احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

مشخصات بلاگ

پیامبر(ص):کسیکه بمیرددرحالیکه محبت آل محمددردل اوست شهیدمرده است.آگاه باش کسی که بادوستی آل محمدبمیردتوبه کارمرده است ومؤمنی است که کمال ایمان را دارابوده است.

۱۷ مطلب در اسفند ۱۳۹۷ ثبت شده است

پیامبر(صلی الله علیه وآله):اگردرختان قلم باشندودریا مرکب وجنیان حساب کننده وانسانها نویسنده , نمی توانند فضایل وکمالات علی بن ابیطالب رابشمارند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):یاعلی! به درستی که حق تعالی زینت داده تو را به زینتی که هیچ بنده رابه آن چنان زینتی مزین نساخته که آن دوست تر است درنزدحق تعالی توراازجمیع دنیا:اول آنکه ترا دشمن گردانیده بادنیا ودوست گردانیده ترا بافقرا وراضی ساخته به متابعت ایشان به تووامام بودن تو ایشان را. یاعلی! خوشابه حال کسی که دوست داردتورا وتصدیق مراتب توکندو وای برکسی که دشمن دارد توراوتکذیب تونماید؛ پس آن کس که تورادوست داردوتوراتصدیق کند, برادرتواست دردین تو وشریک تواست دربهشت تو واماآنکه ترا دشمن داردوتکذیب کند, سزاواراست که حق تعالی روز قیامت اورا درمقام کذابین بداردوبه عذاب آن طایفه معذب گرداند.    ازکتاب حدیقه الشیعه    مقدس اردبیلی

امیرالمؤمنین علی (علیه السلام):محفوظ بودن زن برای سلامتی اش مفیدتر است وزیبایی اورا با دوام تر میکند.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):خانه راشرافتی است , شرافت خانه به وسعت حیاط وهمنشینان خوب است وخانه رابرکتی است وبرکت خانه جایگاه خوب آن, وسعت محوطه آن وهمسایگان خوب آن است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):هرگاه جوان راتوبیخ کردی برخی خطاهای اورا نادیده بگیرتا توبیخ تو اورا به مقابله وادار نسازد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):خوردن گردو درگرمای شدید, حرارت بدن وزخمهای تن راتحریک میکند. اما خوردن آن درزمستان کلیه ها راگرم میکندوسرما رادفع میکند.

ولادت باسعادت وبابرکت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام و روز پدر را تبریک عرض مینمایم

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی علیه السلام:کارت راپوشیده دار ورازت راعروس هرخواستگاری نکن.

امیرالمؤمنین علی علیه السلام:عبادت کننده بی دانش مانندالاغ آسیاست که می گرددولی ازجایگاه خود بیرون نمی رود.

امیرالمؤمنین علی علیه السلام:خالی بودن سینه ازکینه ورشک ازخوش بختی آدمی است.

امیرالمؤمنین علی علیه السلام:ازخود راضی بودن آدمی دلیل سبک عقلی اوست.

پیامبرصلی الله علیه وآله:به یک پزشک فرمود:طبیب ,  خداوندعزوجل است , اماتویاری مهربان هستی.

امام رضاعلیه السلام:پرهیزازیک چیز , واگذاردن آن نیست. پرهیزازیک چیز, تنهاکم خوردن آن است.

    97/12/28

 • حسن اکبری

امام جواد(علیه السلام):درظاهردوست خداودرباطن دشمن خدا نباش.

امام جواد(علیه السلام):آنکه ازهوای نفس خودپیروی کند, آرزوی دشمنش رابرآورده است.

امام جواد(علیه السلام):هرکه کار زشتی رانیک بشمارد , درآن کارشریک است.

امام جواد(علیه السلام):به دل آهنگ خدا داشتن برتراست تاخسته کردن جوارح به عبادت.

امام جواد(علیه السلام):هرکس به انسان بدکاری امیدداشته باشدکمترین عقوبت اومحرومیت ونرسیدن به آرزوی خوداست.

امام رضا(علیه السلام):اگرچیزی موجب افزایش(نیروونشاط) بدن باشد, ماساژدادن بدن ولباس نرم , همچنین بوی خوش واستحمام (جزیی ازآن) است.واگرمرده ای دراثرماساژ دادن زنده شده است , من آن را انکار نمیکنم.    طب الکبیر

 ولادت باسعادت امام محمدتقی علیه السلام راتبریک عرض مینمایم

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):برای قائم گنجی است درطالقان که نه طلاست ونه نقره.

امام باقر(علیه السلام):پنجاه زن همراه آن عده یعنی سیصدوسیزده تن خواهدبود. مداوای مجروحین وپرستاری مریضان میکنند.چنانکه باپیغمبرصلی الله علیه وآله وسلم بودند.

امام صادق(علیه السلام):قائم ماهرگاه قیام کندروبرو خواهدشدازجهل مردم آنچه راکه پیغمبرصلی الله علیه وآله وسلم ازجهال جاهلیت روبرونشد. فضیل عرض کرد:چگونه چنین باشد؟فرمود:پیغمبر صلی الله علیه واله وسلم آمددرحالتی که مردم عبادت سنگ وچوبهای تراشیده میکردندوقائم ماهرگاه قیام کندمردم , همه کتاب خدا رابراو وعلیه اوتأویل کنند, وبراو به کتاب احتجاج کنند.

امام باقر(علیه السلام):بشیرنبال عرض کرد:مردم میگویندچون مهدی قیام کنداموربرای اومستقیم خواهدشدبدون جنگ وبه قدریک حجامت هم خونی ریخته نخواهدشد. فرمودند:هرگز قسم به آن کس که جان من دردست اوست اگراموربدون جنگ برای کسی مستقیم میشد, برای پیغمبرمیشد هنگامیکه دندان پیشین اوراشکستندوصورت اورامجروح کردند, قسم به آن کس که جان من دردست اوست امورمستقیم نخواهدشدتا اینکه من وشماعرق وخونهای بسته راازپیشانی پاک سازیم.

امام صادق(علیه السلام):اگرقائم قیام کندهرآینه ابتداکندبه دروغگویان شیعه , پس ایشان را بکشد.  ازکتاب مهدی منتظر

 اللهم عجل لولیک الفرج

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):شفاعت من درباره مرتکبان گناهان کبیره است به جزءمشرکان وستمگران.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرگاه خداوند, بنده ای ازامت مرا دوست بداردمحبت اورا در دلهای برگزیدگان خودوجانهای فرشتگان وساکنان عرش خودبیفکندتااورا دوست بدارند.این است محبوب حقیقی.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):سخت تر ازمرگ , حاجت خواستن از نااهل است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):مهمانت راگرامی بدار , اگرچه حقیرباشدوبه احترام پدرومادرومعلمت ازجایت برخیز , اگرچه فرمانروا باشی.

امام رضا(علیه السلام):غسل کردن باآب سردپس ازخوردن ماهی , سست اندامی رادر پی می آورد.

امام رضا(علیه السلام):آب گرم, چنانچه آن راهفت جوش بجوشانی واز ظرفی به ظرف دیگردرآوری , تب رامیبردونیرورابه ساق پاهاوقسمت پایین تر ازمچ , سرازیر میکند.    طب الکبیر

   97/12/23

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):برتوبادبه خاموشی بسیارکه آن موجب طرد شیطان است ودرکار دینت یاورتو.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):نه فال بد درست است ونه شومی.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):زمانیکه به مقام ستوده برسم برای مرتکبان گناهان کبیره امت خودشفاعت میکنم وخداوند , شفاعت من درباره آنها را می پذیرد. به خداسوگند برای کسانیکه فرزندان مرا بیازارد , شفاعت نخواهم کرد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):همانا من در روزقیامت کسی راکه در دلش به اندازه بال پشه ای ایمان باشد , شفاعت خواهم کرد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):تاهنگامیکه بدنت درد راتحمل میکند , ازدارو بپرهیز وآن گاه که درد راتحمل نکرد پس دارو.

امام رضا(علیه السلام):نوشیدن آب سرد درپی چیزهای گرم ونیز در پی شیرینی , دندانها را ازمیان میبرد. هرکس می خواهد دندان هایش فاسدنشود, حتما هرگاه شیرینی میخورد , پس ازآن , قطعه نانی نیز بخورد.   طب الکبیر

     97/12/21

 • حسن اکبری

امام هادی(علیه السلام):خداوند دنیاراجای گرفتاری قرارداده وآخرت راسرای پاداش. گرفتاری دنیارا سبب ثواب آخرت قرارداده وثواب آخرت راعوض گرفتاری دنیا.

امام هادی(علیه السلام):ظالم بردبار, ممکن است که با بردباری خودمورد عفو وگذشت ازظلمش قرار گیرد. ولی حق دار نادان ممکن است به سبب سفاهتش نور حقش راخاموش کند.

امام هادی(علیه السلام):سرزنش کردن بهتراست ازکینه به دل گرفتن.

امام هادی(علیه السلام):توانگری آن است که تمنایت کم باشدوبه آنچه تورا بسنده است خرسندباشی وفقریعنی سیری ناپذیری نفس ونومیدی شدید.

امام هادی(علیه السلام):ازنشانه های غرور نسبت به خدا , آن است که بنده استمرارواصرار برگناه داشته باشدودرهمان حال آرزومند بخشایش الهی باشد.

امام رضا(علیه السلام):مرغوب ترین چیزی که باآن مسواک می زنید , چوب درخت اراک است ؛ چراکه چنانچه به اندازه باشد, دندانهاراجلا میدهد, بوی دهان راخوش می سازد, لثه راتقویت میکندومالش میدهدودربرابر پوسیدگی مفیداست.اما انجام فراوان تر ازاندازه آن , دندانها رانازک ولق میکندوبن آن را سست میکند.  طب الکبیر

 سالروز شهادت امام علی النقی(علیه السلام)راتسلیت عرض مینمایم.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):خروج میکنددرحالتی که جبرییل ازطرف راست اوباشدومیکاییل ازطرف چپ وزودباشدکه یادکنیدآنچه رابرای شما می گویم.

امام صادق(علیه السلام):هرگاه قائم قیام کندبه نزدمؤمن آینددرقبراو , پس به اوگفته شود:ای فلان صاحب توظاهرشد, اکنون اگر می خواهی برخیزوبه اوملحق شو واگر می خواهی همچنین درکرامت حق باقی باش.

امام صادق(علیه السلام):هرگاه قائم قیام کندبیرون آوردازپشت کعبه (درروایتی ازپشت کوفه ) بیست وهفت نفررا, پانزده نفرازقوم موسی که به حق هدایت میکردندوبه حق عدول میدادندمردم را وهفت نفرازاصحاب کهف ویوشع بن نون وصی موسی ومؤمن آل فرعون وسلمان فارسی ومالک اشترو ابودجانه ی انصاری. پس اینهادرخدمت اوخواهندبودوازانصاروحکام خواهندبود.

امام صادق(علیه السلام):هرگاه خداوندرخصت دهدامام را, خدا رابخواندبه اسم عبرانی او, پس اصحاب اوسیصدوسیزده تن به نزداوجمع شوندمانندپاره های ابردرفصل پاییزوایشان صاحب لوای او هستند, بعضی ازایشان کسی است که درشب از رختخواب خودنایاب میشود. پس صبح میکنددرمکه وبعضی ازایشان در روز بر ابرسوارمیشوندوقائم علیه السلام می شناسدهریک رابه اسم او واسم پدر او. مفضل عرض کرد:قربانت شوم کدامیک ایمانشان عظیم تر است؟ فرمود:آنکه بر ابر حرکت میکند در روز.

ابوحمزه ی ثمالی می گوید: در خدمت امام باقر علیه‌السلام بودم، چون مردم رفتند و مجلس خلوت شد فرمود (سخنی در جمع خواص):
«ای ابا حمزه! از امور حتمی ای که خداوند حتمی ساخته است قیام قائم ماست، هر کس در این گفتار تردید کند خدا را در حال کفر ملاقات می کند».
سپس فرمود: پدر و مادرم به فدای کسی که هم‌نام و هم‌کنیه ی من است او هفتمین فرزند من است که زمین را پر از عدالت کندهنگامی که پر از جور و ستم شده باشد.ای ابا حمزه! کسی که او را درک کند و در برابر او تسلیم شود آن چنان که در برابر پیامبر و امیرمومنان تسلیم است، بهشت بر او واجب می شود و هر کس تسلیم نشود بهشت بر او حرام می شود و جایگاهش دوزخ است و جایگاه ستمگران چه زشت است».بحار الانوار جلد51 صفحه139

ولادت باسعادت امام محمدباقر(علیه السلام) راتبریک عرض مینمایم
اللهم عجل لولیک الفرج
 • حسن اکبری

پیامبر(صل الله علیه وآله):پایدارترین شمابرصراط کسی است که محبتش به اهلبیت من بیشترباشد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):شنونده غیبت , مانندغیبت کننده است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):اظهارپریشانی وبیچارگی فقر می آورد.

حضرت فاطمه(سلام الله علیها):هماناسعادتمندکامل وحقیقی کسی است که امام علی رادر دوران زندگی وپس از مرگش دوست داشته باشد.

امام رضا(علیه السلام):هرکس میخواهدمعده اش اورا آزارندهد , میان غذاخوردن , آب ننوشدتاآن رابه پایان رساندزیراکه هرکس چنین کندرطوبت دربدنش می نشیندومعده اش ضعیف میشودورگها نمی توانندنیروی موجوددرغذا رابگیرنداگر پی درپی آب به معده ریخته شود, معده , فراخ می گردد.

امام جواد(علیه السلام):چرااز داروی جامع پدرم بهره نمی برید, دوایی که بین شیعیان معروف است.

جامع امام رضا(علیه السلام) :

دریافت
حجم: 2.68 مگابایت

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):در روزقیامت برای شیعیان من وشیعیان اهلبیت من که دردوستی ما خالص اند, منبرهایی پیرامون عرش گذاشته میشودوخداوندعزوجل میفرماید:ای بندگان من! بسوی من آییدتاکرامت خودرادرمیانتان پخش کنم. چراکه شمادردنیا آزار دیدید.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):اگرخدارا دوست دارید, دوستی دنیاراازدلهایتان بیرون کنید.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):زمین قیامت آتش است به جزء سایه مؤمن , زیراصدقه اش براوسایه می افکند.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):دانش برترازثروت است. دانش توراپاس میدارداماثروت راتو می پایی.

امام صادق(علیه السلام):درباره ویژگی خربزه فرمودند:سنگ رادرمثانه ذوب میکند.

امام رضا(علیه السلام):پرخوری تخم مرغ آب پز , نفس تنگی ونفس بریدگی می آورد.  طب الکبیر

     97/12/14

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):کسی که نماز راسبک بشمارد به شفاعت من دست نیابدوبه خداسوگندکه درکنار حوض برمن واردنشود.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):خشکی چشم وسختی دل وحرص زدن زیاد درطلب روزی وپافشاری برگناه ازنشانه های بدبختی است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):اگرخواهان بزرگی هستی , ازحرام دوری کن.

امام صادق(علیه السلام):بعدازغذا , زبان را دور دهان بگردان. هرچه بازبان درآمد فروببر وآنچه رابا خلال بیرون می آوری ازدهان بیرون افکن.

امام صادق(علیه السلام):گوشت, گوشت می رویاندوبرعقل می افزایدوهرکس آن راچندروز واگذارد عقلش تباه میشود.     طب الکبیر

       97/12/12

 • حسن اکبری

امام باقر(علیه السلام):اهل شرق اختلاف کنندوبه هم درافتندوهمچنین اهل غرب, بلکه اهل قبله نیز, پس مردم درزحمت ومشقت شدیدافتندازآنچه به ایشان میرسدازخوف , پس همچنان براین حال خواهند بودتا اینکه ندای آسمانی بلندشود.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):دونیزه باهم به جنگ افتنددرشام , زلزله ای درشام واقع خواهدشد که صدهزاردرآن هلاک شوند, رحمت خواهدبودبرای مؤمنین وعذاب خواهدبودبرای کافران , پس ازآن منتظر باشیدصاحبان اسبان ابلق وبیرقهای زرد راکه ازطرف مغرب رو آورند.

امام باقر(علیه السلام):اول زمینی که خراب میشودازناحیه مغرب زمین شام است که در وی سه پرچم اختلاف کنند, اصهب(مردسرخ چهره وسفیدرنگ) ابقع(مردابلق یا سفیدمایل به پیسی) وپرچم سفیانی.

امام صادق(علیه السلام):این دوپرچم بایکدیگر می جنگندتا اینکه مغربی برایشان ظفر می یابد, پس سفیانی برایشان خروج کندوهمه رامانند زراعت درو کندواصهب وابقع رابکشد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):یمانی وخراسانی مانند دو اسب مسابقه بریکدیگرسبقت گیرند, تا در کوفه بالشکرسفیانی بتازندوبر وی ظفریابند.

امام باقر(علیه السلام):جوانی از بنی هاشم که درکف راست اوخالی است, ازخراسان خواهدآمدودر جلواو شعیب بن صالح(فرمانده سپاه خراسانی, گندمگون , کم محاسن) است با اصحاب سفیانی جنگ خواهدکرد وایشان را هزیمت خواهدکرد.     ازکتاب مهدی منتظر

  اللهم عجل لولیک الفرج

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):بنیاداسلام دوست داشتن من واهلبیت من است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):شفاعت من شامل آن کس ازامتم میشودکه اهلبیت مرا دوست داشته باشد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):بازار سرای بی خبری وغفلت است , پس هرکه دربازار یک تسبیح گوید خداوند هزارهزار ثواب برایش رقم زند.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):هنگامی که شکم ازمال مباح پرشد , دل ازرسیدن به صلاح کور گردد.

امام صادق(علیه السلام):بنفشه چه نیکو روغنی است , درد را ازسروازچشمان میبردوآن رابه خود بمالید.

امام صادق(علیه السلام):خوردن بیش ازاندازه ی ماهی سل می آورد. وفرمودند:هرکس درحالی بخوابدکه ماهی خورد و در پی آن چندخرما یامقداری عسل نخورده باشدتاصبح رگ فلج براوغلبه خواهد داشت.     طب الکبیر

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):مهرفاطمه درآسمان , یک پنجم زمین است هرکس از روی بغض وعداوت به فاطمه وفرزندانش بر روی زمین راه برود , تاروز رستاخیزبراوحرام خواهدبود.

پیامبر(ص):من این دخترم رابدین لحاظ فاطمه نامیدم که خدای سبحان وی ودوستانش رااز آتش جهنم نجات داده است.

حضرت زهرا(س):خدا اطاعت وپیروی ازما اهلبیت راسبب برقراری نظم اجتماعی درامت اسلامی وامامت ورهبری ماراعامل وحدت ودرامان ماندن ازتفرقه ها قرارداده است.

حضرت زهرا(س):به خداسوگند, اگرحق رابه اهلش واگذار می نمودندوازعترت پیامبرپیروی می کردند حتی دونفردرباره خدا اختلاف نمی نمودند.

حضرت زهرا(س):ما دست آویزالهی مردمان برگزیده خداو منزلگاه قدس اوییم.

امام صادق(ع):کاسنی گیاه وسبزی حضرت رسول وریحان سبزی حضرت علی بن ابیطالب وخرفه سبزی حضرت فاطمه است.

ولادت باسعادت حضرت فاطمه(س) و روزمادر وزن را تبریک عرض مینمایم.

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):علم , دین است.نماز , دین است.پس بنگریدکه این علم راازچه کسی فرا می گیرید.

امام علی(ع):راستی تورانجات میدهد , هرچندازآن بیمناک باشی ودروغ تورانابودمیکند, گرچه ازآن خطری برای خود حس نکنی.

پیامبر(ص):همانابرتری عالم برعابدهمچون برتری خورشیداست برستارگان وبرتری عابدبرغیرعابد همانند برتری ماه است برستارگان.

پیامبر(ص):هرکاری راچاره ای است وچاره تن درستی دردنیا چهارچیزاست:کم سخن گفتن , کم خفتن , کم راه رفتن وکم خوردن.

امام صادق(ع):شیرگاو دوا است وروغن گاو شفاست وگوشت گاو درد است.

امام صادق(ع):لیسیدن عسل شفادهنده ازهر دردی است.    طب الکبیر

    97/12/5

 • حسن اکبری

امام علی(ع):مردم عراق قبل ازقیام امام زمان براثرگناهان فراوانی که مرتکب میشوند , به وسیله آتشهای آسمانی به زجروشکنجه وعذاب مبتلا می گردندوخشکسالی دربغدادوبصره پیش می آیدوخونهای فراوان دربصره ریخته میشودوخانه های زیادی ازآن خراب می گرددواهل بصره نابود می گردندوترس وخوفی دامنگیرعراق میشودکه پس ازآن آرامش رانخواهنددید.   ارشادشیخ مفید

امام علی(ع):به خداقسم آن بندگانی که مأموریت دارندغاصبان بنی اسراییل رابه کیفربرسانند اهل قم می باشند.   بحارالانوارج۶۰ص۲۱۶

امام صادق(ع):وقتی قائم قیام کندمیان او وعرب ومردم قریش فقط شمشیرحاکم است.امام باسپاهی حرکت میکندکه اگرباکوهها روبروشوند , کوههارادرهم  میریزندوازدل کوهها راه خودرا بر می گزینند.

امام صادق(ع):آنگاه که قائم بایاران خودقیام میکندوخداوندحجازرابرای اوفتح می نماید , که بنی هاشم زندانی راآزادمیکندوبه حرکت خود ادامه میدهدتا آنکه وارد بیت المقدس میشود.

امام علی(ع):هماناسوگندبه خداکه درآینده شما اتم قراردارد(بمبهای اتمی) که کسی باقی نمی گذارد. بیان الائمه ج۱ص۱۵۱

امام صادق(ع):ظهورتحقق پیدا نمیکندتاآنکه دو سوم جمعیت زمین نابودگردد[جنگ قرقیسیا که جنگ سفیانی است میان مرزسه کشور عراق وسوریه واردن اتفاق می افتدکه طرفهای درگیرجنگ جبهه باطل هستندبه شیعیان توصیه شده وارداین جنگ نشده فقط نظارگرباشند ] راوی پرسید:پس چه کسی باقی می ماند؟ فرمودند:آیا خشنودنیستی که دریک سوم باقی مانده باشی؟   بحارالانوارج۵۲ص۱۱۳

  اللهم عجل لولیک الفرج

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):هرکه امربه معروف ونهی ازمنکرکند , اوجانشین خدادرزمین وجانشین رسول اوست.

امام علی(ع):بی رغبتی به دنیا بزرگ ترین آسایش است.

پیامبر(ص):هرکس یکبارصلوات برمن فرستد , خداونددری ازعافیت به رویش بگشاید.

امام صادق(ع):برای کسی که پابه سن نهاده [چهل سال به بالا] خوب نیست باشکم سبک بخوابد. بلکه اگرباشکم پربخوابدبرایش بهتراست.

پیامبر(ص):درحال ناشتا خرما بخورید ,زیراکرم وانگل ها را می کشد. 

  97/12/2

 • حسن اکبری