احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

مشخصات بلاگ

پیامبر(ص):کسیکه بمیرددرحالیکه محبت آل محمددردل اوست شهیدمرده است.آگاه باش کسی که بادوستی آل محمدبمیردتوبه کارمرده است ومؤمنی است که کمال ایمان را دارابوده است.

پیامبر(ص):هرکس دانشی یا حدیثی ازمن بنویسد تا آن دانش وحدیث باقی است برایش اجر نوشته میشود.

پیامبر(ص): برمن بسیاردرود بفرستید چراکه درود فرستادن برمن برای درودفرستنده نوری درقبرونوری بالای صراط ونوری دربهشت است.

پیامبرصلی الله علیه وآله: صلوات برمن فقررا ازبین میبرد.

رسول اکرم(ص): صلوات برمن نوری در بهشت خواهد شد.

رسول اکرم (ص): هرگاه کسی از امت من برمن صلوات فرستد وبه دنبال آن براهلبیت من صلوات فرستدبرای اودرهای آسمان بازخواهدشد وبراوفرشتگان هفتادبارصلوات میفرستندگرچه گنهکاربسیارخطاکارباشدسپس ازاو گناهان میریزدچنانکه برگ ازدرخت میریزد.

امام صادق(ع): هرکس بین نمازهای ظهروعصربرپیغمبروآلش درود فرستد آن درود برابر70  رکعت نماز خواهدبود.

پیامبر(ص): صلوات فرستادن شما برمن اجابت دعای شماوپاکیزگی اعمالتان است.

پیامبر(ص): کسی که برمن صلوات بفرستدولی برآل من صلوات نفرستد بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد.

پیامبر(ص): بخیل ترین مردم کسی است که نام من نزد او برده شود وبرمن درود نفرستد.

                         **** اللهم صلی علی محمد و آل محمدو عجل فرجهم ****

امام زمان(عج):ماراازشیعیان دورنمی سازدمگراعمال ناپسندی که ازآنهابه مامیرسد.

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):چشمها دامهای شیطانند.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):خیرخواهی خودرانثاردوستت کن وکمک ویاریت رانثارآشنایانت و خوشرویی ات رانثار همه مردم.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):علت تباهی یقین, طمع است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):صبر نیمی ازایمان است ویقین تمام ایمان.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):ضمانت نکن چیزی راکه قدرت وفا وانجام آن رانداری.

  عیدغدیر عیدولایت راتبریک عرض مینمایم

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):برترین امانتداری وفای به عهدوپیمان است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):برای نادانی انسان همین بس که ازخودراضی باشد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بدترین راستگویی سخن چینی است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):موافقت بسیار, نفاق و دو رویی است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):درپیشگاه خداسالم نماندکسی که مالک نفس خودنباشد.

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):کسی که درگفتگوهای دوستانه دامنه سخن راگسترش دهدپشیمان شود.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):اضطراب ونگرانی موجب تهمت شود.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):مردبه کردارش امتحان شودنه به گفتارش.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):رو انداختن به مردمان پست ولئیم مرگ بزرگ است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):هنگامیکه انسان پست ازحدخودبالاتر رود حالش دگرگون شود.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):در روز رستاخیزمنفورترین شمانزدمن و دورترینتان ازمن افرادپرگو, لاف زن ومتکبرانند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):به جبرییل فرمود:کدامین مکانهانزدخداوندمتعال منفورتراست؟ جبرییل گفت:بازارها, ومنفورترین بازاری نزدخداکسی است که زودترازهمه به بازار رودودیرترازهمه آن راترک کند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):بدترین افرادامت من, پرگویان وکسانی هستندکه بی پروا زبان می گشایندوزیاده گویی میکنندوبهترین افرادامتم نیک خوترین آنهایند.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بلیغ ترین سخن آن است که مقصودرابه راحتی برساندوایجاز نیکو داشته باشد.

امام صادق(علیه السلام):بلاغت درسه چیزاست:نزدیک شدن به معنای موردنظر, دوری کردن ازگفتار زاید ورساندن معنای زیادباعبارت کوتاه.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):کسی که گوشتش ازمال حرام برویدواردبهشت نمی گردد,آتش به اوسزاوارتر است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):برای بیمارچهارویژگی است:قلم تکلیف ازاوبرداشته میشود, خداوندبه فرشته فرمان میدهدهمه پاداش آنچه رادر دوران تن درستی خویش انجام میداده است بنویسد, بیماری وی بر همه اندامهایش گذرمیکندوگناهانش رااز آن بیرون میبردپس اگربمیرد آمرزیده شده واگرزنده بماندآمرزیده شده زندگی میکند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):اگرمؤمن ازحال خویش دربیماری آگاه بود هرگزدوست نداشت که ازاین بیماری جداشود.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):انسان مؤمن چون بیماری به وی برسدوخداونداورا عافیت دهد, این بیماری کفاره گناهان گذشته او و باعث اندرز برای آینده اوست.

امام صادق(علیه السلام):زمانیکه بین مردم به عدالت رفتارشودفقرازمیان میرودو رزق و روزی ازآسمان نازل میشودوزمین برکت خودرا به اذن خدا می گستراند.

 • حسن اکبری

امام باقر(علیه السلام):عالمی که ازعلمش بهره برد برتر ازهفتادهزارعابد است.

امام باقر(علیه السلام):سامان یافتن کارمردم به این است که طوری باهم همزیستی ومعاشرت کنندکه مانند پیمانه ای باشندکه دوسومش هوشیاری ویک سومش نادیده گرفتن وچشم پوشی است.

امام باقر(علیه السلام):دروغ ویران کننده ایمان است.

امام باقر(علیه السلام):جسم اگربیمارنشودسرمست میشودوبدنی که سرمست شودخیری نیست.

امام باقر(علیه السلام):دوست داشتن ما ایمان ودشمن داشتن ما کفراست.   

  شهادت امام محمدباقرعلیه السلام راتسلیت عرض مینمایم.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):مبغوض ترین مردمان نزدخداسه نفرند:آنکه درحرم مکه ستم کندوآنکه دراسلام پیگیرسنتی جاهلی باشدوآنکه خواهان به ناحق ریخته شدن خون کسی باشد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):زمانی برمردم فرا میرسدکه احدی باقی نمی ماندمگراینکه رباخوارمیشودواگر ربانخوردازگردوغبارآن به اومیرسد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرگاه زناورباخواری , درسرزمینی رواج یابد, درنابودی اهلش اجازه داده شود.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):انسان مؤمن چون بیماری به وی برسدوخداونداوراعافیت دهد,این بیماری کفاره گناهان گذشته او ومایه اندرز برای آینده اوست.

امام باقر(علیه السلام):اگرمردی ازراه حرام مالی به دست آورد,حج وعمره وصله رحم ازآن مال پذیرفته نمیشودوحتی باعث فسادوتباهی ناموس می گردد.

 • حسن اکبری

امام جواد(علیه السلام):جدل باعث ریا است.

امام جواد(علیه السلام):طمع کار در بند خواری است.

امام جواد(علیه السلام):سه عمل ازنیکان است:اقامه واجبات, اجتناب ازمحرمات وحراست دربرابر غفلت در دین.

امام جواد(علیه السلام):اگرجاهل ساکت می ماند, مردم اختلاف نداشتند.

امام جواد(علیه السلام):هرکس به فاجر ونابکار امیدبندد, کمترین سزایش ناکام شدن است.

    شهادت امام محمدتقی علیه السلام راتسلیت عرض مینمایم

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):میان حق وباطل جزء چهار انگشت فاصله نیست.باطل آن است که بگویی شنیدم وحق آن است که بگویی دیدم.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بیناترین چشمها, چشمی است که نگاهش به سوی خوبی باشد.شنواترین گوشها, گوشی است که پند را دریابدوآن را پذیرا شود.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بیناترین مردم کسی است که عیبهای خودراببیندوازگناهان خویش  دست شوید.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بساگمراهی که با آیه ای ازکتاب خدا آراسته  شودهمچنانکه درهم مسی با روکشی ازنقره تقلبی آراسته میگردد.

امام باقر(علیه السلام):هرگناهی باشهادت در راه خدابخشیده وپاک میشودمگرقرض که کفاره ای نداردجزء اینکه توسط شخص بدهکاریاشخص دیگری پرداخت شودیا اینکه طلبکار گذشت نماید.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):کورآن نیست که چشمش نابیناباشدبلکه کورآن کسی است که دیده بصیرتش کور باشد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):اگردیده بصیرت کورباشدنگریستن چشم سودی نمیدهد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):آنکه فاقدبینش است , رأیش بی ارزش است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بابصیرت کسی است که بشنودوبیندیشدنگاه کندوببیند.ازعبرتهابهره گیرد آنگاه راه روشنی رابپیمایدکه درآن ازافتادن درپرتگاه به دور ماند.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):نگاه کردن چون بینایی یافتن نیست, زیراگاه چشمهابه صاحبان خود دروغ میگوینداماعقل به کسی که ازاومشورت خواهدخیانت نمیکند.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):قناعت, برکت است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):برکت درآسان گرفتن است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):خوشرویی تونشانگر بزرگواری وکرامت نفس توست.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):برخوردخوش پیوندبرادری را استوارتر میکند.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):درتوصیف مؤمن فرمود:خنده روی است وگشاده رو, نه ترش روی وتجسس کننده.

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):مبادا بهره خودازپروردگارت وتقرب ومنزلتی راکه نزداو داری به ته مانده  بی ارزش دنیا بفروشی.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بیشترین سودرا کسی برده است که آخرت رابا دنیا بخرد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):به راستی من چیزی چون بهشت ندیده ام که جوینده اش درخواب باشدوچیزی چون دوزخ ندیده ام که گریزان ازآن نیزدرخواب باشدوکاسب تر ازکسی ندیدم که کسبش برای زمانی باشدکه به خاطرش ذخیره ها اندوخته میشودونهانها آشکار می گردد.

امام رضا(علیه السلام):مردی نزدامام صادق آمدوچنانکه می خواهدپندش دهدبه وی گفت:ای ابوعبدالله! چرا دارایی هایت رابخش بخش کرده ای حال آنکه اگریکجابودهم کم هزینه تر بود وهم پرسودتر؟ امام صادق فرمود:آن راپراکنده ساختم زیرا اگرآن را آسیبی رسداین یک  ازآن آسیب دور میماندوبدین سان مجموعه مال حفظ میشود.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):درمدارا فزونی برکت است وهرکه ازمدارامحروم باشدازخیرمحروم گشته است.

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):شخصی شکایت نزدامیرالمؤمنین بردکه نیازمندم.فرمود:همین قدربدان که هرچه ازمال دنیازیاده برخوراک خود به دست آوری, برای دیگران می اندوزی.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):هرکس فرمانبری ازخدا راکالای خویش سازد بی آنکه تجارت کندسودها به طرف او سرازیر میشود.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):قرآن رابخوانیدوبه آن عمل کنیدازقرآن دوری نکنیدودرباره آن گزافه نگوییدو آن را وسیله امرا معاش قرار ندهید.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکس قرآن رابخواندبایدمزد آن را ازخدابخواهدکه به زودی مردمانی می آیند که قرآن می خوانندوبوسیله آن ازمردم مزد میخواهند.

امام رضا(علیه السلام):خاندان محمدرا وسیله امرارمعاش خودنسازیدکه وسیله ارتزاق قراردادن ایشان, کفراست.     میزان الحکمه ج۲ 

 • حسن اکبری

امام باقر(علیه السلام):ای نجم!همه شمادربهشت باماهستیدجزء اینکه برای بعضی ازشماچقدر زشت است که به بهشت واردشود درحالیکه پرده آبرویش دریده گشته وعیبش نمایان است.گفتمش:من به فدایت, مگر این چنین خواهدشد؟ فرمود:بلی, اگرچنانچه دامن خودرا وشکم خودرا ازحرام نگاه نداشته باشید.

امام باقر(علیه السلام):ازگناهانی که بخشوده نمیشودگفتن این سخن است:کاش من جزء به همین کار مؤاخذه نمی شدم.

امام باقر(علیه السلام):حدیث ما دلهارا زنده میکند.

امام صادق(علیه السلام):صدای طرب انگیز, نفاق آورد وآخرکارنیزبه فقروپریشانی کشاند.

امام صادق(علیه السلام):چون خدا اراده خوب درباره بنده اش کندهرچه زودتر در دنیا مجازاتش فرماید وچون اراده بد درباره اش نمایدگناهان اورا نگاه میداردتا روزقیامت به کیفرگناهانش برساند.

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):هرکه دوخصلت در وی باشدقابل معاشرت است وگرنه ازاو دوری کن , دوری کن, دوری. یکی نمازهارابه وقت خواندن ومواظبت به آن ودیگری همدردی.

امام صادق(علیه السلام):رحمت خدابربنده ای بادکه به قدرفهم مردم سخن گویدوآنچه راکه باور ندارند نگویدوبا این روش محبت مردم رابه خودجلب نماید.

امام سجاد(علیه السلام):کاش پاره ای ازگوشت دستم فدای دوصفت برای شیعه میشد:شتاب زدگی به هنگام خشم وکم ظرفی درنگهداری راز.

امام باقر(علیه السلام):درباره بازی شطرنج پرسیده شد.فرمود:مؤمن مجال بازی کردن راندارد.

امام باقر(علیه السلام):دونوع معامله را دوست ندارم. یکی آنکه فروشنده به خریدار بگوید:پول را بینداز وجنس رابرگیر, بدون اینکه جنس را زیر و رو کرده وبررسی کندودیگر خریدن جنسی که آن را ندیده باشی.

 

 • حسن اکبری

امام رضا(علیه السلام):هیچ کافری ما را دوست نمیداردوهیچ مؤمنی دشمن مانمیشود.هرکس با محبت ما اهلبیت بمیردبرخداوندحتمی است که اورا درقیامت با ما  می انگیزد.

امام رضا(علیه السلام):مردم دودسته اند:یکی آنکه بامرگ آسوده میشود. دیگری آنکه مردم بامرگش از دست اوآسوده میشوند.

امام رضا(علیه السلام):هرگاه بندگان مرتکب گناهانی شوندکه قبلا انجام نمیدادند, خداوندبلاهایی را برایشان پدیدآوردکه سابقه نداشته است.

امام رضا(علیه السلام):امین به توخیانت نمیکند, بلکه این تویی که به خائنی امانت سپرده ای.

امام رضا(علیه السلام):کمال دین در ولایت ماوبیزاری  جستن ازدشمن ماست.

   ولادت امام رضاعلیه السلام راتبریک عرض مینمایم.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):شفاعت من شامل حال دونفرنمیشود؛ کارمندفرماندارستمگروکسی که دردین غلوکندکه ازدین خارج است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):دوچیزمردم راگمراه ساخت:هراس ازنداری وبه دنبال افتخارات دنیوی رفتن.

امام صادق(علیه السلام):رفتارخوب جزء بادونفرصلاح نیست:آبرومندویا دیندار.

امام صادق(علیه السلام):پرسیدندفرومایه کیست؟ فرمود:کسی که می , نوشد و طنبور زند.

امام باقر(علیه السلام):مردم بردو نوعند:یکی باایمان ودیگری نادان. پس مؤمن را آزارنرسان وبانادان نادانی نکن که اگرچنین کنی تونیزماننداو خواهی بود.

 

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):صلاح این امت دراول به اعراض ازدنیاویقین به آخرت بودونابودی اش در پایان به بخل وآرزو است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):علاقه مندی به دنیاآشفتگی خاطرواندوه آوردوبی علاقه گی به آن جسم وجان را راحتی می بخشد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):محفوظ بودن وپاکدامنی برای سلامتی زن مفیدتر است وزیبایی اورا بادوام تر میکند.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):ازمردم دنیادونفرپشت مراشکست:یکی مردسخنوربدکردارودیگری مرد نادان عابد. که آن یکی به کمک زبان برکارهای زشت خودپرده میکشدواین دیگری باعبادتش, نادانی خویش را پنهان میکندازدانشمندگنهکاروعبادت کنندگان نادان بپرهیزیدکه هم اینان باعث گمراهی گمراهان می باشند. من ازرسول خداشنیدم فرمود:یاعلی! گمراهی امت من به دست سخنوران منافق و دو رو است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):دوچیزمردم راگمراه ساخت:هراس ازنداری وبه دنبال افتخارات دنیوی رفتن.

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):خواسته مردم دردنیای فانی چهارچیزاست:بی نیازی وآسایش وکمترغمناک بودن عزت. اما بی نیازی درقناعت است وهرکس آن را درزیادی ثروت بجویدنخواهدیافت واماآسایش درسبکباری است وهرکس به زیربارسنگین رود, روی آسایش نخواهددیدواما کمترغمناک بودن درکم شغلی وهرکس آن رادر پرشغلی بجویدنخواهدیافت واما عزت درفرمانبرداری آفریدگاراست وهرکس آن رادر فرمانبرداری آفریدگان بجوید, نخواهدیافت.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):مجلسها امانت هستندمگرسه مجلس: مجلسی که درآن خونی به ناروا ریخته شودومجلسی که درآن زناشودومجلسی که درآن مال حرام به ناروا حلال گردد.

امام باقر(علیه السلام):ازجمله محبوب ترین بندگان نزد خداوند گنهکار توبه گر است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):به درگاه خداوندعزوجل توبه بریدوبه محبت اودرآیید, زیراخداوندعزوجل توبه گران وپاکیزگان را دوست میدارد, مؤمن توبه گر است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرآینه شادی خداوندازتوبه بنده خودبیشتراست تاشادی نازایی که بچه می آورد وگم کرده ای که گمشده خودرا می یابدوتشنه ای که به آب میرسد.

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):چه شایسته است کسی که پروردگارخویش راشناخته , به گناه خویش اعتراف کند.

امام باقر(علیه السلام):باپشیمانی شدیدوآمرزش خواهی فراوان , گناهان گذشته رامحوکن.

امام صادق(علیه السلام):زمین ازحجت خالی نمی ماندمگرچهل روزپیش از روز رستاخیز. وچون حجت برداشته شددرهای توبه بسته میشودوآنگاه ایمان آوردن کسانیکه تاآن زمان ایمان نیاورده باشندسودی ندارد.

امام صادق(علیه السلام):هروقت پوست برتنت جمع شدو اشکت روان ودلت لرزان گردید, آن حال رابگیر وازدست مده که حاجتت موردتوجه حق قرارگرفته است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):چهارچیزراناخوش نداریدکه چهارفایده دارند:زکام راناخوش نداریدکه ازبیماری خوره امانتان می بخشدو جوشها راناخوش نداریدکه امان ازپیسی است وچشم دردراناخوش نداریدکه ازنابینایی امان است وسرفه راناخوش نداریدکه امان ازفلج وسکته ناقص است.

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):هیچ قومی گمراه نشدمگرآنکه به بحث وجدال تکیه کرد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):پاداش دربرابر رنج وسختی است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):گنهکاری که به گناه خویش اعتراف کندبهتراز فرمانبرداری است که به کارخویش ببالد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):چیزی رابرخدا قطعی نکنیدکه هرکس چنین کندخداونداورا دروغ زن  میکند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):وای بر قطعی کنندگان امت من. هم آنان که میگویند:فلان کس بهشتی است وبهمان کس دوزخی.

 

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):مؤمن همواره خانواده خودرا ازدانش وتربیت شایسته بهره مند می سازدتا همه آنان را واردبهشت کند.

امام صادق(علیه السلام):هیچ تنگناوگشایشی نیست مگراینکه خداونددرآن نعمت وآزمایشی برای انسان قرار داده است.

امام صادق(علیه السلام):مردم به چپ وراست منحرف شدند, اما ماوشیعیانمان به صراط مستقیم هدایت شدیم.

امام صادق(علیه السلام):هربامدادکارهای بندگان, ازنیک وبد, به رویت پیامبرخدامیرسد,بنابراین به هوش باشیدوهریک ازشمابایدشرم کندازاینکه کار زشت برپیامبرش عرضه کند.

امام صادق(علیه السلام):قطع امیدکردن ازآنچه مردم دارند, باعث عزت دینی مؤمن است.

    شهادت امام صادق علیه السلام تسلیت باد

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):مجادله کردن دردین, یقین راتباه میکند.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):ازجدال کردن بپرهیزیدکه این کارشک و دودلی به بار می آورد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):ترسویی وآزمندی وبخل, خویهای بدی هستندکه ازبدگمانی به خداوندسبحان مایه میگیرند.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):ازترسویی دوری کنیدکه آن ننگ وکاستی است.

امام رضا(علیه السلام):دربیان فایده های چغندر:عقل را استحکام می بخشدوخون راتصفیه میکند.(البته برگ چغندر).    طب الکبیر

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):وام برسه قسم است:۱_ مردی که اگربستانکارباشدمهلت دهدواگربدهکار باشد بدون تأخیر می پردازد, سودمنداست بی زیان.۲_ مردی که اگربستانکارباشدطلب خودرابدون گذشت می ستاندوبدهی اش رابدون تأخیر میپردازد, معامله باچنین کسی , نه سودداردونه ضرر.۳_ مردی که بستانکاری اش را می ستاندودر بدهکاریش سهل انگاراست, معامله باچنین کسی زیان باراست وبی سود.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):سه کس نمیتواندحق خودرا ازسه کس بستاند:شریف ازپست, بردبار ازسفیه ونیکوکاراز بدکردار.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):سه طایفه رااگرستم نکنی برتوستم کنند:فرومایگان وهمسرت وخدمتکارت.

امام کاظم(علیه السلام):به راستی که پیغمبران وفرزندانشان و پیروانشان به سه چیزاختصاص یافتند: بیماری جسمی وترس ازحکومت وقت وفقر وتهی دستی.

امام رضا(علیه السلام):سبزی کاسنی بخوریدچراکه آن مال وفرزندرازیادمیکندوهرکس که دوست داردمال وفرزندش زیادشودبه خوردن کاسنی مداومت نماید.     طب الکبیر

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):خردبرسه جزءتقسیم شده است که هرکس آن راداردخردمندتمام است وهرکس ندارد بی خرداست:خدای عزوجل رانیکوشناختن واورا نیکوفرمان بردن وبرقضای الهی نیکوبردباری کردن.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):خرد اندوختن تجربه هاست.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):اندوختن تجارب ریشه خرد است.

امام صادق(علیه السلام):مؤمن در دنیازندان است وقبرپناهگاه وبهشت اقامتگاه اوست وکافررا دنیا بهشت است وقبرزندان ودوزخ اقامتگاه اوست.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هنگامی که کدو راپختیدازآن بیشتربخوریدکه آن دل غمگین راشاد می گرداند.

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):اگرقراراست برای آنچه ازدستت رفته بی تابی کنی پس برای هرچیزی که به تونرسیده نیز بی تابی کن وآنچه رابوده است برآنچه نبوده دلیل گیر, زیراکارها مانندهم هستند.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):هرکس بی تابی کندخودش راعذاب داده وامرخداوندسبحان راتباه کرده وثوابش رافروخته است.

امام باقر(علیه السلام):بدترین بی تابی سردادن فغان وشیون وزدن برسروسینه وکندن موهاست.کسی که نوحه گری به راه اندازدشکیبایی راترک کرده است.

امام کاظم(علیه السلام):مصیبت برای شکیبایکی است وبرای ناشکیبا دوتا.

امام صادق(علیه السلام):به امربه معروف ونهی ازمنکر,تنهاکسی موظف است که دارای سه خصلت باشد: به آنچه امرمیکندخودعمل کندوازآنچه بازمیداردخود باز ایستد, درامرونهی اش به عدالت ومدارا رفتارکند.

امام رضا(علیه السلام):بادمجان درفصل چیدن خرما, موجب هیچ بیماری ای نیست.

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):پدران برسه گونه اند:آدم که فرزندمؤمن زاید.جان(جن) که فرزندمؤمن وکافر آوردوابلیس که فرزندش کافرگرددودر میانشان زاییدن نیست.فقط تخم میگذارندوجوجه بیرون می آورند وفرزندانش همگی ازجنس نرمیباشندوماده درمیانشان نیست.    خصال شیخ صدوق

امام صادق(علیه السلام):خدای عزوجل میفرماید:براستی که بربندگانم به سه نعمت منت نهاده ام ؛ بدنشان راپس ازبیرون شدن روح بدبوکردم واگراین نبودهیچ دوستی جنازه دوست خودرا به خاک نمی سپردوپس ازپیش آمد ناگوار, خرسندشان کردم واگراین نبودزندگی درکامشان تلخ بودواین جانور را آفریدم (کرم) وبرگندم وجو مسلطش کردم واگرچنین نبودپادشاهانشان آن رانیز مانندطلا ونقره می اندوختند.

امام صادق(علیه السلام):درصورت دست یافتن جاسوس وخبرچین , بایدآنهارا کشت.      میزان الحکمه ج۲

امام سجاد(علیه السلام):سوال شدازهمه دستورات دین, فرمودند:حق گویی, قضاوت عادلانه وانجام دادن تعهدات.

امام رضا(علیه السلام):عسل رابا سیاهدانه بخورید.(۷،۱۴یا۲۱ دانه سیاهدانه با یک قاشق عسل)

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):رفتارشایسته وقیافه شایسته ومیانه روی یک چهل وپنجم ازمقام نبوت است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکس که روبه قبله ماکندونماز رابه ترتیبی که ما میخوانیم بخواندوازگوشت حیوانی که ماسربریده باشیم بخورد, درسود وزیان ماشریک خواهدبود.

امام صادق(علیه السلام):پشت سرسه کس نبایدنمازجماعت خواند:کسی که عقیده اش ومذهبش برای تونامعلوم است وکسی که درباره ائمه غلوکندگرچه شیعه باشدوکسی که آشکارا گناه مرتکب شودگرچه در عقیده اش میانه رو باشد.

امام صادق(علیه السلام):دزدان برسه گونه اند:آنکه زکات ندهدوآنکه کابین زنان رابرای خودحلال بداند(نپرداختن مهریه زن) وهمچنین کسی که وامی بگیردقصدپرداخت آن رانداشته باشد.

امام رضا(علیه السلام):آلوبرای دردها دواست به اذن خداوندعزوجل.

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):چون خداوندعزوجل جان مؤمن رابستاندروحش رابه کالبدی همچون کالبدوی دردنیامیبرد و می خورندو می آشامندوهرگاه کسی برایشان واردشوداورا با همان چهره ای که دردنیا داشته می شناسند.

امام صادق(علیه السلام):جانهای کافران درآتش دوزخ است وبر آن عرضه میشوندو میگویند:پروردگارا! قیامت رابرای ما برپا مداروتهدیدات را درباره ما اجرا نکن وآخر ما رابه اول ما ملحق نکن.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):آن کسی که به چیزی عشق ورزد, آن عشق اورا کور وقلبش رابیمارمیکند. چنین فردی باچشم ناسالم می نگردوبا گوش ناشنوا می شنود.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):شستن دست قبل ازغذا , فقررا وپس ازغذا, غم واندوه رابرطرف میکندوبه چشم سلامت می بخشد.

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):درانجام طاعت پروردگارصبرپیشه کنیدونفس خودرا ازآلوده شدن به پلیدی گناهان حفظ نماییدآنگاه شیرینی وحلاوت ایمان را در می یابید.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بخیل ترین مردم کسی است که با ثروتش برخودبخل ورزدوآن را برای وارثش برجای نهد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):هیچ ثروتی چون عقل وهیچ فقری چون جهل وهیچ میراثی چون ادب وهیچ پشتیبانی چون مشورت نخواهدبود.

امام صادق(علیه السلام):هراهل فنی برای موفقیت درکسب وکارخودبه سه مطلب نیازمنداست: تخصص وباهوشی درفن وحرفه موردنظر, امین باشدودرکار ومال مردم, امانت ودرستی راحفظ کندوباکارفرما وصاحب کار, خوش برخوردوخوش قلب باشد.

امام رضا(علیه السلام):آلوی تازه حرارت راخاموش وصفرا راتسکین میدهدوآلوی خشک خون را ساکن میکند, درد مهلک راآسان وازبین میبرد.      طب الکبیر

 • حسن اکبری