احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

مشخصات بلاگ

پیامبر(ص):کسیکه بمیرددرحالیکه محبت آل محمددردل اوست شهیدمرده است.آگاه باش کسی که بادوستی آل محمدبمیردتوبه کارمرده است ومؤمنی است که کمال ایمان را دارابوده است.

پیامبر(ص):هرکس دانشی یا حدیثی ازمن بنویسد تا آن دانش وحدیث باقی است برایش اجر نوشته میشود.

پیامبر(ص): برمن بسیاردرود بفرستید چراکه درود فرستادن برمن برای درودفرستنده نوری درقبرونوری بالای صراط ونوری دربهشت است.

پیامبرصلی الله علیه وآله: صلوات برمن فقررا ازبین میبرد.

رسول اکرم(ص): صلوات برمن نوری در بهشت خواهد شد.

رسول اکرم (ص): هرگاه کسی از امت من برمن صلوات فرستد وبه دنبال آن براهلبیت من صلوات فرستدبرای اودرهای آسمان بازخواهدشد وبراوفرشتگان هفتادبارصلوات میفرستندگرچه گنهکاربسیارخطاکارباشدسپس ازاو گناهان میریزدچنانکه برگ ازدرخت میریزد.

امام صادق(ع): هرکس بین نمازهای ظهروعصربرپیغمبروآلش درود فرستد آن درود برابر70  رکعت نماز خواهدبود.

پیامبر(ص): صلوات فرستادن شما برمن اجابت دعای شماوپاکیزگی اعمالتان است.

پیامبر(ص): کسی که برمن صلوات بفرستدولی برآل من صلوات نفرستد بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد.

پیامبر(ص): بخیل ترین مردم کسی است که نام من نزد او برده شود وبرمن درود نفرستد.

                         **** اللهم صلی علی محمد و آل محمدو عجل فرجهم ****

امام زمان(عج):ماراازشیعیان دورنمی سازدمگراعمال ناپسندی که ازآنهابه مامیرسد.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):برترین زهددردنیا, یادمرگ است وبهترین عبادت, اندیشه وتفکراست. کسی که یادمرگ برسنگینی نیکی هایش بیفزایدقبرش راباغی ازباغات بهشت یابد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):بهترین چیزی که به مردمؤمن داده شده خوی نیکوست وبدترین چیزی که به انسان داده شده دل بد درچهره زیباست.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):رفت وآمدبا دنیاپرستان به دین لطمه میزندویقین را سست میگرداند.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):هیچ جمالی زیباتر ازخرد نیست.

امام رضا(علیه السلام):روایت میکنم که خداوندتبارک وتعالی زیبایی وآراستگی را دوست داردوفقر فقرنمایی را دشمن میدارد.خداوندعزوجل ازمردان کثیف وبدبو نفرت دارد.

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):دعای توراه قبول شدن نمی یابدزیرا که اجابت آنهارابا گناهان گرفته ای.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):موعدمقرر مرگ, خودبهترین دژوپناهگاه است زیرا هیچ یک ازمردم نیست مگراینکه ازجانب خداوندنگهبانانی است که اورا همراهی میکنندتادرچاه نیفتدیا دیواری برسرش نریزد یا درنده ای آسیبش نرساندوچون موعدمرگ اوفرا رسددربرابرمرگ رهایش سازند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):مرگ اولین منزل آخرت وآخرین منزل دنیاست خوشابه حال کسی که دراولین منزل موردتکریم واحترام قرارگیردوخوشابه حال کسی که درآخرین منزل ازمشایعت برخوردارباشد.

امام صادق(علیه السلام):کسی که دل اوبرای مابه دردآیدروزی که هنگام مردنش باشدمارا میبیندچنان شادمان میشودکه این شادمانی دردلش می ماند تادرحوض کوثربرما واردشودوحوض برای دوستان ماشادشود آنگاه برآن واردشوندآنقدر ازخوردنی ها به اوبچشانندتاجایی که  راضی نمیشودازآنجا به جای دیگربرود.

امام صادق(علیه السلام):درقبر جزء ازمؤمن محض ویا کافرمحض سؤال نمیشود.

 • حسن اکبری

امام رضا(علیه السلام):هرکس درمجلسی بنشیندکه درآن یادما زنده میشودقلبش در روزی که قلبها  میمرند نمی میرد.

امام رضا(علیه السلام):ازمانیست آنکه دنیای خودرا برای دینش ودین خودرا برای دنیایش ترک گوید.

امام رضا(علیه السلام):بهترین مال آن است که آبرو با آن محفوظ بماند.

امام رضا(علیه السلام):خداوندبگو مگو وضایع کردن مال وخواهش بسیار را دشمن دارد.

امام رضا(علیه السلام):هرکس میخواهدمعده اش آزارش ندهددربین غذا آب نخورد.

      شهادت امام رضاعلیه السلام راتسلیت عرض مینمایم

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):به محبت وعشق به مااهلبیت روی بیاورید, زیرا کسی که خدارابا چنین خصلتی ملاقات کندداخل بهشت گرددوازشفاعت مابرخوردارشود.قسم به خدایی که جانم دردست اوست جزء بامعرفت به حق ماهیچ کس ازعمل خودبهره ای نخواهدبرد.    امالی شیخ مفید

پیامبر(صلی الله علیه وآله):خوشابه حال کسی که مرادیده وبه من ایمان آورده وخوشا , خوشا, خوشا, خوشا, خوشا, خوشا وخوشا(هفت مرتبه تأکیدکردن)  به حال کسی که مرا ندیده وبه من ایمان آورده است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):بهترین چیزی که به مردمؤمن داده شده خوی نیکوست وبدترین چیزی که به انسان داده شده دل بد درچهره زیباست.

امام حسن(علیه السلام):سالمترین دلها, دلی است که ازشبهات پاک باشد.

امام حسن(علیه السلام):احسان آن است که تأخیری درپیش ومنتی درپس نداشته باشد.

امام حسن(علیه السلام):مؤمنی که ازقسمت خودناخشنودباشدو وضعیت خودراناچیزشمارد درحالیکه حاکم براوخداست چگونه میتواندمؤمن باشد؟

 شهادت پیامبرصلی الله علیه وآله وامام حسن علیه السلام راتسلیت عرض مینمایم

 • حسن اکبری

امام سجاد(علیه السلام):گناهانی که پرده عصمت راپاره میکنندعبارتنداز:نوشیدن هرنوع ازمشروبات مست کننده, قماربازی, انجام کارهای مضحک, سخنان وشوخی های بیهوده که موجب خنده بی موردمیشوند, عیب جویی مردم وبازگو کردن آن وهمنشینی باانسانهای بی بندوباروشکاک.

امام سجاد(علیه السلام):گناهانی که نعمت راتغییرمیدهندعبارتنداز:ظلم وتعدی برمردم وترک عمل خیری که به آنهاعادت شده وترک امربه نیکیها وکفران نعمت وترک شکر.

امام سجاد(علیه السلام):گناهانی که دعارا باز میگردانند:نیت بد داشتن وپلیدی باطن ودورویی بابرادران دینی وترک تصدیق به اجابت دعاوتأخیرنمازهای واجب تاوقت آن بگذردوترک تقرب جستن به خدا به وسیله نیکی وخیرات وبد دهنی وگفتن سخنان زشت می باشد.

امام سجاد(علیه السلام):گناهانی که موجب میشوندبلا نازل شود:ترک فریادرسی مظلوم ویاری ندادن او ورها ساختن امربه معروف ونهی ازمنکر است.

امام سجاد(علیه السلام):گناهانی که امیدرا در دل انسان به ناامیدی تبدیل میکنند:مأیوس شدنداز رحمت خدا وناامیدی ازمحبت پروردگار و اعتمادکردن به غیراو و دروغ پنداشتن نویدخدای عزوجل می باشد.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):ولایت اهلبیت من امان از دوزخ است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکس دیگری را ازاصحاب مرا برعلی برتری نهد, کافراست.  امالی شیخ صدوق

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکس امامت علی راپس ازمن منکرشودچون کسی باشدکه در زندگیم پیغمبری مرا منکراست وهرکس پیغمبری مرامنکرباشدچون منکر ربوبیت پروردگارعزوجل خویش است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):خدای عزوجل میفرماید:اگرهمه مردم بر ولایت علی متفق بودند, من دوزخ را نمی آفریدم.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):چه بسیارندمهلت یافتگان غافل بانعمتی که به ایشان داده میشودبه دام غفلت می افتندوبا پرده ای که برگناه ایشان کشیده میشودگول میخورندوباسخن نیکی که درباره آنان گویند درمعرض آزمایش قرار میگیرندوخدا هیچ کس را به چیزی مانندمهلت دادن درمعرض آزمایش قرار نداده است.

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):خواب, آسایش تن است وسخن گفتن, آسایش روح است وخاموشی, آسایش خرد.

امام صادق(علیه السلام):هرکس واجبات حق را برپاداردوازمحرمات خدا برکنارباشدو ولایت خاندانم را خوش داشته وازدشمنان خدای عزوجل بیزاری جوید,ازهرکدام ازهشت دربهشت که خواهدواردشود.

امام کاظم(علیه السلام):عیال مرد, اسیران اویند.هرکس خدابه اونعمت داده براسیران خودتوسعه دهد واگرنکندبسا باشدآن نعمت ازدستش برود.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هیچ مردوزن مؤمنی ازاول روزگارتاروزقیامت نباشدحزءآنکه شفیع آن کسی باشد که دردعایش بگوید: اللهم اغفرللمؤمنین والمؤمنات, بنده ای باشدکه روزقیامت دستوردهندبه دوزخش برنداورابسوی دوزخ بکشندوهمه مردوزن مؤمن گویند:خدایا این است که برای مادعا میکردمارا درباره اوشفیع کن خداشفاعت آنهابپذیردواونجات یابد.

 • حسن اکبری

امام عسکری(علیه السلام):نشانه های مؤمن پنج چیزاست:پنجاه ویک رکعت نماز, زیارت اربعین, انگشتر به دست راست کردن, برخاک سجده کردن و بسم الله الرحمن الرحیم را درنماز بلندگفتن.      وسایل الشیعه

پیامبر(صلی الله علیه وآله):درکانون دلهای مؤمنان معرفتی ویژه نسبت به حسین وجود دارد.

امام صادق(علیه السلام):به سدیر فرمود:آیازیادبه زیارت حسین علیه السلام میروی؟ سدیرگفت: آقاجان راهم دوراست , نمیتوانم. حضرت فرمود:درمنزلت غسل کن , به بام خانه برو, به سوی قبرحسین علیه السلام اشاره کن وبه اوسلام بده, برایت زیارتش نوشته میشود.    وسایل الشیعه ج۱۴ص ۵۷۸

امام حسین(علیه السلام):من کشته ام برای اشک, مؤمن یادم نکندجزء آنکه گریه اش گیرد.

امام حسین(علیه السلام):جواب امام درباره شناخت خدا:شناخت مردم هرزمان نسبت به امامی که اطاعتش برآنان واجب است.

       اربعین امام حسین علیه السلام راتسلیت عرض مینمایم

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکس درآنچه ازعمرش مانده خوشرفتارباشدمؤاخذه ازگذشته نداردوهرکس درآنچه ازعمرش مانده بدکردارشد از اول تاآخرمؤاخذه دارد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکس دین مراداردوراه میرودوپیرو قانون من است بایدمعتقدبه برتری ائمه خاندان من باشدبرهمه امتم , زیرامثل آنهادراین امت مثل باب حطه است دربنی اسراییل.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):برای خداونددرزمین فرشتگان جهانگردی است که سلام امت رابه من میرسانند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):چون کسی کفن خودراآماده سازدهرآنگاه به اونگاه کنداجربرد.

امام صادق(علیه السلام):مبادا دردین ستیزه کنیدکه دل رااز یادخدامنصرف کندوباعث نفاق وکینه شود وبه دروغ کشاند.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):پیوسته بادوستی ما اهلبیت همراه باشیدکه هرکس خدارا ملاقات کنددرحالیکه مارا دوست داشته باشدبه شفاعت ماداخل بهشت گرددوسوگندبه آنکه جان من به دست قدرت اوست هیچ بنده ای ازکاروکوشش خودبهره مند نگرددجزء بامعرفت وشناخت ما.

امام صادق(علیه السلام):چون گناه بنده فراوان شودوعمل صالحی نداشته باشدکه جبران آن گناهان کند, خداونداورابه غم واندوه گرفتار نمایدتاگناهانش را پاک سازد.

امام صادق(علیه السلام):ماازمیان شیعیان خودبه کسی علاقه مندیم که عاقل, فهمیده, دانا , بردبار, مدارا کننده, بسیارراستگو وبا وفا باشد.

امام رضا(علیه السلام):ازجمله مطالبی که امیرالمؤمنین به کمیل بن زیادفرموده این است که: کمیل! برادر تو دین توست پس هرطور که میخواهی ازدین خوداحتیاط ومحافظت به عمل آور.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):وقتی دوکس باهم انجمن میکنندآنچه میانشان میگذردامانت خداست و روا نیست که یکی ازآنهاچیزی راکه برادرش دوست نداردبه زیان او فاش سازد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):مجلسها سه گونه است:سودمند, سالم وپژمرده. مجلس سودمندمجلسی است که درآن ذکرخداشود.محفل سالم محفل خاموش است ومحفل پژمرده آن است که درآن به باطل پرداخته شود.

امام صادق(علیه السلام):کسی که بدون بینش عمل کندهمچون کسی است که دربیراهه میرود.چنین کسی هرچه تندتر برود دورتر میشود.

امام کاظم(علیه السلام):ای هشام! خردمندان, زیادی دنیا راهم واگذاشتندچه رسدبه گناهان. درحالیکه رها کردن دنیافضیلت است ورها کردن گناه واجب.

امام کاظم(علیه السلام):بهترین چیزی که بنده بعدازشناخت خدا به وسیله آن به درگاه الهی تقرب پیدا میکند, نماز است.

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):ناشکیبایی درمصیبت , مصیبت رازیادمیکندوشکیبایی کردن آن راازبین میبرد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):با بیتابی زیاد, مصیبت بزرگ میشود.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرچیزی شرافتی داردوشریف ترین نحوه نشستن آن است که روبه قبله باشد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکه به خداو روز واپسین ایمان داردنبایددرمجلسی که درآن ازامامی بدگویی یاازمسلمانی غیبت میشود بنشیند.

امام صادق(علیه السلام):سزاوارنیست مؤمن درمجلسی بنشیندکه درآن معصیت خداوندمیشودواونمیتواند آن وضع راتغییردهد

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):تا کاری را نیازموده ای به آن اقدام نکن.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):از  بیتابی کردن بپرهیزکه آن امیدراقطع میکندوکار رابه ضعف میکشاند واندوه به بار می آورد.بدان که دوراه نجات بیشترنیست:یامشکلی چاره داردکه بایدچاره اندیشی کردویا چاره نداردکه درآن صورت بایدشکیبایی ورزید.

امام رضا(علیه السلام):ای عبدالعظیم! ازطرف من دوستانم راسلام رسان وبه آنان بگوکه شیطان رابرخود مسلط نکنندودستورشان ده که راستگو وامانت پرداز باشندودستورشان ده که خاموشی گزینندوازمجادلات بیهوده بپرهیزند.

امام باقر(علیه السلام):هرکس بازبان خود, مارا دربرابردشمنمان یاری رسانددرآن روزی که درپیشگاه حق می ایستدخداوندعزوجل زبان اورابه حجت خویش گویا می سازد.

امام صادق(علیه السلام):شیعه برسه قسم است:دوست بامحبت, اوازماست وکسیکه بستگی خویش رابا ماوسیله حیثیت اجتماعی خودکرده , هرکه چنین کندمانیزوسیله آبروی او میشویم وکسی که مارا وسیله شکم چرانی خودکرده است. هرکه مارا وسیله شکم چرانی کندگرفتار فقر میگردد.

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):خوشبخت ترین مردم کسی است که نفس اومتقاضی طاعت خداباشد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بازارکالای آخرت کساداست, پس درهمان کسادی زیادخریدکنید.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):کسی که  برای دنیا به دین عمل کندکیفرش نزدخدا دوزخ است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):بدان امت من آنانندکه درنعت زاده میشوندوباآن بار می آیند.همتشان صرف غذاها وجامه های رنگارنگ میگرددودرسخن گفتن مراعات دیگران رانمیکنند.   میزان الحکمه

پیامبر(صلی الله علیه وآله):همه آدمیان خطا میکنندوبهترین خطاکاران توبه کنندگانند.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):عبادت کردن همراه باخوردن مال حرام مانندانتقال آب با آبکش است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):نرمه سراستخوانهای پرندگان رانخورید, چراکه سل می آورد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):رسول خدا ازخریداموال اشخاصی که ناچار به فروش شده اند, منع فرموده است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):آن کس که گمان خودرا نیکونسازد, ازهرکسی وحشت میکند.

امام صادق(علیه السلام):شخصی ازامام پرسید:گاهی به من گفته میشود:دوستت دارم.ازکجا بدانم که دوستم دارد؟ حضرت فرمودند:قلب خودت رابیازمای. پس اگرتو اورا دوست داری بدانکه اونیز تورا دوست دارد.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):درآفتاب چهارخاصیت است:رنگ رادگرگون سازدوبوی بدایجادنمایدوجامه ها راپوساندوبیماری آورد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):ازدانشمندان بپرسیدبافرزانگان سخن بگوییدوبا تهیدستان بنشینید.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):نشان ژرف اندیشی هرفرداین است که گذران زندگی اش رابه سامان آورداینکه در جستجوی سامان زندگی ات باشی دنیادوستی شمرده نمیشود.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):ای گوشت فروشان! هرکدامتان درگوشت بدمدوآن راچاق نشان دهدازما نیست.

امام صادق(علیه السلام):چهارچیزاست که اندکش نیز افزون است:آتش که اندکی ازآن زیاداست وخواب که اندکی ازآن زیاداست وبیماری که اندکی ازآن بسیاراست ودشمنی که اندکی ازآن زیاداست.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):ای علی! درچهارچیزچانه نزن:درخریدقربانی, کفن, برده وکرایه برای مکه.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):تاجرراستگو و درستکار, درکنارپیامبران وصدیقان وشهیدان است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرگاه باغی ازباغهای بهشت دیدید درآن گردش کنید.عرض شد:ای پیامبرخدا! باغ بهشت چیست؟ فرمود:مجالس مؤمنان

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بدست آوردن حسنات , ازبهترین درآمدهاست.

امام صادق(علیه السلام):چهارچیزبه هدرمیرود:تخم درشوره زار, چراغ درمهتاب, خوردن درسیری و نیکی به نااهل.

 

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):کسی که خریدوفروش میکندبایدازپنج کاردوری ورزد وگرنه نبایدخریدوفروش کند:ربا, سوگند, پوشاندن عیب کالا, تعریف وتبلیغ درموقع فروش وبدگویی ازکالا درموقع خریدآن.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکس چهار امر را رعایت کنددرآمدش پاک وحلال است:درموقع خریدجنس عیب جویی نکند.درموقع فروش تعریف وتبلیغ نکند. عیب جنس را ازمشتری مخفی نسازدودر خریدوفروش قسم یادنکند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):ای گروه بازرگانان! درهنگام معامله شیطان وگناه حاضرند.پس خریدوفروش خودرا باصدقه درآمیزید.

امام صادق(علیه السلام):هرگاه مسلمانی ازمعامله پشیمان شودوتقاضای فسخ کندومسلمان طرف دیگر معامله تقاضای فسخ رابپذیرد, خداونددر روز رستاخیزاز لغزشهای او درگذرد.

امام باقر(علیه السلام):به خریداراجازه بدهیدچانه بزند, زیرا اگرهم زیادپول بدهد چانه زدن موجب آرامش ورضایت خاطربیشترش میشود. کسی که درخریدوفروشش مغبون شودنه کسی اورا می ستایدونه مأجور است.

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بزرگترین بلا, فقرشخصیت است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):چیزی رابه امیدافزودن آن به مخاطره مینداز. کسب وکارکن که آنچه روزی توست به تو میرسد.

امام صادق(علیه السلام):سه چیزاست که هرکس به یکی ازآنهاگرفتارآیدپریشان عقل میشود:نعمت از دست رفته, همسربدکار و داغ عزیز.

امام باقر(علیه السلام):هرگاه بلازده ای رادیدی بگونه ای که اونشنودسه باربگو:سپاس وستایش خدایی راکه به بلای توگرفتارم نکردکه اگر میخواست میتوانست چنین کند.هرکس این جمله رابگویدهرگز به آن بلا دچار نمی گردد.

 

 • حسن اکبری

امام سجاد(علیه السلام):ازسعادت آدمی است که محل کسب وکارش درشهرخودش باشدو همنشینانش مردمان صالح باشندوفرزندی داشته باشدکه کمک اوباشد.

امام سجاد(علیه السلام):خداوندازآن کسی خشنودتراست که خانواده خودرابیشتردر رفاه ونعمت قرار دهد.

امام سجاد(علیه السلام):کمترین سختیهاوناملایمات دنیابه ترک دنیا فرامیخواندوبه زهدفرمان میدهدپس بکوش وغافل مباش که تورفتنی هستی وبسوی سرای مرگ رهسپاری.

امام سجاد(علیه السلام):ازشادمانی به گناه بپرهیز, زیراشادشدن ازگناه بدتر از ارتکاب آن است.

امام سجاد(علیه السلام):همانافرشته گماشته بربنده , درنامه اعمال او مینویسدپس درآغازوپایان آن خیراملا کنیدتامابین آن برشما بخشیده شود.

 

 • حسن اکبری

امام رضا(ع):هرکس روزعاشورا , روزسوگواری واندوه وگریه اش باشدخداوندعزوجل روزقیامت راروز شادی وسرور اوقراردهد.

امام علی(ع):درروز قیامت همه چشمها گریانندوهیچ چشمی خواب نداردمگرآن چشمی که خداوندآن رابه کرامت خوداختصاص داده وبرشکستن حرمت حسین وخاندان محمدگریسته باشد.

امام حسین(ع):(درروزعاشورا) این حرامزاده پسرحرامزاده مرامیان دوچیزمخیرکرده است؛ میان شمشیر وتن دادن به خواری. هیهات که ماتن به ذلت وخواری دهیم. خداورسول او ومؤمنان ودامنهای پاک ومطهرودلهای غیرتمندوجانهای بزرگ منش این رابرما نمی پذیرندکه فرمانبری ازفرومایگان رابرمرگ شرافتمندانه ترجیح دهیم.

امام حسین(ع):مگرنمی بینیدبه حق عمل نمیشودوازباطل اجتناب نمی گردد؟ پس برمؤمن لازم است درچنین وضعی حق جوی وراغب لقای پروردگارباشد. من مرگ راجزء سعادت نمی بینم وزندگانی با ستمکاران راجزء نکبت نمی دانم.

  ازامام صادق وباقر(ع)روایت شده درروزعاشوراازسکوت وگوشه گیری پرهیزشودودرآن آیین عزاداری برپاشودومصایب اهلبیت بازگوگرددوازخوردن وآشامیدن تاظهرعاشوراخوداری شود... دراین روززیارت مشاهدوعاشوراوزیادصلوات فرستادن واستغاثه به درگاه خداوندبالعن بردشمنان اهلبیت وستم کنندگان برآنان , مستحب است.      میزان الحکمه ۷ص۴۰۹

  السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولادالحسین وعلی اصحاب الحسین

 • حسن اکبری

امام حسین(ع):عباس رانزدخدامنزلتی است که روزقیامت همه شهیدان برآن رشک میبرند.

امام صادق(ع):عموی ماعباس بن علی , بصیرتی نافذوایمانی استوارداشت وهمراه برادرش اباعبدالله جهادکردونیکوازامتحان برآمدوبه شهادت رسید.

امام صادق(ع):کسی که شب عاشورا درکنارمرقدامام حسین سحرکندروزقیامت درحالی به پیشگاه خداخواهدشتافت که به خونش آغشته باشد مثل کسیکه درمیدان کربلا ودرکنارامام حسین کشته شده باشد.

امام حسین(ع):ای فرزندآدم ! اندیشه کن وبگو کجایندپادشاهان جهان وصاحبان دنیاکه آن راآبادکردند ونهرهاکندندودرختان راکاشتندوشهرهارا بناکردندوبعدبا ناخرسندی ازآنهاجداشدند.

امام صادق(ع):هیچ گریه کننده ای براو (امام حسین) نگریدمگرآنکه فاطمه راصله کرده وحق مارا ادا نموده , پس هرگاه مؤمن درمصیبت امام حسین گریه کندحق امامی که بعدازآن حضرت باقی مانده رادر آن فاجعه اداکرده است چون این کارموافقت نمودن باامام وتسلی دل اوست.

امام حسین(ع):خدایا! برای ماوشیعیان ماخانه ارجمندی فراهم فرما ومیان ماوآنان درقرارگاه رحمتت جمع کن که توبرهرچیزی تواناهستی.  [الهی آمین]

  السلام علیک یاابوالفضل العباس. تاسوعای حسینی تسلیت باد .

 • حسن اکبری

امام حسین(علیه السلام):به هراندازه برثروت ثروتمندان افزوده گردد, اشتغال ورنجش افزون تر میگردد.

امام حسین(علیه السلام):مگر نمی بینیدبه حق عمل نمیشودوازباطل اجتناب نمیگردد؟ پس برمؤمن لازم است درچنین وضعی حق جوی وراغب لقای پروردگارباشد.من مرگ راجزءسعادت نمی بینم وزندگانی با ستمکاران راجزء نکبت نمیدانم.

امام حسین(علیه السلام):آسمانیان فانی میشوندوزمینیان میمیرندوهمه آنها ناپایدارندوهمه چیز ازبین رفتنی است جزءخدا.

امام حسین(علیه السلام):ای فرزندآدم! اندیشه کن وبگو کجایندپادشاهان جهان وصاحبان دنیاکه آن را آبادکردندونهرها کندندودرختان راکاشتندوشهرهارا بناکردندوبعدبا  ناخرسندی ازآنهاجداشدند.

امام حسین(علیه السلام):ناتوان ترین مردم کسی است که ازدعاعاجز باشدوبخیل ترین مردم کسی است که درسلام بخل ورزد.

    السلام علیک یاحسین شهید

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):در روزقیامت همه چشمهاگریانندوهیچ چشمی خواب نداردمگرآن چشمی که خداوندآن رابه کرامت خوداختصاص داده وبرشکستن حرمت حسین وخاندان محمدگریسته باشد.

امام رضا(علیه السلام):برکسی چون حسین بایدگریندگان بگریند زیراکه  گریستن براوگناهان بزرگ را می زداید.چون ماه محرم میرسیدکسی پدرم راخندان نمیدید.غم واندوه براو چیره بودتاآنکه ده روز می گذشت. روز دهم روز سوگواری واندوه وگریه اوبودو میفرمود:این روزی است که حسین درآن کشته شد.

امام حسین(علیه السلام):درنامه اش به کوفیان:به جان خودم سوگندامام وپیشواکسی نیست مگرآنکه براساس کتاب خداحکومت کند,عدل وداد رابر پادارد, پایبنددین حق باشدوخودرا وقف در راه خداکند.

امام حسین(علیه السلام):مردی به امام گفت:من بدهکارم. امام فرمود:کسی که بدهکاراست در جنگ ماشرکت نکند.

    السلام علیک یا اباعبدالله

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):حسین ازمن است ومن ازحسینم.هرکه حسین رادوست بداردخداونددوستش بدارد.حسین سبطی ازاسباط است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):ای مردم! این حسین بن علی است اورابشناسید.سوگندبه آنکه جانم در دست اوست اودربهشت است و دوستدارانش دربهشتندو دوستداران دوستدارانش نیزدر بهشتند.

امام حسین(علیه السلام):نه عفت ومناعت مانع روزی میشودونه حرص زدن روزی بیشتر می آورد. زیرا روزی تقسیم شده واجل حتمی است وحرص زدن طلب گناه است.

امام حسین(علیه السلام):درمناجات باخدا:کوربادچشمی که تورابرخودناظرونگهبان نبیندوزیانبار باد داد وستد بنده ای که ازمحبت توسهمی نداشته باشد.

           السلام علیک یا ثارالله

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):همسردارخفته نزدخدا فضیلت بر بی همسر روزه گیر شب زنده دار دارد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):زن راصرفا برای زیبایی ظاهرش به همسری انتخاب نکن چون ممکن است زیبایی زن سبب پستی وسقوط اخلاقیش شودوهمچنین به انگیزه  مالش با وی پیوندزناشویی برقرار نکن زیرا مال او میتواندوسیله سرکشی وطغیانش بر توگردد, بلکه به سرمایه دینش وایمانش متوجه باش وبا زن باایمان ازدواج نما.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):کسی که دست یاری وبخشش خویش را از خویشاوندانش دریغ بدارد آنها را ازیک دست محروم می سازدولی خود ازیاری و بخشش دستهای بسیاری بی بهره میماند.

امام صادق(علیه السلام):برترین چیزی که با آن صله رحم انجام میگیرد, خودداری کردن از آزار واذیت آنان است.

امام صادق(علیه السلام):سه چیزاست که هرکس به یکی ازآنهاگرفتارشودآرزوی مرگ کند:فقرپیاپی, محرومیت رسوا و دشمن چیره.           

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرگاه خداوندخیرمردمی رابخواهدآنان رامبتلامیکند.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):سپاس وستایش خدایی راکه رنج گرفتاری پیروان ماراباعث ز دوده شدن گناهان آنان در دنیاقراردادتا بااین رنجهاوبلاها, طاعاتشان سالم ماندوسزاوارپاداش آن شوند.

امام باقر(علیه السلام):هرگاه خداوندتبارک وتعالی بنده ای را دوست داشته باشد, اورا در غرقاب بلا فرو میبردوباران بلا برسراو فرو میریزدوچون اوخدارابخواندمیفرماید:لبیک بنده من! اگربخواهم خواسته ات را زود برآورده سازم میتوانم اما آن رابرای تو می اندوزم وآنچه برایت بیندوزم تورا بهتراست.

امام صادق(علیه السلام):درحضورسدیرفرمود:خداوندبنده ای را دوست بدارداورا دربلا غوطه ور می سازد. ای سدیر! ماوشما روز وشبمان رابا بلا سپری میکنیم.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):خداوندعزوجل میفرماید:ای دنیا! بابلاهای گوناگون به کام بنده مؤمن من  تلخ شو وزندگی رابراو تنگ گیروبه کامش شیرین نیا تابه تو میل کند.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):خدا رحمت کندکسی راکه فرزندش رادر نیکی به خودیاری میکند.راوی حدیث پرسید:چگونه فرزندمان رادرنیکی به خودیاری نماییم؟ فرمودند:آنچه راکه کودک درقوه وتوان داشته و انجام داده است ازاوقبول کند, آنچه انجام آن برای کودک سنگین وطاقت فرسااست ازاو نخواهداورابه گناه وطغیان وادارنکندوبه او دروغ نگویدودربرابر او مرتکب اعمال جاهلانه نشود.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):مؤمن باپنج سختی دست به گریبان است:مؤمنی دیگرکه به اوحسادت می ورزد, منافقی که اورادشمن میدارد, کافری که با او می جنگد, نفسی که بااو کشمکش میکند وشیطانی که در صددگمراه کردن اوست.

امام صادق(علیه السلام):دنیازندان مؤمن است؛ کدام زندان است که ازآن خیری رسد؟

امام سجاد(علیه السلام):من خوش ندارم که آدمی در دنیادرعافیت باشدوهیچ گرفتاری ومصیبتی به وی نرسد.

امام عسکری(علیه السلام):هیچ گرفتاری وبلایی نیست مگرآنکه نعمتی ازخداوندآن رادرمیان گرفته است.

 • حسن اکبری

امام کاظم(علیه السلام):اهل زمین موردحمایت هستندمادامی که خوف وترس ازگناه ومعصیت داشته باشند,ادای امانت نمایندوحق رادریابندوموردعمل قرار دهند.

امام کاظم(علیه السلام):خداوندرحمت کندبنده ای راکه درمسایل دینی واجتماعی وسیاسی و... فقیه وعالم باشدونسبت به مردم شناخت پیداکندگرچه مردم اورانشناسندوقدرومنزلت اوراندانند.

امام کاظم(علیه السلام):امانت داری وراستگویی هردوموجب توسعه روزی میشوندولیکن خیانت درامانت و دروغگویی موجب فلاکت وبیچارگی وسبب تیرگی دل میباشد.

امام کاظم(علیه السلام):مثل دنیاهمانندآب دریاست که انسان تشنه هرچه ازآن بیاشامدبیشترتشنه میشود وآنقدرمیل میکندتاهلاک شود.

امام کاظم(علیه السلام):درمیزان الهی عمل وچیزی سنگین تر ازذکرصلوات برمحمدواهلبیتش نیست.

  ولادت امام کاظم علیه السلام راتبریک عرض مینمایم.

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):چشمها دامهای شیطانند.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):خیرخواهی خودرانثاردوستت کن وکمک ویاریت رانثارآشنایانت و خوشرویی ات رانثار همه مردم.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):علت تباهی یقین, طمع است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):صبر نیمی ازایمان است ویقین تمام ایمان.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):ضمانت نکن چیزی راکه قدرت وفا وانجام آن رانداری.

  عیدغدیر عیدولایت راتبریک عرض مینمایم

 • حسن اکبری