احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

مشخصات بلاگ

پیامبر(ص):کسیکه بمیرددرحالیکه محبت آل محمددردل اوست شهیدمرده است.آگاه باش کسی که بادوستی آل محمدبمیردتوبه کارمرده است ومؤمنی است که کمال ایمان را دارابوده است.

۲۷ مطلب در تیر ۱۳۹۶ ثبت شده است

امام علی(ع):زمانی برمردم می آیدکه سلامتی وعافیت ده قسمت شودونه جزء آن دردوری ازمردم و یک قسمت آن درسکوت است.

امام علی(ع):زمانی برمردم می آیدکه بهترین مردم ازنظرآسایش کسی است که درخانه خود بنشیند.

امام علی(ع):همانااین امت به هفتادوسه گروه متفرق شوند.سوگندبه آنکه جانم بدست اوست تمامی آن گروههاهمگی گمراهندمگرآنکه ازمن پیروی کندوازشیعیان من باشد.

امام علی(ع):مهدی خروج نمی کندتاآنکه آنقدرمیان شمااختلاف ودشمنی افتدکه بریکدیگرآب دهان اندازید.

  اللهم صلی علی محمدوآل محمدوعجل فرجهم. 96/4/31

 • حسن اکبری

امام صادق(ع):خردمندهیچ کس راسبک نشماردوسزاوارترین کسیکه نبایداوراسبک شمردسه گروهند؛ دانشمندان ، سلطان ودوستان. زیراهرکه علماراسبک شمارددینش راوهرکه سلطان راسبک شمارددنیایش راوهرکه دوستانش راسبک شماردمردانگی اش راتباه کرده است.

امام صادق(ع):برای شیطان لشکری دلیرتراز زنان وخشم نیست.

امام صادق(ع):دنیازندان مؤمن است وصبردژاو وبهشت مأوایش ودنیابهشت کافراست وگورزندانش ودوزخ مأوایش.

امام صادق(ع):هرکس سه چیزرابه کاربندددنیاودینش راتباه کند؛ بدگمان باشد، گوش به هرکس بدهد واختیارش رابه دست زنش بدهد.

سالروزشهادت امام صادق(ع)برهمگان تسلیت باد. اللهم صلی علی محمدوآل محمدوعجل فرجهم. 96/4/29

 • حسن اکبری

امام صادق(ع):سه چیززندگی راتیره کند؛ سلطان ستمکار, همسایه بدوزن بی شرم.

امام صادق(ع):سه چیزاست که پشیمانی درپی دارد؛ مباهات, برخودبالیدن وعزت طلبی.

امام صادق(ع):سه چیزدرسرشت آدمیزاداست؛ حسد, حرص وشهوت.

امام صادق(ع):هرکه راسه خصلت روزی شده کامل باشد؛ خرد, زیبایی وشیوایی بیان.

   شهادت صادق آل محمد(ص)تسلیت باد.96/4/28

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):کسیکه دردنیاامانتی راخیانت کندوآن رابه صاحبش برنگرداندوآنگاه بمیردبردین من نمرده است وباخدادیدارمیکنددرحالیکه براوخشمگین است.

پیامبر(ص):پس ازمن امتم رافتنه هاخواهدگرفت چون پاره های شب تاریک که دراثنای آن مردبه صبح مؤمن است وبه شب کافرشودوکسانی دینشان رابه مال ناچیزدنیافروشند.

پیامبر(ص):زمانی برمردم خواهدآمدکه صبردربرابرمسایل دین وعمل به دستورات آن هماننددردست گرفتن آتش گداخته است.

اللهم صلی علی محمدوآل محمدوعجل فرجهم. 96/4/26

 • حسن اکبری

امام صادق(ع):سلمان میگفت:من ازشش چیزدرشگفتم سه چیزمرا می خنداندوسه چیزمرا می گریاند. اماآنهاکه مرا می گریاندعبارتنداز؛ دوری دوستان که محمد(ص)وحزب او میباشند.مشاهده روز قیامت وترس ازآن وتوقف درپیشگاه خداوند. اماآن سه که مرامی خنداندعبارتنداز؛ کسیکه دنبال دنیا میباشدومرگ هم اوراتعقیب میکند. کسیکه غفلت دارددرحالیکه موردتعقیب میباشدوکسیکه میخندد ولی نمی داندکه خداوندازاوراضی است یانه.

  96/4/24

 • حسن اکبری

رسول اکرم(ص):زمانی میرسدکه به خاطررسیدن به دنیاباطن امت من ناپاک وظاهرآنهانیکوشده وبه دنبال ثوابهای خداوندعزوجل نبوده وکارهایشان ریایی, ونه ازترس خداخواهدبودخداوندهمه آنهارا عذاب میکندآنگاه مانندغریق دعامیکنندولی مستجاب نمیشود.

امام باقر(ع):کسی نیست که مرتکب ظلمی شودمگراینکه خداونداورامجازات جانی یامالی می نماید ولی ظلمی که بین اووخداوندعزوجل باشدوقتی ازآن توبه کندآمرزیده میشود.

امام علی(ع):بزرگترین خطاها برداشتن مال مسلمان بدون حق است.

  96/4/24

 • حسن اکبری

رسول اکرم(ص):هنگامیکه زناآشکارشودمرگ ناگهانی زیادمیشودوزمانی که کم فروشی کنندخداوند آنان راباقحطی وکمبودمحصولات عذاب می نمایدوهنگامی که زکات نپردازندزمین نیزآنهارااز زراعت میوه هاومعادن خودمحروم می نمایدوهنگامی که درقضاوت ظلم کننددرظلم وتجاوزبه یاری یکدیگر خواهندپرداخت وزمانیکه پیمان شکنی کنندخداونددشمنانشان رابرآنهامسلط می نمایدوهنگامیکه قطع رحم نماینداموال دردست اشرارقرارمیگیردوزمانیکه امربه معروف ونهی ازمنکرنکرده وازنیکان اهل بیتم پیروی نکنندخداوندبدایشان رابرآنهامسلط می نمایدودراین حال نیکان آنهادعامی کنندولی مستجاب نمی شود.

   اللهم صلی علی محمدوآل محمدوعجل فرجهم. 96/4/22

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):چشم زخم راست است.استفاده ازنیروهای مرموزطبیعت وافسون, سحروجادو وفال نیک راست است ورویداد بدرابدشگون دانستن درست نیست. بوی خوش درمان ونشاط آور , عسل درمان ونشاط آور , سواری درمان ونشاط آور ونگاه به سبزه زاردرمان ونشاط آوراست.

رسول خدا(ص): چهارچیزاست که واردخانه ای نمی شودمگراینکه آن خانه خراب شده ویابابرکت آباد نخواهدشد؛ خیانت , سرقت , شراب خوردن وزنا

   اللهم صلی علی محمدوآل محمدوعجل فرجهم. 96/4/21

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):نمازموجب نزدیکی هرپارسایی به خداست وحج , جهادهرناتوان است هرچیزی زکاتی داردوزکات تن روزه است وجهادزن نیکوشوهرداری است.

پیامبر(ص):مردم دردنیادودسته اند؛ یکی آن کس که دردنیاکارکردودنیااوراازآخرتش بازداشت بربازماندگان خویش ازتهیدستی ترسان است وازتهیدستی خویش درامان است پس زندگانی خودرا در راه سوددیگران ازدست میدهدودیگری آنکه دردنیابرای آخرت کارمیکندونعمت های دنیانیزبدون تلاش به اوروی می آوردپس بهره هردوجهان راچشیده ومالک هردوجهان می گرددوبا آبرومندی درپیشگاه خداصبح میکندوحاجتی راازخدادرخواست نمی کندجزء آنکه روا میگردد.

اللهم صلی علی محمدوآل محمدوعجل فرجهم.96/4/20

 • حسن اکبری
پیامبر(ص):هرکس ازامت من چهل حدیث راازاحادیث که به درد دین امت من میخوردحفظ کند خداوندعزوجل درروز قیامت اورافقیه وعالم برمی انگیزاند.
رسول الله(ص):خوشابه حال کسی که درروز قیامت درنامه عملش زیرهرگناهی  استغفرالله باشد.
پیامبر(ص):کسی که کردارش اورابه جایی نرساندافتخارات خاندانش اورابه جایی نخواهندرساند.
  اللهم صلی علی محمدوآل محمدوعجل فرجهم. 96/4/19
 • حسن اکبری

امام علی(ع):فتنه برسه گونه است؛ محبت زن که آن شمشیرشیطان است. آشامیدن شراب که آن دام شیطان میباشدومحبت دینارودرهم که آن تیرشیطان است. هرکس زنان رادوست بدارداز زندگی خود سودی نخواهدبردوهرکس شراب رادوست داشته باشدبهشت بر وی حرام خواهدشدوهرکس درهم ودیناررادوست بداردبنده دنیاخواهدبود.

امام علی(ع):حق تعالی مطلع شدبرزمین وماراازجمیع خلایق اختیارکردوازبرای ماشیعه ای اختیار کردکه یاری میکنندماراوشادمیشوندبرای شادی ماواندوهناک میشوندبرای اندوه ماومالهاوجانهای خودرا برای ماصرف میکنند.ایشان ازمایندوبازگشت ایشان به سوی ماست.

            96/4/18

 • حسن اکبری

امام علی(ع):آگاه باشیددنیاخانه ای است که فقط بایددرآن خودرااصلاح کردوازچیزی که به دنیا تعلق داردراه نجات نیست مردم دردنیاگرفتارآزمایش شده اندوهرچه دردنیابدست آورده اندآن رااز دست می دهندمردم بایدحساب مال دنیارابدهندوهرچه برای غیردنیابدست آورده اندبه آن خواهند رسیدودرآن جاحساب خواهندداد.دنیادرنزدصاحبان عقل مانندسایه میباشد.گاهی زیادوگاهی کم می گردد.

امام علی(ع):چگونه ازخانه ای سخن بگویم که آغازآن سختی است وپایان آن فناونیستی می باشد درحلال آن حساب ودرحرامش عقاب هست.هرکس دردنیاخودرابی نیازبداندگرفتارمی گرددوهرکس فقیرشودمحزون میشود.هرکس دردنیادست به کوشش بزندومال ومنال وضیاع وعقاربدست آورد روزی ازدستش میرود.هرکس ازدنیا پندگیردبینا می گرددوهرکس به منافع آن بنگردکور میشود.

  اللهم صلی علی محمدوآل محمدوعجل فرجهم. 96/4/17

 • حسن اکبری

امام علی(ع):دنیاخبرازمرگ خودداده است وبدیهاوزشتیهای خودرابرایت روشن نموده است ازکسانی که خودرابه دنیابسته انددوری کن وگول آنهارانخوروبه آنهایی که خویشتن راروی دنیاافکنده اندتوجه نداشته باش اهل دنیاسگهایی هستندکه بایکدیگرنزاع می کنندآنهادرندگان خون خواری هستندکه یکدیگرراگاز میگیرند. عزیزش ذلیلش رامی خوردبزرگش کوچکش رامقهور می سازد. اهل دنیاچهارپایانی هستندکه گروهی رابسته ودسته ای رارهاکرده اند. آنهابندهای خودراپاره کرده وکم شده اند.  کتاب ایمان وکفر علامه مجلسی

  اللهم عجل لولیک الفرج. 96/4/16


 • حسن اکبری

امام علی(ع):هرکس واردروزشودومحزون باشدمانندآن است که برخداوندغضب کرده باشد. هرکس دنیارابزرگترین غم خودبداندبدبختی واندوه اوطول خواهدکشیددنیابه کسانی تعلق داردکه ازآن جدا خواهندشدولی آخرت برای کسی میباشدکه آن راطلب کندزاهدهرچه به زهدنزدیک شوددل ازدنیا خالی کند.

امام صادق(ع):هرکس دلش به دنیاتعلق پیداکندبه سه خصلت گرفتارمی گردد؛ اندوهی که هرگزازبین نمی رود, آرزویی که برآورده نمی گرددوامیدی که حاصل نمیشود.

    96/4/15

 • حسن اکبری

رسول اکرم(ص):درهم ودینارگذشتگان شماراهلاک کردندوآن دوشماراهم نابودمی سازند.

رسول اکرم(ص):دنیارابامن چه کاراست وچگونه به آن دل ببندم درحالیکه مثل من بادنیامانندآن شخصی میباشدکه دریک روزگرمی زیردرختی خوابیده باشدوبعدازخواب برمی خیزدوآنجاراترک میگوید.

رسول اکرم(ص):هرکس خودرااز زمان درآسایش بداندزمان به اوخیانت میکند. روزگاردو روزبیشتر نیست روزی به سودتومیباشدوروزی به زیانت میباشد.اگربه سودتوبودخوشحال نباش واگربه زیانت بودصبرداشته باش وبدان که هردوبه زودی سپری میشود.

اللهم صلی علی محمدوآل محمدوعجل فرجهم. 96/4/14

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):به زودی زمانی فراخواهدرسیدکه نیت هاآلوده خواهندشدوظاهرهازیباجلوه خواهندکرد مردم به دنیاطمع کنندوبرای رضای خداکاری انجام نمی دهند, دین آنهاازروی ریاخواهدبودترس نخواهندداشت آنهاگرفتارعذاب میشوندومانندغریق دعامیکنندوپاسخ نمی شنوند.

رسول اکرم(ص):هنگامی که دروقت نمازگزاردن یکی نزدشماآمدوگفت شماریاکاری می کنیدباید نماز خودراطولانی کنداماتاهنگامیکه وقت واجب فوت نگرددامااگردرکاردیگری ازامورآخرت مشغول می باشدهرچه می خواهدآن راادامه دهدامااگربه یکی ازکارهای دنیایی مشغول است بایدبه سرعت ازآن خارج گردد.هرگاه شمارابه عروسی دعوت کردندشتاب نداشته باشیدزیراآن مجالس شمارابه یاددنیا می اندازدوهرگاه به تشییع جنازه دعوت شدیدشتاب کنیدکه آن آخرت رابه یادشما می آورد.

  96/4/13

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):برای دروغگومسؤلیت داردمگردرسه مورد؛ مردیکه درجنگ شرکت داردوبایداسرار جنگی راحفظ کندمردی که قصداصلاح بین دونفرراداردوسخن آنهارابه هم میرساندومرددیکه به خانواده اش وعده داده ولی نمی خواهدآن رابطورکامل انجام دهد.

پیامبر(ص):شوخی زیاداعتبارآدمی رامیبرد, خندیدن زیادایمان رامحومیکندودروغ زیادجمال انسانی راازانسان میگیرد.

   96/4/12

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):درسه موردازامت خودنگران میباشم؛ گمراه شدن بعدازشناخت, فتنه های گمراه کننده وشهوت شکم ودامن.

امام صادق(ع):چهارخصلت درمؤمن نیست؛ دیوانه نمیشود, ازدرخانه های مردم گدایی نمیکند, از زنا متولدنمیشودوکسی اورا وطی نمی کند.

امام باقر(ع):خداوندمتعال برای کارهای بدقفل هایی قرارداده وکلیدآن شراب میباشدودروغ ازنوشیدن شراب هم بدتراست.

            96/4/11

 • حسن اکبری

امام علی(ع):بهشت هشت دردارد؛ دری که ازآن پیامبران وصدیقان واردمی گردنددری که شهداو صالحان ازآن می آیندشیعیان ودوستان ماهم ازپنج در واردخواهندشدوازدر هشتمی سایرمسلمانان وارد میشوندوآنهاکسانی می باشندکه بروحدانیت خداگواهی دهندوذره ای بغض مارادردل نداشته باشند.

امام صادق(ع):خداوندبرای منافق وفاسق سیمای نیک, فقروحسن خلق قرارنداده است.

امام صادق(ع):اگرکسی دارای سه خصلت بودباکی نیست که اوراازاهل دوزخ بدانی وآنهاعبارتنداز؛ جفا, ترس وبخل واگردرزنی سه خصلت دیدی میتوانی اورااهل جهنم بشمارآوری وآنهاعبارتنداز؛ بد زبانی , بدخلقی تکبرونخوت , فجوروخیانت به شوهران.

  اللهم صلی علی محمدوآل محمدوعجل فرجهم. 96/4/10

 • حسن اکبری

امام علی(ع):اگریک قطره شراب درچاهی افتدوپس ازچندی آن چاه ازبین برودوبه جای آن مناره مسجدی بنیان شودمن بالای آن مناره اذان نخواهم گفت.

امام صادق(ع):نشانه های زنازاده سه چیزاست؛ بدگویی پشت سردیگران، علاقه مندی به عمل زناو دشمنی باما اهلبیت.

امام صادق(ع):هرگاه زناشیوع یابدزمین لرزه هاپدیدارشود.

    اللهم صلی علی محمدوآل محمدوعجل فرجهم. 96/4/9

 • حسن اکبری

امام علی(ع):آنچه ازحدکفایت بیشترباشداسراف وزیاده روی است.

امام صادق(ع):به کسیکه خمر   می نوشداعتمادنکن زیراخداونددرقرآن میفرماید:اموال خودرابه سفها ندهید. کدام سفیه واحمقی سفیه ترازشراب خوار.

پیامبر(ص):سه کس داخل بهشت نمی شوند؛ شراب خوار، ساحروقاطع رحم.

    96/4/8

 • حسن اکبری

امام علی(ع):بزرگترین بلا، ناامیدی است.

امام صادق(ع):اسراف کننده سه نشانه دارد؛ چیزهایی رامی خردومی پوشدومی خوردکه درشأن او نیست.

امام علی(ع):نگاه کردن به شخص بخیل باعث قساوت وتیرگی قلب میشود.

   96/4/7

 • حسن اکبری

امام علی(ع):امروزتنهاعیدکسی است که خداوندروزه اش راپذیرفته وشب زنده داری اش راسپاس گزارده است.

پیامبر(ص):وچون شب عیدفطرکه شب جوایزنام داردفرارسدخداوندپاداش عمل کنندگان رابدون حساب وشمارش ببخشد.

امام رضا(ع):روزفطرازاین روعیدقرارداده شدتاروزگردهمایی مسلمانان باشدودراین روزگردهم آیند وبرای خدابه صحرادرآیندوخداوندرابرمنتی که برآنهانهاده است ستایش وبه بزرگی یادکنند.

   عیدسعیدفطرمبارکباد.96/4/5

 • حسن اکبری

امام علی(ع):حرص سوزنده ترازآتش است.

امام علی(ع):حرص زدن موجب فقرمیشود.

امام علی(ع):کسی که باچشم هوی وهوس نگاه کنددرفتنه وگناه افتد.

امام علی(ع):بزرگترین بلا ناامیدی است.

    پیشاپیش حلول ماه شوال وعیدسعیدفطررابه همه عزیزان تبریک وتهنیت عرض مینمایم.طاعات مقبول درگاه احدیت. التماس دعا.96/4/4

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):عاقل ترین مردم کسی است که بیشتربامردم مداراکند.

امام علی(ع):چگونه صاف وزلال گردداندیشه کسیکه پیوسته شکمش سیراست.

امام علی(ع):زیاداندیشیدن وفهمیدن سودمندتراز زیادتکرارکردن وخواندن است.

پیامبر(ص):مرکب دانشوران راباخون شهیدان هم سنگ کردنداولی سنگین تربود.

التماس دعا.96/4/3

 • حسن اکبری

رسول خدا(ص):هرکس صبح کنددرحالیکه سالم باشدودرخانه اش آرامش داشته باشدوروزی روزانه اش فراهم گرددمثل این است که به خیردنیاوآخرت رسیده است. توراهمین اندازه کفایت میکندکه سد جوع کنی وعورت خودرابپوشانی. اگرخانه ای داشتی که تورابپوشاندچه بهترواگرمرکبی داشتی که سوارشوی خوشابه حالت واگرنه همان نان کفایت میکندوبعدازاین حساب داردوعذاب.

رسول خدا(ص):عبادت کردن همراه خوردن مال حرام مانندساختن بنایی بر روی شن است.

امام کاظم(ع):انتظارفرج وگشایش بهترین عبادت بعدازشناختن خداونداست.

  التماس دعا.96/4/2

 • حسن اکبری

رسول اکرم(ص):من بعدازخودازامت خویش ازسه چیزمیترسم؛ قرآن رابرخلاف تأویل نمایند، لغزش عالم راپیگیری کنندومال دارشوندودرنتیجه طغیان وسرکشی نمایند. اینک شماراآگاه میکنم که چگونه ازاین خصلتهارهاگردید. اماقرآن رابه محکمات آن توجه کنیدوبه متشابهات آن ایمان بیاوریدامادرمورد عالم بایدمنتظرباشیدکه اوازلغزش خودبازگرددولی درموردمال بایدباشکروسپاس وادای حق آن خودرا خلاص کنید.

رسول الله(ص):بارخدایا! هرکس مرادوست میداردروزی به اندازه نیازبه اوبده وهرکس مرادشمن می داردمال وفرزندان اورازیادگردان.

رسول اکرم(ص):هرکس به روزی اندک ازخداوندراضی باشدخداوندهم ازعمل کم اوراضی گردد.  ایمان وکفر علامه مجلسی

  التماس دعا.96/4/1

 • حسن اکبری