدنهایشان سالم می ماند.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):درباره آیه"روزی که هرگروه ازمردم رابه پیشوایانشان بخوانیم. " فرمود:هرگروه رابه نام امام دوران خودوکتاب خداوسنت پیامبرشان فرا می خوانند.

امام صادق(علیه السلام):مااهلبیتی هستیم که خداوندعمل بنده ای راکه درباره ما شک وتردیدکند, نمی پذیرد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):خداوندبرای ماشیعیان وپیروانی برگزیده است که مارایاری میکنند با خوشحالی ما خوشحال میشوندودراندوه وغم ما, محزون می گردند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):ترسناکترین چیزهایی که بعداز خودبرامتم میترسم اینهاست:درآمدناروا, شهوتهای نهفته وربا.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):دربهشت یکصدوبیست صف است که هشتادصف آن امت من است.

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):ماخاصان ویاران وگنجوران نبوت ودرهای رسالتیم وبه درون خانه ها جزء از درهای آن نتوان واردشدوآنکه جزء از درها به خانه ها در می آیددزد نامیده میشود.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکه او(امام) رانشناسدوبا وی دشمنی کند, مشرک است واگرامام  را نشناسد اما بااودشمنی نورزدوبادشمن وی نیزدست دوستی ندهد, جاهل است نه مشرک.   میزان الحکمه

امام صادق(صلی الله علیه وآله):کسی که مارانشناسدومنکرماهم نباشد,گمراه است تاآنکه به سوی هدایتی که خدابراو واجب کرده یعنی لزوم اطاعت ازمابرگرددواگردرحال گمراهی اش بمیردخدابا او هرطور که خود  بخواهدعمل میکند.   میزان الحکمه

امام صادق(علیه السلام):هرکه مارا بشناسدمؤمن است وهرکه مارا انکارکند کافراست.   میزان الحکمه ج۱ص۲۴۷

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):خطاب به یکی ازشیعیان درحالی که تکه ای از یک نیم انار رابه وی دادند, فرمود:آن رابا پیه اش بخور, چراکه زردشدن دندانهاوبدبویی دهان رامیبردوانسان راپاک می سازد.    طب الکبیر

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):دنیارادشنام ندهیدکه نیکومرکبی است برای مؤمن .سواربرآن به خیردست می یابدوباآن ازشر رهایی می جوید.هماناهرگاه بنده ای بگوید:خدایا دنیارالعنت کن.دنیا می گوید:خداوند ازمیان ماکسی رالعنت کندکه دربرابرپروردگارش سرکش تر است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):آشکارترین منافق کسی است که به طاعت خدا فراخواند, خودش بدان عمل نکندوازمعصیت بازداردوخودش ازآن باز نایستد.

امام صادق(علیه السلام):مؤمن مدارامیکندوجدال نمی کند.

امام صادق(علیه السلام):چهارچیزاز نشانه های نفاق است:سخت دلی, خشکیدگی چشم, مداومت برگناه و حرص به دنیا.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):به کودکان خوداناربدهیدتا زودتر به سخن آید.    طب الکبیر

 • حسن اکبری

امام باقر(علیه السلام):مذاهب گوناگون شماراازراه به درنبرد.به خداسوگندشیعه مانیست مگرکسی که ازخداوندعزوجل اطاعت کند.

امام صادق(علیه السلام):کسی که بازبان مدعی پیروی ازماست ودرعمل ونحوه ی زندگی بامامخالفت میکند, شیعه مانیست . شیعه ی ماکسی است که بازبان ودل باماهمراه است ودنبال ماحرکت میکندودرعمل ازماپیروی می نماید.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):شیعه ی ماکسی است که ازماپیروی کندوپاجای پای مابگذاردوبه کردارما اقتدا کند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):صلوات برمن واهلبیت من , نفاق ودشمنی را ازبین میبرد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):برترین عبادتها:صبر, خاموشی وانتظارفرج میباشد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):اگرخون در درونتان به جوش آمدحجامت کنیدچراکه خون گاهی ممکن است دردرون شخص غلبه کندو وی رابکشد.

 • حسن اکبری

امام کاظم(علیه السلام):کسی که به مادسترسی نداردونمیتواندبه دیدن مانایل آیدبه دیدارفقرای شیعه بپردازدوکسی که استطاعت زیارت قبرمارانداردبه زیارت قبرصالحان ازشیعه مابرود.

امام صادق(علیه السلام):آگاه باش که هرچیزرا ستونی است وستون اسلام شیعیان هستند.آگاه باش برای هرچیزی سری است وسراسلام شیعه است برای هرچیزی شرافتی است وشرافت اسلام شیعه است وهرچیز راآقایی است وآقای مجالس وانجمنها مجالس شیعه است.آگاه باش که هرچیزرا امام ورهبری است وامام زمین آن سرزمینی است که شیعه درآن سکوت دارد.به خداقسم اگرشمادرزمین نباشیدگیاهی درزمین نروید به خداسوگنداگرشمادر روی زمین نباشیدخدانعمتی به مخالفین شماندهدوبه خوشی ها دست نیابندنه در دنیا ونه درآخرت بهره ای ندارند.       اصول کافی ج۸ص۲۱۳

امام صادق(علیه السلام):ای شیعیان! شمابه مامنسوب هستید, پس مایه زینت ماباشیدنه مایه آبروریزی ما.

امام صادق(علیه السلام):آگاه باشیدکه به راستی هرچیزی راگوهری است وگوهرفرزندان آدم محمداست وپس ازآن حضرت ماوبعدازماشیعیان ماهستند.خوشابرشیعیان ماکه نزدیکندبه عرش خدای عزوجل وچه نیکوست رفتارخدای عزوجل نسبت به آنان در روز قیامت به خدا.سوگنداگربرمردم گران نمی آمدوشیعیان راخودببنی فرا نمی گرفت فرشتگان رودر روبه آنهاسلام میکردند.

امام عسکری(علیه السلام):پس ازحجامت اناربخور, اناری شیرین , چراکه خون رافرو می نشاندوخون را در درون تصویه میکند.

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):هرکس خودش را اصلاح نکند, نمی توانددیگران رااصلاح نماید.

امام صادق(علیه السلام):عمل پیوسته واندک که بایقین همراه باشدنزدخداوندبرتر ازعمل بسیاراست که با یقین توأم نباشد.

امام صادق(علیه السلام):مردم مأمورندتاما رابشناسندوبسوی مابازگردندوتسلیم ماباشند.درغیراین صورت اگربسوی مابازنگردندوازما پیروی نکنندهرچندکه روزه بدارندونمازبخوانندوبه یگانگی خداونداقرار نمایند درشمارمشرکین خواهندبود.   اصول کافی ج۲ص۳۹۸

پیامبر(صلی الله علیه وآله):ساختمان بهشت خشتی ازنقره وخشتی ازطلاست وگل آن مشک اذفر است وسنگ ریزه آن لؤلؤ ویاقوت است وخاک آن زعفران است وهرکه واردآن شودپیوسته متنعم است وازبدبختی برکنار, جاودان زنده است ونمیرد.لباسشان کهنه نمیشودو جوانیشان پایان نپذیرد.   نهج الفصاحه

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):خوردن انجیرگرفتگی وانسدادعروق را رفع میکند.در روزآن رافراوان بخوریدوآن را درشب هم بخوریدامافراوان نه.    طب الکبیر

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرچیزی اساسی داردواساس دین دانش است ویک دانشمندبرای شیطان ازهزار عابد بدتر است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):آفت دین سه چیزاست: دانای بدکار, پیشوای ستمکار ومجتهد نادان.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):بهترین برادرتوکسی است که در راه اطاعت خدا یاری ات رساندوازنافرمانیهای او بازت داردوبه خشنودی اوفرمانت دهد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بهترین مردم نزدخدای متعال کسانی هستندکه دراطاعت ازخدا استوارترند چه به سودشان باشدچه به ضررشان وحق گو باشندهرچندتلخ باشد,زیراکه آسمانهاوزمین براساس حق استوار است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بدترین مردم کسی است که نعمت راشکرنمیکندوحرمت رانگه نمی دارد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):نصف قبرهایی که برای امت من کنده میشودازچشم بد وپری خوری است.

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):هرکه بسم الله الرحمن الرحیم رابااعتقادودوستی محمدوآل پاکش وباتسلیم دربرابردستوراتش وباایمان به ظاهروباطنش بخواند, خداوندعزوجل درمقابل هرحرف آن چیزی برترازدنیاوآنچه درآن است ازثروت وخوبیها رابه او می بخشد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):دین خودرابادنیایت حفظ کن تاهردوراببری ودینت راوسیله حفظ دنیایت قرارمده که هردورا می بازی.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):ای مردم! بدانیدکه کمال دین درآموختن علم وعمل کردن به آن است.آگاه باشیدکه دانش آموزی برشماواجب تر است ازکسب مال.

امام هادی(علیه السلام):مؤمن خوبی میکندو می گریدولی منافق بدی میکندو می خندد.[!!!]

امام مهدی(عج):کسب معارف دینی جزءازطریق ماخاندان پیامبرمساوی انکار ماست.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):گامهایی که عیادت کننده بیماربر میداردکه ازخانه خودنزدبیماربرودماننداین است که گامهایی دربهشت برداشته است.   طب الکبیر

 • حسن اکبری

امام عسکری(علیه السلام):عمرهای شماروبه کاهش است دوران شمامحدوداست مرگ ناگهان فرا میرسدهر که نیکی بکاردخوشی درو میکندوهرکس زشتی بکارد, پشیمانی درومیکند.هرکس آنچه راکشت کنددرو خواهدکردنه کندرو ازبهره ونصیب خودعقب می ماندونه حریص بیش ازآنچه مقدراوست بدست آورد.به هرکس خیری برسدازخداست وهرکس ازشری حفظ شودخدا اوراحفظ کرده است.

امام عسکری(علیه السلام):برتوبادبه میانه روی واعتدال وپرهیزاز ولخرجی واسراف.

امام عسکری(علیه السلام):ازگناهان نابخشودنی این است که گفته شودای کاش مرابه غیرازاین گناه مؤاخذه نکنند.

امام عسکری(علیه السلام):برای ادب تو همین بس که آنچه را ازدیگران نمی پسندی , ازآن دوری کنی.

امام عسکری(علیه السلام):مردم کسی رادوست دارندکه به او امیددارند.

امام عسکری(علیه السلام):دروصف عالمان بدکردارفرمودند:زیان آنهابرای شیعیان ناتوان ما(آسیب پذیر) بیشتراز زیان سپاه یزیدبرای حسین بن علی ویاران اوست.زیرا آنهاجان ومال ایشان راگرفتندواین علمای بدکردار, دردل شیعیان ناتوان ما شک وشبهه می اندازندوگمراهشان میکنند.

ولادت امام حسن عسکری علیه السلام راتبریک عرض مینمایم.

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):مردم هنگامیکه درستکارشوندازعیب جویی یکدیگردست میکشند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):غیبت کردن درنابودی دین مسلمان مؤثرترازخوره در درون اوست.

امام صادق(علیه السلام):لباس بپوش وخودرا بیارا, زیراکه خداوندزیباست وزیبایی رادوست میدارد ولی بایدازحلال باشد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):گواراترین زندگی راکسی داردکه ازآنچه خداوندنصیب اوکرده است خرسندباشد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بهترین مردم کسی است که درراه خداخویشتن داری میکندوبادشمنان اوبه نبرد بر می خیزدومرگ یاکشته شدن درمیدان نبردراآرزو میکند.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):خداوندسبحان غذای فقرا رادراموال ثروتمندان قرارداده است پس هیچ فقیری دردنیاگرسنگی نمی کشدمگراینکه ثروتمندی حق اورانداده باشدوخداونداز اغنیادراین باره خواهد پرسید.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):شستن جامه, اندوه وغم رامیبردومایه طهارت برای نمازاست.

 • حسن اکبری

امام باقر(علیه السلام):حریص به دنیاهمانندکرم ابریشم است که هرچه بیشتردورخود می تند خارج شدن ازپیله براوسخت تر میشودتاآنکه ازغصه میمیرد.

امام باقر(علیه السلام):اگرجوان شیعه ای رانزدمن بیاورندکه علم[دین] نمی آموزداورا تنبیه میکنم.

امام صادق(علیه السلام):مؤمن درسرستش دروغ وخیانت نیست ودوصفت است که درمنافق جمع نگردد: سیرت نیکو ودین شناسی.

امام صادق(علیه السلام):هرگاه فردی ازشماخواست دعایش مستجاب شود, درآمدش راحلال گرداندواز زیر بارحقوق مردم بیرون برود. دعای بنده ای که درشکمش حرام باشدیاحق یکی ازخلق خدا به گردنش باشد, به درگاه خداوندبالا نمی رود.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):تاهنگامیکه بدنت دردراتحمل میکندازدارو بپرهیزوآنگاه که دردراتحمل نکرد دارو مصرف کن.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکاری راچاره ای است وچاره ی تندرستی دردنیادرچهارچیزاست: کم سخن گفتن, کم خفتن, کم راه رفتن وکم خوردن.   طب الکبیر

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):مردم بیش ازآنکه باعمرخودزندگی کنندبااحسان ونیکوکاری خودزندگی میکنند وبیش ازآنکه به سبب فرارسیدن اجل خودبمیرند, براثرگناهان خویش میمیرند.

امام باقر(علیه السلام):درباره فردی کاری رابرمیدارداماخودش آن راانجام نمیدهدبلکه به دیگری واگذارمیکند ودراین میان سودمیبرد.فرمود:نه مگرآنکه خودش نیزمقداری ازآن کار راانجام دهد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):کسی که مزد کارگری راکم دهد, خداوندعملش راباطل میگرداندوبوی بهشت راکه ازمسافت پانصدساله به مشام می رسدبر وی حرام میکند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):خداوندعزوجل هرگناهی را می آمرزدمگرگناه کسی راکه دینی نوآوردیامزد کارگری رانپردازدیایک فردآزادرابفروشد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):لعنت خدابر کسی که مزد , مزدبری راکامل نپردازد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):خوب دارویی است اجل.

امام باقر(علیه السلام):چون شخصی به خانه ی کسی برودهرجاکه صاحبخانه امرمیکندبنشیندکه صاحبخانه امورمخفی خانه ی خودرابهترمیداند.

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بارغبت به دنیا, کاربرای آخرت بی فایده است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):کوشش وهمت خودرابرای آخرتت صرف کن تاسامان یابی.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):یادآخرت دارو ودرمان است. یاد دنیابدترین دردوبیماری.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):هرکس که زیادبه یادآخرت باشدکمترگناه میکند.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):به آخرت چنگ زن دنیاخودباخواری پیش توخواهدآمد.

امام صادق(علیه السلام):درهیچ حرامی شفا نیست.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):تاهنگامی که بدنت دردراتحمل میکندازداروبپرهیزوآنگاه که دردراتحمل نکرد دارومصرف کن.   طب الکبیر

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):پس ازقطع رابطه بابرادرت , ازاوبدگویی مکن که این راه بازگشت اورا به سوی تو می بنددچون ممکن است تجربه ها اورابه تو بازگرداند.

امام هادی(علیه السلام):ازکسی که ناراحتش کرده ای صفامجوی وازکسی که تیربدگمانی ات رابه او نشانه رفته ای خیرخواهی وصداقت مخواه , زیرادل دیگری باتوهمچون دل توست بااو.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):برادری که برای خدابدست آیدنزدیکترین خویش است وازپدرومادر به انسان نزدیکتر است.

امام صادق(علیه السلام):مؤمن برادرمؤمن است همچون یک پیکرکه هرگاه عضوی ازآن به دردآید, دیگر اندامهاآن دردراحس میکنند.ارواح آنهاازیک روح است.

امام صادق(علیه السلام):هرچیزی باچیزی آرام میگیردومؤمن بابرادرمؤمن خودآرامش می یابد, چنانکه پرنده باهم جنس خودآرام میگیرد.

امام رضا(علیه السلام):هرکس می خواهدگوشهایش دردنگیرد, به هنگام خواب درآنهاپنبه بگذارد.    طب الکبیر

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بدترین برادران آن است که مایه رنج وزحمت آدمی باشد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بدترین همنشین تو کسی است که معصیت خدارادرنظرت زیباجلوه دهد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):مسلمان بایدازبرادری کردن باسه گروه دوری ورزد:لوده فاسد, احمق و دروغگو.

امام عسکری(علیه السلام):بهترین برادرتوکسی است که گناه وخطای تورابه خودفراموش کند.

امام صادق(علیه السلام):ملعون است ملعون کسی است که برادرش دست صلح وآشتی بسوی اودراز کندو اوآشتی نکند.

امام رضا(علیه السلام):پرخوری ازتخم مرغ آب پز تنفس تنگی ونفس بریدگی می آورد.

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):خودرازیادازمردم پنهان نکن که پنهان شدن والیان ازرعیت شاخه ونمونه ای است ازتنگ نظری وکم اطلاعی درکارها.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):به هرخدمتکاری , کاری ده وازکارش بپرس.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):خداوندبرپیشوایان دادگرواجب فرموده خودرابامردم ناتوان برابرنهند تا مستمندی , تنگدست رابه هیجان نیاوردوبه طغیان واندارد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بهره تواز زمامداری نبایدجزءازمیان بردن باطل وزنده داشتن حق باشد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):جوانمرداگربه دولت برسدمناقبش آشکارگرددوفرومایه اگربه دولت رسد, بدیهاوعیوبش آشکارگردد.   غررالحکم

امام صادق(علیه السلام):افزایش قیمت سبب بدرفتاری است؛ امانتداری را ازمیان میبردوانسان مسلمان رابه ستوه می آورد.

امام رضا(علیه السلام):هرکس می خواهددرهمه زمستان از زکام ایمن بماند, هرروز سه لقمه عسل باموم آن بخورد.ونرگس ببوید,چراکه از زکام, ایمنی دهد. سیاه دانه نیزچنین است.امااگر زکام درتابستان پیش آید, درهرروز, یک خیاربخوردوازنشستن درآفتاب, خودداری ورزد.  طب الکبیر

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):من برای امت خودازمؤمن ومشرک نمی ترسم, زیرامؤمن راایمانش مانع میشود ومشرک رانیزهمان کفرش سرکوب میکنداماترس من برای شماازمنافق زبان بازی است که حرفهایی میزندکه شمابدان اعتقادداریدوکارهایی میکندکه شمابه آنهااعتقادندارید.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هیچ مردمسلمانی نیست که نگاهش به زنی بیفتدوچشم خودرا پایین اندازدمگر اینکه خدای متعال به اوتوفیق عبادتی دهدکه شیرینی آن رادردل خویش بیابد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):دنیایتان را درست کنیدوبرای آخرتتان کارکنیدآن سان که گویی همین فردا میمیرید.

امام صادق(علیه السلام):روشنایی دل راجستم وآن رادراندیشیدن وگریستن یافتم وگذرازصراط راجستم وآن رادرصدقه دادن یافتم ونورانیت چهره راجستم وآن رادرنمازشب یافتم.

امام صادق(علیه السلام):آساینده ترین آسایش, امیدبرکندن ازمردم است.

امام صادق(علیه السلام):اگرقائم ماقیام کند, قطعامردم اورا انکارمیکنند, چراکه بطورحتم اوبه صورت جوانی بااندام مناسب به سوی آنان باز می گرددوکسی براوثابت نمی ماند, مگرآن کسی که خداونددرعالم ذراول ازاوپیمان گرفته است.

ولادت باسعادت پیامبرمهربانیهاوامام صادق راتبریک وشادباش عرض مینمایم

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):برادران خودرابادوخصلت بیازماییداگرآن دوخصلت راداشتندباآنهادوستی کنیدوگرنه ازایشان دوری کن دوری کن دوری کن:پای بندی به خواندن نمازدروقت خودونیکی کردن به برادران درسختی وآسایش.

امیرالؤمنین علی(علیه السلام):نبایدولایت مسلمین به کسی سپرده شودکه در ادای حقوق مالی بعضی را بر بعضی دیگرترجیح بدهدونبایدزمامداری مسلمین رادراختیارکسی گذاشت که درحکم , رشوه بگیردوحقوق مردم راضایع کندوآن راچنانکه بایدادانکندهمچنین نبایدوالی مسلمین سنت رامتوقف بسازدوامت اسلامی را ازدین به راه هلاکت بیندازد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):حال رعیت نیکونگرددجزءآنگاه که والیان نیکورفتارباشندو والیان نیکو رفتارنگردندجزءآنگاه که رعیت درستکارباشند.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بپرهیزکه بانیکی خودبررعیت منت گذاری یاآنچه راکرده ای بزرگ شماری به راستی که منت نهادن اجرنیکی راباطل سازد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):تحمل مشقات , زینت سیاست ومدیریت است.

امام کاظم(علیه السلام):بسیارتخم مرغ خوردن فرزندرا زیادمیکند.

امام رضا(علیه السلام):اگرمیخواهی که دربدنت جوش وجزءآن رخ ننماید, هنگام درآمدن به حمام , چرب کردن بدن خودرابه روغن بنفشه, آغازکن.    طب الکبیر

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):درپاسخ به اینکه فرشته ها برترندیافرزندان آدم؟ فرمودند:خدای عزوجل فرشتگان راازعقل بدون شهوت آفریدوچارپایان را ازشهوت بدون عقل خلق کردودرانسان هردورا به هم آمیخت. پس هرکه عقلش برشهوتش پیروزشودازفرشتگان بهتراست وهرکه شهوتش برعقلش پیروزگردد از چارپایان بدتراست.

امام صادق(علیه السلام):کمترین فردبهشت چنان است که اگرجن وانس مهمان اوشوندهمه راباخوردنی و آشامیدنی پذیرایی کندوازآنچه داردچیزی کم نشود.

امام عسکری(علیه السلام):نمازظهروعصررادنبال هم دراول وقت انجام بده که درنتیجه آن فقروتنگدستی ازبین می رودوبه مقصودخودخواهی رسید.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):پیروشهوات کسی است که ساختمان محکم بسازدومرکبی راسوارشودکه چشمهای مردم راخیره کندولباس انگشت نما بپوشد.

امام صادق(علیه السلام):حناکردن بدبویی مرض بدن راازبین میبردوطراوت وتازگی چهره را می افزاید, بوی بددهان راخوش می سازدوفرزندرانیکومیکند.    طب الکبیر

 • حسن اکبری