احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

مشخصات بلاگ

پیامبر(ص):کسیکه بمیرددرحالیکه محبت آل محمددردل اوست شهیدمرده است.آگاه باش کسی که بادوستی آل محمدبمیردتوبه کارمرده است ومؤمنی است که کمال ایمان را دارابوده است.

۱۵ مطلب در بهمن ۱۳۹۶ ثبت شده است

پیامبر(ص):من این دخترم رابدین لحاظ فاطمه نامیدم که خدای سبحان وی و دوستانش راازآتش جهنم نجات داده است.

پیامبر(ص):حقاکه خدابرای غضب فاطمه غضب میکندوبرای خشنودی اوخشنودمیشود.

پیامبر(ص):اولین شخصی که واردبهشت میشودفاطمه زهرا است.

پیامبر(ص):ای فاطمه! کسی که برتوصلوات بفرستدخدااورابیامرزدودرهرجای بهشت که من باشم وی رابه من ملحق می نماید.(بحارالانوارجلد۴۳)

اللهم صلی علی فاطمه وابیهاوبعلهاوبنیهاوالسرالمستودع فیهابعددمااحاط به علمک. 96/11/30


 • حسن اکبری

حضرت محمد(ص):مؤمن همیشه خوب است جانش ازتن میرودوخدا راستایش میکند.

حضرت محمد(ص):مؤمن نزدخدا ازبعضی فرشتگان اوعزیزتر است.

حضرت محمد(ص):میت درقبرازناله وفریادی که برمرگ اوکنند, معذب میشود.

حضرت محمد(ص):یک نیمه قبرهاکه برای امت من حفرمیشودازچشم بد و پرخوری است.

96/11/28نهج الفصاحه

 • حسن اکبری

حضرت محمد(ص):مؤمن نسبت به اهل ایمان چون سر نسبت به تن است.

حضرت محمد(ص):مؤمن از رنج مؤمنان رنجورشودچنانکه تن از رنج سر رنجورگردد.

حضرت محمد(ص):آنکه برزنااصرار ورزد، چون بت پرست است.

96/11/26

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):مؤمنان نرمخو وملایمندچون شتردست آموزکه اگربکشندش برودواگربرسنگی بخوابانندش بخوابد.

پیامبر(ص):مؤمن آیینه مؤمن است، مؤمن برادرمؤمن است ازپشت سرمراقب اوست.

پیامبر(ص):مؤمن نسبت به مؤمن چون بنای محکم است که اجزای آن یکدیگررا استحکام بخشد.

پیامبر(ص):مؤمن الفت گیردوهرکه الفت نگیردوالفت نیارد، خیری دراونیست.

پیامبر(ص):مؤمن غیرت میبردوغیرت خداشدیدتراست.

  96/11/24

 • حسن اکبری

حضرت محمد(ص):مؤمن آن است که مردم اورابرجان ومال وخون خویش امین شمرند.

حضرت محمد(ص):مؤمن نسبت به مؤمن چون بناست که قسمتی ازآن قسمت دیگررامحکم کند.

حضرت محمد(ص):مؤمن نرمخووملایمست تاآنجاکه ازنرمخویی احمقش پنداری.

حضرت محمد(ص):مؤمن مایه سوداست اگرهمراهش شوی سودت دهدواگرباوی مشورت کنی سودت دهدواگرشریکش شوی سودت دهدوهمه کار وی مایه سوداست.

96/11/22

 • حسن اکبری

حضرت محمد(ص):هرکه زیان به کسان رساندخدازیانش رساندوهرکه سخت گیری کندخداباوی سخت گیرد.

حضرت محمد(ص):هرکه غذامیفروشد، نفروشدیاکامل بفروشد.

حضرت محمد(ص):مدارادرمعاش ازدانش مرداست.

حضرت محمد(ص):هرکه از زبانش بترسندازاهل جهنم است.

حضرت محمد(ص):هرکه ازدین یادنیای اوسودی نبری درمجالست اوخیری نیست.

اللهم عجل الولیک الفرج. 96/11/20

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):هرکه دینی به عهده داردکه نیت پرداخت آن راداردخداروزقیامت قرض وی رااداکند.

پیامبر(ص):هرکه پیش غیب گویاکاهن رودوگفته اوراتصدیق کند، به دین محمدکافرشده است.

پیامبر(ص):هرکه زناکندیاشراب بنوشدخداایمان ازاوبکندهمچنانکه انسان پیراهن ازخویش بیرون میکند.

پیامبر(ص):هرکه فقیرنباشدوسؤال کند(گدایی)گویی شراب خورده است.

96/11/18

 • حسن اکبری

رسول خدا(ص):هرکه چیزمعیوبی فروشدونگوید، پیوسته دردشمنی خداباشدوفرشتگان پیوسته اورا لعنت کنند.

رسول خدا(ص):هرکه میانه روی کندخدا بی نیازش کندوهرکه اسراف کندخدافقیرش کندوهرکه فروتنی کندخدایش برداردوهرکه بزرگی فروشدخدایش درهم شکند.

رسول خدا(ص):هرکه تنگدستی رامهلت دهدتاگشایش یابدخداگناهش رامهلت دهدتاتوبه کند

رسول خدا(ص):هرکه مال دزدی رابخردوبداندکه دزدیست درننگ گناه آن شریک است.

96/11/16

 • حسن اکبری

حضرت محمد(ص):هرکه به خداوروزجزاایمان داردباهمسایه خویش نکویی کند، هرکه به خداوروز جزاایمان داردمهمان خویش راگرامی دارد، هرکه به خداوروزجزاایمان داردسخن به خیرگویدیاخاموش ماند.

حضرت محمد(ص):هرکس ناظرمعصیتی باشدوآن رامنفورداردچنانست که غایب بوده وهرکس ازمعصیتی که درغیاب اوکرده اندخشنودباشدچنانست که ناظرآن بوده است.

حضرت محمد(ص):هرکه به هدایتی دعوت کندپاداش وی چون پاداش همه کسانی است که پیروی آن کنندوازپاداش آنهاچیزی نمی کاهدوهرکه به ضلالتی دعوت کندگناه وی مثل گناهان همه کسانی است که پیروی آن کنندوازگناه آنهاچیزی نمی کاهد.

96/11/14

 • حسن اکبری

حضرت محمد(ص):هرکه ضمن دفاع ازمال خویش کشته شودشهیداست.

حضرت محمد(ص):هرکه به گروهی تشبه جویدازآنهاست.

حضرت محمد(ص):هرکه بی اجازه برادرش درنامه اونگرد، گویی درجهنم نگریسته است.

حضرت محمد(ص):هرکه مال ازحرام بدست آرد، درحوادث سخت ازدست دهد.

حضرت محمد(ص):کیست که تعهدکندازمردم چیزی نخواهدومن برای اوبهشت راتعهدکنم.

96/11/12

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):حکایت مؤمن چون خانه ای است به ظاهرخراب که چون واردآن شوی ببینی پاکیزه است وحکایت بدکارچون قبرمرتفع گچ کاری است بیننده رابه شگفت آوردوباطن آن ازعفونت پراست.

پیامبر(ص):حکایت من وشماچون مردی است که آتش بیفروخت وپروانه هاوملخهابناکردنددرآن بیفتند ووی آنهاراازآتش نگه داشت، من کمربندهای شماراگرفته ام که شمادرآتش نیفتیدوشماازدست من درمیروید.

پیامبر(ص):هرکه عذرمعتذری را راست باشدیادروغ نپذیردازشفاعت من بهره ورنشود.

96/11/10

 • حسن اکبری

رسول خدا(ص):هرکه ازحلال شرم کندخدا وی رابه حرام مبتلا کند.

رسول خدا(ص):حکایت مؤمن چون خوشه است که بادآن راتکان دهد، نوبتی بایستدونوبت دیگربیفتد وحکایت کافرچون درخت صنوبراست که پیوسته بپاباشدتاازریشه برآید.

رسول خدا(ص):حکایت منافق چون بزحیران ، میان دوگله است.

رسول خدا(ص):حکایت امت من چون باران است که نداننداول آن بهتراست یاآخرش.

96/11/8

 • حسن اکبری

حضرت محمد(ص):خدابه بندگان خویش آرایشی بهترازبی رغبتی به دنیاوعفت شکم وعورت نداده است.

حضرت محمد(ص):بیرون شدن مؤمن را ازدنیابه بیرون شدن کودک ازشکم مادرازآن محنت وظلمت به راحت دنیاتشبیه میکنم.

حضرت محمد(ص):بدی وبدزبانی درهرچه باشدآن راخوارکندوحیادرهرچه باشدآن رازینت دهد.

حضرت محمد(ص):هرثروتمندی روزقیامت آرزوکندکه دردنیافقط قوت خویش می داشت. نهج الفصاحه

اللهم عجل الولیک الفرج. دعای فرج امام زمان فراموش نگردد.96/11/6

 • حسن اکبری

رسول خدا(ص):هیچ مؤمنی نیست مگرگناهی داردکه گاه به گاه آن رامرتکب شودوازآن دوری نکندتا ازدنیابرود.

رسول خدا(ص):وقتی خدادردنیاگناه بنده ای رابپوشاند، درآخرت وی رابدان سرزنش نخواهدکرد.

رسول خدا(ص):پاداش کسیکه درحال گشایش بخشش کندازآنکه بخشش رامی پذیردبیشترنیست به شرط آنکه محتاج باشد.

رسول خدا(ص):هرکه ربافراوان خورد، سرانجام اوبه فقرانجامد.

رسول خدا(ص):ازهیچ فتنه ای که خطرناک تر از زن وشراب باشدبرامت خویش بیم ندارم.

96/11/4

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):گروهی راکه زمامدارشان زن است رستگاری نبیند.

پیامبر(ص):حکایت من ودنیاچون سواری است که روزگرمی درسایه درختی بخوابدآنگاه برودوآن رابگذارد.

پیامبر(ص):دوگرگ گرسنه درآغل گوسفندان خطرناکترازحب جاه ومال برای دین مردمسلمان نیست.

پیامبر(ص):پس ازمن برای مردان فتنه ای زیان انگیزتراز زنان نخواهدبود.

پیامبر(ص):هرکه استغفارکندبرگناه اصرارنکرده، اگرچه دریک روزهفتادباربه گناه بازگردد.

پیامبر(ص):هیچ کس نبایدازمشقتی که بدورسیده آرزوی مرگ کند.   احادیث ازنهج الفصاحه

96/11/2


 • حسن اکبری