احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

مشخصات بلاگ

پیامبر(ص):کسیکه بمیرددرحالیکه محبت آل محمددردل اوست شهیدمرده است.آگاه باش کسی که بادوستی آل محمدبمیردتوبه کارمرده است ومؤمنی است که کمال ایمان را دارابوده است.

۲۷ مطلب در خرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

امام علی(ع):عفت برای فقیرموجب زینت است وشکروسپاس به توانگر، زینت می بخشد.

پیامبر(ص):من به بهشت نگاه کردم واکثرساکنان آنجاراازفقراوبینوایان یافتم درآنجاکمترین اشخاص اغنیاء وزنان میباشند.

پیامبر(ص):فقرازتوانگری بهتراست مگرکسیکه بخواهدازمالش وام داری راازوامش نجات دهدویا مصیبت زده ای رامساعدت کند.   ازکتاب ایمان وکفر علامه مجلسی

التماس دعا. 96/3/31

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):یاعلی!چهارچیزکمرمارامیشکنند؛ امامی که خدارامعصیت میکندولی مردم ازاواطاعت می کنند زنی که شوهرش اوراحفظ می نمایدولی اوبه شوهرخیانت میکندفقری که جبران نمی پذیردوهمسایه بد.

امام علی(ع):فقرآدم باهوش رالال میکندوبرهانش راازوی می گیردوآدم نیازمنددرشهرش غریب است.

پیامبر(ص):توانگری درغربت وطن به حساب می آیدولی فقردروطن غربت می باشد.

     التماس دعا.96/3/30

 • حسن اکبری

سوره نمل آیه ۸۹:هرکس نیکی به میان آوردپاداشی بهترازآن خواهدداشت وآنان ازهراس آن روزایمنند.

ابوعبدالله جدلی روایت کرده است که علی بن ابیطالب به من فرمود:ای ابوعبدالله! آیاتورا حسنه ای که هرکه بیاوردازوحشت روزقیامت درامان خواهدماندوسیه ای که هرکه آن رامرتکب شودخدااورا به صورت درآتش می افکندآگاه کنم؟عرض کردم بلی ای امیرالمؤمنین. فرمود:حسنه محبت ماست وسیه دشمنی باماست.[یکی ازمعانی جاء آوردن , بجاآوردن است. اکثراعمال راماپیشاپیش برای خود به جهان آخرت میفرستیم مانندنمازوروزه وحج و..تنهایک حسنه وکارخوب است که بایدباخودودرقلب خودببریم وآن محبت اهلبیت است که فرستادنی نیست]

امام صادق(ع):هرچه به ایمان بنده ای افزوده گردد درمعیشت اوتنگی پدیدآید.

رسول اکرم(ص):فرزندآدم ازدوچیزکراهت دارد؛ یکی مرگ, درصورتیکه مرگ برای مؤمن آسایش می باشدواوراازفتنه وآزمایش حفظ میکندوازکمی مال ناراحت است درصورتیکه مال کم اورادروقت حساب معطل نمی کند.

     التماس دعا.96/3/29

 • حسن اکبری

سوره تغابن آیه ۸:پس به خداوپیامبرش واین نورکه نازل کردیم ایمان بیاوریدوخدابه کارهایی که میکنیدآگاه است.

ابوخالدکابلی روایت کرده است که ازامام محمدباقر(ع)درخصوص این آیه ونورپرسیدم ایشان فرمودند:ای اباخالد! به خداسوگند النور همان ایمه ازآل محمدتاروزقیامت هستندبه خداسوگندآنها همان نورخداهستندکه نازل کردبه خداسوگندآنهانورخداونددرآسمانهاوزمین هستندبه خداسوگندای ابا خالدنورامام دردلهای مؤمنین ازنورآفتاب تابان درروز روشن بیشتراست.به خداسوگندآنهادلهای مؤمنین رانورانی میکنندوخداوندعزوجل نورآنهاراازهرکس بخواهدمی پوشاندوسپس دلهای آنهاتاریک میشود به خداسوگندای اباخالد!هیچ بنده ای نیست که مارادوست بداردوولایت ماراداشته باشدمگرآنکه خداوندقلب اوراپاک کندوخداوندقلب هیچ بنده ای راپاک نخواهدکردمگراینکه به مااقرارواعتراف کند وباماازدرآشتی درآیدواگرباماازدرآشتی درآیدخداونداوراازحساب سخت وازهول ووحشت روزعظیم قیامت درامان نگاه خواهدداشت.

التماس دعا.96/3/28


 • حسن اکبری

امام صادق(ع):شیعیان خالص مادردولت باطل فقط به اندازه سدرمق [نیازروزانه]سهم دارند شمااگربه شرق عالم ویاغرب عالم برویدبیش ازنیازروزانه نمی توانیدبدست آورید. کتاب ایمان وکفرج۲ص۳۱۷

پیامبر(ص):ماه رمضان شمارافرارسیده است ماهی مبارک که درآن شب قدراست که بهترازهزارماه است محروم کسی است که ازآن شب محروم بماند.

امام صادق(ع):هرگاه شب قدرمیشود ملایکه وروح وکاتبان به آسمان دنیامی آیندوآنچه ازمقدرات خدای تعالی دراین سال هست رامی نویسند.

امام صادق(ع):درشب نوزدهم تقدیررقم می خورد درشب بیست ویکم استوارمیشودودرشب بیست وسوم تحقق می یابد.

  ازبهترین اعمال این شب دعای  ظهورمهدی فاطمه است. التماس دعا.96/3/27

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):علی نسبت به من به منزله سرمن است برای پیکرم.

پیامبر(ص):هرگاه خداوندعشق ودوستی علی رادر دل مؤمنی استوارسازدوبااین حال قدمش بلغزد خداوندقدمش رادر روز قیامت برصراط استوارنگه دارد.

امام علی(ع):ظلمی که به من رسیده به احدی ازمردم نرسیده است.

امام علی(ع):من فکرمیکردم که والی برمردم ستم میکندامااکنون می بینم که مردم بروالی ستم روا میدارند.

امام علی(ع):گذشت به همان اندازه که شخص بزرگوار رادرست میکندشخص فرومایه راتباه میگرداند.

 شهادت امیرالمؤمنین علی (ع)برشیعیان وعاشقانش تسلیت باد.التماس دعا.96/3/26

 • حسن اکبری

امام علی(ع):ای مردم!همانامن درمیان شمامانندهارونم درمیان فرعونیان وهمچون باب حطه ام درمیان بنی اسراییل وچونان کشتی نوح درمیان قوم نوح. منم نبأ اعظم وآن صدیق اکبر.بزودی آنچه راوعده داده شده ایدخواهیددانست.

پیامبر(ص):یادوذکرعلی عبادت است.

پیامبر(ص):ای علی!مثل تومیان امتم مثل قل هوالله احداست هرکه دردل تورادوست داشته باشد چنان است که یک سوم قرآن راخوانده است وهرکه تورادردل دوست بداردوبه زبان یاری ات دهدگویا دوسوم قرآن راخوانده وهرکه تورابه دل دوست بداردوبه زبان یاری ات دهدوباعمل یاری ات کندچنان است که همه قرآن راخوانده باشد.  میزان الحکمه، مناقب امام علی

   شب قدراست دعابرای ظهورامام عصرفراموش نگردد. التماس دعا.96/3/25

 • حسن اکبری
آیه چهل سوره نبأ:ماشماراازعذابی نزدیک میترسانیم روزی که آدمی هرچه راپیشاپیش فرستاده است مینگردوکافرمیگویدای کاش من خاک می بودم.(... ویقول الکافریالیتنی کنت ترابا)
عبایه بن ربعی نقل میکندازعبدالله بن عباس پرسیدم:چرارسول خداکنیه علی راابوتراب قرارداده است؟گفت :چون ایشان صاحب زمین است وحجت خداوندبرروی زمین وبرای ساکنان آن است وبقا ودوام زمین به خاطرایشان است وسکون وآرامش زمین ازرهگذرایشان است وشنیده ام که رسول خدا میفرماید:هنگامیکه روزقیامت فرارسدوکافرآن همه پاداش وقرب الهی وکرامتی راکه خداوندعزوجل برای شیعه علی مهیاکرده است ببیندمیگویدای کاش تراب بودم یعنی که ازشیعه علی بودم واین همان سخن خداوندعزوجل است که میفرماید:... ویقول الکافریالیتنی کنت ترابا.   تفسیرقمی ج ۲ص۳۹۵
امام علی(ع):دنیاسرای منافقان است نه سرای پرهیزگاران پس ازدنیابه اندازه ای بهره برگیرکه به بدنت نیرودهدوزنده بمانی وتوشه ای برای معادت باشد.
امام علی(ع):به خطای دیگران شادمشوکه همیشه ازتودرستکاری سرنزند.
   التماس دعا.96/3/24 
 • حسن اکبری

امام علی(ع):ایمان چهاررکن دارد؛ توکل به خدا، واگذاشتن اموربه خدا، راضی بودن به حکم خداوتسلیم دربرابراوامرخدا.

پیامبر(ص):راه خودراباآفتاب پیداکنیدواگرآفتاب نبودباماه , واگرماه غایب شدباستاره زهره , واگر ستاره زهره غایب شدبافرقدین(دوستاره قطبی)راه خودرابیابید.گفته شد:یارسول الله منظوراز خورشیدوماه وزهره وفرقدین چیست؟ فرمود: آفتاب من هستم ماه علی وزهره فاطمه وفرقدین حسن وحسین هستند.(یکی ازمعجزات پیامبرشق القمریعنی ماه رابه دونیم کردن است. درحدیث بالا مولا علی ،ماه عنوان شده است شایدپیامبردرمعجزه اش فرق شکافته امام علی رانشان داده است!!!)

ابن عباس درباره سخن خداوند:ان الذین آمنواوعملوالصالحات هم خیرالبریه.  گفت:پیامبربه علی فرمود:آن تووشیعیان توهستندتووشیعیانت درروزقیامت راضی وخوشحال می آییدودشمن توخشمناک وسرافکنده می آید.علی گفت:یارسول الله دشمن من کیست؟فرمود:کسیکه ازتوبیزاری می کندوتورالعنت میکندهرکس بگویدکه خدایا! علی رارحمت کن خدااورا رحمت میکند.

  دراین شب دعا برای ظهورآقاامام زمان فراموش نگردد.التماس دعا.96/3/23

 • حسن اکبری

امام علی(ع):صبربردونوع است؛صبردرهنگام مصیبت که بسیارخوب است وبهترازآن صبردرهنگام رسیدن به حرام است وذکردوقسم است؛ ذکرخداونددرهنگام مصیبت وبزرگترازآن یادخدادرهنگام برخوردباحرام میباشدکه یادخدااورا ازحرام بازمیدارد.

امام صادق(ع):بعدازنماز صبح صدمرتبه بگو؛ اللهم صلی علی محمدوآل محمد  که حق تعالی نگه می داردروی توراازگرمی جهنم.

پیامبر(ص):هرکس سه خصلت داشته باشدخداوندخیردنیاوآخرت رابرای اوفراهم میکند؛ رضایت از قضای خداوند، صبردرهنگام گرفتاری ودعادروقت سختی وآسایش.

التماس دعا.96/3/22

 • حسن اکبری

امام صادق(ع):کسیکه اهمیت ندهدچه میگویدودرباره اش چه گفته میشوداوشریک شیطان است وکسیکه برایش مهم نباشدمردم اورابدکاربشناسندشریک شیطان است وکسیکه ازبرادرمؤمن خودغیبت کندبی آنکه میانشان ظلم وستمی رفته باشدشریک شیطان است وهرکه شیفته حرام وشهوت زناباشد شریک شیطان است.

رسول خدا(ص):ابلیس نخستین کسی است که به غناوآوازه خوانی پرداخت.

امام صادق(ع):هیچ پیامبری مبعوث نگشت جزء آنکه خدااوراآگاه کردکه آنگاه دین وی کامل می گرددکه درآن خمرتحریم شده باشدهیچ گاه حرمت ازخمرزایل نشده است.

امام علی(ع):اگریک قطره شراب درچاهی افتدوپس ازچندی آن چاه ازبین برودوبه جای آن مناره مسجدی بنیان شودمن بالای آن مناره اذان نخواهم گفت.

    التماس دعا. 96/3/21

 • حسن اکبری

امام حسن(ع):مصیبت هاکلیدهای اجرند.

امام حسن(ع):مؤمنی که ازقسمت خودناخشنودباشدو وضعیت خودراناچیزشمارددرحالیکه حاکم براو خداست چگونه می تواندمؤمن باشد؟!

امام حسن(ع):درخواست کردن روانیست مگردریکی ازاین سه جا؛ خون بهای سنگین، بدهکاری توانفرساویا فقرکشنده.

امام حسن(ع):سالمترین دلها، دلی است که ازشبهات پاک باشد.

امام حسن(ع):هرگاه مستحبات به واجبات زیان رساندآنهاراترک کنید.

امام حسن(ع):دخترت رابه ازدواج مردی باتقوادرآورزیرا اگردخترت رادوست داشته باشدگرامی اش میداردواگردوستش نداشته باشدبه اوظلم نمی کند.

امام حسن(ع):همین مقداربهره از زبانت برایت بس که راه هدایت راازگمراهی برایت آشکارمیکند.

امام حسن(ع):به جانم قسم ماپرچم های هدایت ونشانه های روشن پرهیزگاری هستیم.

  تبریک وشادباش به مناسبت میلادکریم اهلبیت. التماس دعا. 96/3/20

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):هرگاه دربرادر(دینی)خودسه صفت دیدی به اواومیدوارباش؛ حیا، راستگویی وامانتداری.

امام صادق(ع):غیبت آن است که درموردبرادرت آنچه راخداپوشانده بیان کنی وبهتان آن است که آنچه دراونیست رابه اونسبت دهی.

امام صادق(ع):شوخی دشنام کوچک است.

    التماس دعا. 96/3/19

 • حسن اکبری

امام صادق(ع):قول زورهمانندغنااست.

امام صادق(ع):خانه ای که درآن غناباشدایمن ازمرگ ومصیبت دردناک نیست ودعادرآن به اجابت نمی رسدوفرشتگان واردنمی شود.

امام علی(ع):بهترین این امت میانه روهاهستند.

     التماس دعا. 96/3/18

 • حسن اکبری

امام صادق(ع):شهرت یافتن به عبادت مایه تهمت وآشفتگی است.

پیامبر(ص):عابدترین مردم کسی است که واجبات رابجاآوردوبخشنده ترین مردم کسی است که زکات مالش رابپردازدوپارساترین مردم کسی است که ازحرام کناره گیردوپرهیزگارترین مردم کسی است که حق رابگویدچه به نفع اوباشدچه به زیانش... هوشیارترین مردم کسی است که بیشتربه یاد مرگ باشد..

پیامبر(ص):مهمانی دادن فقط درپنج موردشایسته است؛ درجشن عروسی، درشادی تولدنوزاد، درختنه نوزادودرخریدمنزل ودربازگشت ازسفرحج.

    التماس دعا. 96/3/16

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):باروغن بنفشه خودراخوشبوکنیدزیرادرتابستان سردوخنک ودرزمستان گرم است.(به بدن بمالید)

امام رضا(ع):خداوندشراب راحرام کردبرای آن فسادی که درآن است وفکرواندیشه شارب خودرا دگرگون می سازدواورا واداربه انکارخدای عزوجل می نمایدوبه افتراء بستن براوسبحانه وپیمبران او می انجاماندودیگرفسادهایی که درآن موجوداست ازقبیل قتل، ناسزاگویی وتهمت وزناوسربازنزدن از هرگناهی وبدین سبب حکم کردیم برحرمت هرمست کننده ای ازنوشیدنیهاکه حرام است چون دربر داردآنچه خمردربرداردومی کشاندبه همان جایی که خمرمی کشاند...

امام رضا(ع):هرکس شخص معصیت کاری رادوست بدارداوخودمعصیت کاراست وهرکس مطیعی رادوست بدارداومطیع است وهرکس ستمکاری رااعانت نمایدخودظالم است وهرکس عادلی راپشتیبانی نکندخودستمکاراست.آری میان خداواحدی خویشی نیست وهیچ کس به ولایت ودوستی خداوندنرسدمگرازراه اطاعت.

    التماس دعا. 96/3/15

 • حسن اکبری

امام کاظم(ع):مردی ازقم مردم رابسوی حق دعوت میکندجماعتی همانندپاره های آهن گرداوجمع میشوندکه طوفانهای سهمگین آنان رابه لرزه درنمی آوردازجنگ نمی هراسندوترسی به دل راه نمی دهند. برخداتوکل دارندوسرانجام ، پیروزی باپارسایان است.    بحارج ۶۰ص۲۱۶

امام علی(ع):زمانی برمردم می آیدکه زناکاربه نازونعمت برسدوفرومایه مقرب میشودومردباانصاف ضعیف میگرددهنگامیکه زنان وکنیزان به امورمسلط گردندوبچه هابه حکومت برسند.

پیامبر(ص):پیدایش بواسیرومرگ ناگهانی ومرض جذام ازعلایم نزدیک قیامت(ظهورامام زمان)است.

       التماس دعا.    96/3/14

 • حسن اکبری

امام صادق(ع):چه چیزمانع میشودکه هرگاه بریکی ازشماغم واندوه دنیایی رسیدوضوبگیردوبه سجدگاه خودرود و دورکعت نمازگزاردودرآن دعاکند؟مگرنشنیده ای که خداوندمیفرماید:ازصبرونماز مددبگیرید.

رسول اکرم(ص):کسیکه باشطرنج بازی کندمانندکسی است که گوشت خوک می خورد.

امام صادق(ع):نردوشطرنج ازآلات قماراست. 

امام صادق(ع):بازی کردن باشطرنج شرک به خداست ودست کردن درآن ماننددست کردن درگوشت خوک است وپیش ازنمازبایددستهارابشوییدونگریستن به آن مانندنگاه کردن به عورت مادراست.

ازکتاب رازهای نهفته شطرنج  پدیدآورنده مهدی آقابابایی نشر قم ۱۳۸۹ براساس منابع اصلی شیعه

      التماس دعا.    96/3/13

 • حسن اکبری

امام صادق(ع):خداوندازهرکس یک نمازویایک کارنیک راقبول کندعذابش نمی نماید.   کافی ج۳ص۱۶۶

امام صادق(ع):فریب نمازو روزه مردم رانخوریدزیرا آدمی گاه چنان به نمازو روزه خومیکند که اگر آنهاراترک گوید احساس ترس میکندبلکه آنهارابه راستگویی وامانتداری بیازمایید.       کافی ج۲ص۱۰۴

امام علی(ع):زنهارازپری شکم ، زیراموجب سخت دلی کاهلی درنمازوتباهی بدن میشود.

               التماس دعا.   96/3/12

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):ترک غیبت نزدخداوندازده هزاررکعت نمازمستحبی محبوب تراست.

امام صادق(ع):زیادنمازخواندن وروزه گرفتن عبادت نیست بلکه اندیشیدن درامرخداوندعبادت است.

امام باقر(ع):درپاسخ به کسیکه عرض کرد:من درعمل ناتوانم ونمازو روزه کم بجا می آورم اما سعی میکنم جزء ازحلال نخورم وجزء ازحلال نزدیکی نکنم. فرمودند:چه جهادی برترازپاک نگه داشتن شکم وشرمگاه؟!

        التماس دعا.     96/3/11

 • حسن اکبری

امام صادق(ع):شرافت مؤمن به شب زنده داری وعزتش به بی نیازی ازمردم است.

امام کاظم(ع):مؤمن کم حرف وپرکاراست ومنافق پرحرف و کم کار.

رسول خدا(ص):مؤمن بایدهشت صفت داشته باشد؛ وقاردرحوادث سخت وصبربه هنگام بلیه وشکر به هنگام گشایش وقناعت به روزی ای که خدای والا داده است به دشمنان ستم نکندومزاحم دوستان نشودتنش به رنج باشدومردم ازاودرآسایش باشند.

               التماس دعا          96/3/9


 • حسن اکبری

امام صادق(ع):برای دل مؤمن چیزی زیانبارترازپرخوری نیست زیراپرخوری باعث سنگدلی وقساوت قلب وتحریک شهوت میگردد.

پیامبر(ص):وای برآنکه به مؤمنی تطاول کندوحق اورابکاهد.

پیامبر(ص):مؤمن ازهمه مردم گرفتارتراست زیرا بایدبه کاردنیاوآخرت هردو برسد.

           96/3/8

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):حناخضاب اسلام است برعمل مؤمن می افزایدسردردرا ازمیان میبردچشم راتیزبین می کندقدرت آمیزش راافزون می سازدومهترگیاهان دردنیاوآخرت است. بحارج ۶۲ص۲۹۹

امام باقر(ع):سرگرمی انسان مؤمن درسه چیزاست؛ کامجویی اززنان(ازراه حلال)خوش گویی بادوستان وخواندن نمازشب.         خصال ج۱ص۱۱۶

امام صادق(ع):سه چیزاست که اگرمؤمن ازآنهامطلع شودباعث طول عمرودوام بهره مندی اوازنعمت ها میشود؛ طول دادن رکوع وسجود، زیادنشستن برسرسفره ای که درآن دیگران رااطعام میکندو خوش رفتاری اش باخانواده.        کافی ج۴ص۴۹ ح۱۵

        96/3/7

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):ظلم برسه قسم است؛ظلمی که خدانمی آمرزدظلمی که می آمرزدوظلمی که ازآن نمی گذرد, اماظلمی که نمی آمرزدشرک است... ظلمی که خدامیامرزدظلم بندگان به خودشان میان خودوپروردگارشان است واماظلمی که خداازآن نمی گذردظلم بندگان به یکدیگراست.

پیامبر(ص):بیش ازهرچیزبرامت خودازشرک بخدابیم دارم من نمی گویم که خورشیدوماه یابت می پرستندولی کارهایی برای غیرخداانجام می دهندودست خوش شهوت نهانی میشوند.

امام علی(ع):ثروت فراوان دشمن مؤمنان وپیشوای منافقان است.

           96/3/6

حلول ماه رمضان مبارک . التماس دعا

 • حسن اکبری
رسول خدا(ص):هرکس برمن صلوات زیادبفرستدازتلخی مرگ وجان کندن ایمن گردد.
رسول خدا(ص):فراوان وضوبگیرتاخداوندعمرتورازیادگرداندواگرتوانستی شب وروزباطهارت باشی این کاررابکن زیرااگردرحال طهارت بمیری شهیدخواهی بود.
رسول خدا(ص):خدامردی راکه چیزی ازمابشنودوهمان طورکه شنیده به دیگران برساندیاری کند.
پیامبر(ص):من درقیامت نزدمیزان اعمال میباشم هرکس کفه گناهانش افزون ترازحسناتش شودآن صلواتهایی راکه برمن فرستاده بیاورم وبرحسناتش بیفزایم تابرگناهانش فزون آید.
             96/3/5
 • حسن اکبری

پیامبر(ص):به آنهاکه درزمینندرحم کن تاآنکه درآسمان است برتورحم کند.

امام حسن(ع):چیزهای دنیااگرحلال باشدحساب وبررسی میشودواگرازحرام بدست آیدعذاب وعقاب داردواگرحلال وحرام آن معلوم نباشدسختی وناراحتی خواهدداشت پس بایددنیاراهمچون میته ومرداری بشناسی که به مقدارنیازواضطرارازآن استفاده کنی.

امام علی(ع):پرخوری حکمت وفرزانگی راتباه سازد.

امام علی(ع):ادب اندک بهتراست ازنسب بسیار.

پیامبر(ص):هرکجاهستی ازخدابترس به دنبال گناه کارنیک انجام بده تاآن رامحوکندوبامردم خوش اخلاق ونیکورفتارباش.

             96/3/3

         

 • حسن اکبری
پیامبر(ص):کسیکه ازدست رنج مشروح خودزندگی کنددرقیامت باپیامبران محشورمیشودوپاداش میگیرد.
امام صادق(ص):کسیکه ازحق دم میزندباسه ویژگی شناخته میشود؛دوستانش دیده شوندکه چه کسانی هستند؟نمازش چگونه است ودرچه وقت آن رامیخواند؟
امام جواد(ع):اینگونه مباش که درظاهرباخدادوستی کنی ودرپنهانی دشمنی!
امام حسن(ع):صبروشکیبایی زینت شخص , وفای به عهدعلامت جوانمردی وعجله وشتاب زدگی دلیل بی خردی میباشد.
          96/3/1
 • حسن اکبری