احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

مشخصات بلاگ

پیامبر(ص):کسیکه بمیرددرحالیکه محبت آل محمددردل اوست شهیدمرده است.آگاه باش کسی که بادوستی آل محمدبمیردتوبه کارمرده است ومؤمنی است که کمال ایمان را دارابوده است.

۱۶ مطلب در اسفند ۱۳۹۶ ثبت شده است

یامقلب القلوب والابصار           یامدبر اللیل     و       النهار

یامحول الحول والاحوال         حول حالنا الی احسن الحال

امام صادق (ع):هیچ نوروزی نیست مگرآنکه ما در آن روز منتظرفرج هستیم؛ چراکه نوروز از روزهای ماوشیعیان ماست.   مستدرک الوسایل ج۶ص۳۵۲

امام صادق(ع):چون روزعیدنوروز فرارسید , غسل کن , پاکیزه ترین جامه ی خودرا بپوش , بابهترین عطر , خودرا خوشبوکن وآن روز را روزه بدار.      وسایل الشیعه ج۸ص۱۷۲ح۱۰۳۳۸

پیامبر(ص):اگرمیتوانیدهرروز رانوروز کنیدیعنی درراه خدابه یکدیگرهدیه بدهیدوبایکدیگرپیوند داشته باشید.   دعایم الاسلام ج۲ص۳۲۶

  فرارسیدن نوروز باستانی وآغازسال ۹۷رابه همه هموطنان عزیزم درسراسرکره خاکی تبریک وشادباش عرض مینمایم. ازخداوندمنان طلب بهروزی وسلامتی فراوان رابرای همه عزیزان خواستارم.

لحظه تحویل سال دعای فرج امام زمان (عج) فراموش نگردد. انشالله به زودی فرج امام زمان حاصل گردد.

  الهی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاءوانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماءوانت المستعان والیک المشتکی وعلیک المعول فی شده والرخاء اللهم صل علی محمدوال محمد اولی الامرالذین فرضت علیناطاعتهم وعرفتنابذالک منزلتهم ففرج عنابحقهم فرجاعاجلا قریباکلمح البصراو هواقرب یامحمدویاعلی یاعلی و یامحمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرنی فإنکماناصران یامولانا یاصاحب الزمان الغوث الغوث الغوث ادرکنی ادرکنی ادرکنی الساعه الساعه الساعه العجل العجل العجل یا ارحم الرحمین بحق محمدوآله الطاهرین.   



 • حسن اکبری

امام باقر(ع):تعجب است ازکسیکه به خاطرترس ازبیماری ازخوردن غذاپرهیزمیکند, چگونه ازترس آتش دوزخ ازگناهان پرهیز نمی کند.

امام باقر(ع):پرهیزازبه خاک افتادن بهتراست ازاینکه خواهش کنی بلندت کنند.

امام باقر(ع):هرکه می خواهدبداندچه ارزشی نزدخدا داردپس بنگردکه جایگاه دوپدر برترش یعنی محمدوعلی نزدوی چگونه است.

امام باقر(ع):مصیبتی چون کوچک شمردن گناهت ورضایت دادن به وضعیت موجودنیست.

امام باقر(ع):هیچ خواری چون خواری طمع نیست.

پیامبر(ص):رجب ماه خداست. شعبان ماه من است ورمضان ماه امت من است. کسیکه یک روز ازماه رجب را روزه دارد, مستوجب خشنودی بزرگ خدا گرددوغضب الهی از او دورگردد.

سالروز ولادت باسعادت امام محمدباقر(ع) وشروع ماه رجب راتبریک عرض مینمایم.96/12/28

 • حسن اکبری

حضرت محمد(ص):کارمؤمن عجیب است که کاراوهمه برایش نیک است وهیچ کس جزء مؤمن چنین نیست اگرسختی بدو رسدشکرکندوبرای اونیک باشدواگرمرضی بدو رسدصبرکندوبرای اونیک باشد.

حضرت محمد(ص):کارمؤمن عجیب است به خدا! که خداقضایی برای مؤمن مقررنداردمگرمایه خیر اوباشد.

حضرت محمد(ص):یک ساعت عدالت ازیک سال عبادت بهتراست.

حضرت محمد(ص):تعلیم دهیدوسهل گیریدوسخت مگیرید. گشاده رویی کنیدوخشونت مکنیدوچون یکی ازشماخشمگین شودخاموش ماند.

96/12/26

 • حسن اکبری

حضرت محمد(ص):باخویشان دوستی کنیدوهمسایه ایشان مشویدکه همسایگی میان شما کینه ها پدیدآورد.

حضرت محمد(ص):نماز نورمؤمن است.

حضرت محمد(ص):ساعتی علم جستن بهترازنمازگزاری یک شب است وروزی علم جستن بهترازسه ماه روزه داری است.

حضرت محمد(ص):غذاخور شکرگزار، چون روزه دار صبوراست.

96/12/24

 • حسن اکبری

حضرت محمد(ص):همه چیزحتی بندصندل(کفش) راازخدابخواهیدکه اگرخداآن رامیسورنکندمیسر نخواهدشد.

حضرت محمد(ص):روزگاری به مردم رخ نمایدکه مردمیان بی عرضگی ونادرستی مخیرشودهرکه درآن روزگارباشدباید بی عرضگی رابرنادرستی ترجیح دهد.

حضرت محمد(ص):بدترین غذاها, غذای ولیمه است که سیررابدان خوانندوگرسنه راازآن بازدارند.

حضرت محمد(ص):شرف مؤمن درشب زنده داری اوست وعزت وی در بی نیازی ازمردم است.

  96/12/22

 • حسن اکبری

حضرت محمد(ص):خاک برسرش, خاک برسرش, خاک برسرش, کسیکه پدرومادرش یکی یاهردو درپیش اوبه پیری رسندواوبهشتی نشود.

حضرت محمد(ص):رشوه دهنده وگیرنده هردو درآتشند.

حضرت محمد(ص):ازجهان گذشتگی این نیست که حلال رابرخودحرام کنی یامال خودراتلف نمایی. ازجهان گذشتگی این است که بدآنچه درکف تواست بیشترازآنچه دردست خداست اعتمادنداشته باشی وهنگامیکه مصیبتی به تو رخ دادبه پاداش آن بیشتراز رخ ندادن مصیبت علاقه مند باشی.

96/12/20

 • حسن اکبری

امام صادق(ع):فاطمه دخترمحمد(ص) پنج سال پس ازمبعث رسول خدامتولدشدودرحالی به شهادت رسیدکه هجده سال وهفتادوپنج روزازعمرشریفش می گذشت.

امام سجاد(ع):فاطمه پس ازولادت , درهرروزی به قدریک هفته ی کودکان معمولی رشدونمومیکردو درهرهفته به قدریک ماه ودرهرماه به قدریک سال آنان بزرگ میشد. هنگامیکه پیامبراکرم به مدینه طیبه هجرت نمودوبا ام سلمه ازدواج کردفاطمه زهرا رابه وی سپردتااوراپرورش دهد. ام سلمه میگوید: به خداقسم که من ازآن کودک بزرگوار , ادب می آموختم وی احتیاجی به ادب آموختن نداشت , بلکه هرچیزی راازمن ودیگران بهترمی دانست. بحارالانوارجلد۴۳

حضرت زهرا(س):خدااطاعت وپیروی ازمااهلبیت راسبب برقرای نظم اجتماعی درامت اسلامی وامامت ورهبری ماراعامل وحدت ودرامان ماندن ازتفرقه ها قرارداده است.

   ولادت باسعادت حضرت فاطمه(س) وروز مادر راصمیمانه تبریک عرض مینمایم.

 • حسن اکبری

حضرت محمد(ص):رویای مؤمن سخنی است که خداونددرخواب بابنده خودگوید.

حضرت محمد(ص):باقی مانده نخ وپارچه راپس بدهید. هرکه درپارچه ونخ خیانت کندروزقیامت بدو گویندنظیرآن رابیاوردواونتواندآورد.

حضرت محمد(ص):خشنودی خدادرخشنودی پدراست وآزردگی خدادرآزردگی پدراست.

حضرت زهرا(س):پدرم قبل ازرحلتش به من فرمود:هرکس سه روزبراو وبرمن درودفرستدخدابهشت رابراو واجب گرداند. راوی گوید:گفتم درزندگی او وشما؟ حضرت فرمود:بلی هم درحال حیات وهم پس ازمرگ.  (اللهم صلی علی فاطمه وابیهاو...)

96/12/17

 • حسن اکبری

حضرت محمد(ص):گناهی هست که بخشیدنی نیست وگناهی هست که ازآن چشم نپوشندوگناهی هست که بخشیده تواندشد. آنچه بخشیدنی نیست شرک به خداست وآنچه بخشیده تواندشدگناه بنده میان خودوخدای عزوجل است اماآنچه ازآن چشم نپوشندستم بندگان به یکدیگراست.

حضرت محمد(ص):عیسی بن مریم مردی رادیدکه دزدی میکند. به اوگفت:آیاتودزدی کرده ای؟ گفت:به خدایی که جزء اوخدایی نیست نه. عیسی گفت:من به خداایمان دارم وچشم من خطاکرده است.

حضرت محمد(ص):رویای مؤمن یک جزء ازچهل وشش جزء پیغمبری است.     نهج الفصاحه

   96/12/15

 • حسن اکبری

حضرت محمد(ص):مؤمن بایدهشت صفت داشته باشد؛ وقاردرحوادث سخت وصبربه هنگام بلیه وشکربه هنگام گشایش وقناعت به روزی ای که خدای والا داده است به دشمنان ستم نکندومزاحم دوستان نشود, تنش به رنج باشدومردم ازاودرآسایش باشند.

حضرت محمد(ص):دست دهنده ازدست بگیربهتراست وصدقه رااز نان خوران خویش آغازکن.

حضرت محمد(ص):زن خوبروی نازارا واگذاریدوسیاهی که فرزندبسیارآردبرگزینیدزیرا من به زیادی امتم در روز قیامت مباهات میکنم.

96/12/13

 • حسن اکبری

حضرت محمد(ص):وای برآنکه خیربرای عیال خودنهدوبا شر به نزدخدارود.

حضرت محمد(ص):ای گروه بازرگانان خداروز رستاخیزبدکارمحشورتان میکندمگرآنکه راست گویید وامانت نگه دارید.

حضرت محمد(ص):روزگاری برمردم بیایدکه مؤمن ازبزش خوارترباشد.

حضرت محمد(ص):مؤمن هرخویی تواندداشت مگرخیانت ودروغگویی.(احادیث نهج الفصاحه)

اللهم عجل الولیک الفرج. 96/12/11

 • حسن اکبری

رسول الله(ص):به خداقسم دنیانسبت به آخرت چنان است که یکی ازشماانگشت خویش به دریا نهد , بنگردچه  می آورد؟

رسول الله(ص):کسی راکه علم ازاو می آموزیدمحترم داریدوکسی راکه علم به او می آموزیدمحترم دارید.

رسول الله(ص):وای برآن که سخن کندودروغ گویدکه کسان ازآن بخندند, وای براو! وای براو!

رسول الله(ص):وای برزنان ازدو چیزرنگین؛ طلاوجامه زیبا.

96/12/9

 • حسن اکبری

حضرت محمد(ص):پندار بداگربه کرداروگفتار نیاید, بخشوده است.

حضرت محمد(ص):آنکه علم به نااهل سپاردچنان است که گوهرومرواریدوطلا به خوکان آویزد.

حضرت محمد(ص):بیماری مؤمن کفاره گناهان است.

96/12/7

 • حسن اکبری

حضرت محمد(ص):بازارگرم کن رباخواری ، ملعون است.

حضرت محمد(ص):مگرکسی هست که برآب رودوپاهایش خیس نشود؟ همچنین دنیادار ازگناه مصون نخواهدماند.

حضرت محمد(ص):هدیه گوش وچشم ودل رااز کاربیندازد.

96/12/5

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):مؤمنی که بامردم آمیزش کندوبرآزارشان صبرکندازمؤمنی که بامردم آمیزش نکندوبر آزارشان صبرنکندبهتراست.

پیامبر(ص):خواب باعلم بهترازنماز باجهل است.

پیامبر(ص):نیت مؤمن ازعمل اوبهتراست وعمل منافق ازنیت اوبهتراست. وهرکدام برنیت خودکار می کنندوچون مؤمن عملی کنددرقلب وی نوری روشن شود.

96/12/3

 • حسن اکبری

حضرت زهرا(س):به خداسوگنداگرحق رابه اهلش واگذار می نمودندوازعترت پیامبرپیروی میکردند حتی دونفرهم درباره خدا اختلاف نمی نمودند.

حضرت زهرا(س):مادست آویزالهی مردمان برگزیده خداومنزلگاه قدس اوییم.

پیامبر(ص):مهریه ی فاطمه درآسمان یک پنجم زمین تعیین شده , پس کسی که بابغض فاطمه وفرزندانش , تاقیامت روی زمین راه برودحرام است.

امام حسن(ع):به مغیره بن شعبه[ازافرادی بودکه درب خانه حضرت راآتش زدند] فرمود:توهمان کسی هستی که فاطمه دخترپیغمبرخدارا زدی وبدنش راخون آلودنمودی واوبدین جهت جنین خودراسقط کردتواین عمل رابه علت اینکه رسول خدا راذلیل شماری وباامرآن حضرت مخالفت کنی نسبت به آن بزرگوارهتک حرمت نموده باشی , انجام دادی درصورتی که پیغمبراکرم به حضرت زهرافرمود:""ای فاطمه! توسرور وبزرگ زنان اهل بهشتی. ""   بدان که خداوندتوراطعمه ی آتش جهنم خواهدکرد.(بحارالانوارجلد۴۳)

السلام علیک یاصدیقه الشهیده. اللهم صلی علی فاطمه وابیهاو...

سالروزشهادت حضرت فاطمه(س)را به ساحت ولی عصر(عج) وهمه عزیزان تسلیت عرض مینمایم.

 • حسن اکبری