احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

مشخصات بلاگ

پیامبر(ص):کسیکه بمیرددرحالیکه محبت آل محمددردل اوست شهیدمرده است.آگاه باش کسی که بادوستی آل محمدبمیردتوبه کارمرده است ومؤمنی است که کمال ایمان را دارابوده است.

پیامبر(ص):هرکس دانشی یا حدیثی ازمن بنویسد تا آن دانش وحدیث باقی است برایش اجر نوشته میشود.

پیامبر(ص): برمن بسیاردرود بفرستید چراکه درود فرستادن برمن برای درودفرستنده نوری درقبرونوری بالای صراط ونوری دربهشت است.

پیامبرصلی الله علیه وآله: صلوات برمن فقررا ازبین میبرد.

رسول اکرم(ص): صلوات برمن نوری در بهشت خواهد شد.

رسول اکرم (ص): هرگاه کسی از امت من برمن صلوات فرستد وبه دنبال آن براهلبیت من صلوات فرستدبرای اودرهای آسمان بازخواهدشد وبراوفرشتگان هفتادبارصلوات میفرستندگرچه گنهکاربسیارخطاکارباشدسپس ازاو گناهان میریزدچنانکه برگ ازدرخت میریزد.

امام صادق(ع): هرکس بین نمازهای ظهروعصربرپیغمبروآلش درود فرستد آن درود برابر70  رکعت نماز خواهدبود.

پیامبر(ص): صلوات فرستادن شما برمن اجابت دعای شماوپاکیزگی اعمالتان است.

پیامبر(ص): کسی که برمن صلوات بفرستدولی برآل من صلوات نفرستد بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد.

پیامبر(ص): بخیل ترین مردم کسی است که نام من نزد او برده شود وبرمن درود نفرستد.

                         **** اللهم صلی علی محمد و آل محمدو عجل فرجهم ****

امام زمان(عج):ماراازشیعیان دورنمی سازدمگراعمال ناپسندی که ازآنهابه مامیرسد.

 • حسن اکبری

امام صادق(ع):خداوندرحمت کندشیعیان مارا , سوگندبه خدامؤمنان حقیقی اینان هستند , زیرادراین مصیبت(شهادت امام حسین) باماشرکت جستند , ودراین پیش آمدناگوار , اندوهی طولانی وافسوسی فراوان خوردند.   لهوف سیدبن طاووس

امام علی(ع):تنگ ترین وسخت ترین جایی که کارسخت شده باشد , نزدیک ترین زمان به فرج الهی وگشایش است.    غررالحکم

امام علی(ع):نزدیک ترین جایی که فرج وگشایش آیددرزمان فشاروسختی کاراست.   غررالحکم

امام علی(ع):چشم ها دامهای شیطانند.

امام علی(ع):کسی که به دروغ خودرابه فقرونداری زند , فقیرگردد.   غررالحکم

   97/7/2

 • حسن اکبری

امام سجاد(ع):به خداسوگندکه حاضرم به جبران دوخصلت شیعیانمان مقداری ازگوشت بازوی خودرافدیه دهم: شتاب زدگی ورازنگهدارنبودن.

امام سجاد(ع):شخص بزرگوار ازفضل خودشادمان میشودوآدم پست , به ملک ودارایی خویش می نازد.

امام سجاد(ع):ازشادشدن به گناه بپرهیزکه شادشدن به گناه ازارتکاب آن بدتراست.

امام صادق(ع):امام زین العابدین بیست سال (به یادعاشورا) گریستندوهرگزطعامی پیش روی او نمی گذاشتند , مگراینکه گریه میکردند.

امام حسین(ع):برهیچ چشم مؤمن به خدا روانیست که ببیندخدانافرمانی میشودوچشم خودرابندد , مگرآن وضع راتغییردهد.

امام حسین(ع):(جواب امام درباره شناخت خدا) شناخت مردم هرزمان نسبت به امامی که اطاعتش برآنان واجب است.[دانستن باشناختن متفاوت است شناختن درک عمیق میباشد]

امام حسین(ع):کسیکه لباسی بپوشدکه اورامشهورکندخداوندروز قیامت لباسی ازآتش به اوخواهد پوشاند.     

  السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولادالحسین وعلی اصحاب الحسین.

  شهادت امام زین العابدین تسلیت باد.97/6/31

 • حسن اکبری

امام رضا(ع):هرکس روزعاشورا , روزسوگواری واندوه وگریه اش باشدخداوندعزوجل روزقیامت راروز شادی وسرور اوقراردهد.

امام علی(ع):درروز قیامت همه چشمها گریانندوهیچ چشمی خواب نداردمگرآن چشمی که خداوندآن رابه کرامت خوداختصاص داده وبرشکستن حرمت حسین وخاندان محمدگریسته باشد.

امام حسین(ع):(درروزعاشورا) این حرامزاده پسرحرامزاده مرامیان دوچیزمخیرکرده است؛ میان شمشیر وتن دادن به خواری. هیهات که ماتن به ذلت وخواری دهیم. خداورسول او ومؤمنان ودامنهای پاک ومطهرودلهای غیرتمندوجانهای بزرگ منش این رابرما نمی پذیرندکه فرمانبری ازفرومایگان رابرمرگ شرافتمندانه ترجیح دهیم.

امام حسین(ع):مگرنمی بینیدبه حق عمل نمیشودوازباطل اجتناب نمی گردد؟ پس برمؤمن لازم است درچنین وضعی حق جوی وراغب لقای پروردگارباشد. من مرگ راجزء سعادت نمی بینم وزندگانی با ستمکاران راجزء نکبت نمی دانم.

  ازامام صادق وباقر(ع)روایت شده درروزعاشوراازسکوت وگوشه گیری پرهیزشودودرآن آیین عزاداری برپاشودومصایب اهلبیت بازگوگرددوازخوردن وآشامیدن تاظهرعاشوراخوداری شود... دراین روززیارت مشاهدوعاشوراوزیادصلوات فرستادن واستغاثه به درگاه خداوندبالعن بردشمنان اهلبیت وستم کنندگان برآنان , مستحب است.      میزان الحکمه ۷ص۴۰۹

  السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولادالحسین وعلی اصحاب الحسین


 • حسن اکبری

امام حسین(ع):عباس رانزدخدامنزلتی است که روزقیامت همه شهیدان برآن رشک میبرند.

امام صادق(ع):عموی ماعباس بن علی , بصیرتی نافذوایمانی استوارداشت وهمراه برادرش اباعبدالله جهادکردونیکوازامتحان برآمدوبه شهادت رسید.

امام صادق(ع):کسی که شب عاشورا درکنارمرقدامام حسین سحرکندروزقیامت درحالی به پیشگاه خداخواهدشتافت که به خونش آغشته باشد مثل کسیکه درمیدان کربلا ودرکنارامام حسین کشته شده باشد.

امام حسین(ع):ای فرزندآدم ! اندیشه کن وبگو کجایندپادشاهان جهان وصاحبان دنیاکه آن راآبادکردند ونهرهاکندندودرختان راکاشتندوشهرهارا بناکردندوبعدبا ناخرسندی ازآنهاجداشدند.

امام صادق(ع):هیچ گریه کننده ای براو (امام حسین) نگریدمگرآنکه فاطمه راصله کرده وحق مارا ادا نموده , پس هرگاه مؤمن درمصیبت امام حسین گریه کندحق امامی که بعدازآن حضرت باقی مانده رادر آن فاجعه اداکرده است چون این کارموافقت نمودن باامام وتسلی دل اوست.

امام حسین(ع):خدایا! برای ماوشیعیان ماخانه ارجمندی فراهم فرما ومیان ماوآنان درقرارگاه رحمتت جمع کن که توبرهرچیزی تواناهستی.  [الهی آمین]

  السلام علیک یاابوالفضل العباس. تاسوعای حسینی تسلیت باد .


 • حسن اکبری

امام سجاد(ع):من هرگزشهادت فرزندان فاطمه رابه یادنیاوردم , مگرآنکه به خاطرآن , چشمانم اشکبار گشت.

پیامبر(ص):درکانون دلهای مؤمنان معرفتی ویژه نسبت به حسین وجود دارد.

امام رضا(ع):به راستی محرم ماهی است که مردمان عهدجاهلیت جنگ وخون ریزی رادرآن حرام می شمردند لیکن خونهای مارادراین ماه حلال شمردندوحرمت ماراشکستندوفرزندان وزنان رابه اسارت کشیدندو آتش درخیمه های ماافروختندوآنچه درآنها زادوتوشه داشتیم به یغمابردندوحرمت رسول الله را , درامر مانگاه نداشتند.

امام صادق(ع):تربت امام حسین شفای هربیماری است.

امام حسین(ع):کسی مثل من باکسی مثل یزیدبیعت نمی کند.[پس شیعه بایددرپی یزیدیان زمان خودباشدتامثل امامش عمل کند]

امام حسین(ع):اگرکسی دراین گوش من (اشاره به گوش راست)  ناسزاگویدودرگوش دیگرم , عذرخواهی کند , پوزش اوراقبول میکنم.

      السلام علیک یاثارالله. 97/6/26

 • حسن اکبری

امام سجاد(ع):هرمؤمنی که ازچشمانش به خاطرمصیبت قتل حسین اشک جاری شودتابه گونه اش برسد , خداونداورادرغرفه هایی ازبهشت به مدت بسیارطولانی سکونت دهد , وهرمؤمنی که به خاطر مصائبی که ازناحیه دشمن دردنیابه مارسیده , بگریدواشکش درصورتش جاری شود , خداونداورادرخانه صدقش ساکن نماید , وهرمؤمنی که درراه ماآزارببیند , خداوندآن آزاررااز او برهاند , وآبرویش رانگه دارد , واورادرقیامت ازعذاب آتش ایمن گرداند.

امام صادق(ع):هیچ کس نیست که برای امام حسین گریه کندمگرآنکه گریه اوبه حضرت فاطمه میرسد واورابرگریه برای امام حسین کمک میکند , وبه رسول خدامیرسدوحق مارا ادامیکند.

امام صادق(ع):امام حسین به کسی که برایشان بگرید می نگرند , آنگاه برای اواستغفارمیکندواز حضرت امیرالمؤمنین می خواهندکه ایشان هم برای اوطلب آمرزش کنندوبه گریه کنند میفرمایند: اگر میدانستی که خداوندچه چیزی رابرای توآماده  نموده بیشترازمقداری که غمگین شدی مسرور میشدی وامام حسین برای اوطلب آمرزش میکندازهرگناهی وخطایی که انجام داده است.     ازکتاب لهوف سیدبن طاووس

  السلام علیک یااباعبدالله . 97/6/24

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):ای مردم! این حسین فرزندعلی است اورابشناسید , سوگندبه خدایی که جان من به دست اوست , حسین ودوستانش دربهشت اند.     بحارالانوارج۴۳ص۲۶۶

امام صادق(ع):حسین رازیارت کنیدوبه اوجفا روامدارید زیراکه اوسرورجوانان بهشت ازمیان خلایق وسیدشهیدان است.

امام صادق(ع):برترین تربت زمین , تربت سیدالشهدا است.

امام صادق(ع):آرامگاه مقدس امام حسین , کانالی ازکانالهای بهشت است.

امام صادق(ع):کسی که درعزای حسین بگریدیا دیگری رابگریاندویا آنکه خودرابه حالت اندوه وعزا در آورد , بهشت براو واجب است.     جلاءالعیون   ص۳۶۳

السلام علیک یاسیدالشهداء.   97/6/22

 • حسن اکبری

امام باقر(ع):حسین بزرگ مردکربلا , مظلوم ورنجیده خاطرولب تشنه ومصیببت زده به شهادت رسید. پس خداوند , به ذات خودقسم یادکردکه هیچ مصیبت زده ورنجیده خاطروگنهکار واندوهناک وتشنه ای وهیچ بلا دیده ای به خداروی نمی آوردونزدقبرحسین دعا نمی کندوآن حضرت رابه درگاه خداشفیع نمی سازد , مگراینکه خداوند اندوهش رابرطرف وحاجاتش رابرآورده میکندوگناهش را می بخشدوعمرش را طولانی و روزی اش راگسترده می سازد. پس ای اهل بینش  , درس بگیرید!         بحارالانوارج۱۰۱ص۴۶

پیامبر(ص):حسین ازمن است ومن ازاو هستم.    بحارالانوارج۴۳ص۲۷۱

فرارسیدن ماه محرم وایام سوگواری سالارشهیدان تسلیت باد. 97/6/20

 • حسن اکبری

امام صادق(ع):ماییم که خدااطاعت ماراواجب ساخته است مردم راهی جزء معرفت ماندارند وبر شناختن مامعذورنباشندهرکه ماراشناخت مؤمن است وهرکه انکارکندکافراست وکسی که نشناسدوانکار هم نکندگمراه است تازمانیکه بسوی هدایتی که خدابراو واجب ساخته وآن اطاعت حتمی ماست برگرددو اگربه همان حال گمراهی بمیردخداهرچه خواهدبا اوکند.

امام باقر(ع):دوستی ماایمان ودشمنی ماکفراست. بهترین وسیله تقرب بندگان بسوی خدای عزوجل اطاعت خداواطاعت رسول واطاعت والیان امراست.

امام صادق(ع):مؤمن شایسته است هشت خصلت داشته باشد:سنگین وآرام باشد دربرابرپیشامدهای لرزاننده.  شکیباباشددربلا دیدن.  شکرگزارباشددرآسایش وخوشی. قانع باشد بدانچه خداروزیش کرده.به دشمنانش ستم روانداردوبرای دوستانش ناروایی نکند. تن خودرادر رنج اندازدومردم ازاودرآسایش باشند. راستی دانش , دوست مؤمن است بردباری وزیراو وخردفرمانده لشکراو ونرمش برادرش ونیکی کردن پدرش.

97/6/18


 • حسن اکبری

امام صادق(ع):مردم سه دسته میشوند:دانشمندودانشجووخاشاک روی آب؛ مادانشمندانیم وشیعیان مادانشجویان ومردم دیگرخاشاک روی آب.

پیامبر(ص):ازوام گرفتن بپرهیزیدکه آن اندوه شب وخواری روز است.

امام باقر(ع):هرگاه انسان مالی ازحرام بدست آوردنه حجی ازاوپذیرفته شودنه عمره ای ونه صله رحمی وحتی درازدواج وزناشویی اوتأثیرسوء می گذارد.

پیامبر(ص):بایکدیگرمذاکره وملاقات وگفتگوکنیدزیرا حدیث صیقل دلهاست همانا دلهامانندشمشیر زنگارمیگیردوصیقل آنهاحدیث است.

پیامبر(ص):زمانیکه درامتم بدعت ها هویداگشت برعالم است که علم خویش راآشکارکندهرکه نکند لعنت خدابراوباد.

امام کاظم(ع):ای یونس! بدعت گزارمباش کسی که به رأی خویش توجه کندهلاک شودوهرکه خانواده پیغمبرش را رهاکندگمراه گرددوکسی که قرآن وگفتار پیغمبرش را رهاکند کافراست.

امام صادق(ع):حجت خداپیش ازخلق بوده وباخلق می باشدوبعداز خلق هم می باشد.

اللهم عجل لولیک الفرج. 97/6/16

 • حسن اکبری

امام باقر(ع):هرکس ازخرج کردن مالی درراه خدا پسندانه بخل ورزد چندبرابرآن رادرراه غیر خداپسندانه هزینه خواهدکرد.

امام صادق(ع):حرام خوری زیاد روزی رااز بین میبرد.

امام صادق(ع):دین راخوب بفهمیدزیرا هرکه دین راخوب نفهمدمانندصحراگرد است.

امام باقر(ع):کمال انسان ونهایت کمالش  , دانشمندشدن دردین وصبردربلاواقتصاددر زندگی است.

امام صادق(ع):هریک ازاصحاب ماکه فهم دین نداردخیری ندارد. هرمردی ازایشان که ازنظرفهم دین بی نیاز نباشدبه دیگران نیازپیدامیکندوچون به آنها نیازمندشداورادر گمراهی خویش واردکنندواو نفهمد.   

      97/6/14

 • حسن اکبری

امام صادق(ع):آفریننده جهان مردم رابه چیزی دشوارتر ازپول دادن آزمایش نکرده است.

امام صادق(ع):کشته شدن درراه خداکفاره هرگناهی است مگروام که کفاره یی جزءاینکه بدهکارآن را اداسازد یادوستش ازطرف اوبدهدیاوام دهنده ازآن درگذرد , ندارد.

امام حسین(ع):قناعت مایه ی آسایش تن است.

امام صادق(ع):کسب حرام درنسل آشکار می شود.

امام صادق(ع):کینه مؤمن یک لحظه است وزمانیکه ازبرادر خودجداشددر دل خودنسبت به اوکینه ای نگه نمی دارد اما کینه کافر مادام العمر است.

   97/6/12

 • حسن اکبری

امام کاظم(ع):ازشیعیان ودوستان مانیست کسی که هرروزمحاسبه نفس وبررسی اعمال خودرانداشته باشدکه اگرچنانچه اعمال ونیاتش خوب بوده سعی کندبرآنهابیفزایدواگرزشت وناپسندبوده است ازخداوندطلب ومغفرت وآمرزش کندوجبران نماید.

امام کاظم(ع):مثل دنیاهمانندماراست که پوست ظاهرآن نرم ولطیف وخوش رنگ ولی دردرون آن سم کشنده ای است که مردان عاقل وهشیارازآن گریزانندوبچه صفتان وبول هوسان به آن عشق می ورزند.

امام کاظم(ع):امانت داری وراستگویی هردوموجب توسعه روزی میشوندولیکن خیانت درامانت ودروغگویی موجب فلاکت وبیچارگی وسبب تیرگی دل می باشد.

امام کاظم(ع):خسارت دیده و ورشکسته کسی است که عمرخودراهرچندبه مقداریک ساعت هم که باشد بیهوده تلف کرده باشد.

امام کاظم(ع):اهل زمین موردرحمت هستندمادامی که خوف وترس ازگناه ومعصیت داشته باشند ادای امانت نمایندوحق را دریابندوموردعمل قرار دهند.

 ولادت باسعادت امام هفتم مبارکباد. 97/6/10

 • حسن اکبری

رسول اکرم(ص) :... خداوندبه من چنین وحی نموده است:ای پیامبر! آنچه راکه ازناحیه پروردگارت برتونازل گردیده به مردم برسان واگرچنین نکنی به تبلیغ خودعمل نکرده ای وخداوندتوراازشرمردم حفظ خواهدنمود.... جبرییل سه مرتبه برمن نازل گردیدوازطرف خداوندبه من امرنمودکه دراین مکان به همه مردم اعلام کنم که علی بن ابیطالب برادرو وصی وخلیفه وامام پس ازمن خواهدبود....  ای مردم! علی ازسوی خداوندبرشما امام است وهرکس امامت اورانپذیردخداوندتوبه اوراقبول نمی کند وهرگزاورانخواهدبخشید. خداوندبرخود حتم نموده که هرکس بااودرباره امامت علی مخالفت کند برای همیشه اورابه عذاب دردناک خودمعذب نماید... ای مردم! ملعون است ملعون است وموردخشم خداوند است کسیکه این سخن مرانپذیردوتسلیم آن نشود.همانا جبرییل ازسوی خداوندمراخبرداده که خداوند میفرماید:هرکس باعلی دشمنی کندو ولایت اورانپذیردلعنت وغضب من براوباد.پس هرکس بنگردکه برای فردای خودچه فرستاده است. ازخدابترسیدوباعلی مخالفت نکنیدکه ایمان خودراازدست خواهید دادوخداوندبه اعمال شماآگاه است.... همانا هرکس من مولاوآقای اویم این علی نیزآقاومولای اوست. اوبرادرو وصی من است وخداوندولایت اورابرمن نازل نموده است.... آگاه باشیدکه پس ازمن جزء برادرم علی امیرالمؤمنین نخواهدبودوبرای احدی بعدازمن حلال نیست که خودرا امیرالمؤمنین بداند. آنگاه بادست مبارک خودبازوی حضرت علی راگرفت وبالابردوسپس فرمود:ای مردم! این علی برادر وجانشین و وصی من برامتم میباشدعلم ودانش من نزداوست اوجانشین من برامت وتفسیرکننده قرآن است... خدایا! هرکس علی رادوست میداردتواورادوست بداروهرکس علی رادشمن میداردتواورا دشمن بداروهرکس امامت اوراانکار میکندتواورالعنت کن وهرکس حق اوراانکار می نمایدتوبراوخشم نما....

امام رضا(ع):به درستی که درروزعیدغدیر , خداوندازهرمردوزن مؤمن گناه شصت سال ایشان را می آمرزدودوبرابرآنچه درماه رمضان وشب قدروشب فطرازآتش دوزخ آزادکرده آزادمیکند. تهذیب ج۶ص۲۱

امام رضا(ع):کسیکه درروزغدیرمؤمنی رادیدارکند, خداوندهفتادنوربرقبراو واردمیکندوقبرش راتوسعه میدهدوهرروزهفتادفرشته قبراورازیارت میکنندواورابه بهشت بشارت میدهند.

امام علی(ع):سه چیزاست که نجات ورستگاری درآنهاست:ملازمت باحق , دوری کردن ازباطل وبرنشستن برمرکب تلاش وکوشش.

امام علی(ع):جداشوازکسیکه ازحق جداشده وبه راه دیگری رفته است واوراباآنچه برای خودانتخاب کرده وبدان راضی گشته است واگذار.   غررالحکم

**  الحمدالله الذی جعلنامن المتمسکین بولایة مولاناامیرالمؤمنین وائمه المعصومین **

    **** عیدغدیرمبارکباد ****

 • حسن اکبری

رسول خدا(ص) دست حضرت علی راگرفته وفرمودند:این اولین کسی است که به من ایمان آوردواولین کسی است که در روزقیامت بامن مصافحه میکندواین صدیق اکبروفاروق این امت است که حق وباطل راازهم جدامیکندواین رییس وپیشوای مؤمنان است ومال وثروت رییس ظالمان است. المعجم الکبیرطبرانی ج۶ص۲۶۹

پیامبر(ص):خداوندتعالی قرارداده علی راواسطه وعلامتی میانه ی خودوخلق خود. هرکه علی راشناسد مؤمن است وهرکه اورا انکارکندکافراست وکسیکه نشناسداوراگمراه است وکسیکه دیگری رابا اومساوی گیردهرآیینه مشرک است وکسیکه به ولایت ودوستی آن واردمحشرشودرستگاراست وبی زحمت ومشقت داخل بهشت میشودوکسیکه دشمن آن باشددرکمال ذلت وخواری داخل آتش میشود.  مشارق الانوار

پیامبر(ص):یاعلی ! ازتوکسی تقدم نمی جویدمگرکافر. وازتوکسی اعراض نمیکندمگرکافروتویی نورخدادرمیان خلق وتویی حجت خدابرخلق او وتویی شمشیرخدابردشمنان او و وارث پیغمبران او وتویی کلمه ی علیاوآیه کبری وقبول نمیکندخداوندایمان کسی رامگربه دوستی تو.   امالی شیخ صدوق ص۱۱

پیامبر(ص):دوستی علی عبادت است وذکراوعبادت و مردن دردوستی اوشهادت وقبول کردن ولایت اوبزرگتراست ازعملهای زیاد...        کتاب مشارق الانوار

امام صادق(ع):... روزغدیرخم درمیان روزهای عیدفطروقربان وجمعه همانندماه درمیان ستارگان است.

امام صادق(ع):عیدغدیر , روزعبادت ونمازوسپاس وستایش خداست وروز سروروشادی است به خاطرولایت ماخاندان که خدابرشمامنت گذاردومن دوست دارم که شماآن روز را روزه بگیرید.

پیشاپیش فرارسیدن عیدغدیر , عیدولایت راتبریک عرض مینمایم.دراین روز سفارش فراوان به برگزاری جشن شده است. پوشیدن لباس نومانندعیدنوروز ، میهمانی دادن به اندازه توان مالی .حتی این میهمانی میتواندبرای اعضای خانواده خودباشد.

 • حسن اکبری

امام هادی(ع):مؤمن خوبی میکندو میگریدومنافق بدی میکندو می خندد.

امام هادی(ع):عاق[والدین] ناداری درپی داردوبه خواری کشاند.

امام هادی(ع):ازنشانه های غرورنسبت به خدا آن است که بنده استمرار واصراربرگناه داشته باشدودر همان حال آرزومند بخشایش الهی باشد.

امام هادی(ع):ازخوبی بهترکسی است که خوبی میکندواز زیبایی زیباترکسی است که زیبا میگویدواز علم برترکسی است که دارنده آن است.

امام هادی(ع):توانگری آن است که تمنایت کم باشدوبه آنچه تورابسنده است خرسندباشی وفقریعنی سیری ناپذیری نفس و نومیدی شدید.

   میلادباسعادت امام علی النقی مبارک باد.97/6/5

 • حسن اکبری

امام علی(ع):قرض کردن بندگی وادای آن آزادی است.

امام علی(ع):خوشحالی وشادمان شدن به دنیا حماقت وکم عقلی است.

امام علی(ع):به راستی که دنیاسرای ناپایدار وگذرا , وجایگاه سختی ومشقت است , ساکنانش مسافر ومقیمانش مجبوربه ترک آن هستند زرق وبرقش نیرنگ وگفتارش دروغ , اموال وثروتش یغمای غارتگران , متاع گران بهایش غنیمت دزدان , آگاه باشیدکه دنیاهمچون زنی است روسپی هوس انگیز که خودرانشان دهدوسپس بانفرت پشت کندوهمچون مرکبی است سرکش که از رفتار باز ایستد ودروغگویی است خیانت پیشه.

امام علی(ع):وسیله تباهی دین , دنیاست.

امام علی(ع):به راستی که این دنیای شمادردیده من پست تر است از تکه استخوان خوکی که دردست جذامی می باشدوکوچکتر است ازبرگ گیاهی که دردهان ملخی باشد , علی رابا نعمتهای فانی ولذتهای ناپایدار چه کار.

امام علی(ع):به دنیابنگر , نگریستن کسی که بدان رغبتی نداردوازآن جداگردد ومنگربدان , نگریستن عاشقی شیدا.          غررالحکم

   97/6/3

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):خوشبخت کسی است که اسلام راپذیرفته وبه قدر معاش خود درآمدداردوقوای بدنش نیرومنداست.

پیامبر(ص):هرگاه خواستی که خداونددارایی تورا زیادکند , زکات آن رابپرداز.

امام صادق(ع):درهرحال که هستی تقوای الهی پیشه کن تاهرگز احساس هراس و وحشت نکنی.

امام صادق(ع):هرکس به شایستگی درحق خانواده اش نیکی کند , خداوندبرعمرش می افزاید.

امام صادق(ع):دست هایتان راقبل وبعداز غذا خوردن بشوییدکه فقررا میبردوبرعمر می افزاید.

امام صادق(ع):فراربایدکرد فرار , وقتی که عرب افسارگیخته شودوعبور ازبیابان حجاز ممنوع گردد ومانع انجام وظیفه شوند. فرمود:فریضه حج را انجام دهیدقبل ازاینکه نتوانیدانجام دهیدبا انگشت ابهام اشاره به جانب قبله نموده فرمود:دراین طرف بیش از هفتادهزارنفر کشته میشوند.

    97/6/1

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):نخستین چیزی که درترازوی بنده می گذارند , خرجی است که برای کسان خودکرده است.

پیامبر(ص):بهترین پولها , پولی است که انسان برای نان خوران خودخرج میکند.

پیامبر(ص):بدانیدکه همه شما مال وارث خویش رااز مال خویش بیشتردوست دارید. مال توآن است که ازپیش میفرستی ومال وارث آن است که به جای می گذاری.

امام سجاد(ع):هرکه به روزی که خدابه اوداده , بسنده کند ازثروتمندترین مردم است.

پیامبر(ص):عیدهایتان رابه تکبیرگفتن بیارایید وعیدفطروقربان راباگفتن ذکر  لااله الاالله   الله اکبر  الحمدالله  و سبحان الله    زینت بخشید.

   درروز عرفه خواندن زیارت عاشورا ودعای عرفه تأکیدشده است.

پیشاپیش فرارسیدن عیدسعیدقربان راتبریک عرض مینمایم.  97/5/30

 • حسن اکبری

امام باقر(ع):شیعیان ماسه دسته اند: دسته ای به نام مامردم را می چاپند. دسته ای مانندآبگینه اند نمایان می سازندودسته ای مانندزرسرخ هستندکه هرچه بیشتردرآتش گداخته شود , نابتر میشود.

امام باقر(ع):ناخن ها رابه این دلیل بایدگرفت که لانه شیطان ومنشأ فراموشی هستند.

امام باقر(ع):سامان یافتن کارمردم به این است که طوری باهم همزیستی ومعاشرت کنندکه مانندپیمانه ای باشندکه دوسومش هوشیاری ویک سومش نادیده گرفتن وچشم پوشی است.

امام باقر(ع):هرگاه خداوندمتعال بداندکسی حسن نیت دارداو رادرپناه خودحفظ کند.

امام باقر(ع):عالمی که ازعلمش بهره برند برتراز هفتادهزار عابداست.

  شهادت امام محمدباقر(ع) تسلیت باد. 97/5/28

 • حسن اکبری

رسول خدا(ص):درهفت خانه رحمت خدانازل نشود:۱- خانه ای که درآن زن طلاق گرفته شود ۲- خانه ای که درآن زن نافرمان باشد. ۳- خانه ای که درآن به امانت مردم خیانت کنند.۴- خانه ای که درآن زکات مال داده نشود.۵- خانه ای که درآن وصیت مرده ای باشد(برخلاف وصیت میت اموال میت رادرخانه نگه داشته باشند) ۶- درخانه ای که شراب باشد. ۷- وخانه ای که زنی درآن زندگی کندکه از اموال شوهر بدزدد.

رسول خدا(ص):درهمی که انسان درحال صحت در راه خدا خرج کندبهتراز بنده ای است که هنگام مرگ آزادکند.

امام علی(ع):براستی که حقیقت خوشبختی آن است که پایان کارانسان خوشبختی باشدوحقیقت بدبختی آن است که کارانسان به بدبختی خاتمه یابد.

رسول خدا(ص):اموال خودرا بوسیله زکات محفوظ داریدومریضان خودرا باصدقه علاج کنید وبرای جلوگیری ازبلا به دعا متوسل شوید.

اللهم صلی علی محمدوآل محمدوعجل فرجهم **اللهم عجل لولیک الفرج** 97/5/26

 • حسن اکبری

امام جواد(ع):هرکه کار زشتی رانیک بشمارد , درآن کارشریک است.

امام جواد(ع):بدان که ازدید خداوندپنهان نیستی , پس بنگرچگونه ای.

امام جواد(ع):هرکه پیش ازآزمودن به کسی اطمینان کندخودرا درمعرض هلاکت وفرجامی رنج آور قرارداده است.

امام جواد(ع):به دل آهنگ خدا داشتن برتراست تا خسته کردن جوارح به عبادت.

امام جواد(ع):توانگری مؤمن در بی نیازی از مردم است.

 شهادت امام محمدتقی(ع) تسلیت باد.

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):زنی که باشوهرش قهرکنددرحالیکه خودش مقصربوده است روز قیامت بافرعون وهامان وقارون درپایین ترین جایگاه آتش محشورمیشودمگراینکه توبه کندوبرگردد.

پیامبر(ص):هرزنی که درمقابل بداخلاقی های شوهرش بردباری کند , خداثواب آسیه دخترمزاحم رابه وی عطاخواهدکرد.

پیامبر(ص):خداوندسه زن راازعذاب قبرایمن داردوبافاطمه زهرا محشورفرماید:۱- زنی که به هنگام تنگدستی شوهرصبرکند.۲- زنی که با بداخلاقی شوهربسازد.۳- زنی که مهرش رابه شوهرش ببخشد.

امام علی(ع):بهترین صفات زنان بدترین صفات مرداست یعنی کبر, ترس وبخل. اگرزن متکبرباشدتسلیم غیرشوهرش نمیشودوچنانچه بخیل باشد , مال شوهرراحفظ میکندواگرترسو باشدازهر پیشامدی بیمناک است وقهراً به دام صیاد نمی افتد.

 اللهم عجل لولیک الفرج. 97/5/19

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):هرکس به نیازمندکمک مالی کندوبامردم منصفانه رفتارنماید , چنین کسی مؤمن حقیقی است.

پیامبر(ص):مگذاریدبین زن ومرد اختلاط برقرارشود , زیرا اگربین آنهااختلاط وآمیختگی باشد دردی بی درمان شمارا فراخواهدگرفت.

امام علی(ع):برشما لازم است لباس ضخیم بپوشید , زیرا هرکس لباسش نازک باشد , دینش نیزمانند لباسش نازک وضعیف می شود.

امام صادق(ع):درپستی انسان همین بس که لباسی بپوشدکه اورامشهورکندیامرکبی سوارشودکه سبب شهرت اوگردد.

97/5/17

 • حسن اکبری

امام علی(ع):درکارها میانه روی پیشه کن که هرکس میانه روی کند , مخارج زندگی بر وی آسان شود.

پیامبر(ص):هرکس به مؤمنی وامی بدهدوصبرکندتادستش بازشود مال او زکات محسوب شودودر نماز بافرشتگان باشدتااینکه وامش به او برگردانده شود.

امام علی(ع):هنگام هرشدت (ناراحتی وغم) بگو  لاحول ولاقوة الا بالّله  حمایت خواهی شدبوسیله آن ودرهنگام هرنعمتی بگو  الحمدلله  نعمت افزایش خواهدیافت هروقت کم روزی شدی بگو  استغفرالله  وسعت خواهی یافت.

امام صادق(ع):هرگاه کسی برای کاری اجیرشودو او آن کار راخراب کندوازبین ببردضامن است . امیرالمؤمنین کارگرراضامن می دانستند.

امام علی(ع):هرکس طالب ماندن است که البته ماندنی درکارنیست صبح زودصبحانه بخورد , کفش خوب بپوشدوقرض خودراکم کند.

97/5/15

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):مرگ انسانهادرنتیجه گناهان بیشتر ازمرگ آنهادرنتیجه فرا رسیدن اجل است وزنده ماندن انسانها درنتیجه نیکی هایشان بیشتراز زندگی کردنشان به خاطرباقی بودن عمر است.

امام صادق(ع):کسی که گمان میکندازشیعیان ما است درحالیکه به غیرازما چنگ میزندوپیروی میکند , دروغ می گوید.

امام صادق(ع):مؤمن ازآهن سخت تر است وآهن اگرگداخته شودرنگش بر می گردد ولی مؤمن اگر کشته شود دوباره زنده گرددوبازهم کشته شود دل اوازایمان بر نمی گردد.

امام صادق(ع):مؤمن کسی است که هرگاه عصبانی شود , عصبانیتش اورا ازراه راست منحرف نکند وهرگاه خوشنودوراضی شودرضایتش اورادرباطل فرو نمی بردوهرگاه توانمندشود , به مال وحق دیگران تجاوز نمی کند.

امام صادق(ع):خداوندمؤمن راازبلاهای دنیای فانی نگه نمی دارد ولی اورا ازکوری درآن دنیا نگه خواهد داشت.

    97/5/13

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):باخوردن وآشامیدن زیاد دلها رانمیرانید , زیراهمانگونه که زراعت براثرآب زیادازبین میرود دلهانیز براثر پرخوری می میرد.

امام علی(ع):بخل ورزیدن به آنچه در دست داری بدگمانی به معبود است.

پیامبر(ص):درهرچیزبایدنیتی نیک داشته باشی حتی درخوردن وخواب.

امام علی(ع):مسلمان بایدازبرادری با سه گروه دوری کند:شوخ بی حیا , احمق و دروغگو.

امام سجاد(ع):مبغوض ترین مردم نزدخداوندعزوجل کسی است که ادعای پیروی ازامامی رادارد ولی درعمل به او اقتدا نمی کند.

97/5/11

 • حسن اکبری

امام باقر(ع):مرادازایمان درقرآن علی بن ابیطالب است. هرکس به ولایت اوکافرشودتمام اعمالش نابود می شود.

پیامبر(ص):خوشابر آن کسیکه افزونی دارایی اش را انفاق کندواز افزون گویی زبانش جلوگیری کند.

امام علی(ع):روزه نفس ازلذتهای دنیوی، سودمندترین روزه هاست.

پیامبر(ص):هرچیزی شرافتی دارد. شریف ترین مجالس آن است که روبه قبله باشد.

امام علی(ع):برای خدا , به دین اهل اطاعت اوبرو وهدایت رااز اهل ولایت اوبگیر.

97/5/9

 • حسن اکبری

امام جواد(ع):ازهمراهی ورفاقت با آدم شرور بپرهیز, زیراکه اومانندشمشیربرهنه است که ظاهرش نیکوواثرش زشت است.

امام علی(ع):من یاورمؤمنین ومال یاور تاریکی است. به خداسوگندمرا دوست نمی داردمگرمؤمن ودشمن نمی داردمگرمنافق.

امام علی(ع):هرکس کینه راازخود دورکند قلب وعقلش آسوده میگردد.

امام علی(ع):هرکس به اندازه ای که اوراکفایت میکندقناعت کند, به آسایش ونظم می رسدودر آسودگی ورفاه منزل میگیرد.

امام علی(ع):گواراترین زندگی ، رها کردن تکلف ها  است.

97/5/7

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):ارجمندترین مردم کسی است که آنچه راکه برایش سودی ندارد , رهاکند.

امام حسین(ع):چیزی رابر زبان نیاوریدکه از ارزش شما بکاهد.

امام علی(ع):برای انسان عیب نیست که حقش تأخیرافتد , عیب آن است که چیزی راکه حقش نیست بگیرد.

امام علی(ع):ای فرزندآدم! هرچه بیشترازمقدارخوراکت بدست آوری خزانه دار دیگران خواهی بود.

اللهم عجل لولیک الفرج. 97/5/5

 • حسن اکبری