احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

مشخصات بلاگ

پیامبر(ص):کسیکه بمیرددرحالیکه محبت آل محمددردل اوست شهیدمرده است.آگاه باش کسی که بادوستی آل محمدبمیردتوبه کارمرده است ومؤمنی است که کمال ایمان را دارابوده است.

۱۵ مطلب در تیر ۱۳۹۷ ثبت شده است

امام صادق(ع):عمل اندک وبا دوام که برپایه ی یقین باشددرنزد خداوندازعمل زیادکه بدون یقین باشد ، برتراست.

پیامبر(ص):هرکس که نمازش اورا ازفحشاومنکر بازندارد , هیچ بهره ای ازنمازجزء دوری ازخداحاصل نکرده است.

پیامبر(ص):بهترین چیزی که به مؤمن داده شده , خوش اخلاقی وبدترین چیزی که به انسان داده شده , دلی بد درچهره ای زیباست.

امام صادق(ع):هرکس بخواهد دعایش مستجاب شود , بایدکسب خودراحلال کندوحق مردم رابپردازد . دعای هیچ بنده ای که مال حرام درشکمش باشدیاحق کسی برگردنش باشد , به درگاه خدا بالا نمیرود.

97/4/30

 • حسن اکبری

امام علی(ع):نصیحت کردنت درحضورجمع سرکوفت است.

امام علی(ع):مجلسی که با غیبت آبادشود , دین درآن تباه میشود.

امام علی(ع):هرگاه نیت ها فاسدباشد برکت ازمیان میرود.

امام هادی(ع):به راستی که حرام افزایش نمی یابدواگر افزایش یابد , برکتی نداردواگر انفاق شود , پاداشی نداردو اگربماند , توشه ای به سوی آتش خواهدبود.

پیامبر(ص):هرگاه بنده ای هنگام خوابش  بسم الله الرحمن الرحیم  بگوید, خداوندبه فرشتگان می گوید به تعداد نفس هایش تاصبح برایش حسنه بنویسید.

97/4/28

 • حسن اکبری

امام مهدی(عج):اگرشیعیان ما , که خداوندآنهارابه طاعت وبندگی خویش موفق بدارددروفای به عهدو پیمان الهی اتفاق واتحاد میداشتندوآن رامحترم می شمردند , سعادت دیدارمابرای ایشان به تأخیر نمی افتادوهرچه زودتربه سعادت دیدارما نایل میشدند. درصورتی که براساس معرفت واقعی وراستگویی وصداقت آنهابه ماباشد.

پیامبر(ص):ازمانیست کسی که بامسلمانی تقلب کندیابه اوضرر رساندویابا وی حیله نماید.

امام علی(ع):بدهی بسیار, راستگو را دروغگووخوش قول رابدقول می گرداند.

امام علی(ع):به راستی که حدیث ما دلها رازنده می کند.

پیامبر(ص):بلا برای ظالم مایه ادب , برای مؤمن آزمایش وبرای پیامبران مایه ترفیع درجه وبرای اولیا بزرگواری است.

امام علی(ع):آنچه دوست نداری درباره ات گفته شود, درباره دیگران مگوی.

97/4/26

 • حسن اکبری

امام علی(ع):به دنبال سرعت درانجام دادن کارمباش , بلکه به کیفیت خوب رابجوی .مردم نمی پرسند درچندروز کاررابه پایان برده است؟ بلکه در پی خوبی ونیکویی محصول کارند.

امام علی(ع):رسول خدا(ص) به مافرمان دادکه بااهل گناه با چهره ای درهم کشیده روبه رو شویم.

امام صادق(ع):هرچیزی راشالوده ای است وشالوده اسلام دوستداری ما اهلبیت است.

امام مهدی(عج): هریک ازشمابایدکاری بکندکه به سبب آن به محبت ما نزدیک شود.

امام علی(ع):حق باشخصیت ها شناخته نمی شود. حق رابشاس , تااهل آن رابشناسی.

97/4/24

 • حسن اکبری

رسول خدا(ص):آنچه بیش ازهرچیزبرامتم بعدازخود میترسم درآمدهای حرام , هواپرستی ورباست.

امام علی(ع):ازقسم خوردن بپرهیزید , چراکه کالا راتلف میکندوبرکت راازبین میبرد.

امام علی(ع):گرسنگی چه خوب یاوری برای اسیرکردن نفس وشکستن عادت آن است.

امام باقر(ع):خودرادردنیا چنان منزل ده که گویی ساعتی درآن منزل داری وسپس ازآن کوچ میکنی.

امام علی(ع):ازسخن گفتن باکسیکه گفتارت را نمی فهمدبپرهیز که تورا به ستوه  می آورد.

 اللهم صلی علی محمدوآل محمدوعجل فرجهم. 97/4/22

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):تمام تقوا این است که آنچه رانمیدانی بیاموزی وبدانچه میدانی عمل کنی.

امام علی(ع):خودت رابه داشتن نیت خوب ومقصدزیبا عادت ده تادر خواسته هایت موفق شوی.

پیامبر(ص):فال بدزدن شرک است وهیچ کس ازمانیست مگراینکه به نحوی دست خوش فال بد زدن میشود. اما خداوندباتوکل به اوآن را ازبین میبرد.

امام علی(ع):مؤثرترین وسیله جلب رحمت خدا این است که خیرخواه همه مردم باشی.

97/4/20

 • حسن اکبری

امام صادق(ع):به خداسوگنداحدی ازشمابه دوزخ نمی رود. پس برای رسیدن به درجات (بهشت) باهم رقابت کنیدوباپارسایی دل دشمن خودرا دردمندسازید.

امام صادق(ع):خداوندعزوجل فرموده است:اگربنده مؤمن به دل نمی گرفت هرآینه سرکافررا دستاری آهنی می بستم تاهرگز سردرد نگیرد.

امام صادق(ع):اهل حق همیشه درسختی بوده اند؛ اما بدانیدکه دوره ی این سختی کوتاه است وسرانجامش آسایش طولانی است.

امام صادق(ع):آنکه حدیث مارا روایت کندوبدان وسیله دلهای شیعیان مارا قوی واستوارگرداند ازهزار عابد برتراست.

امام صادق(ع):مؤمن صبح وشبش رابه اندوه می گذراندوجزء این به صلاح او نیست.

امام صادق(ع):ازمرده درگورش پیرامون پنج چیزسؤال میشود:ازنمازش , زکاتش , حجش , روزه اش و ولایتش نسبت به ماخاندان. پس , ولایت ازگوشه قبربه آن چهارچیزگوید:هریک ازشماکم وکاستی داشتید , کامل کردن آن به عهده من.

   سالروزشهادت امام جعفرصادق(ع) راتسلیت عرض مینمایم.

 • حسن اکبری

امام رضا(ع):پیوندخویشاوندی رابرقرارکنیدگرچه با جرعه آبی باشدوبهترین پیوندخویشاوندی خودداری ازآزار خویشاوندان است.

پیامبر(ص):هرگاه یکی ازشمادرخودش یامالش یابرادرش چیزجالب توجهی دیدبرای برکت یافتن آن دعاکند زیراچشم زخم واقعیت دارد.

امام صادق(ع):ازبگومگو خودداری کن , زیراکه این کارعملت رانابودمیکند. ازجدل وستیزهم خودداری کن زیراکه توراهلاک می سازدواز دشمنی زیادکناره بگیر , چه این که چنین کاری تورا ازخدا دورمیکند.

امام حسن عسکری(ع):ازافشای اسراروریاست جویی بپرهیز , زیرا این دوبه هلاکت کشانند.

       97/4/16

 • حسن اکبری

امام علی(ع):رسول اکرم(ص) دست حسن وحسین راگرفتندوفرمودند:کسی که این دورا دوست داشته باشدروزقیامت بامن است.

امام علی(ع):خودت رابه کارهای زیبا عادت بده که اگربه آنهاعادت کنی برایت لذت بخش میشوند.

امام صادق(ع):درپاسخ به این پرسش که راه رسیدن به آسایش چیست؟ فرمودند:مخالفت باهواوهوس. عرض شدپس چه وقت انسان به آسایش میرسد؟ فرمودند:درنخستین روز ورودش به بهشت.

امام حسین(ع):کسی که برای رضایت وخوشنودی مردم موجب خشم وغضب خداوندشود , خداوند اورا به مردم وا میگذارد.

امام رضا(ع):باسلطان وزمامدارباترس واحتیاط همراهی کن وبادوست باتواضع وبادشمن بااحتیاط وبامردم باروی خوش.

97/4/14

 • حسن اکبری

امام علی(ع):زیرباربدهی نروید , زیرابدهکاری خواری روز واندوه شب است ودردنیا وآخرت بازپرداختی دارد.

پیامبر(ص):همان طورکه برای آن کسیکه ازتوقرض گرفته جایزنیست که اداء آن رابه تأخیر بیندازد, پس برای توهم جایزنخواهدبودکه بااینکه میدانی اوتنگدست است ازاومطالبه کنی.

امام صادق(ع):فریب نمازوروزه مردم رانخورید , زیراآدمی گاه چنان به نمازوروزه عادت میکندکه اگر آنهاراترک گویداحساس ترس میکندبلکه آنهارابه راستگویی وامانتداری بیازمایید.

پیامبر(ص):خداوندبنده ای راکه درخرید وفروش وپذیرش قضاوت آسان گیر باشد , دوست دارد.

97/4/12


 • حسن اکبری

پیامبر(ص):هرگاه انسان چهل ساله شودوخوبیش بیشترازبدیش نشود , شیطان برپیشانی اوبوسه می زندومیگوید:این چهره ای است که روی رستگاری را نمی بیند.

امام صادق(ع):هرکس بخواهددعایش مستجاب شودبایدکسب خودراحلال کندوحق مردم رابپردازد. دعای هیچ بنده ای که مال حرام درشکمش باشدیاحق کسی برگردنش باشدبه درگاه خدا بالا نمی رود.

پیامبر(ص):خوشبخت کامل و واقعی کسی است که علی رادر زندگی وبعدازمرگش دوست بداردو بدبخت کامل و واقعی کسی است که دشمن علی در زندگی وبعدازمرگش باشد.

امام علی(ع):ای مردم ! ابتدا احکام رایادبگیرید , سپس تجارت کنید. به خداقسم که ربا درمیان این امت ناپیداتر ازحرکت مورچه بر  روی تخته سنگ است.

97/4/10


 • حسن اکبری

پیامبر(ص):هرگاه یکی ازشمابمیردقیامتش برپامیشودوخوبی ها وبدیهای خودرا می بیند.

امام علی(ع):اجروثواب حاصل گفتاربه زبان است وکرداربه دست وپای , خداوندبه سبب صدق نیت وباطن پاک , هرکس راکه خواهدبه بهشت میبرد.

امام علی(ع):دوزخ سرانجام افراط کنندگان است.

امام علی(ع):ازسخت ترین مصیبت ها چیره شدن نادانی است.

امام علی(ع):به راستی جاهل ونادان کسی است که مطالب(دنیوی) اورا برده خویش ساخته است.

  اللهم عجل الولیک الفرج. 97/4/8

 • حسن اکبری

امام علی(ع):خوشابه حال کسی که به یادمعادباشد , برای حسابرسی قیامت کارکند , باقناعت زندگی کندوازخدا راضی باشد.

امام علی(ع):چه بسیارندکسانیکه به حق اعتراف کنندولی پیرویش نکنند.

امام علی(ع):کسی که ازراه ناحق عزت یابدخداونداورا به وسیله حق خوار گرداند.

امام علی(ع):جداشواز کسی که ازحق جداشده وبه راه دیگری رفته است واورا باآنچه برای خودانتخاب کرده وبدان راضی گشته است واگذار.

امام علی(ع):خوراکت را کم کن تابیماری را کم کنی.

97/4/6

 • حسن اکبری
پیامبر(ص):خداوند چون بنده مؤمن خودرادوست دارداورا ازدنیاپرهیز می دهدچنانکه شمامریض خودرا ازبیم مرض ازخوردن ونوشیدن پرهیز می دهید.
پیامبر(ص):خداوندمؤمنی راکه عقل ندارد , دشمن دارد.
پیامبر(ص):خداوندبنده مؤمن پیشه ور را دوست دارد.
پیامبر(ص):خداوندبنده مؤمن , فقیر , عفیف عیالمندرا دوست دارد.
پیامبر(ص):خداوند این دین رابه مرد بدکار یاری می کند.
پیامبر(ص):خدانیکوکاران گمنام پرهیزکار را دوست دارد.       نهج الفصاحه   97/4/4
[دل نوشته:دعابرای پیروزی خوب است ولی ای کاش یکبارهم ,  همچنانکه همه ما ایرانیهابرای بردمقابل اسپانیاوپرتقال ومراکش هم دل شدیم ودعاکردیم برای ظهورامام زمان یکدل دعا میکردیم... شایدالان چهره ی زیبای مهدی فاطمه از گیرنده های جهان پخش میشد. به امیدآن روز . اللهم عجل الولیک الفرج]
 • حسن اکبری

رسول اکرم(ص):شیطان سرخی رادوست دارد. ازسرخی وهرلباسی که باعث انگشت نمایی است , بپرهیزید.

رسول اکرم(ص):درقیامت آنقدرننگ گریبانگیرانسان می شود که میگوید:خدایا! اگرمرابه جهنم بفرستی بهترازاین وضع است. درصورتی که ازسختی عذاب جهنم خبردارد.

رسول اکرم(ص):خداوندبرامت من چیزهایی راکه دردلشان بگذرد , اگربه گفتاروکردارمنجرنشود , بخشیده است.

رسول اکرم(ص):خداونداشتباه وفراموشی وکارهای اضطراری امت مرابه من بخشیده است.

رسول اکرم(ص):خداوند , مردم بدگووبدزبان وبانگ زنان دربازار رادوست ندارد.

رسول اکرم(ص):خداوندچیزی راکه ازآدمیزادبیرون می آید , مثال دنیاقرار داده است.

    نهج الفصاحه   97/4/2

 • حسن اکبری