احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

مشخصات بلاگ

پیامبر(ص):کسیکه بمیرددرحالیکه محبت آل محمددردل اوست شهیدمرده است.آگاه باش کسی که بادوستی آل محمدبمیردتوبه کارمرده است ومؤمنی است که کمال ایمان را دارابوده است.

۱۹ مطلب در فروردين ۱۳۹۸ ثبت شده است

 

یااباصالح المهدی(عج)؛ بشارت آیت الله بهجت به ظهور
 

 

 

 

 

 
 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):ازامام درباره روش حضرت مهدی سوال شد. فرمودند:چنان میکندکه رسول خدا رفتارکرد, آنچه قبل ازاوبوده همه راویران میکند- همانگونه که رسول خداشالوده ی دوران جاهلیت را ویران ساخت - واسلام را ازنو آغاز میکند.

امام باقر(علیه السلام):هرگاه قائم آل محمدخروج کندبدون شک خداوندبا ملایکه نشاندار وهم ردیف و فروفرستاده ومقرب اورا یاری خواهدفرمود.جبریبل پیش روی او , میکاییل درسمت راست او واسرافیل درسمت چپ اوقرار دارندوترسناکی وهیبت به فاصله یک ماه راه پیشاپیش او وپشت سراو واز راست وچپ اوحرکت میکند.وفرشتگان مقرب دربرابر او خواهندبود.نخستین کسی که درپی او است محمدودومین علی است که همراه اوشمشیری برکشیده وبرهنه است[اشاره به رجعت دارد] خداوند سرزمین روم ودیلم وسندوهندوکابل شاه وخزر رابرای اوفتح میکند.قائم قیام نمیکندمگر در دوره ی ترس و وحشت , وزمین لرزه ها وگرفتاری وبلایی که گریبانگیر مردم می گرددوپیش از این وقایع , طاعون شیوع می یابدو دوره ای که درمیان عرب شمشیری بران وبین مردم اختلافی سخت وپراکندگی وچند دستگی در دینشان پدیدآمده باشدودرحالشان دگرگونی پیدا شده  تا جایی که آرزومند ازشدت آنچه که از هاری مردم وخوردن بعضی پاره ی دیگر را , که مشاهده میکندشبانه روز آرزوی مرگ مینمایدوهنگامی که خروج میکندخروجش در دوران یأس وناامیدی است پس خوشا به حال آنکه اورا در می یابدوازیاران اوست, وای وتمامی وای برکسی که با اومخالفت ورزدواز فرمانش سرباز زند واز دشمنان اوباشد.

امام صادق(علیه السلام):درباره این آیه "پس درکارهای نیکو وشایسته بریکدیگرپیشی جوییدخداوند شماراهرکجاکه باشیدگرد می آورد. سوره بقره آیه۱۴۸" فرمودند:این آیه درباره حضرت قائم ویاران اونازل شده , وآنان بدون قرار قبلی گرد هم می آیند.    غیبت نعمانی

    اللهم عجل لولیک الفرج


 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):زخم زبان دردناک تر از زخم نیزه است.

امام صادق(علیه السلام):ای گروه شیعه! برای ما زینت باشیدنه ننگ وعار. بامردم خوش گفتاربوده واز سخنان بیهوده و زشت برحذر باشید.

امام زمان(عجل الله تعالی فرجه):ای شیعه ما! اماوقایعی که رخ خواهد دادومسایل پیش آمده , پس درمورد آنها به راویان احادیث ما[علماوفقها] رجوع کنیدکه آنان حجت من برشماومن حجت خداوند بر آنان هستم.

امام مهدی(عجل الله تعالی فرجه):ای شیعه ما! واگرمحبت به شما نداشتیم وصلاح شما را نمی دیدیم وبخاطر ترحم وشفقت برشما نبود , گفتگوی باشما را ترک می گفتیم.

امام مهدی(عجل الله تعالی فرجه):ای شیعه ما! هریک ازشمابایدعملی را انجام دهدکه سبب نزدیکی به ماوجذب محبت ماگرددوباید دوری کندازکرداری که مانسبت به آن ناخوشایندوخشمناک می باشیم, پس چه بساشخصی درلحظه ای توبه کندکه دیگربه حال او سودی نداردونیزاورا از عقاب وعذاب الهی نجات نمی بخشد.   بحارالانوار ج۵۳ص۱۷۶

پیامبر(صلی الله علیه وآله):خوشا برکسانی از امت من که خلال کنند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):واگذاشتن خلال, مایه سستی دندانهاست.  طب الکبیر

  98/1/29

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هیچ رنجی ودردواندوهی وحتی نگرانی خاطری به مؤمن نرسدجزء اینکه خداوندبدان گناهانش رابزداید.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرگاه کاربدی کردی , کارخوبی انجام بده که آن بدی را پاک میکند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):چهارچیزاست که هرکس داشته باشداگرسرتا پا غرق گناه باشدخداوند آن گناهان رابه حسنه ونیکی تبدیل میکند؛ راستی , حیا , خوشخویی وسپاسگزاری.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):درپاسخ به مردی که پرسید:ای رسول خدا نجات درچیست؟ فرمود: در اینکه بنده طاعت خدا رابه خاطر مردم انجام ندهد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):این امت زمانی به کتاب خدا عمل میکنند وسپس مدتی به سنت رسول خدا وآن گاه مدتی به رأی. پس هرگاه به رأی عمل کنند, گمراه شوندودیگران را نیز گمراه سازند.

امام رضا(علیه السلام):انجیر بوی بد دهان را ازبین میبردواستخوان را محکم میکندودرد را ازبین میبرد وبا بودن انجیر احتیاج به دوایی نیست.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):لقمه های نان راکوچک کنیدکه باهر لقمه ای برکتی است.  طب الکبیر

    98/1/27

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):ای قنبر! بشارت بادتورا وبشارت ده به دیگران وخوشحال باش که قسم به خدا پیامبراکرم صلی الله علیه وآله ازدنیا رفت درحالیکه جزءبرشیعه برسایرامت خود خشمگین بود. مشکات الانوار ص ۹۳

پیامبر(صلی الله علیه وآله):بنده به ایمان ناب نرسدمگرآنگاه که شوخی ودروغ راترک گویدومجادله را رهاکندهرچندبرحق باشد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):همنشینی با  هوسرانان باعث ازیاد رفتن ایمان وحاضرشدن شیطان است.

امام باقر(علیه السلام):دروغگو مایه ویرانی ایمان است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):زن ومردمؤمن پیوسته درجان ومال وفرزندش , گرفتاربلا میشودتا آنکه بدون گناه خدا را دیدارکند.  بحارالانوار ج۵۴ص۲۳۶

امام رضا(علیه السلام):خداوندعزوجل دانابودکه هرانسانی قدرت آزادکردن بنده ندارد.برای ایشان راهی به بهشت قرارداد , یعنی مقابل آزادکردن بنده غذا دادن به فقرا را قرار دادکه هرشخص بتواند به واسطه آن به بهشت رود.

امام حسن عسکری(علیه السلام):بعدازحجامت انارشیرین میل کنید , چون انارخون را آرام میکندوآن را درمسیرخودصاف می گرداند.  طب الکبیر

[۲۶و۲۷و۲۹فروردین از بهترین زمانهای حجامت کردن است]

  98/1/25

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):همانااین امر(ظهور) درآخرین پایه ی ناامیدی وسخت ترین مرتبه ی دلتنگی واندوه باشدکه ناگاه نداکننده ای ازآسمان به نام قائم وپدرش آواز سرمیدهد.

امام صادق(علیه السلام):اگرقائم قیام کندحتما مردم اورا انکار میکنند, زیرا اوبه صورت جوانی برومند به سوی ایشان باز می گردد, کسی برعقیده ی خودنسبت به اوپایدار نمی ماندمگرآن کس که خداوند درعالم ذر نخستین ازاو پیمان گرفته باشد.

امام باقر(علیه السلام):پیوسته درانتظار به سرخواهیدبردتاجایی که همچون رمه ی بزهای وحشت زده شویدکه قصاب دربندآن نیست که دست خودرابر کدام یک ازآنها بگذارد, که نه جایگاه بلندی داشته باشید تابدان پناه جوییدونه تکیه گاهی که  به پشت گرمی آن به امورتان پردازید.

امام باقر(علیه السلام):اصحاب تندرو هلاک شدندومقربون(که فرج رانزدیک می شمارند) نجات یافتند وقلعه برمیخها وپی های استوارش پابرجا ماند, همانا پس از اندوه ودلتنگی گشایشی شگرف خواهد بود.     کتاب غیبت نعمانی

  اللهم عجل لولیک الفرج

 • حسن اکبری

امام باقر(علیه السلام):هرکه خداوندرا به وسیله مابخواندومارا واسطه قراردهد رستگار وموفق خواهد شدوکسی که غیرازما اهلبیت راوسیله گرداندناامیدوهلاک خواهدگشت.

امام باقر(علیه السلام):اهلبیت پیامبرصلی الله علیه وآله همان ریسمان الهی هستندکه خداوندامر فرمود به آن چنگ زده وپناه ببرند. پس خداوندفرموده است:همگی به ریسمان خداوندچنگ زده وپراکنده نشوید.

امام کاظم(علیه السلام):کسی که قدرت نداردبه ما صله نمایدبه شیعیان نیازمندما رسیدگی نماید.

امام صادق(علیه السلام):شیعه ماکسی است که اگرازگرسنگی بمیردازمخالفان ماچیزی نخواهد خواست.

امام رضا(علیه السلام):درباره سبزیها:بهترین آنهاکاسنی وکاهواست.

امام رضا(علیه السلام):بایدازاین بپرهیزی که تخم مرغ وماهی را هم زمان درمعده گردآوری؛ چراکه هرگاه این دوبایکدیگرآیند, قولنج , بادبواسیرودندان درد به وجود می آورند.   طب الکبیر

  98/1/22

 • حسن اکبری

امام حسین(علیه السلام):اگرسه چیزنبودانسان درمقابل هیچ چیز سرفرود نمی آورد:فقر وتنگدستی , بیماری ومرگ.

امام حسین(علیه السلام):درجواب کسی که ابتدا احوال پرسی کردفرمود:سلام قبل ازگفتار است. خدابه توعافیت دهد.اجازه ندهیدبه کسی تا اینکه سلام کند.

امام حسین(علیه السلام):راستگویی بزرگواری است و دروغگویی ناتوانی. رازداری امانت است وهمسایگی خویشاوندی وکمک کردن صداقت است وکار , تجربه.

امام حسین(علیه السلام):مازمان رسول خدامنافقین رافقط بادشمنی باعلی وفرزندان اومی شناختیم.

امام حسین(علیه السلام):همانندکسی کارکن که میداندبه خاطربدیها بازخواست میشودوبه خاطر نیکیها , پاداش می گیرد.

امام رضا(علیه السلام):درباره ی برتری نان جوچنین فرمودند:برتری نان جو برگندم , همانندبرتری ما بر دیگر مردمان است. هیچ پیامبری نیست که برای خورنده نان جو دعانکرده وبرای او برکت نخواسته باشدوهیچ درونی نیست که جو بدان درآمده وهمه دردها را ازآن بیرون نرفته باشد.آن خوراک پیامبران وغذای نیکان است.خداوندمتعال , جزءاین رانخواسته است که خوراک پیامبران خویش راجو قراردهد. 

میلاد باسعادت امام حسین علیه السلام راتبریک عرض مینمایم.

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):مؤمن درگرفتاری صبوراست ومنافق درگرفتاری بی تاب. سکوت مؤمن تفکروسکوت منافق غفلت است. بر زبان مؤمن نور(الهی) است ودرخشان وبر زبان منافق شیطانی است که سخن میگوید. درعمل مؤمن یقین دیده میشودودرعمل منافق شک.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):کسی که از روی شناخت عبادت نکندمانند خر آسیاست.

امام صادق(علیه السلام):خداوندشمارامشمول رحمت خودگرداند.بلاها نخست به ما روی می آورد آن گاه به شما. آسایش ها نخست به ما روی می آورد سپس به شما.خداوند رحمت کند کسی راکه محبت ما رادر دل مردم جای دهدومارا ازچشم مردم ساقط نکند.

امام باقر(علیه السلام):غناوآوازه خوانی , نفاق و دورویی رادر دل می رویاندهمان گونه که درخت خرما خوشه خرما را رویش می دهد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):هرگاه شکم از خوردنیهای مباح انباشته شود , دل ازدیدن خیروصلاح نابینا گردد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):هربیماری از پرخوری است مگرتب که ناگاه به بدن در می آید.

   98/1/18

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):نزدیکترین حال بندگان خدابه سوی خدای عزوجل وراضی ترین حال خداوند ازایشان وقتی است که حجت خودرامفقودکنند, پس نه ظاهرشودبرای ایشان ونه عالم به مکان اوباشند وبااین وصف ایشان می دانندکه حجت خداباطل نمیشود , پس درآن هنگام انتظارفرج باشیدصبح وشام زیراکه سخت ترین حال غضب خدابر دشمنان خودهمان وقت است که حجت اوراغایب کندوبرایشان ظاهرنشود.خداوند می دانست که اولیا اوریب وشک نمی کنندواگر می دانست که به ریب وشک خواهند افتادهرآینه حجت خودرا ازایشان به یک چشم برهم زدنی غایب نمی گردانید.

پیامبر(صلی الله وعلیه وآله):ای علی! عظیم ترین مردم دریقین وبزرگترین درایمان , قومی هستنددر آخرالزمان که پیغمبرراندیده اند وحجت ازایشان غایب است. وبه صرف سیاهی بر روی سفیدی ایمان آورده اند.(مطالعه کتابها )

پیامبر(صلی الله وعلیه وآله):زوداست بیایدبعدازشما مردمی که یک نفرازایشان برای اواجر پنجاه نفر ازشما است. صحابه عرض کردند:یارسول الله! ماباشمادر بدرواحدوحنین بودیم ودرمیان ماقرآن نازل شده!. فرمودند:آنچه برایشان بار میشود(سختیهای آخرالزمان) اگربرشما بارشودنتوانیدتحمل کنید.

امام باقر(علیه السلام):کسی که بمیردوبرای او امامی نباشد, مرده است مردن جاهلیت وکسی که بمیرد وعارف به امام خودباشداو را ضرری نداردکه این امر(فرج) پیش افتدویاعقب افتد, وکسی که بمیردوعارف به امام خودباشدمانندکسی است که با قائم علیه السلام درخیمه ی اوباشد.

امام صادق(علیه السلام):زوداست که برسدبه شما شبهه ای , پس بمانیدبدون علمی که دیده شودوبدون امام هدایت. نجات نیابدازآن شبهه مگرکسی که دعاکندبه دعای غریق.(نزدیک ظهور شبهه فراوان میشود). پس بگو:یا الله یارحمان یارحیم یامقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک(مخصوصادر قنوتهای نماز).

امام رضا(علیه السلام):زوداست که بیایدبرمردم زمانی که عافیت(سلامتی دردین) درآن زمان ده جزء باشد , نه جزءآن در کناره گیری ازمردم ویک جزءازآن درسکوت باشد.  ازکتاب مهدی منتظر

  اللهم عجل لولیک الفرج

 • حسن اکبری

حضرت محمد(صلی الله علیه وآله):به محبت وعشق به ما اهلبیت روی بیاورید, زیراکسی که خدارا با چنین خصلتی ملاقات کند داخل بهشت گرددوازشفاعت مابرخودارشود.قسم به خدایی که جانم در دست اوست جزءبامعرفت به حق ماهیچ کس ازعمل خودبهره ای نخواهدبرد.  امالی شیخ مفیدص۴۳

حضرت محمد(صلی الله علیه وآله):هرگاه بنده ای درمیان رکن ومقام هزارسال به عبادت خدا بپردازد تااز زیادی بندگی خدابه مشک خشکیده ای بماندوباخدادرحالی ملاقات کندکه کینه ی آل محمدرا دردل داردخدای تعالی اورابه روی درآتش می افکند.   تاریخ بغدادج۳ص۱۲۲

حضرت محمد(صلی الله علیه وآله):شیعه ماکسی است که ازماپیروی کندوپاجای پای مابگذاردوبه کردار ما اقتداکند.   بحارالانوارج۶۸ص۱۵۴

حضرت محمد(صلی الله علیه وآله):بنده به ایمان ناب نرسد, مگرآن گاه که شوخی ودروغ راترک گوید ومجادله را رها کند هرچندبرحق باشد.

حضرت محمد(صلی الله علیه وآله):نیکی به پدرومادر عمررا افزون کندو دروغ روزی را کاهش دهدودعا قضا را دفع کند.

   ***  مبعث پیامبرمهربانیها مبارک***

 • حسن اکبری

امام کاظم(علیه السلام):تمام علوم جامعه رادرچهارموردشناسایی کرده ام:اولین آنهااینکه پرورگار و آفریدگارخودرابشناسی ونسبت به اوشناخت پیداکنی. دوم اینکه بفهمی که ازبرای وجودتوونیزبرای بقای حیات تو , چه کارهاوتلاشهایی صورت گرفته است.سوم بدانی که برای چه آفریده شده ای ومنظور چه بوده است.چهارم معرفت پیداکنی به آن چیزهایی که سبب میشودازدین واعتقادات خودمنحرف شوی یعنی راه خوشبختی وبدبختی خودرابشناسی ودرجامعه , چشم وگوش بسته , حرکت نکنی.

امام کاظم(علیه السلام):سه چیزتباهی می آورد:پیمان شکنی , رهاکردن سنت وجداشدن ازجماعت.

امام کاظم(علیه السلام):کمک کردن تو به نادان , بهترین صدقه است.

امام کاظم(علیه السلام):اگربه تعداداهل بدر(مؤمن کامل) درمیان شمابود ,قائم ماقیام می کرد.

امام کاظم(علیه السلام):کسی که هرروز خودرا ارزیابی نکندازمانیست.

امام کاظم(علیه السلام):خیربرسان وسخن نیک بگوو سست رأی وفرمان بر هرکس مباش.

امام کاظم(علیه السلام):مؤمن همیشه همراه خودپنج چیزبایدداشته باشد:مسواک , شانه , مهروجانماز , تسبیح برای ذکرگفتن و انگشترعقیق به دست راست داشتن درحال نماز ودعاودرهمه حال.

سالروز شهادت باب الحوایج امام موسی بن جعفرعلیه السلام راتسلیت عرض مینمایم

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):وقتی بهار رادیدید , بسیارازقیامت یادکنید زیرا قیامت شبیه بهار است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):سپاسگزاری مؤمن درعملش آشکار میشود.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):هرگاه مؤمن بیمارشودسپس خداوندشفایش دهد, آن بیماری کفاره گناهان گذشته وپندی برای آینده اوست ومنافق , هرگاه مریض شودسپس سلامت یابدمانندشتری است که صاحبش اورا بسته است وسپس رهایش کرده اند او نمی داندبرای چه اورابسته اند وبرای چه رهایش کرده اند.

امام رضا(علیه السلام):اگر می خواهی که دربدنت جوش وجزء آن رخ ننماید, هنگام درآمدن به حمام چرب کردن بدن خود رابا روغن بنفشه آغازکن.

امام کاظم(علیه السلام):اگر مردم درخوردن اعتدال می ورزیدند, بدنهایشان سالم می ماند.

امام رضا(علیه السلام):هرکس می خواهدگوشهایش دردنگیرد به هنگام خواب درآنها پنبه بگذارد وهرکس می خواهد مثانه اش به عارضه ای گرفتار نشود, پیشاب خود را نگه ندارد, حتی اگرکه برپشت مرکب خویش نشسته باشد.

   98/1/11

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):هرگاه قائم علیه السلام قیام کندخداوندبرگرداند(رجعت) هرکس که اذیت مؤمنین کرده درزمان خودبه همان صورتی که بوده اندتا ازایشان دادستانی ومؤاخذه حق کند.

امام باقر(علیه السلام):هرگاه قائم ما علیه السلام قیام کنددست خودرابرسربندگان گذارد ,پس به برکت آن عقل مردم جمع گرددوهوش ایشان کامل گردد.

امام صادق(علیه السلام):به خداقسم که عدالت اودر درون خانه ها خواهدرفت ماننداینکه سرما وگرما داخل آن میشود.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):پس زمین شادابی خودرابه سبب عدل ظاهرکندوآسمان باران خودرا بباردودرخت میوه ی خودرا افزون دهدوزمین گیاه خودرابرآوردوبرای اهل زمین خودرا زینت کند و وحوش ایمن باشندتا اینکه درهمه ی اطراف زمین مانندچارپایان چرا کنند.زمین گنجهای خودرا ظاهر کند , پس قائم علیه السلام به مردم بگوید:بخوریدگوارا باشدشمارا به سبب آنچه درایام گذشته کردید ازعملها. پس مسلمانان اهل دین حقند.

امام باقر(علیه السلام):اموال دنیابرای قائم علیه السلام جمع شودازباطن زمین وظاهروی , پس به مردم بگوید:بیاییدبه سوی آنچه به خاطراوقطع رحمهاکردیدوخونهای حرام را ریختیدومرتکب چیزهایی که خداوندحرام کرده بودشدید, پس آنقدرعطا کندکه احدی راپیش ازاوآنقدرعطا نبوده وزمین راپر کندازعدل وقسط ونورچنانچه پرشده بودازظلم وجوروشر.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):قائم ماراغیبتی خواهدبود.پس هرکس ثابت بماندبردین خودوقساوت پیدانکندبه سبب طول مدت غیبت امامش, پس اوبامن خواهدبوددر درجه ی من , روز قیامت.

امام سجاد(علیه السلام):کسی که درزمان غیبت قائم مابرولایت ماثابت بماندخداونداورا اجر هزارشهید عطاکندمانندشهدای بدرواحد.  ازکتاب مهدی منتظر

   اللهم عجل لولیک الفرج

 

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکس برای غیرخدا , شراب خواری را رهاکند, خداونداورا ازشراب خالص ومهر شده بنوشاند.امام علی پرسید:برای غیرخدا؟ فرمودند:آری. به خداقسم برای حفظ(سلامتی) خویش.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):مؤمن ازاندک خداخشنودمیشودوبسیارش اوراناراحت نمی کندومنافق از اندک خدا ناخشنودمیشودوبسیارش هم او راخشنود نمی سازد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):مؤمن زودخشنودودیرناراحت میشودومنافق زودناراحت ودیرخشنود میشود.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):اگربااین شمشیرم بربینی مؤمن بزنم که مرادشمن بدارد بامن دشمنی نمیکندواگرهمه دنیارابه منافق بدهم تامرادوست بداردهیچ گاه دوستم نخواهد داشت.

امام صادق(علیه السلام):سرچشمه ویرانی تن , واگذاردن شام است.

امام رضا(علیه السلام):مباداکه مردهنگامی که میان سال میشود, خوردن چیزی رادرهرشب واگذارد, زیرا این کار, سبب خواب آرام تر وبوی خوش تر دهان است.

امام رضا(علیه السلام):آشامیدن آب سرد, پس ازخوردن چیزگرم وپس ازشیرینی , دندانهارا ازبین میبرد.   طب الکبیر

      98/1/8

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):مسافرت کنیدتاسالم بمانیدوغنیمت(سود) بدست آورید.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):به ایشان عرض شد:ماتنهابه چیزهایی امرونهی میکنیم که خودمان بطور کامل آنهارا رعایت میکنیم. فرمودند:نه بلکه به خوبیها فرمان دهیدهرچندخودتان به همه آنها عمل نکنیدواز زشتیها بازدارید , گرچه خودازهمه آنها خودداری نورزید.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکس به خاطرچشم داشتی , حاکم  ستمگررابستایدیا در برابرش کوچکی وخضوع کند, درآتش جهنم درکنار او خواهدبود.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):جوانان رابه مباحثه ومناظره ومیان سالان رابه اندیشیدن وپیران رابه سکوت فرمان دهید.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):ماقومی هستیم که تاگرسنه نشویم غذا نمی خوریم وتاسیرنشده ایم دست ازغذا می کشیم.

امام رضا(علیه السلام):خطاب به غلام خود:درخریدن گوشت برای ما , قسمتهای جلوی لاشه رابخر (سردست) وقسمتهای عقب رانخر, زیرا بخشهای جلوبه چراگاه , نزدیکتر وازآفت , دورترند.

امام رضا(علیه السلام):خوردن گوشت خام , درشکم , کرم پدید می آورد.    طب الکبیر

98/1/6

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):نیکوترین زیور مردآرامش همراه ایمان است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):صدقه بلا رابرطرف میکندومؤثرترین داروست. همچنین قضای حتمی را بر می گرداندودرد وبیماری ها راچیزی جزء دعاوصدقه ازبین نمی برد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):ازفروش میوه تازمانیکه پخته نشده است اجتناب کنید.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):برای خریدکالا به استقبال کاروان نرویدوشهرنشین کالای بادیه نشین را برای اونفروشد.(جلوگیری ازدلالی)

امام رضا(علیه السلام):اگرمردم درخوردن , به کم بسنده می داشتند , بدن هایشان متعادل بود.

امام رضا(علیه السلام):غذای خودرا با سبک ترین غذایی که بدنت رابه اندازه عادتت وبرحسب اقامتگاه وفعالیت ها وزمانه ات تغذیه میکند , آغازکن.    طب الکبیر

   98/1/4

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):گویا میبینم نزول قائم علیه السلام رابا اهل وعیال خوددرمسجدسهله.

امام صادق(علیه السلام):وقتی که قائم قیام کندمسجدالحرام راخراب کندوبرگردانداورا به اساس وپایه های خود, ومقام ابراهیم رابه مکان اصلی اول خودتحویل دهدوهمچنین مسجدپیغمبر صلی الله علیه وآله وسلم رابرگرداندبه اساس وپایه های خود.

امام صادق(علیه السلام):اگرقائم قیام کندسه حکم خواهدکردکه احدی پیش ازاونکرده:بکشدپیر زناکار ومانع زکات را وارث دهدبرادری راکه درعالم ذر باهم برادربوده اند.

امام صادق(علیه السلام):قائم علیه السلام به حکم داودوآل داودوسلیمان حکم کندوشاهدنطلبد. وحکم میکندبین اهل تورات به تورات, وبین اهل انجیل باانجیل , وبین اهل زبوربا زبور , وبین اهل قرآن باقرآن.

امام باقر(علیه السلام):طریق اعظم راوسعت دهد(جاده هارا) شصت ذراع , وهرمسجدی که برجاده باشدخراب کند , وهر در و روزنه ای که به جاده باشد سدکندوهربالکان که خارج باشدبه جاده ای وناودان که به کوچه ورهگذر بریزد ببندد.[اصلاح سبک معماری وشهرسازی]

امام باقر(علیه السلام):اول چیزی که مهدی علیه السلام میکنداین است که منادی ازطرف اودرهمه ی عالم ندا میکند, هرکس ازیکی ازشیعیان ماطلبی داردبیایدومطالبه کند, پس همه را اداکندحتی اگر سیر , یاخردلی باشدچه رسدبه اینکه قنطارهایی ازطلاونقره یا املاک باشد , پس همه را ادا میکند.

سالروز رحلت حضرت زینب (س)را تسلیت عرض مینمایم


 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):اگرمیتوانیدهر روز رانوروز کنیدیعنی در راه خدابه یکدیگرهدیه بدهیدوبا یکدیگرپیوندداشته باشید.  دعایم الاسلام ج۲ص۳۲۶

امام صادق(علیه السلام):چون عیدنوروز فرارسید, غسل کن , پاکیزه ترین جامه ی خودرابپوش , بابهترین عطرخودراخوشبوکن وآن روز را روزه بدار.  وسایل الشیعه ج۸ص۱۷۲

امام صادق(علیه السلام):هیچ نوروزی نیست مگرآنکه مادرآن روز منتظرفرج هستیم؛ چراکه نوروز از روزهای ما وشیعیان ماست.    مستدرک الوسایل ج۶ص۳۵۲

  **فرارسیدن سال نو و بهارطبیعت را شادباش عرض مینمایم. امیدوارم سال نودوهشت سالی پربرکت همراه باسلامتی وبهروزی برای همه ی ملت ایران باشد. سالی همراه با ظهور ولی عصر(عج)**

 • حسن اکبری