احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

مشخصات بلاگ

پیامبر(ص):کسیکه بمیرددرحالیکه محبت آل محمددردل اوست شهیدمرده است.آگاه باش کسی که بادوستی آل محمدبمیردتوبه کارمرده است ومؤمنی است که کمال ایمان را دارابوده است.

۲۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۶ ثبت شده است

امام علی(ع):زکات رفاه , نیکی باهمسایگان وصله رحم است.

امام علی(ع):زیاده روی مقدمه فقروتنگدستی است.

امام هادی(ع):آنکه ازخودش راضی باشدناراضیان ازاوفراوان شوند.

امام صادق(ع):اگرکسی سخنی رابرضدمؤمنی نقل کندوقصدش ازآن زشت کردن چهره اووازبین بردن وجهه اجتماعی اش باشدوبخواهداوراازچشم مردم بیندازدخداونداوراازمحوردوستی خودخارج وتحت سرپرستی شیطان قرادهدشیطان هم اورانمی پذیرد.

       96/2/30

 • حسن اکبری

امام علی(ع):اطاعت , سپرملتهاوعدالت سپردولتهاست.    

امام علی(ع):نبایدولایت مسلمین به کسی سپرده شودکه درادای حقوق مالی بعضی رابربعض دیگر ترجیح بدهدونبایدزمامداری مسلمین رادراختیارکسی گذاشت که درحکم رشوه بگیردوحقوق مردم را ضایع کندوآن راچنانکه بایدادانکندهمچنین نبایدوالی مسلمین سنت رامتوقف بسازدوامت اسلامی راازاین راه به هلاکت بیندازد.   نهج البلاغه

شخصی ازامام صادق (ع)پرسید:بین دوحاکم درتردیدم چه کنم؟فرمودند:عادل ,صادق,فقیه وباتقواترین راانتخاب کن.  پرسیداگربه تشخیص نرسیدم ؟فرمودند:ببین افرادمتدین به کدام مایلند.

پرسیداگرنفهمیدم؟فرمودند:بنگرمخالفان آیین ماکدام رابیشترمی پسندنداوراکناربگذاروببین کدام بیشترآنهاراخشمگین میکنداورابرگزین.        اصول کافی ج۱ص۶۸

امام علی(ع):خداوندبرپیشوایان دادگرواجب فرموده خودرابامردم ناتوان برابرنهندتامستمندی ,تنگدست رابه هیجان نیاردوبه طغیان واندارد.

امام علی(ع):بهره تواززمامداری نبایدجزء ازمیان بردن باطل وزنده داشتن حق باشد. بحارج۴۰ص۳۲۸

امام علی(ع):جوانمرداگربه دولت برسدمناقبش آشکارگرددوفرومایه اگربه دولت رسدبدیها وعیوبش آشکارگردد.       غررالحکم ح۷۸۲۸

امام علی(ع):حال رعیت نیکونگرددجزء آنگاه که والیان نیکورفتارباشندووالیان نیکورفتارنگردند جزء  آنگاه که رعیت درستکارباشند.     نهج البلاغه

           96/2/28

 • حسن اکبری

امام علی(ع):کسیکه کاری ازکارهای مردم به عهده اش گذاشته شودواودرمحل کارخودراروی مردم بازکندپرده هاوموانع راکناربزندوبادقت به فکراصلاح امورمردم باشدبرخداونداست که روزقیامت اورا درامان قراردهدوبه بهشت برد.       بحارج۷۵ص۳۴۰

پیامبر(ص):هرزمامداری چیزی ازکارامت مرابه دست گیردودرکارآنهامثل کارهای خصوصی خود دلسوزی وکوشش نکندروز رستاخیزخداونداورا وارونه درآتش اندازد.        نهج الفصاحه

امام علی(ع):جوانمرداگربه دولت برسدمناقبش آشکارگرددوفرومایه اگربه دولت رسدبدیهاوعیوبش آشکارگردد.            غررالحکم ح ۷۸۲۸

امام علی(ع):آن روزکه به شهرشماآمدم(کوفه)بااین لباس پشمی ومرکب سواری وکوله بارم آمدم اگر روزی که خواستم ازشهرشمابروم بیشترازآنچه باخودداشتم بردم ازخیانت کارانم.     بحارج۴۰ص۳۲۶۵

           96/2/26

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):کسیکه دوست داردمردم جلوی پای اوبایستندجایگاهش پرازآتش خواهدشد. بحارج۷۳ص۱۵۰

امام علی (ع):هرکه ناحق بدنبال ریاست باشداطاعت ازاوحرام است.   تحف العقول ص۳۲۱

امام علی(ع):هرگاه آدمهای پست وکم تجربه دولتهارابه دست گیرندنشان انحلال وشکست آن دولتها خواهدبود.    غررالحکم ص۳۴۵

پیامبر(ص):خدایا!هرکس عهده دارکارامت من شدوبرآنهاسخت گرفت براوسخت بگیروهرکس عهده دارکارامت من شدوباآنهامداراکردبااومداراکن.    نهج الفصاحه

امام علی(ع):حق باشخصیت هاشناخته نمیشود, حق رابشناس تااهل آن رابشناسی.    روضه الواعظین ص۳۱

امام علی(ع):ازنشانه های (لیاقت وشایستگی)دولتها, بیداری وهوشیاری برای حفظ وحراست امور است.  غررالحکم ص۳۴۱

امام علی(ع):بذل وبخشش کارگزاران ازبیت المال , ظلم وخیانت است.   غررالحکم ص۳۴۳

امام علی(ع):به ابن عباس:مباداهدف توازفرمانروایی , سودجویی وجمع مال یاخنک کردن خشمی باشدبلکه بایدهدف توازبین بردن باطل واحیای حق باشد.      

امام علی(ع):رشوه گرفتن درحکم کفربه خدای بزرگ است.

            96/2/24

 • حسن اکبری

امام مهدی(عج):بدانکه میان خدای متعال وبندگانش خویشی وقرابتی نیست وکسیکه مراانکارکند ازمن نیست وراه او, راه پسرنوح است.   کمال الدین ۴۸۴:۲

امام مهدی(عج):ظهورفرج مربوط به خداست ووقت تعیین کنندگان دروغ گفته اند.  بحارج۵۳ص۱۸۱

نقل شده است که امام زمان به شیخ مفیدفرمودند:اگردلهای شیعیان ماکه خداوندآنان رابرای اطاعت خودش موفق کنددروفاکردن به پیمانشان یکی بودهرگزسعادت وملاقات ماازآنان به تأخیرنمی افتاد بلکه سعادت دیدارباماهمراه باشناخت وصداقت برای آنان زودبدست می آمد, چیزی جزء کارهای ناشایست آنان ماراازایشان محبوس نمی سازد.     بحارج۵۳ص۱۷۷

امام زمان(عج):درهای سؤال ازچیزهایی راکه برای شمامفیدنیست ببندیدوخودرادرمورددانستن چیزهای غیرلازم به زحمت نیندازیدودرموردتعجیل فرج زیاددعاکنیدزیراکه موجب فرج خواهد شد.   بحارج۵۳ص۱۸۱

  پانزدهم شعبان سالروز ولادت امام زمان قایم آل محمدبرهمه شیعیان ومنتظران ظهور مبارکباد.

          96/2/22

 • حسن اکبری

امام زمان(عج):براستی که علم مابراوضاع شمااحاطه داردوهیچ چیزازاحوال شمابرماپوشیده نیست ونسبت به لغزشهایی که ازشماسرمیزندشناخت داریم.    بحارج۵۳ص۱۷۵

امام مهدی(عج):مادررعایت حال شماکوتاهی نمی کنیم وشمارافراموش نمی کنیم اگرجزء این بود گرفتاریهابرشمافرودمی آمدودشمنان , شماراریشه کن میکردندپس تقوای خدای بزرگ راپیشه خودسازید.        بحارج۵۳ص۱۷۵

امام زمان (عج):بایدبدانیدکه حق درمیان ماوباماست کسی غیرازماچنین چیزی نمی گویدمگردروغ گوی افتراء زننده وکسی جزء ماچنین ادعایی نمی کندمگرگمراه گمراه شده.    کمال الدین

امام زمان(عج):امادررخدادهایی که پیش می آیدبه راویان احادیث مامراجعه کنیدکه آنان حجت من برشماهستندومن حجت خدابرآنانم.          معجم احادیث المهدی ج۴ص۲۹۴

      96/2/21

 • حسن اکبری

امام مهدی(عج):من مایه امان اهل زمینم چنانکه ستارگان مایه امان اهل آسمان اند. بحارج۷۸ص۳۸۰

امام زمان(عج):من یادگارخدادرزمین وجانشین وحجت اوبرشما هستم.     کمال الدین ص۳۳۱

امام مهدی(عج):هریک ازشمابایدکاری کندکه باآن به محبت مانزدیک شود. بحارج۵۳ص۱۷۶

اما زمان(عج):خدابامااست ونیازمنددیگری نیستیم حق باماست وباکی نیست که کسی ازماروی بگرداند. من وصی آخرین ام بوسیله من بلاازخانواده وشیعیانم دفع میشود. غیبت طوسی ص۲۸۵

امام مهدی(عج):درپاسخ به این پرسش علی بن مهزیارکه :سرورم!این امر(ظهور)کی خواهدبود؟ فرمود:هرگاه راه کعبه برشمابسته شود.    نورالثقلین ۵/۴۶۱/۴

امام زمان(عج):ماازهمه خبرهای شماآگاهیم وچیزی ازخبرهای شماازماپنهان نیست.   بحارج۵۳ص۱۷۵.

                96/2/20

 • حسن اکبری

پیامبر(ص): ای علی !راست بگواگرچه اکنون به ضررت باشدولی درآینده به نفع توست ودروغ نگو اگرچه درحال حاضر به نفعت باشدولی درآینده به ضررتوست.

امام صادق(ع):رازتوجزیی ازخون توست پس نباید که دررگهای غیرتوجریان یابد.

امام علی(ع):همه محبتت رابه پای دوستت بریزولی همه اسرارت رادراختیاراونگذار.

امام علی(ع):مردم درخوابندچون بمیرندبیدارمیشوند.

                 96/2/18

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):هرکس ازمدارابی بهره باشدازهمه خوبی هابی بهره مانده است.

پیامبر(ص):هرکس ازغیرخداببردخداوندهزینه زندگی اوراتأمین میکندوازجاییکه انتظارنداردروزی اش میدهداماهرکس چشم امیدش به دنیاباشدخداونداورابه دنیاوامی گذارد.

امام باقر(ع):حسرت مندترین مردم درقیامت, بنده ای است که سخن ازعدالت گویدوبادیگران خلاف آن عمل کند.

امام صادق(ع):مردم هنگامیکه درستکارشوندازعیب جویی یکدیگردست می کشند.

          96/2/16

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):تمام تقوااین است که آنچه رانمی دانی بیاموزی وبدانچه میدانی عمل کنی .

امام علی(ع):درزمان غیبت کبری کسی بردینش باقی نمی ماندوهرکس به شکلی دینش راازدست می دهدمگرمخلصان . تنها آنان باروح وحقیقت یقین تماس دارند.

امام رضا(ع):خودراباکارمداوم خسته نکنیدوبرای خودتفریح وتنوع قراردهید.

امام علی(ع):هرکه ناحق بدنبال ریاست باشداطاعت ازاوحرام است.    تحف العقول ص۳۲۱

امام علی(ع):چهارچیزباعث شکست دولتها میشود:ضایع کردن اصول وسرگرم شدن به فروع (امورکم اهمیت)وبه کارگماردن آدمهای پست وکنارگذاردن انسانهای فاضل.

           96/2/14

 • حسن اکبری

امام سجاد(ع):سه چیزنجات بخش است؛دم بستن ازمردم وبدنگفتن به آنهاو واداشتن خودش بدانچه به آخرت ودنیایش سوددهدوپرگریستن طولانی برگناهش.

امام سجاد(ع):چیزی نزدخداپس ازمعرفتش , محبوب ترازپارسایی درشکم وعورت نیست وچیزی نزدخدا محبوب ترنیست ازاینکه ازاو خواهش کنی.

امام سجاد(ع):سخت ترین اوقات فرزندآدم سه ساعت است؛هنگامیکه ملک الموت رادریابد وهنگامیکه سرازگوربرآوردوهنگامیکه درقیامت پیش خدای عزوجل بایستدکه محکوم به بهشت یا دوزخ گردد.

میلاد امام زین العابدین (ع)بررهپویان راهش گرامی باد.

               96/2/12

 • حسن اکبری

امام سجاد(ع):هرکه به قسمت خداراضی باشدازبی نیازترین مردم است.

امام سجاد(ع):درهرجدی وشوخی ازدروغ بپرهیز زیراوقتی کسی دروغ کوچک گفت بربزرگ دلیر میشود.

امام سجاد(ع):به راستی معرفت وکمال دیانت مسلمان ترک کلام است درآنچه به اوفایده نداردوکم جدال کردن وحلم وصبروخوش خویی.

امام سجاد(ع):وای برکسیکه یکی یکیهایش برده هایش غالب آید.مقصودازیکی ,بدکرداری ومقصود ازده, حسنه است.

امام سجاد(ع):مؤمن کسی است که دعایش همراه سه اثراست؛ یابرایش ذخیره گردد, یادردنیابرآورده شودویابلایی راازاودورکندکه میخواست به اورسد.

    ولادت باسعادت حضرت ابوالفضل عباس (ع)برمتوسلین ومحبان خاندان عصمت وطهارت مبارک.

               96/2/11

 • حسن اکبری

امام حسین(ع):عقل جزء باپیروی ازحق کامل نمیشود.

امام حسین(ع):هرکه ازاظهارنظردرماندوراه چاره درمانده اش کندنرمی ومدارا کلیداوباشد.

امام حسین(ع):ازنشانه های نادانی جدل بابی فکران است.

امام حسین(ع):قناعت مایه آسایش تن است.

      سوم شعبان سالروزولادت امام حسین (ع)برشیعیان ومحبین اهلبیت مبارک باد.

   96/2/10

 • حسن اکبری

امام حسین(ع):کسیکه لباسی بپوشدکه اورامشهورکندخداوندروزقیامت لباسی ازآتش براوخواهدپوشاند.

امام حسین(ع):اگرسه چیزنبودانسان درمقابل هیچ چیزسرفرودنمی آورد؛فقروتنگدستی, بیماری ومرگ.

امام حسین(ع):پنج چیزاست اگردرانسان نباشددراوبهره زیادی نخواهدبود:عقل, دین, ادب, حیاو خوش اخلاقی.

امام حسین(ع):به راستی که مردم بنده دنیاهستندودین لقلقه زبان آنهاست تاجایی که دین وسیله زندگی آنهاست ,دین دارندوچون درمعرض امتحان قرارگیرنددینداران کم میشوند.

         96/2/9

 • حسن اکبری

حضرت زهرا(س):تبسم وشادمانی دربرابرمؤمن موجب دخول دربهشت خواهدگشت ونتیجه تبسم درمقابل دشمنان ومخالفان سبب ایمنی ازعذاب خواهدبود.

امام علی(ع):نادانی انسان به عیب هایش ازبزرگترین گناهان اوست.

امام علی(ع):کسیکه بواسطه پیروی کوکورانه ازمردم وهمرنگ شدن باجماعت امری راانجام دهدکه نافرمانی ومعصیت خداست اصلا دین نداردومشرک است.

امام علی(ع):هرکه خوراکش کم باشددردهایش کم است.

      96/2/7

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):هرکس ازدسترنج حلال خودروزی بخورددرهای بهشت به روی اوبازمیشودتاازهرکدام که بخواهدواردشود.

پیامبر(ص):هرکه خوراکش اندک باشداندیشه اش زلال است.

پیامبر(ص):بپوشیدوتانیمی ازگنجایش معده هابخوریدوبیاشامیدکه این بخشی ازپیامبری است.

پیامبر(ص):خداوندنمازبنده ای راکه دلش با بدنش همراه نیست نمی پذیرد.

          96/2/5

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):کسیکه به امت من حدیثی رابرساندکه سنتی به آن برپاگرددوپایه بدعتی بدان بشکند بهشت ازبرای اوخواهدبود.      الخصال

پیامبر(ص):بارالها!رحمت خودراشامل حال جانشینان من بفرما . بارالها!رحمت خودراشامل حال جانشینان من بفرما.بارالها!رحمت خویش راشامل حال جانشینان من بفرما. عرض شدیارسول الله جانشینان شماکیانند؟فرمود:آنانکه پس ازمن بیایندوحدیث مراروایت کنند.   خصال ج یک ص ۳

پیامبر(ص):کسیکه دوحدیث یادبگیردکه خودبدان بهره مندشودیادیگری رابیاموزدتااوازآن بهره مند گردداز عبادت شصت سال بهترخواهدبود.

    96/2/4

 • حسن اکبری

امام کاظم(ع):برحذرباش ازشوخی بیجاچونکه نورایمان راازبین میبردوجوانمردی وآبروراسبک وبی اهمیت می گرداند.

امام کاظم(ع):درمیزان الهی نیست عمل وچیزی سنگین ترازذکرصلوات برمحمدواهل بیتش.

امام کاظم (ع):ازشیعیان ودوستان مانیست کسیکه هرروزمحاسبه نفس وبررسی اعمال خودرانداشته باشدکه اگرچنانچه اعمال ونیاتش خوب بوده سعی کندبرآنهابیفزایدواگرزشت وناپسند بوده است ازخداوندطلب ومغفرت وآمرزش کندوجبران نماید.

امام کاظم(ع):مثل دنیاهمانند آب دریاست که انسان تشنه هرچه ازآن بیاشامدبیشترتشنه میشود وآنقدرمیل میکندتاهلاک شود.

امام کاظم(ع):امانت داری وراستگویی هردوموجب توسعه روزی میشوندولیکن خیانت درامانت و دروغگویی موجب فلاکت وبیچارگی وسبب تیرگی دل میباشد.

96/2/3

 • حسن اکبری
 • حسن اکبری
 • حسن اکبری

پیامبر(ص):هرکس به هدایتی راهنمایی کندپاداشی برای پیروان هدایت وجودداردبرای اونیز خواهد بودبی آنکه ازپاداش پیروان کاسته شودوهرکس به گمراهی راهنمایی کندگناهی که برای پیروان آن وجود داردبرای اونیزخواهدبودبی آنکه ازگناه آنهاکاسته شود.

پیامبر(ص):شماراسفارش میکنم به راستگویی , که راستگویی بانیکوکاری همراه است وهردودربهشت اندوازدروغگویی بپرهیزیدکه دروغگویی همراه بابدکاری است وهردودرجهنم اند.

پیامبر(ص):تامیتوانی بکوش که صبح وشب درقلبت قصدفریب ونیرنگ کسی نباشدچراکه این از سنت های من است وکسیکه سنتم رازنده کندمرازنده کرده است وکسیکه مرازنده کنددربهشت با من خواهدبود.

              96/2/1

 • حسن اکبری