احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

مشخصات بلاگ

پیامبر(ص):کسیکه بمیرددرحالیکه محبت آل محمددردل اوست شهیدمرده است.آگاه باش کسی که بادوستی آل محمدبمیردتوبه کارمرده است ومؤمنی است که کمال ایمان را دارابوده است.

۱۴ مطلب در تیر ۱۳۹۹ ثبت شده است

امام جواد(علیه السلام):جدل باعث ریا است.

امام جواد(علیه السلام):طمع کار در بند خواری است.

امام جواد(علیه السلام):سه عمل ازنیکان است:اقامه واجبات, اجتناب ازمحرمات وحراست دربرابر غفلت در دین.

امام جواد(علیه السلام):اگرجاهل ساکت می ماند, مردم اختلاف نداشتند.

امام جواد(علیه السلام):هرکس به فاجر ونابکار امیدبندد, کمترین سزایش ناکام شدن است.

    شهادت امام محمدتقی علیه السلام راتسلیت عرض مینمایم

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):میان حق وباطل جزء چهار انگشت فاصله نیست.باطل آن است که بگویی شنیدم وحق آن است که بگویی دیدم.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بیناترین چشمها, چشمی است که نگاهش به سوی خوبی باشد.شنواترین گوشها, گوشی است که پند را دریابدوآن را پذیرا شود.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بیناترین مردم کسی است که عیبهای خودراببیندوازگناهان خویش  دست شوید.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بساگمراهی که با آیه ای ازکتاب خدا آراسته  شودهمچنانکه درهم مسی با روکشی ازنقره تقلبی آراسته میگردد.

امام باقر(علیه السلام):هرگناهی باشهادت در راه خدابخشیده وپاک میشودمگرقرض که کفاره ای نداردجزء اینکه توسط شخص بدهکاریاشخص دیگری پرداخت شودیا اینکه طلبکار گذشت نماید.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):کورآن نیست که چشمش نابیناباشدبلکه کورآن کسی است که دیده بصیرتش کور باشد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):اگردیده بصیرت کورباشدنگریستن چشم سودی نمیدهد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):آنکه فاقدبینش است , رأیش بی ارزش است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بابصیرت کسی است که بشنودوبیندیشدنگاه کندوببیند.ازعبرتهابهره گیرد آنگاه راه روشنی رابپیمایدکه درآن ازافتادن درپرتگاه به دور ماند.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):نگاه کردن چون بینایی یافتن نیست, زیراگاه چشمهابه صاحبان خود دروغ میگوینداماعقل به کسی که ازاومشورت خواهدخیانت نمیکند.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):قناعت, برکت است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):برکت درآسان گرفتن است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):خوشرویی تونشانگر بزرگواری وکرامت نفس توست.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):برخوردخوش پیوندبرادری را استوارتر میکند.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):درتوصیف مؤمن فرمود:خنده روی است وگشاده رو, نه ترش روی وتجسس کننده.

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):مبادا بهره خودازپروردگارت وتقرب ومنزلتی راکه نزداو داری به ته مانده  بی ارزش دنیا بفروشی.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بیشترین سودرا کسی برده است که آخرت رابا دنیا بخرد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):به راستی من چیزی چون بهشت ندیده ام که جوینده اش درخواب باشدوچیزی چون دوزخ ندیده ام که گریزان ازآن نیزدرخواب باشدوکاسب تر ازکسی ندیدم که کسبش برای زمانی باشدکه به خاطرش ذخیره ها اندوخته میشودونهانها آشکار می گردد.

امام رضا(علیه السلام):مردی نزدامام صادق آمدوچنانکه می خواهدپندش دهدبه وی گفت:ای ابوعبدالله! چرا دارایی هایت رابخش بخش کرده ای حال آنکه اگریکجابودهم کم هزینه تر بود وهم پرسودتر؟ امام صادق فرمود:آن راپراکنده ساختم زیرا اگرآن را آسیبی رسداین یک  ازآن آسیب دور میماندوبدین سان مجموعه مال حفظ میشود.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):درمدارا فزونی برکت است وهرکه ازمدارامحروم باشدازخیرمحروم گشته است.

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):شخصی شکایت نزدامیرالمؤمنین بردکه نیازمندم.فرمود:همین قدربدان که هرچه ازمال دنیازیاده برخوراک خود به دست آوری, برای دیگران می اندوزی.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):هرکس فرمانبری ازخدا راکالای خویش سازد بی آنکه تجارت کندسودها به طرف او سرازیر میشود.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):قرآن رابخوانیدوبه آن عمل کنیدازقرآن دوری نکنیدودرباره آن گزافه نگوییدو آن را وسیله امرا معاش قرار ندهید.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکس قرآن رابخواندبایدمزد آن را ازخدابخواهدکه به زودی مردمانی می آیند که قرآن می خوانندوبوسیله آن ازمردم مزد میخواهند.

امام رضا(علیه السلام):خاندان محمدرا وسیله امرارمعاش خودنسازیدکه وسیله ارتزاق قراردادن ایشان, کفراست.     میزان الحکمه ج۲ 

 • حسن اکبری

امام باقر(علیه السلام):ای نجم!همه شمادربهشت باماهستیدجزء اینکه برای بعضی ازشماچقدر زشت است که به بهشت واردشود درحالیکه پرده آبرویش دریده گشته وعیبش نمایان است.گفتمش:من به فدایت, مگر این چنین خواهدشد؟ فرمود:بلی, اگرچنانچه دامن خودرا وشکم خودرا ازحرام نگاه نداشته باشید.

امام باقر(علیه السلام):ازگناهانی که بخشوده نمیشودگفتن این سخن است:کاش من جزء به همین کار مؤاخذه نمی شدم.

امام باقر(علیه السلام):حدیث ما دلهارا زنده میکند.

امام صادق(علیه السلام):صدای طرب انگیز, نفاق آورد وآخرکارنیزبه فقروپریشانی کشاند.

امام صادق(علیه السلام):چون خدا اراده خوب درباره بنده اش کندهرچه زودتر در دنیا مجازاتش فرماید وچون اراده بد درباره اش نمایدگناهان اورا نگاه میداردتا روزقیامت به کیفرگناهانش برساند.

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):هرکه دوخصلت در وی باشدقابل معاشرت است وگرنه ازاو دوری کن , دوری کن, دوری. یکی نمازهارابه وقت خواندن ومواظبت به آن ودیگری همدردی.

امام صادق(علیه السلام):رحمت خدابربنده ای بادکه به قدرفهم مردم سخن گویدوآنچه راکه باور ندارند نگویدوبا این روش محبت مردم رابه خودجلب نماید.

امام سجاد(علیه السلام):کاش پاره ای ازگوشت دستم فدای دوصفت برای شیعه میشد:شتاب زدگی به هنگام خشم وکم ظرفی درنگهداری راز.

امام باقر(علیه السلام):درباره بازی شطرنج پرسیده شد.فرمود:مؤمن مجال بازی کردن راندارد.

امام باقر(علیه السلام):دونوع معامله را دوست ندارم. یکی آنکه فروشنده به خریدار بگوید:پول را بینداز وجنس رابرگیر, بدون اینکه جنس را زیر و رو کرده وبررسی کندودیگر خریدن جنسی که آن را ندیده باشی.

 

 • حسن اکبری

امام رضا(علیه السلام):هیچ کافری ما را دوست نمیداردوهیچ مؤمنی دشمن مانمیشود.هرکس با محبت ما اهلبیت بمیردبرخداوندحتمی است که اورا درقیامت با ما  می انگیزد.

امام رضا(علیه السلام):مردم دودسته اند:یکی آنکه بامرگ آسوده میشود. دیگری آنکه مردم بامرگش از دست اوآسوده میشوند.

امام رضا(علیه السلام):هرگاه بندگان مرتکب گناهانی شوندکه قبلا انجام نمیدادند, خداوندبلاهایی را برایشان پدیدآوردکه سابقه نداشته است.

امام رضا(علیه السلام):امین به توخیانت نمیکند, بلکه این تویی که به خائنی امانت سپرده ای.

امام رضا(علیه السلام):کمال دین در ولایت ماوبیزاری  جستن ازدشمن ماست.

   ولادت امام رضاعلیه السلام راتبریک عرض مینمایم.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):شفاعت من شامل حال دونفرنمیشود؛ کارمندفرماندارستمگروکسی که دردین غلوکندکه ازدین خارج است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):دوچیزمردم راگمراه ساخت:هراس ازنداری وبه دنبال افتخارات دنیوی رفتن.

امام صادق(علیه السلام):رفتارخوب جزء بادونفرصلاح نیست:آبرومندویا دیندار.

امام صادق(علیه السلام):پرسیدندفرومایه کیست؟ فرمود:کسی که می , نوشد و طنبور زند.

امام باقر(علیه السلام):مردم بردو نوعند:یکی باایمان ودیگری نادان. پس مؤمن را آزارنرسان وبانادان نادانی نکن که اگرچنین کنی تونیزماننداو خواهی بود.

 

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):صلاح این امت دراول به اعراض ازدنیاویقین به آخرت بودونابودی اش در پایان به بخل وآرزو است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):علاقه مندی به دنیاآشفتگی خاطرواندوه آوردوبی علاقه گی به آن جسم وجان را راحتی می بخشد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):محفوظ بودن وپاکدامنی برای سلامتی زن مفیدتر است وزیبایی اورا بادوام تر میکند.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):ازمردم دنیادونفرپشت مراشکست:یکی مردسخنوربدکردارودیگری مرد نادان عابد. که آن یکی به کمک زبان برکارهای زشت خودپرده میکشدواین دیگری باعبادتش, نادانی خویش را پنهان میکندازدانشمندگنهکاروعبادت کنندگان نادان بپرهیزیدکه هم اینان باعث گمراهی گمراهان می باشند. من ازرسول خداشنیدم فرمود:یاعلی! گمراهی امت من به دست سخنوران منافق و دو رو است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):دوچیزمردم راگمراه ساخت:هراس ازنداری وبه دنبال افتخارات دنیوی رفتن.

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):خواسته مردم دردنیای فانی چهارچیزاست:بی نیازی وآسایش وکمترغمناک بودن عزت. اما بی نیازی درقناعت است وهرکس آن را درزیادی ثروت بجویدنخواهدیافت واماآسایش درسبکباری است وهرکس به زیربارسنگین رود, روی آسایش نخواهددیدواما کمترغمناک بودن درکم شغلی وهرکس آن رادر پرشغلی بجویدنخواهدیافت واما عزت درفرمانبرداری آفریدگاراست وهرکس آن رادر فرمانبرداری آفریدگان بجوید, نخواهدیافت.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):مجلسها امانت هستندمگرسه مجلس: مجلسی که درآن خونی به ناروا ریخته شودومجلسی که درآن زناشودومجلسی که درآن مال حرام به ناروا حلال گردد.

امام باقر(علیه السلام):ازجمله محبوب ترین بندگان نزد خداوند گنهکار توبه گر است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):به درگاه خداوندعزوجل توبه بریدوبه محبت اودرآیید, زیراخداوندعزوجل توبه گران وپاکیزگان را دوست میدارد, مؤمن توبه گر است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرآینه شادی خداوندازتوبه بنده خودبیشتراست تاشادی نازایی که بچه می آورد وگم کرده ای که گمشده خودرا می یابدوتشنه ای که به آب میرسد.

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):چه شایسته است کسی که پروردگارخویش راشناخته , به گناه خویش اعتراف کند.

امام باقر(علیه السلام):باپشیمانی شدیدوآمرزش خواهی فراوان , گناهان گذشته رامحوکن.

امام صادق(علیه السلام):زمین ازحجت خالی نمی ماندمگرچهل روزپیش از روز رستاخیز. وچون حجت برداشته شددرهای توبه بسته میشودوآنگاه ایمان آوردن کسانیکه تاآن زمان ایمان نیاورده باشندسودی ندارد.

امام صادق(علیه السلام):هروقت پوست برتنت جمع شدو اشکت روان ودلت لرزان گردید, آن حال رابگیر وازدست مده که حاجتت موردتوجه حق قرارگرفته است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):چهارچیزراناخوش نداریدکه چهارفایده دارند:زکام راناخوش نداریدکه ازبیماری خوره امانتان می بخشدو جوشها راناخوش نداریدکه امان ازپیسی است وچشم دردراناخوش نداریدکه ازنابینایی امان است وسرفه راناخوش نداریدکه امان ازفلج وسکته ناقص است.

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):هیچ قومی گمراه نشدمگرآنکه به بحث وجدال تکیه کرد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):پاداش دربرابر رنج وسختی است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):گنهکاری که به گناه خویش اعتراف کندبهتراز فرمانبرداری است که به کارخویش ببالد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):چیزی رابرخدا قطعی نکنیدکه هرکس چنین کندخداونداورا دروغ زن  میکند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):وای بر قطعی کنندگان امت من. هم آنان که میگویند:فلان کس بهشتی است وبهمان کس دوزخی.

 

 • حسن اکبری