احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

مشخصات بلاگ

پیامبر(ص):کسیکه بمیرددرحالیکه محبت آل محمددردل اوست شهیدمرده است.آگاه باش کسی که بادوستی آل محمدبمیردتوبه کارمرده است ومؤمنی است که کمال ایمان را دارابوده است.

۱۳ مطلب در دی ۱۳۹۸ ثبت شده است

پیامبر(صلی الله علیه وآله):کسی که بمیردوامام زمان خویش رانشناخته باشد, درواقع به مرگ جاهلیت مرده است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):یاعلی! دوست نمیداردتورامگرشخص حلال زاده ودشمن نمیداردتورا, مگرکسی که ولادتش ناپاک باشد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):برای هرچیزی جوازی لازم است وجوازگذشتن ازصراط محبت وعشق به علی بن ابیطالب است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):به محبت وعشق به مااهلبیت روی بیاورید, زیراکسی که خدارا باچنین خصلتی ملاقات کند, داخل بهشت گرددوازشفاعت مابرخوردارشود.قسم به خدایی که جانم در دست اوست جزء با معرفت به حق ماهیچ کس ازعمل خودبهره ای نخواهدبرد. امالی شیخ مفیدص۴۳

پیامبر(صلی الله علیه وآله):یاعلی! برای هرچیزپایه واساسی است واساس اسلام حب ودوستی نسبت به ما اهلبیت است.  اصول کافی ج۲ص۴۶

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):خرمابخوریدکه به درستی درآن شفاست ونمی گذاردانسان احتیاج به دارو پیدا کند.   طب الکبیر

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):سه کس هستندکه میان آنهاوجهنم حجابی نیست:منت گذاروعاق پدرومادر و شراب خوار.

امام کاظم(علیه السلام):همانا خداوندحسنه ای داردکه برای سه کس اندوخته است:برای پیشوای دادگر و مؤمنی که دست برادرش رادرمال خودبازگذارد وکسی که برای برآوردن نیاز برادرمؤمنش بکوشد.

امام باقر(علیه السلام):کسی به ولایت ما نمی رسدمگربه عمل شایسته وخوداری ازگناه.

حضرت زهرا(سلام الله علیها):رسول خدافرمودند:امام همچون کعبه است که بایدبه سویش روندنه آنکه اوبه سوی آنها بیاید.

امام باقر(علیه السلام):درتره چهارفایده میباشد, بادرا ازبین میبرد, دهان راخوشبومیکندوقطع میکندبواسیر را , وخوردن آن امان ازخوره میباشدبرای کسی که مداومت برآن بکند.

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):هرکه ادبش برخردش افزون باشدهمچون شبانی است درمیان گوسفندان بسیار.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):برگزیدن راستی ودوری از دروغ ,زیباترین خوی وبرترین ادب است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):سه چیزاست که بالاترازآنها وجودندارد:تربیت نیکو, دوری ازشبهه و خویشتنداری ازحرام.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):دوزخ آتشی است که صدای زبانه هایش وحشت زا وشراره اش تا دل آسمان بالا رود.زبانه اش برافراشته و روشن , شعله هایش فروزنده , خروشش خشمناک , خموشی اش بسیار دور ازانتظار, آتشگیره اش شعله ور وبیم آن ترساننده است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):شیرینی آخرت درد وبدبختی دنیارا ازبین میبرد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):اگرکسی ازشما چشمانش ناراحت بود.آیت الکرسی بخواندودر دل نیت شفا کندبه خواست خداوندبهبودخواهدیافت.(بهتراست دست راموقع خواندن روی چشمها گذاشت)

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):شیعه ماکسی است که اگراز گرسنگی هم بمیردازمخالفان ماچیزی نخواهد خواست.

امام صادق(علیه السلام):کسی که به زبان میگویدشیعه است وبااعمال وآثارما مخالفت میکندازپیروان ما نیست.شیعه ماکسی است که مارا بازبان وقلب همراه باشدوآثارما راپیروی کندواعمال مارا انجام دهد. آنان شیعه ماهستند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):شیطان چون بانگ دعوت به نماز رابشنود بگریزد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):ازکسانی مباش که اندرز به حالشان سودی نداردمگرآنکه کاملا سرزنش شوند.شخص عاقل به ادب پندمیگیردوستوران جزءبا زدن به راه در نمی آیند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هنگامی که واردشهری بشوید, پیازش رابخوریدکه وبای شهررا ازشما دور میکند.

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):طراوت وخرمی چهره در راستگویی است. برکت عمردرکارنیک است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):هوشیاری و زیرکی خودرا درترک گناه قرار ده.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):اهل بهشت به جایگاه شیعیان ما به گونه ای که انسان به ستارگان نگاه میکند, نظرمیکنند.

امام صادق(علیه السلام):به خداسوگندکه نیکان رستگارند.آیا میدانیدآنهاچه کسانی هستند؟ کسانیکه آزارشان به مورچه ای نمی رسد.

امام کاظم(علیه السلام):دغل کاری وآزار ازاخلاق مؤمنان نیست.

امام صادق(علیه السلام):به , غم واندوه را ازمحزون میبرد, همان گونه که دست عرق پیشانی راازبین میبرد.

 

 • حسن اکبری

امام سجاد(علیه السلام):مبغوض ترین مردم نزدخداوندکسی است که خودراپیرو روش امامی بداندولی از رفتاروکردار اوپیروی نکند.

امام صادق(علیه السلام):شیعیان ماازباقی مانده گل ماآفریده شده اند, ولایت ما درسرشت آنان عجین گشته است آنان باخوشی ماخوشحال وباناراحتی ما ناراحتند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):خداوندکه حمدوستایش برای اوست دوستی علی وفاطمه وذریه آن دو رابرهمه انسانهاعرضه داشت اول کسانیکه آن راپذیرفتندبه عنوان رسولان انتخاب شدندوپس ازآنان کسانیکه آن را پذیرفتندبه عنوان شیعه برگزیده شدندوخداونددربهشت همه آنان راجمع خواهدکرد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):نقل حدیث موجب نسبت پیداکردن با پیغمبر است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):شفای قلب به قرائت قرآن است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):روشنی دل ازخوردن حلال است.برکت مال به زکات دادن است.

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):زوداست که یهودازغرب برای ایجادکشورو دولت یهودبه فلسطین بیاید. پرسیدند:عربهاکجاهستند؟ فرمود:درآن زمان عربهاازهم جداومتفرقندواتحادوانسجام ندارند. امابه زودی نیرویی اهل کارزار ازعراق حرکت میکنندکه برپرچم آنان کلمه "قوة" نوشته شده است[درآرم پرچم سپاه پاسداران آیه واعدو لهم ما استطعتم من قوه  ثبت شده است] واسلام وعرب باهم متحدوشریک میشوند وهمه حرکت میکنندبرای آزادی فلسطین , معرکه ومیدان کار زاری برپاخواهدشدچه معرکه ای؟!! که درکنار دریا مردم درخون فرو رفته وشنا میکنند[منظورکناردریای مدیترانه است]ومجروحین از روی بدن کشته شدگان راه میروند. قسم به خدا که همه یهودیان راچون گوسفندسرمیبرندتا اینکه یک یهودی هم درفلسطین باقی نمی ماند.   ازکتاب آینده سازان محمددشتی مترجم نهج البلاغه

پیامبر(صلی الله علیه وآله):عباس بن ابی ربیعه گوید:پیمبرخدابه اسامه گفت به حدودبلقا وداروم فلسطین بتازدومردم آماده شدندوبنابودهمه مهاجران اولی با اسامه روان شوند.دراین اثنا که مردم درکار آماده شدن بودندبیماری پیمبرکه ازآن درگذشت وخدا وی رابه جوار رحمت وکرم خودبرد در اواخر صفر یا اوایل ربیع الاول آغازشد. تاریخ طبری ج۴ص۶۲[هدف پیامبرفتح وآزادی فلسطین بوده است ولی باتوطئه یهودیان مدینه و همکاری منافقین اطراف پیامبر پنج وشش نفری دردهان پیامبردرخانه اش!!  زهر ریختند ولشکراسامه بسوی هدف حرکت نکردپیامبر پس ازچندروز براثراین سم به شهادت رسیدند. این مطالب درتواریخ اهل سنت مثل طبقات ابن سعد, تاریخ طبری , تاریخ ابن اثیرو... قابل استنباط است]  

امام خمینی(ره):راه قدس ازکربلا میگذرد.[مابه کربلا رسیدیم ودرآنجا نماز هم خواندیم. آیابه قدس  نخواهیم رسید؟!!!]

آیت الله خامنه ای(مدظله):اسراییل بیست وپنج سال آینده رانخواهد دید.[یعنی حداکثر۲۵سال. شاید در همین زمان خیلی نزدیک. به امیدخدا]

 باشهادت سردار رشیدمان حاج قاسم سلیمانی , که قلبهای  تمام مردم ایران باتمام گرایشها وحزبها را به درد آورده است ودیده هایمان اشکبار, ان شاالله سپاه اسامه راکه هزارچهارصدسال پیش پیامبر دستور حرکت داده است را به بیت المقدس خواهیم رساندوخون پاک حاج قاسمها شروعی برای پایان این حرکت است.

کلید ظهور مولایمان امام عصر مهدی فاطمه نیز در فتح بیت المقدس است.  به زودی شاهد نابودی اسراییل وفروپاشی آمریکا خواهیم بود.   ان شاالله

 

 • حسن اکبری

 امام صادق(علیه السلام):درجبهه های نبردبادشمن همواره آماده ودر راه خداجهادنماییدکه شرف وافتخار را بعدازخودبرای فرزندانتان به یادگار خواهیدگذاشت.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):سر افرازترین قتل وکشتار، شهادت شهیدان است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرعمل نیکی، عملی نیکوترازخود داردمگرشهادت درراه خداکه نیکوترعملی ازآن وجودندارد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):مجاهدان در راه خدارهبران اهل بهشتند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):بهترین مردم کسی است که خودرا وقف درراه خداکندبادشمنان خداجهادنمایدو خواهان مرگ وشهادت درصحنه های نبرداست.   مستدرک ج۱۱

شهادت سردار سرافراز اسلام ، سردار عزیزمان حاج قاسم سلیمانی وابومهدی مهندس وهمراهان ایشان را به امام زمان(عج) و ملت شریف ایران تبریک وتسلیت عرض مینمایم. إن شاالله به زودی انتقام خون عزیزانمان را از تروریستهای  آمریکایی واسراییل خواهیم گرفت.     به امیدظهورامام عصر(عج)

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):آفت گزارش دادن, دروغ نقل کردن است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):آفت علم, عمل نکردن به آن است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):آفت عمل, نداشتن خلوص است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):آفت بخشندگی, نداری است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):آفت مردم, عالم فاسداست.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):آفت عدالت, ستمگرقدرتمنداست.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):آفت آبادانی, ستمگری فرمانرواست.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):آفت قدرت, خودداری ازنیکوکاری است.

امام صادق(علیه السلام):هرچیزی پاک است تاآنکه ازنجس بودن آن آگاه شوی وهنگامیکه آگاه شدی , آنگاه نجس خواهدبودوتازمانیکه نمیدانی وظیفه ای نداری.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکه زیادتسبیح وتمجیدحق کندوکم خوردوکم نوشدوکم خوابد, فرشتگان مشتاق اومیشوند.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):سرآمدآفتها, شیفتگی به لذتهاست.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):آفت خرد, خودپسندی است. آفت سخن, دروغ گفتن است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):آفت کارها, ناتوانی کارگزاران است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):آفت وفاداری, پیمان شکنی است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):آفت ریاست, فخرفروشی است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):گرسنگی وبیماری جمع نمیشوندوسلامتی وشکم بارگی باهم گرد نمی آیند. هرکه خوراکش زیادباشد,سلامتی اش کم میشودوخرج زندگی رابر دوش خودسنگین میکند.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):بهترین افرادامت من آنهایی هستندکه به دنیا بی اعتناتروبه آخرت مشتاق تر باشند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):به هیچ امتی, یقینی برتر ازیقین امت من داده نشده است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):هرگاه به نهایت آرزوهای خودرسیدیدبه یادشبیخون اجل باشید.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):راست ترین چیز اجل است ودروغترین چیز آرزوست.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):آرزو مایه چیرگی شیطانها بردل غافلان است.  میزان الحکمه ج۱

پیامبر(صلی الله علیه وآله):خوشابه حال آنکه اندرون ازطعام خالی داردوگرسنگی بکشدوشکیبایی ورزد. اینان کسانی هستندکه روزقیامت سیرمیشوند.

امام کاظم(علیه السلام):اگرمردم درخوردن اعتدال می ورزیدند, بدنهایشان سالم می ماند.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):درباره آیه"روزی که هرگروه ازمردم رابه پیشوایانشان بخوانیم. " فرمود:هرگروه رابه نام امام دوران خودوکتاب خداوسنت پیامبرشان فرا می خوانند.

امام صادق(علیه السلام):مااهلبیتی هستیم که خداوندعمل بنده ای راکه درباره ما شک وتردیدکند, نمی پذیرد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):خداوندبرای ماشیعیان وپیروانی برگزیده است که مارایاری میکنند با خوشحالی ما خوشحال میشوندودراندوه وغم ما, محزون می گردند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):ترسناکترین چیزهایی که بعداز خودبرامتم میترسم اینهاست:درآمدناروا, شهوتهای نهفته وربا.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):دربهشت یکصدوبیست صف است که هشتادصف آن امت من است.

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):ماخاصان ویاران وگنجوران نبوت ودرهای رسالتیم وبه درون خانه ها جزء از درهای آن نتوان واردشدوآنکه جزء از درها به خانه ها در می آیددزد نامیده میشود.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکه او(امام) رانشناسدوبا وی دشمنی کند, مشرک است واگرامام  را نشناسد اما بااودشمنی نورزدوبادشمن وی نیزدست دوستی ندهد, جاهل است نه مشرک.   میزان الحکمه

امام صادق(صلی الله علیه وآله):کسی که مارانشناسدومنکرماهم نباشد,گمراه است تاآنکه به سوی هدایتی که خدابراو واجب کرده یعنی لزوم اطاعت ازمابرگرددواگردرحال گمراهی اش بمیردخدابا او هرطور که خود  بخواهدعمل میکند.   میزان الحکمه

امام صادق(علیه السلام):هرکه مارا بشناسدمؤمن است وهرکه مارا انکارکند کافراست.   میزان الحکمه ج۱ص۲۴۷

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):خطاب به یکی ازشیعیان درحالی که تکه ای از یک نیم انار رابه وی دادند, فرمود:آن رابا پیه اش بخور, چراکه زردشدن دندانهاوبدبویی دهان رامیبردوانسان راپاک می سازد.    طب الکبیر

 • حسن اکبری