احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

مشخصات بلاگ

پیامبر(ص):کسیکه بمیرددرحالیکه محبت آل محمددردل اوست شهیدمرده است.آگاه باش کسی که بادوستی آل محمدبمیردتوبه کارمرده است ومؤمنی است که کمال ایمان را دارابوده است.

۱۵ مطلب در اسفند ۱۳۹۵ ثبت شده است

پیامبر(ص):هرکس به دنیابی رغبت است امیدواراست وتن وجانش رادردنیاوآخرت آسوده میگذارد وهرکس دل به دنیاببنددتن وجان خودرادردودنیابه زحمت می اندازد.

رسول خدا(ص):کسی ازنعمت ایمان بهره ای نداردمگراینکه مراازخودش محبوب تربداندواهلبیت مرااز اهلبیت خویش بیشتردوست بداردوعترت وذریه مراازعترت وذریه خویش محبوب تربداند. کنزالعمال ۱/۱۱

پیامبر(ص)دست بردوش علی گذارده بودباصدای بلندفرمود:این امام نیکان , کشنده بدان وفاجران است کسیکه یاریش کندپیروزوآنکه خوارش نمایدمخذول خواهدبود. مسندحاکم جزءسه ص ۱۲۹

      95/12/30

 • حسن اکبری

امام حسین(ع):هرشخصی که حق والدینش حضرت محمدوعلی راکه باشرافت وفضیلت ترین انسان ها هستندبشناسدودرتمام امورزندگی ازایشان تبعیت واطاعت کنددرقیامت به اوخطاب می شودهر قسمتی ازبهشت راکه خواستارباشی می توانی انتخاب ودرآن واردشوی.

امام حسین(ع):دوچیزمردم راهلاک وبیچاره گردانده است؛ یکی ترس ازاینکه مبادادرآینده فقیرو نیازمنددیگران گردندودیگری فخرکردن درمسایل مختلف ومباهات بردیگران است.

امام سجاد(ع):هرکسی راهنمای حکیمی رانداشته باشدتااورا راهنمایی کند هلاک میشود.

امام علی(ع):وارسته دنیا وشیفته آخرت باشید.

        95/12/29

 • حسن اکبری

امام سجاد(ع):ازمعاشرت بافاسق بپرهیززیرا اوتورابه لقمه ای یاکمترازآن می فروشد.

امام سجاد(ع):همدمی بادرستکاران انسان رابه درستی سوق می دهد.

پیامبر(ص):ازخدابترس وهیچ کارنیکی راحقیرمشمار گرچه کارنیک منحصربه این باشدکه دلو خویش رادرظرف تشنه ای بریزی وبرادرخودرا باروی گشاده ملاقات کنی.

... عمربن خطاب گوید:طوری رفتارکنیدکه مردم شرافتمندباشمادوست شوندومحبت آنهارانسبت به خودتان جلب نماییدوبکوشیدتاآبروی شمابدست فرومایگان ریخته نشودواطمینان داشته باشیدکه شرافتمندی جزء ازراه ولایت علی ازراه دیگری بدست شما درنمی آید.  صواعق/ابن حجرص۱۰۶

     95/12/28

 • حسن اکبری

امام سجاد(ع):ازمعاشرت بادروغگوبپرهیز زیرااومانند سراب است که دور رابه تونزدیک ونزدیک را به تودور می نمایاندو ازمعاشرت بابخیل بپرهیز زیرااودرنهایت نیازت به وی توراازکمکش محروم میکند.

پیامبر(ص):دنیارابه مردم دنیاواگذارید, زیراهرکس ازدنیا بیش ازحدکفایت برگیرددرهلاک خویش می کوشداما نمی داند.

امام سجاد(ع):ازدروغ کوچک وبزرگ , جدی وشوخی پرهیز کن که بی شک انسان وقتی درامور کوچک دروغ می گویددرامور بزرگ نیزجرأت پیدا می کند.

رسول خدا(ص):یاعلی!نخستین چهارمردی که وارد بهشت میشوند؛ من , تو , حسن وحسین وخاندان ونوادگان ما ازپشت سر, ازواج مادرپشت آنهاوشیعیان ازراست وچپ ماواردبهشت می شوند.   کنزالعمال 6/218

               95/12/26

 • حسن اکبری

امام باقر(ع):هرکه خوش نیت باشدروزی اش افزایش می یابد.

امام باقر(ع):ازدشمنی بپرهیزیدزیرافکررا مشغول ومایه نفاق می گردد.

امام باقر(ع):هیچ کس ازگناهان سالم نمی ماندمگراینکه زبانش رانگه دارد.

امام سجاد(ع):اگرکسی درسمت راست توایستادوبه توناسزاگفت آن گاه به سمت چپ توآمدو عذرخواهی نمودعذرخواهی اورا بپذیر.

امام سجاد(ع):هرکه به روزیی که خدابه اوداده بسنده کندازثروتمندترین مردم است.

           95/12/24

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):دل سه گونه است؛ دل گرفتاردنیا , دل گرفتارعقبی ودل گرفتارمولا.دلی که گرفتاردنیا باشدسختی ورنج نصیب اوست ودلی که گرفتارعقبی باشددرجات بلندنصیبش شودودلی که گرفتار مولاباشدهم دنیاداردوهم عقبی راوهم مولارا.

امام هادی(ع):وقت جان دادنت نزدخانواده ات رابه یادآورکه درآن هنگام طبیبی جلوگیرمرگت ودوستی نفع رسانت نباشد.

امام هادی (ع):گلایه کلیدگرانباری است ولی گلایه بهترازکینه توزی است.

امام باقر(ع):سخن نیک رااز هرکس هرچندبه آن عمل نکندفراگیرید.

پیامبر(ص):ای عبدالرحمن بن سمره؛ داوطلب امارت مشوزیرااگرباتقاضای تواین منصب به توسپرده شوددراداره آن به خودت واگذارمی شوی واگربدون تقاضای توبه تو واگذارشوددراداره آن یاری

می شوی.

             95/12/21

 • حسن اکبری

امام هادی(ع):شایدستمگربردبار روزی به خاطربردباری اش بخشیده شودوچه بساصاحب حق نادان نورحق خودرابا نادانی خاموش کند.

امام هادی(ع):کلام حکیمانه درخوی فاسداثرنمی گذارد.

پیامبر(ص):نیک کردارباش وازکاربدبپرهیزببین میل داری دیگران درباره توچه بگویندهمان طور رفتار کن وازآنچه نمی خواهی درباره توبگویندبرکنارباش .

پیامبر(ص):نشان منافق سه چیزاست سخن به دروغ گویدازوعده تخلف کندودرامانت خیانت کند.

رسول اکرم(ص):فرزندآدم آنچه حاجت تورارفع کنددردسترس خود داری ودرپی آنچه ترابه طغیان وا میدارد , روز میگذاری به اندک قناعت نمی کنی وازبسیار سیر نمی شوی.

پیامبر(ص):هرکه همتش خوراکش باشدارزشش به اندازه همان چیزی است که می خورد.

امام علی(ع):هرکه هم وغمش چیزی باشدکه واردشکمش می شودارزش اوبه اندازه همان چیزی است که ازشکمش خارج می شود.

امام علی(ع):مبغوض ترین بندگان نزدخداوندسبحان کسی است که هم وغمش شکم وشرمگاهش باشد.

امام علی (ع):آن روزکه به شهرشما آمدم بااین لباس پشمی ومرکب سواری وکوله بارم آمدم اگرروزی که خواستم ازشهرشمابروم بیش ترازآنچه باخود داشتم بردم ازخیانت کارانم.    بحارج ۴۰ص۳۲۶۵

          95/12/18

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):ازاستعمال سنگ حرام درساختمان بپرهیزیدکه مایه ویرانی است.

پیامبر(ص):ازسخنان بیهوده چشم بپوش , سخنی که رفع حاجت کندتوراکفایت کند.

امام حسن عسکری(ع):بپرهیزیدازشهرت طلبی وریاست خواهی که این دوانسان رابه هلاکت ونابودی فراخواند.

امام عسکری(ع):مجادله نکن که ارجمندیت ازمیان میرودوازشوخی برحذرباش که برتوجسورمیشوند

امام عسکری(ع):پرورش دادن نادان وترک دادن معتادازعادتش معجزه آمیزاست.

امام حسین(ع):حذرکن ازمواردی که بایدعذرخواهی کنی زیرامؤمن نه کارزشتی انجام میدهدونه به عذرخواهی میپردازداما منافق همه روزه بدی میکندوبه عذرخواهی میپردازد.

امام عسکری(ع):کسیکه درطهارت شرعی خودازحدتجاوزکندهمچون کسی است که آن راباطل کرده است.

امام هادی(ع):بی نیازی کاستن ازآرزوها وخشنودی به مقدارکفایت است.

پیامبر(ص):هرزمامداری چیزی ازکارامت مرابدست گیردودرکارآنهامثل کارهای خصوصی خوددلسوزی وکوشش نکندروز رستاخیزخداونداورا وارونه درآتش اندازد.  نهج الفصاحه

        95/12/16

 • حسن اکبری

امام علی(ع):کارخیراندک که برآن مداومت ورزی ازکاربسیارکه ازآن خسته شوی امیدوارکننده است.

امام علی(ع):فزون بودن گفتاربرکردارعیب است وفزون بودن کرداربرگفتارزیبایی وزیوراست.

امام صادق(ع):انسانهاچهاردسته هستند؛ انسانی که ایمان داردولی قرآن به اوداده نشده است , انسانی که قرآن به اوداده شده ولی ایمان ندارد, انسانی که هم قرآن به اوداده شده وهم ایمان دارد, انسانی که نه قرآن داردونه ایمان. آنکه ایمان داردولی قرآن به اوداده نشده مانندمیوه ای است که شیرین است ولی بوندارد آنکس که قرآن به اوداده شده ولی ایمان نداردمانندبرگ درخت که بویش خوش است ولی مزه اش تلخ است وآن کسیکه هم قرآن به اوداده شده وهم ایمان مانندترنج است که هم خوشبواست وخوشمزه است وآن کس که نه قرآن به اوداده شده ونه ایمان مانندهندوانه ابوجهل است که بوی خوش نداردومزه اش نیزتلخ است.

پیامبر(ص):آنچه برای خودمیخواهی برای مردم بخواه تامؤمن باشی وباهمسایگان نیکی کن تا مسلمان باشی.

پیامبر(ص):درطلب دنیامعتدل باشیدزیرابه هرکس هرچه قسمت اوست میرسد.

پیامبر(ص):فرزندآدم ازدوچیزبیزاراست یکی مرگ ؛درصورتیکه مرگ برای اوازفتنه بهتراست وکمی مال درصورتیکه هرچه مال کمترباشد حساب آن آسانتراست.

پیامبر(ص):ازچیزهای حرام بپرهیزتاازهمه عابدترباشی وبه قسمت خویش راضی باش تاازهمه کس ثروتمندترباشی.

امام علی (ع):رشوه گرفتن درحکم کفربه خدای بزرگ است.

امام صادق(ع):ازرییس هایی که دوست دارندریاست کنندپرهیزکنید .سوگندبه خداهرمردی کفش ها پشت سراوبه صدادرآیندهم خودش هلاک شودوهم آنانکه به دنبال اوراه می روند

         95/12/14

 • حسن اکبری

فاطمه(س):خدا اطاعت ازمارا رشته وسامان ملت وامامت مارا مایه ایمنی ازتفرقه قرارداده است.

زهرا(س):خداوند پس از غدیربرای کسی حجت وعذری باقی نگذاشت.

صدیقه(س): خداوندعدالت رابرای آرامش دلها واجب کرد.

طاهره(س):هرکه عبادت خالصانه خودرابه درگاه خدافرابرد خداوندعزوجل بهترین چیزی راکه به صلاح اوست برایش فروفرستد.

مرضیه(س): تقوای خداراآنگونه که بایددرپیش گیریدماوسیله خداییم درمیان بندگانش وخواص اوهستیم وجایگاه قدس اوییم ماجهت اوهستیم درآن هنگام که نامریی است وماوارثان پیامبرانیم.

فاطمه(س):پدرم قبل ازرحلتش به من فرمود:هرکس سه روز برمن درود فرستدخدابهشت رابراو واجب گرداند.پدران این امت محمدوعلی ولی خداست اگرازآن دواطاعت کنندکثریهای آنان رااصلاح میکنندوازعذاب دردناکشان نجات می بخشندوهمراهی باآن دونعمت جاودان بهشت راارزانیشان میدارد.

زهرا(س):به راستی آنانکه دیگران راترجیح دادندچه عیبی ازابوالحسن گرفتند؟ به خداقسم تنها عیب علی شمشیر بران او وبی اعتنایی به مرگ وبرخوردسخت وضربه های مرگبار وخشم سرکش اودر رابطه بادفاع ازدین خداست.

فاطمه(س):بارالها! دردجانکاه ازدست دادن پیامبروفرستاده برگزیده ات رابه توبازمی گوییم ونیز عقب گردامتش وجلوگیری آنان ازدسترسی مابه حقی راکه تودرکتاب وبرزبان پیامبرت تعیین کرده ای به تو شکایت می کنیم.

           95/12/11

 • حسن اکبری

حضرت فاطمه (س): روزه داری که گوش وچشم وجوارح خودراحفظ نکرده روزه اش به چه کارش خواهد آمد.

حضرت فاطمه(س): آنگاه که در روز قیامت برانگیخته شوم گناهکاران امت پیامبراسلام راشفاعت خواهم کرد.

حضرت زهرا(س): اگربه آنچه تورابه آن فرمان میدهیم عمل کنی واز آنچه برحذرمیداریم دوری کنی ازشیعیان مایی والا هرگز.

حضرت زهرا(س):ازدنیای شما محبت سه چیزدردل من نهاده شد؛ تلاوت قرآن , نگاه به چهره پیامبر خداوانفاق در راه خدا.

حضرت فاطمه(س):خوشرویی هنگام روبه روشدن بامؤمن بهشت رابرفرد خوش رو واجب میکند.

حضرت فاطمه(س):هرکه خداوند رابی پیرایه عبادت کندخداوندبرترین مصلحتش رانثاراومیکند.

حضرت زهرا(س): مادست آویز الهی مردمان برگزیده خداومنزگاه قدس اوییم.

            95/12/9

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):اگرکسی تورا بدانچه ازتو میدانددشنام گویدتوبدانچه ازاو میدانی وی رادشنام مگوی تا اجر این کار نصیب توشودووبال آن بدو بازگردد.

پیامبر(ص): وقتی آخرالزمان فرارسد مرگ , نیکان امت مرا گلچین میکندچنانکه شماخرماهای خوب راازطبق انتخاب می کنید.

پیامبر(ص):اگرمیخواهی خدا ترا دوست دارددنیا را دشمن دارواگرمیخواهی مردم ترادوست دارند آنچه از زواید دنیاداری بیش آن بریز.

پیامبر(ص): وقتی باکسی دوست شدی بااو مجادله ورقابت مکن وبراو برتری مجو واز هیچ کس درباره او چیزی مپرس چون ممکن است به یکی ازدشمنان اوبرخوری ودرباره وی سخن به خطا گوید ومیان شما را تقرقه اندازد.

پیامبر(ص):وقتی خداوند بنده ای رادوست دارددنیا راازاو منع میکند چنانکه شمامریض خویش رااز نوشیدن آب منع میکند.

      95/12/7

 • حسن اکبری

امام علی(ع): ازنشانه های دولت ،بیداری وهوشیاری برای حفظ وحراست است. غررالحکم

امام علی (ع): بذل وبخشش کارگزاران ازبیت المال , ظلم وخیانت است. غررالحکم

پیامبر(ص):قرض کمتر گیرتا آزاد باشی.

پیامبر(ص): بهترین صدقه هاآن است که هنگامی که سالم وتنگدستی وامیدثروت وبیم فقرداری صدقه بدهی نه آنکه بگذاری تاوقتی جان به گلو رسید گویی این مال فلانی واین مال فلانی , زیرا آنها متعلق به فلانی شده است.

پیامبر(ص):خوشبخت ترین مردم درنظرمن مومنی است که متعلقاتش کم وازنماز بهره ور باشد روزی اوبه حدکفاف باشد وبا آن بسازدتابه خدای خویش برسدخدای رابه خوبی پرستش کندودرمیان مردم گمنام باشدوقتی مرگش برسدارثش کم باشدوگریندگانش انگشت شمارباشند.

پیامبر(ص):میان مردم رابه اصلاح آور اگرچه با دروغ باشد.

پیامبر(ص): بدانید که همه شما مال وثروت وارث خویش راازمال خویش بیشتردوست دارید؛ مال تو آن است که پیش می فرستی ومال وارث آن است که به جای میگذاری.

        95/12/6

 • حسن اکبری

پیامبر(ص): خداوندچشمی راکه به هنگام شهوت باریک بین وپیش بین وبه هنگام شبهه دقیق است دوست داردوبخشش را اگرچه یک خرما باشدوشجاعت رااگرچه به کشتن ماری باشددوست دارد.

پیامبر(ص): خداوند گدای سمج رادشمن دارد.

پیامبر(ص): خداوند کسی راکه درزندگی بخیل باشدوهنگام مرگ بخشنده شود دشمن دارد.

پیامبر(ص): درروز رستاخیز ازهمه مردم گناه آن کس بیشتراست که بیشترازهمه درچیزهایی که بدو مربوط نیست سخن گوید.

پیامبر(ص): بزرگترین افراد امت من آنها هستند که نه توانگرندکه خودراگم کنندونه چندان فقیرند که دست سؤال گشایند.

پیامبر(ص): گناه کمتر کن تامرگ برتو آسان شود.

       95/12/4

 • حسن اکبری

پیامبر(ص)دست علی راگرفته وفرمود: این اولین کسی است که به من ایمان آوردو اولین کسی است که درروز قیامت با من مصافحه میکند واین صدیق اکبروفاروق این امت است که حق وباطل را ازهم جدا میکندو این رییس وپیشوای دین است ومال وثروت رییس ظالمان است. (المعجم الکبیرطبرانی ج ۶صفحه ۲۶۹)

پیامبر(ص): سه صفت است که هرکسی یکی ازآنها دراو نیست سگ براو شرف دارد ؛ تقوایی که وی راازمحرمات خدا مانع شودیا علمی که بوسیله آن جهالت جاهلی رادفع نماید یا اخلاق نیکی که بوسیله آن با مردم زندگی کند.

پیامبر(ص): سه کسند که روز قیامت هم صحبت خدایند؛ کسیکه میان دوتن سخن چینی نکند و کسیکه هیچ وقت به فکرزنا نیفتاده باشدو کسیکه کسب خودرابه ربا نیامیخته باشد.

پیامبر(ص): بهترین زنان آن است که وقتی مردبدو نگرد مسرور شودو وقتی بدو فرمان دهد اطاعت کندوبا تن ومال خود برخلاف رضای شوهر کاری نکند.

امام صادق(ع):اصحاب من مردمانی خردمندوپرهیزگارند بنابراین کسیکه خردمندوپرهیزگارنباشد از اصحاب من نیست.

                  95/12/1

 • حسن اکبری