احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

مشخصات بلاگ

پیامبر(ص):کسیکه بمیرددرحالیکه محبت آل محمددردل اوست شهیدمرده است.آگاه باش کسی که بادوستی آل محمدبمیردتوبه کارمرده است ومؤمنی است که کمال ایمان را دارابوده است.

۱۶ مطلب در تیر ۱۳۹۸ ثبت شده است

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):هرکس به بندگان ستم کند, خداوند دشمن اوست.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرگاه کاری کردی آن راتنها برای خدا انجام ده, زیرا اوتنها اعمال خالص بندگانش را می پذیرد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):دلت را خالص گردان , کاراندک تورا بس است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):نشانه خاشع چهارچیزاست: حساب بردن ازخدادرنهان وآشکار, انجام کارهای نیک , اندیشیدن برای روزقیامت وراز ونیاز باخدا.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرگاه کسی ازشما درقلب خود, سنگینی ای  احساس میکند به بخورد.

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):... درهمان اثناء که تکیه برحجرالاسود داده ومشغول گرفتن بیعت است ناگهان بشیر واردشودو اورا مژده دهدبه فرورفتن لشکرسفیانی به زمین و اومردی باشدکه صورت اوبطرف پشت برگشته وپشت سرش به طرف سینه , پس آن حضرت بفرماید:قصه تو وبرادرت چیست؟ پس بگوید:من وبرادرم درلشکرسفیانی بودیم, دنیاراخراب کردیم ازدمشق تا بغداد, کوفه ومدینه راخراب کردیم, منبر پیغمبر راشکستیم, استرهای ما درمسجدپیغمبر سرگین انداخت وازآنجاخارج شدیم وعدد ما سیصدهزاربود برای خرابی این خانه, پس چون به وادی بیداء رسیدیم , شب درآنجانزول کردیم ناگاه صحیه زننده ای به ما صیحه زدوگفت:ای بیداء هلاک کن این قوم ستمگررا! پس زمین دهن بازکرد وهمه ی لشکررا به خود فروبرد, به خدا قسم که روی زمین نماندحتی عقال شتر, غیرمن وبرادرم. پس ناگاه ملکی آمدوبه صورت ما زد, پس صورت ما به پشت برگشت.به برادرم گفت:ای نذیر! توبرو نزدسفیانی ملعون دردمشق واورا انذارکن به ظهور مهدی آل محمدصلی الله علیه وآله وسلم وبه اواخبارکن که لشکراودربیداء هلاک شدوبه من گفت:ملحق شو به مکه برای بشارت مهدی و اورا مژده ده به هلاکت ظالمین وبردست او توبه کن , پس اوتوبه ی توراقبول کند.

امام صادق(علیه السلام):پس آن حضرت دست خودرا به صورت اوبکشدپس صورت او به حال اول برگردد وباآن حضرت بیعت کندوجزءلشکراوشود.

امام رضا(علیه السلام):چون مراسم بیعت تمام شود, ابتداکند به بنی شیبه(خدمه وکلیددارهای کعبه) پس دستهای ایشان راقطع کندبرای اینکه ایشان دزدهای خانه خدایند.

امام باقر(علیه السلام):بعدازآن به قریش بپردازدپس نگیریدازایشان جزءشمشیروندهدجزءبه شمشیر.

پس ازتمامیت بیعت وعملیاتی که انجام دهدانتظاری نداردجزءآنکه عدد ده هزارتکمیل شودوچون عدد تکمیل شودحاکمی ازطرف خوددرمکه بگذارد وباهمان ده هزاروسیصدوسیزده تن ومختصری دیگرکه به او گرویده اندازمکه بسوی مدینه حرکت کندو....    ازکتاب مهدی منتظر

   اللهم عجل لولیک الفرج"ان مع العسریسرا"

 • حسن اکبری

امام سجاد(علیه السلام):چنانچه واردبازار شوم ودرهمی داشته باشم وبا آن برای خانواده ام گوشتی بخرم که بدان رغبت کرده اند, برای من محبوب تر است ازاینکه بنده ای را آزادکنم.   وسایل الشیعه

امام باقر(علیه السلام):هرگاه خواستی که بدانی اهل خیروصلاح هستی نگاه کن به قلبت که اگرازته قلب دوست میداری اهل طاعت وفرمانبران اوامرخدا را و دشمن میداری گناهکاران را , پس تو اهل خیروصلاح هستی وخداوندتورا دوست میدارد.ولیکن اگردشمن میداری اطاعت کنندگان خدا را و دوست میداری گناهکاران را , بدانکه اهل خیروصلاح نیستی وخداوند تورا دشمن میداردومورد خشم وغضب اوخواهی بود. بدانکه هرکس هرکه وهرچه را دوست میدارد درقیامت با او محشور خواهدشد.

امام صادق(علیه السلام):به خدا سوگند احدی ازشما به دوزخ نمی رود.

امام سجاد(علیه السلام):ای گروه شیعیان ما! بهشت دیریا زود حتما به شما میرسد, امابرای رسیدن به درجات آن با هم رقابت کنید.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):سرکه, نیکو خورشی است.  طب الکبیر

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):هرکس ما اهلبیت رادوست داردبایدچون ماعمل کندوجامه پارسایی برتن کند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):نخستین موجودی که خدای عزوجل بیافرید, ارواح مابودو آنگاه آنهارابه توحید وتمجیدخودگویا کردسپس فرشتگان راخلق فرمود.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):شراب وایمان هرگز در درون یا دل کسی باهم جمع نمیشود.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):شراب خوار به گوگرد می ماند.به او نزدیک نشویدکه شمارا بدبو میکند هم چنانکه گوگرد بدبو میکند.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):محفوظ داشتن زن به حال او مفیدتر و زیبایی اش  پایدارتر است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):انار را با پیه آن بخورید, چرا که شست وشو دهنده ی معده است.  طب الکبیر

 • حسن اکبری

امام رضا(علیه السلام):بعضی ازکسانیکه ادعای محبت و دوستی ما اهلبیت رادارند, ضررشان برای شیعیان ما ازدجال بیشتراست.عرض شد:یابن رسول الله! به چه علت؟ فرمودند:به خاطر دوستیشان با دشمنان ما ودشمنیشان با دوستان ما. هرگاه چنین شودحق وباطل درهم آمیخته شوندوامر مشتبه گرددو مؤمن ازمنافق شناخته نمیشود.

امام رضا(علیه السلام):کسیکه به مال حلال اندک راضی بشود, مخارجش سبک میشود, خانواده اش برخوردار میگردند.خداونداورا به درد ودرمان دنیا بینا میکندواورا سالم وبی گناه ازدنیا به دارالسلام بهشت بیرون میبرد.

امام رضا(علیه السلام):مردم دو دسته اند:یکی آنکه بامرگ آسوده میشود. دیگری آنکه مردم با مرگش از دست او آسوده میشوند.

امام رضا(علیه السلام):هیچ کافری مارا دوست نمی دارد وهیچ مؤمنی دشمن ما نمیشود.هرکس با محبت ما اهلبیت بمیرد, برخداوندحتمی است که اورادرقیامت با ما می انگیزد.

امام رضا(علیه السلام):ازمانیست کسی که همسایه اش ازشر او در امان نباشد.

امام رضا(علیه السلام):عسل رابا سیاهدانه بخورید.  طب الکبیر  [خوردن یک قاشق عسل با ۷یا۲۱دانه سیاهدانه بسیاری ازدردها وعفونتهای بدن راازبین میبرد. سنگ اگردرکلیه باشدهر ۱۵دقیقه یکبارسنگ شکن است. برای عمل نکردن آپاندیس  به روش بالا عمل شودنیازی به عمل نیست و... ]

ولادت باسعادت امام رضا را تبریک عرض مینمایم.

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):ازبلندی کوه ذی طوی باسیصدوسیزده تن سرازیرشودتااینکه به مسجدآید.پس مردی ازیاران حضرت اول نطق کندوفریادزند:ای مردم! این است آن که مطلوب شماست وآن که شما میخواهید, دعوت میکندشمارا به آنچه پیغمبرصلی الله علیه وآله وسلم دعوت میکرد.

امام سجاد(علیه السلام):پس مردم ازجا بر می خیزند.پس آن حضرت خودسخن میگویدومیفرماید: ای مردم! منم فلان پسرفلان, منم پسرپیغمبرخدا, دعوت میکنم شمارا به آنچه پیغمبرخدا دعوت میکرد. پس هجوم می آورندکه اورا بکشند[گویااهل مکه باسفیانی هم پیمان شده اند] پس سیصدوسیزده تن ازاو دفاع میکنند.

امام باقر(علیه السلام):پس مابین رکن ومقام چهار رکعت نمازبگزارد.

امام صادق(علیه السلام):پس آنگاه به اسم اوازآسمان نداشودواو درپشت مقام باشدپس اصحاب اوبگویند :دیگرچه انتظاری داری به اسم تو نداشد؟ پس دست او رابگیرندوبرای بیعت عمومی بیاورند.پس بیاید تا به حجرالاسودتکیه کندواول چیزی که نطق کنداین است: ألایا اهل العالم! أنا الامام القائم(ای اهل عالم!منم امام قیام کننده).  ألایااهل العالم! أنا الصمصام المنتقم(ای اهل عالم! منم شمشیرانتقام گیرنده) . ألا یا اهل العالم! إن جدی الحسین قتلوه عطشانا(ای اهل عالم! جدمن حسین راتشنه کام کشتند).  ألا یا اهل العالم! إن جدی الحسین طرحوه عریانا(ای اهل عالم! جدمن حسین رابرهنه روی خاک افکندند). ألا یا اهل العالم !إن جدی الحسین سحقوه عدوانا(ای اهل عالم! جد من حسین رااز روی کینه توزی پایمال کردند).

امام باقر(علیه السلام):پس سیصدوسیزده تن بااوبیعت کنندودیگران تبعیت کنند[این بیعت عمومی است] وازاهل مکه هم کمی بیعت کنندوبیعت برکتاب وسنت خواهدبود.پس بیرقهای زردوسفیددرما بین  حطیم و زمزم به اهتزاز درآید.   ازکتاب مهدی منتظر

  اللهم عجل لولیک الفرج"ان مع العسریسرا"

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):شیعیان ما اهل تقوی وپاکدامنی وکوشش وجدیت اند ومردمی باوفاو امین اند واهل زهدوعبادتندوکسانی هستندکه در شبانه روز 51 رکعت نماز میخوانند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):نمازجواز عبور ازصراط است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هروقت گرما وشدت آن برشما سخت گرفت توسط نماز آن را خنک کنید ،زیرا گرما وحرارت ازجوشش جهنم است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):همانا نمازگزار درب خانه خداوندرا می کوبد. هرکس پیوسته دری رابکوبد عاقبت به روی او باز خواهدشد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):انار رابا پیه آن بخورید چراکه شسست وشو دهنده ی معده است.

 • حسن اکبری

امام باقر(علیه السلام):شجره طیبه رسول خداست که اصل آن است وعلی فرع آن وفاطمه عنصرآن وائمه شاخه ها ومیوه ی آن وشیعیان برگهای آنند.

امام صادق(علیه السلام):شیعیان ماجزیی ازما هستندوازباقی مانده طینت ما خلق شده اندآنچه که مارا غمگین میکندآنان رانیز اندوهگین می نمایدوآنچه که مارا شادمان کندآنان رانیز مسرور می نماید.لذا هرکس که میخواهدبه ما رو کند, به شیعیان مارونمایدچراکه آنان وی رابه ما می رسانند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):زیان کار کسی است که ازآبادکردن آخرت غافل ماند.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):خوابیدن باعلم ویقین بهترازنماز ونیایش خدابا شک وتردیداست.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):کاهوبخور! زیراکه خواب می آوردوغذارا هضم میکند.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکس ازمیان گروهی مردی را به کارگمارد درحالیکه دربین آنها خداپسندتر ازاو وجود دارد, به خداورسول او ومؤمنان خیانت کرده است.   میزان الحکمه

پیامبر(صلی الله علیه وآله):نخستین چیزی که موجب عصیان پروردگار گردید, شش چیزبود:دنیاطلبی, ریاست طلبی, شکم پرستی, شهوت پرستی , علاقه به خواب و راحت طلبی.   بحارالانوارج ۷۳

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرچیزی آفتی داردکه مایه فسادآن میشودوآفت این دین زمامداران بدند.   نهج الفصاحه ح۲۲۵۵

پیامبر(صلی الله علیه وآله):لعنت خدا برکسی که حیوانی را مثله کند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):با شنبلیله درمان بجویید, اگرامت من میدانستندکه شنبلیله برایشان چه سودهایی دارد, باآن درمان میکردندهرچندهم سنگ آن , طلا میدادند.   طب الکبیر

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):وچون آفتاب بلندشودوصیحه ی آسمانی ازچشمه ی خورشیدبه زبان عربی بلندشود که همه اهل آسمان وزمین بشنوند, نداکندای گروه خلایق این مهدی آل محمداست.سپس اسم او وکنیه ی اورا ذکرکندونسب اورا به پدرش حسن امام یازدهم بگویدوپس ازآن تاحسین بن علی علیه السلام یادکند, پس بگویدبیعت کنیداوراتاهدایت یابید, مخالفت نکنیدامراورا که گمراه خواهیدشد, پس ملایکه وجن ونقبا بگویند:شنیدیم واطاعت کردیم. پس چون نزدیک غروب آفتاب شودفریادکننده ای فریادکندازطرف مغرب:ای گروه خلایق پروردگارشما ظاهرشددر وادی یابس درسرزمین فلسطین واو عثمان بن عنبسه اموی است, بیعت کنیداورا تاهدایت یابیدومخالفت با اونکنیدکه گمراه خواهیدشد, پس ملایکه وجن ونقباگویند: شنیدیم ونافرمانی کردیم.[این ندا غیراز صحیه ی آسمانی درشب بیست وسوم رمضان است] پس آنکه اهل شک وریب ونفاق کفرباشدبه ندای اخیرگمراه شود.چون بیعت تمام شودومتفرق شوندمردم مکه به یکدیگر بگوینداین مردکه بوددرجانب کعبه واین خلق چه کسانی بودندبا او واین چه آیتی بودکه درشب دیدیم ومثل اوتاکنون ندیده بودیم؟ پس بگویند:نمی شناسیم جزءچهارنفرازاهل مکه وچهارنفراز اهل مدینه وایشان فلان وفلان هستند.

امام باقر(علیه السلام):(پس ازبیعت) به اصحاب خود میفرماید:اهل مکه مرا نمی خواهندومن اکنون رسول به سوی ایشان میفرستم تابرایشان حجت تمام کنم چنانکه از مثل من سزاواراست.پس نفس زکیه را می طلبدواو را برای دعوت میفرستد, پس او میرودوپیغام را میرساندپس اورا ما بین رکن ومقام میکشند. چون خبرقتل اوبه امام علیه السلام میرسدبه اصحاب میفرماید:آیا من به شما نگفتم اهل مکه مرا نمی خواهند؟

اللهم عجل لولیک الفرج"ان مع العسریسرا"

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):کثیف ترین گناهان سه گناه است:کشتن حیوان بی زبان , ندادن مهریه ی زن و نپرداختن مزدکارگر.

امام صادق(علیه السلام):دنیا درنظرمن چونان مردار است که هرگاه ناچارشوم ازآن بهره می گیرم.

امام صادق(علیه السلام):کسی که خودرا به ولایت پیشوای ستمگرغیرخدایی ملتزم کند , دین ندارد.

امام صادق(علیه السلام):خوشی وآسایش درخرسندی ویقین است وغم واندوه درشک وناخرسندی.

امام صادق(علیه السلام):بلا وگرفتاری برای مؤمن زیور است وکرامتی است برای کسی که خرد ورزد , زیرا گرفتار بلا شدن وشکیبایی وپایداری کردن دربرابر آن ایمان را استوار می گرداند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):سیب را ناشتابخورید , چرا که  تمیز کننده معده است.  طب الکبیر

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):سه کسندکه آبرویشان محترم نیست , آنکه به فسق تجاهرکندوپیشوای ستمگر وبدعت گزار.   نهج الفصاحه

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):شیردرنده بهتراست ازفرمانروای ستمگر وفرمانروای ستمگربهتراست از فتنه های دیرپای.   میزان الحکمه ج۱

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):جوانمرداگربه دولت برسدمناقبش آشکارگرددوفرومایه اگربه دولت رسد, بدیهاوعیوبش آشکارگردد.   غررالحکم ح۷۸۲۸

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):سرلوحه سیاست, بکاربردن مداراست.

امام صادق(علیه السلام):به زیارت ودیداریکدیگربروید.باهم به سخن ومذاکره بنشینیدوامرمارا زنده کنید.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکس یک دانه ی باقلا رابا پوست بخورد, خداوندهمان اندازه بیماری رااز درون اوبیرون میکند.   طب الکبیر

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):روشنایی دل راجستم وآن رادراندیشیدن وگریستن یافتم وگذرازصراط راجستم و آن رادرصدقه دادن یافتم ونورانیت چهره راجستم وآن رادر نمازشب یافتم.

امام صادق(علیه السلام):ای جماعت شیعه! مایه ی آبروی ماباشیدنه باعث بدنامی ما. سخنان خوب به مردم بگویید, زبانهایتان رانگه داریدوآنهارا ازبیهوده گویی وسخنان زشت بازدارید.

امام صادق(علیه السلام):خداوند دوشهرت رادشمن دارد:شهرت لباس وشهرت نماز.

امام صادق(علیه السلام):باکسی که اندیشه ات اوراقبول ندارد, مشورت نکن هرچندبه خردمندی وپارسایی شهرت داشته باشد.

امام صادق(علیه السلام):هربامداد کارهای بندگان ازنیک وبدبه رویت پیامبرخدا میرسد.بنابراین به هوش باشیدوهریک ازشما بایدشرم کندازاینکه کار زشت برپیامبرش عرضه کند.

امام صادق(علیه السلام):پیامبراکرم به علی فرمود:یاعلی! غذارابانمک شروع کن وبانمک ختم کن زیرا اگرکسی چنین کند, ازهفتاد ودونوع بلا وبیماری ازقبیل جنون وجذام وبرص, درامان خواهدبود.  طب الکبیر [البته منظورنمک دریاست نمک تصفیه شده وید اضافه شده برای بدن سم میباشد. ]

سالروز شهادت امام جعفرصادق علیه السلام رابه امام عصر(عج) همه عزیزان تسلیت عرض مینمایم

 • حسن اکبری

امام باقر(علیه السلام):بعدازخروج آن حضرت ازمحل غیبت خود در ماه رمضان تاماه ذیحجه در ذی طوی به انتظاریاران خودوانتظار رخصت حق به سرمیبردتا اینکه اعمال حج را بجا می آورد, درشب قبل ازخروج برای بیعت واظهارخودبرعموم خادمی که نزداوست بابعضی ازاصحاب آن حضرت ملاقات میکندوبه ایشان میگوید:چندنفردراینجاهستند؟ میگویند:تعدادچهل نفر.پس بگوید:چگونه خواهیدبوداگرصاحب خودرا ببینید؟میگویند:به خداقسم اگرمارابه کوههاببردودرکوههاجادهدمابااوخواهیم رفت.پس شب آینده به نزد ایشان آیدوبگویدده نفراز بزرگسالان ونیکان خودرا به من معرفی کنید.پس ده نفرتعیین کنند, ایشان رابردارد و به نزدصاحب الامرعلیه السلام ببرد, پس آن حضرت به آنها شب آینده را وعده دهد.

امام صادق(علیه السلام):چون موعدتمام شودآن شب سیصدوسیزده تن رابخواند, قسمی ازایشان از رختخواب خودنایاب شوندوصبح درمکه باشندوقسمی دروقت بیعت با ابرحاضرشوند.پس چون به مسجدآید برمنبربالا رودومردم رابه خود دعوت کندوایشان را به پیمان خدا وادای حق خودمتذکر سازدوآنان را دعوت کند که به سیره ی پیغمبرصلی الله علیه وآله وسلم رفتارکندوبه عمل اوعمل کند.پس خداوندجبرییل رانازل کند, پس برحطیم فرود آیدوبگویدبه چه چیزدعوت میکنی؟ آن حضرت تکرارکند, پس جبرییل بگوید:من اول کسی هستم که باتو بیعت میکنم دست خودرا درازکن, پس دست خودرا دراز کند, سفیدونورانی مانند یدبیضای موسی باشد.پس جبرییل دست اورا ببوسد ودست خودرا به دست اوبمالد وسپس ملایکه وجن.

امام باقر(علیه السلام):پس ازآن سیصدوسیزده تن با اوبیعت کنند, آنان که در روز می آیندباابرها درآن ساعت برسند.    ازکتاب مهدی منتظر   [وقایع ظهورامام عصرازبیعت یاران تا تشکیل حکومت جهانی ایشان براساس روایات پشت سرهم درچندپست ارایه میگردد.باشدموردعنایت حضرت حق وامام عصرقرارگیرد]

  اللهم عجل لولیک الفرج"ان مع العسریسرا"

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):به عبدالله بن عباس؛ مبادا هدف تواز فرمانروایی , سودجویی وجمع مال یا خنک کردن خشمی باشد, بلکه بایدهدف تواز بین بردن باطل واحیای حق باشد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):رشوه گرفتن درحکم کفر به خدای بزرگ است.

امام صادق(علیه السلام):کسی که کاری از کارهای مردم به عهده اش گذاشته شود و او درِ محل کارخودرا روی مردم بازکند.پرده ها وموانع را کنار بزندوبادقت به فکراصلاح امور مردم باشدبرخداوند است که روز قیامت اورا درامان قراردهدوبه بهشت برد.  بحارالانوار ج۷۵ص۳۴۰

امام صادق(علیه السلام):از رییس هایی که دوست دارندریاست کنندپرهیزکنید.سوگند به خدا هرمردی کفشها پشت سراو به صدا درآیند, هم خودش هلاک شود وهم آنان که دنبال اوراه میروند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):ما هرگز کسی راکه قصدش[ریاست طلبی, مقام خواهی] کارما باشد, برآن کار نمی گماریم.    میزان الحکمه ج۱۳ص۵۳۴

پیامبر(صلی الله علیه وآله):برشماباد خوردن عدس, زیرا مبارک ومقدس است باعث رقت قلب وزیادشدن اشک میشودوخداوندباآن هفتادپیامبررابا برکت ساخت که آخرین آنها عیسی است.   طب الکبیر

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):هرگاه آدمهای پست وکم تجربه دولتها را به دست گیرند, نشان انحلال و شکست آن دولتها خواهدبود.  غررالحکم ص۳۴۵

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):حق با شخصیتها شناخته نمیشود.حق رابشناس تا اهل آن را بشناسی.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):ازنشانه های (لیاقت وشایستگی) دولت, بیداری وهوشیاری برای حفظ وحراست امور است. غررالحکم ص۳۴۱

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):نوک قلمها را تیزکنید.سطرها رانزدیک قراردهید.مطالب اضافی را ازمتن حذف کنید.فقط مسایل لازم رابنویسیدواز زیاده روی درنوشتن بپرهیزید, زیرا اموال مسلمانان تحمل وضرر و زیان راندارد.   وسایل الشیعه ج۱۷ص۴۰۴

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بذل وبخشش کارگزاران ازبیت المال, ظلم وخیانت است.  غررالحکم ص۳۴۳

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکس گلاب به روبمالد درآن روز بدحالی وپریشانی به اونرسدوچون گلاب رابه رو ودستها مالد حمدخدابکندوصلوات برمحمدوآل محمدبفرستد.   طب الکبیر

 • حسن اکبری