احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

مشخصات بلاگ

پیامبر(ص):کسیکه بمیرددرحالیکه محبت آل محمددردل اوست شهیدمرده است.آگاه باش کسی که بادوستی آل محمدبمیردتوبه کارمرده است ومؤمنی است که کمال ایمان را دارابوده است.

۱۴ مطلب در مرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

پیامبر(ص):نخستین چیزی که درترازوی بنده می گذارند , خرجی است که برای کسان خودکرده است.

پیامبر(ص):بهترین پولها , پولی است که انسان برای نان خوران خودخرج میکند.

پیامبر(ص):بدانیدکه همه شما مال وارث خویش رااز مال خویش بیشتردوست دارید. مال توآن است که ازپیش میفرستی ومال وارث آن است که به جای می گذاری.

امام سجاد(ع):هرکه به روزی که خدابه اوداده , بسنده کند ازثروتمندترین مردم است.

پیامبر(ص):عیدهایتان رابه تکبیرگفتن بیارایید وعیدفطروقربان راباگفتن ذکر  لااله الاالله   الله اکبر  الحمدالله  و سبحان الله    زینت بخشید.

   درروز عرفه خواندن زیارت عاشورا ودعای عرفه تأکیدشده است.

پیشاپیش فرارسیدن عیدسعیدقربان راتبریک عرض مینمایم.  97/5/30

 • حسن اکبری

امام باقر(ع):شیعیان ماسه دسته اند: دسته ای به نام مامردم را می چاپند. دسته ای مانندآبگینه اند نمایان می سازندودسته ای مانندزرسرخ هستندکه هرچه بیشتردرآتش گداخته شود , نابتر میشود.

امام باقر(ع):ناخن ها رابه این دلیل بایدگرفت که لانه شیطان ومنشأ فراموشی هستند.

امام باقر(ع):سامان یافتن کارمردم به این است که طوری باهم همزیستی ومعاشرت کنندکه مانندپیمانه ای باشندکه دوسومش هوشیاری ویک سومش نادیده گرفتن وچشم پوشی است.

امام باقر(ع):هرگاه خداوندمتعال بداندکسی حسن نیت دارداو رادرپناه خودحفظ کند.

امام باقر(ع):عالمی که ازعلمش بهره برند برتراز هفتادهزار عابداست.

  شهادت امام محمدباقر(ع) تسلیت باد. 97/5/28

 • حسن اکبری

رسول خدا(ص):درهفت خانه رحمت خدانازل نشود:۱- خانه ای که درآن زن طلاق گرفته شود ۲- خانه ای که درآن زن نافرمان باشد. ۳- خانه ای که درآن به امانت مردم خیانت کنند.۴- خانه ای که درآن زکات مال داده نشود.۵- خانه ای که درآن وصیت مرده ای باشد(برخلاف وصیت میت اموال میت رادرخانه نگه داشته باشند) ۶- درخانه ای که شراب باشد. ۷- وخانه ای که زنی درآن زندگی کندکه از اموال شوهر بدزدد.

رسول خدا(ص):درهمی که انسان درحال صحت در راه خدا خرج کندبهتراز بنده ای است که هنگام مرگ آزادکند.

امام علی(ع):براستی که حقیقت خوشبختی آن است که پایان کارانسان خوشبختی باشدوحقیقت بدبختی آن است که کارانسان به بدبختی خاتمه یابد.

رسول خدا(ص):اموال خودرا بوسیله زکات محفوظ داریدومریضان خودرا باصدقه علاج کنید وبرای جلوگیری ازبلا به دعا متوسل شوید.

اللهم صلی علی محمدوآل محمدوعجل فرجهم **اللهم عجل لولیک الفرج** 97/5/26

 • حسن اکبری

امام جواد(ع):هرکه کار زشتی رانیک بشمارد , درآن کارشریک است.

امام جواد(ع):بدان که ازدید خداوندپنهان نیستی , پس بنگرچگونه ای.

امام جواد(ع):هرکه پیش ازآزمودن به کسی اطمینان کندخودرا درمعرض هلاکت وفرجامی رنج آور قرارداده است.

امام جواد(ع):به دل آهنگ خدا داشتن برتراست تا خسته کردن جوارح به عبادت.

امام جواد(ع):توانگری مؤمن در بی نیازی از مردم است.

 شهادت امام محمدتقی(ع) تسلیت باد.

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):زنی که باشوهرش قهرکنددرحالیکه خودش مقصربوده است روز قیامت بافرعون وهامان وقارون درپایین ترین جایگاه آتش محشورمیشودمگراینکه توبه کندوبرگردد.

پیامبر(ص):هرزنی که درمقابل بداخلاقی های شوهرش بردباری کند , خداثواب آسیه دخترمزاحم رابه وی عطاخواهدکرد.

پیامبر(ص):خداوندسه زن راازعذاب قبرایمن داردوبافاطمه زهرا محشورفرماید:۱- زنی که به هنگام تنگدستی شوهرصبرکند.۲- زنی که با بداخلاقی شوهربسازد.۳- زنی که مهرش رابه شوهرش ببخشد.

امام علی(ع):بهترین صفات زنان بدترین صفات مرداست یعنی کبر, ترس وبخل. اگرزن متکبرباشدتسلیم غیرشوهرش نمیشودوچنانچه بخیل باشد , مال شوهرراحفظ میکندواگرترسو باشدازهر پیشامدی بیمناک است وقهراً به دام صیاد نمی افتد.

 اللهم عجل لولیک الفرج. 97/5/19

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):هرکس به نیازمندکمک مالی کندوبامردم منصفانه رفتارنماید , چنین کسی مؤمن حقیقی است.

پیامبر(ص):مگذاریدبین زن ومرد اختلاط برقرارشود , زیرا اگربین آنهااختلاط وآمیختگی باشد دردی بی درمان شمارا فراخواهدگرفت.

امام علی(ع):برشما لازم است لباس ضخیم بپوشید , زیرا هرکس لباسش نازک باشد , دینش نیزمانند لباسش نازک وضعیف می شود.

امام صادق(ع):درپستی انسان همین بس که لباسی بپوشدکه اورامشهورکندیامرکبی سوارشودکه سبب شهرت اوگردد.

97/5/17

 • حسن اکبری

امام علی(ع):درکارها میانه روی پیشه کن که هرکس میانه روی کند , مخارج زندگی بر وی آسان شود.

پیامبر(ص):هرکس به مؤمنی وامی بدهدوصبرکندتادستش بازشود مال او زکات محسوب شودودر نماز بافرشتگان باشدتااینکه وامش به او برگردانده شود.

امام علی(ع):هنگام هرشدت (ناراحتی وغم) بگو  لاحول ولاقوة الا بالّله  حمایت خواهی شدبوسیله آن ودرهنگام هرنعمتی بگو  الحمدلله  نعمت افزایش خواهدیافت هروقت کم روزی شدی بگو  استغفرالله  وسعت خواهی یافت.

امام صادق(ع):هرگاه کسی برای کاری اجیرشودو او آن کار راخراب کندوازبین ببردضامن است . امیرالمؤمنین کارگرراضامن می دانستند.

امام علی(ع):هرکس طالب ماندن است که البته ماندنی درکارنیست صبح زودصبحانه بخورد , کفش خوب بپوشدوقرض خودراکم کند.

97/5/15

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):مرگ انسانهادرنتیجه گناهان بیشتر ازمرگ آنهادرنتیجه فرا رسیدن اجل است وزنده ماندن انسانها درنتیجه نیکی هایشان بیشتراز زندگی کردنشان به خاطرباقی بودن عمر است.

امام صادق(ع):کسی که گمان میکندازشیعیان ما است درحالیکه به غیرازما چنگ میزندوپیروی میکند , دروغ می گوید.

امام صادق(ع):مؤمن ازآهن سخت تر است وآهن اگرگداخته شودرنگش بر می گردد ولی مؤمن اگر کشته شود دوباره زنده گرددوبازهم کشته شود دل اوازایمان بر نمی گردد.

امام صادق(ع):مؤمن کسی است که هرگاه عصبانی شود , عصبانیتش اورا ازراه راست منحرف نکند وهرگاه خوشنودوراضی شودرضایتش اورادرباطل فرو نمی بردوهرگاه توانمندشود , به مال وحق دیگران تجاوز نمی کند.

امام صادق(ع):خداوندمؤمن راازبلاهای دنیای فانی نگه نمی دارد ولی اورا ازکوری درآن دنیا نگه خواهد داشت.

    97/5/13

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):باخوردن وآشامیدن زیاد دلها رانمیرانید , زیراهمانگونه که زراعت براثرآب زیادازبین میرود دلهانیز براثر پرخوری می میرد.

امام علی(ع):بخل ورزیدن به آنچه در دست داری بدگمانی به معبود است.

پیامبر(ص):درهرچیزبایدنیتی نیک داشته باشی حتی درخوردن وخواب.

امام علی(ع):مسلمان بایدازبرادری با سه گروه دوری کند:شوخ بی حیا , احمق و دروغگو.

امام سجاد(ع):مبغوض ترین مردم نزدخداوندعزوجل کسی است که ادعای پیروی ازامامی رادارد ولی درعمل به او اقتدا نمی کند.

97/5/11

 • حسن اکبری

امام باقر(ع):مرادازایمان درقرآن علی بن ابیطالب است. هرکس به ولایت اوکافرشودتمام اعمالش نابود می شود.

پیامبر(ص):خوشابر آن کسیکه افزونی دارایی اش را انفاق کندواز افزون گویی زبانش جلوگیری کند.

امام علی(ع):روزه نفس ازلذتهای دنیوی، سودمندترین روزه هاست.

پیامبر(ص):هرچیزی شرافتی دارد. شریف ترین مجالس آن است که روبه قبله باشد.

امام علی(ع):برای خدا , به دین اهل اطاعت اوبرو وهدایت رااز اهل ولایت اوبگیر.

97/5/9

 • حسن اکبری

امام جواد(ع):ازهمراهی ورفاقت با آدم شرور بپرهیز, زیراکه اومانندشمشیربرهنه است که ظاهرش نیکوواثرش زشت است.

امام علی(ع):من یاورمؤمنین ومال یاور تاریکی است. به خداسوگندمرا دوست نمی داردمگرمؤمن ودشمن نمی داردمگرمنافق.

امام علی(ع):هرکس کینه راازخود دورکند قلب وعقلش آسوده میگردد.

امام علی(ع):هرکس به اندازه ای که اوراکفایت میکندقناعت کند, به آسایش ونظم می رسدودر آسودگی ورفاه منزل میگیرد.

امام علی(ع):گواراترین زندگی ، رها کردن تکلف ها  است.

97/5/7

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):ارجمندترین مردم کسی است که آنچه راکه برایش سودی ندارد , رهاکند.

امام حسین(ع):چیزی رابر زبان نیاوریدکه از ارزش شما بکاهد.

امام علی(ع):برای انسان عیب نیست که حقش تأخیرافتد , عیب آن است که چیزی راکه حقش نیست بگیرد.

امام علی(ع):ای فرزندآدم! هرچه بیشترازمقدارخوراکت بدست آوری خزانه دار دیگران خواهی بود.

اللهم عجل لولیک الفرج. 97/5/5

 • حسن اکبری

امام رضا(ع):وحشتناکترین زمان برای این مخلوق(انسان) سه جاست:روزی که متولدمیشودوازشکم مادرش بیرون می آیدودنیارا می بیند , روزی که می میردوآخرت واهل آن را می بیندو روزی که برانگیخته میشودواحکامی را می بیندکه درسرای دنیا ندیده است.

امام رضا(ع):خداوندازقیل وقال وبرباد دادن مال وخواهش بسیار نفرت دارد.

امام رضا(ع):ازمانیست کسی که همسایه اش ازشر اودر امان نباشد.

امام رضا(ع):هرگاه حکمرانان دروغ بگویندباران نمی باردوهرگاه سلطان ستم کند , دولت سست وبی اعتبارشودوهرگاه زکات داده نشود , چارپایان بمیرند.

امام رضا(ع):هرکه مرادر دیارغربت زیارت کندروز قیامت درسه جابه داداو میرسم وازهراسها و سختیهای آنجانجاتش میدهم:وقتی که نامه های اعمال ازراست وچپ پراکنده شوندوهنگام گذشتن از صراط وموقع سنجیدن میزان(اعمال).

  میلادباسعادت علی بن موسی الرضاراشادباش میگویم.97/5/3

 • حسن اکبری

امام حسین(ع):همنشینی با سفلگان وافرادپست ناپسنداست وهمدمی گناهکاران موجب بدبینی مردم واز دست دادن اعتمادواعتبار است.

امام علی(ع):هرکه نیت خودرا خالص گرداند , ازپستی دور ماند.

امام رضا(ع):گمان نیکوبه خداوندداشته باش , زیراخداوندعزوجل میفرماید:من درنزد گمان بنده ام حاضرم. پس , بنده ام  , جزء گمان خیربه من نداشته باش.

امام صادق(ع):سزاوارنیست مؤمن درمجلسی بنشیندکه درآن معصیت خدامیشودواو نمی تواند آن وضع را تغییر دهد.

حضرت زهرا(س):خدا اطاعت وپیروی ازما اهلبیت راسبب برقراری نظم اجتماعی درامت اسلامی وامامت ورهبری مارا عامل وحدت ودرامان ماندن ازتفرقه ها قرارداده است.

97/5/1

 • حسن اکبری