احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

مشخصات بلاگ

پیامبر(ص):کسیکه بمیرددرحالیکه محبت آل محمددردل اوست شهیدمرده است.آگاه باش کسی که بادوستی آل محمدبمیردتوبه کارمرده است ومؤمنی است که کمال ایمان را دارابوده است.

۱۵ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۷ ثبت شده است

پیامبر(ص):قیمت شراب حرام است ومهرزناکارحرام است وقیمت سگ حرام است وشطرنج حرام است واگرصاحب سگ پیش توآمدوقیمت آن راخواست دستهای اوراپر ازخاک کن. شراب وقمارحرام است وهرمست کننده ای  حرام است.

پیامبر(ص):بهشت صددرجه است وفاصله هردو درجه مانندزمین وآسمان است.

پیامبر(ص):انتظار ستایش ازمردم چشم راکور وگوش راکر می کند.

پیامبر(ص):درنادانی تو همین بس که هرچه دانی , آشکارکنی.

پیامبر(ص):سرخی آرایش , شیطان است.          احادیث از نهج الفصاحه

    97/2/30

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):رمضان بدین سبب رمضان نامیده شده است که گناهان را می سوزاند.

پیامبر(ص):درنخستین شب ماه رمضان , درهای آسمان گشوده میشودوتاآخرین شب آن بسته نمیشود.

پیامبر(ص):اگربنده ارزش ماه رمضان رابداند , آرزو میکندکه سراسرسال , ماه رمضان باشد.

امام صادق(ع):ازسفارشهای آن حضرت به فرزندانش درهنگام حلول ماه رمضان:جانهای خودرابه تلاش وکوشش وادارید , زیرادراین ماه روزیها قسمت واجل ها نوشته میشودودرآن نامهای میهمانان خدا که براووارد میشوندنوشته می گردددراین ماه شبی هست که عمل درآن ازعمل هزارشب بهتراست.

حلول ماه رمضان مبارکباد. اللهم عجل الولیک الفرج.97/2/28

 • حسن اکبری

حضرت محمد(ص):تاجردرستکار راستگوی مسلمان , روز رستاخیزباشهیدان است.

حضرت محمد(ص):ازبول بپرهیزید , زیرابیشترعذاب قبرازآن است.

حضرت محمد(ص):سه چیزاست که درباره آن قسم میخورم؛ هیچ وقت مال ازصدقه کاهش نگیرد , پس صدقه بدهیدوهیچ کس ستمی راکه براورفته است نبخشدمگرآنکه خداوندعزت اورا  بیفزاید , پس ببخشیدتاخداوندعزت شمارابیفزایدوهیچ کس درسؤال(گدایی) رابرخودنگشاید , مگرآنکه خداونددرفقر رابراوبگشاید.

حضرت محمد(ص):سه چیزاست که درهرکه باشدصفات ایمان دراوکامل است:آنکه وقتی خشنود شدبه باطل نگرایدو وقتی خشمگین شدازحق تجاوز نکندو وقتی قدرت یافت به مال کسان دست نبرد.

پیشاپیش حلول ماه رمضان ,ماه مهمانی خداراتبریک عرض مینمایم. 97/2/26

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):وصیت نکردن مایه ننگ این جهان وآتش آن جهان است.

پیامبر(ص):شام بخورید اگرچه مشتی خرمای پست باشد , زیرا شام نخوردن مایه ضعف وپیری است.

پیامبر(ص):چهارموقع درهای آسمان رابگشایندودعاهارامستجاب کنند:هنگام تلاقی صف مبارزان در راه خدا وهنگام نزول باران وهنگام نماز وهنگام دیدارکعبه.

پیامبر(ص):درکاردانش یارهم باشیدودانش خودراازیکدیگرپوشیده مداریدکه خیانت درعلم بدتر از خیانت درمال است.       نهج الفصاحه

97/2/24

 • حسن اکبری

حضرت محمد(ص):برکت دربزرگان ماست وهرکس برکوچک ما رحم نکندوبزرگ مارامحترم نشمارد ازمانیست.

حضرت محمد(ص):زنانی که بی حضور شاهد شوهر می کنند , زناکارند.

حضرت محمد(ص):مؤمن چنانست که درکار خیرهرچه تواندکوشدوهرچه را نتواندبه آرزو خواهد.

حضرت محمد(ص):مرگ , ارمغان مؤمن است.       نهج الفصاحه

97/2/22

 • حسن اکبری

رسول خدا(ص):ای امت من ازآنچه نمی دانیدبرشمابیم ندارم , ولی بنگریدآنچه را می دانید چگونه عمل می کنید.

رسول خدا(ص):هرجوانی درآغاز جوانی زن بگیردشیطان وی بانگ برآرد وای براو دین خودرااز دستبرد من محفوظ داشت.

رسول خدا(ص):فرصت رابرای اعمال نیک پیش ازآنکه شش چیزرخ دهدغنیمت شمارید؛ فرمانداری سفیهان وکثرت شرط درکار معامله وفروش منصب ها وکوچک شمردن خونریزی وبریدن باخویشاوندان وتازه رسیدگانی که قرآن رابه آوازخوانندویکی رابه امامت وادارندکه برای آنهاتغنی کنداگرچه دانش اوکمتر باشد.

رسول خدا(ص):برای مرداین بدی کافیست که درکاردین یادنیاانگشت نماباشد , جزء کسیکه خدایش حفظ کند.

97/2/20

 • حسن اکبری

رسول الله(ص):من زنی راکه ازخانه خود دامن کشان برای شکایت ازشوهرش بیرون شود , دشمن دارم.

رسول الله(ص):به توسفارش میکنم که درنهان وعیان پرهیزکار باشی . وقتی بدی کردی نیکی کن واز کسی چیزی مخواه. امانت مگیرومیان دو کس قضاوت نکن.

رسول الله(ص):ازافراط درکار دین بپرهیزیدکه پیشینیان شماازافراط درکار دین , هلاک شدند.

رسول الله(ص):ازمدح کردن بپرهیزیدکه مانند سربریدن است.

97/2/18

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):مؤمن باشمشیروزبان خود جهاد میکند.

پیامبر(ص):اگرپس ازتو , اطفالت بی نیازباشندبهتراست که محتاج باشند.(منظورنگه داشتن قسمتی ازمال وثروت برای ورثه است وهمه ثروت رانبایدانفاق کرد)

پیامبر(ص):هرامتی را بلیه ای است بلیه (آزمایش وبلا) امت من مال است.

پیامبر(ص):دلها مانندآهن زنگ میزند. گفتند:صیقل آن چیست؟ فرمود:یادمرگ وخواندن قرآن.

97/2/16

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):بهره هرکدامتان ازاین دنیاچون توشه مسافرباشد.

پیامبر(ص):مؤمن بوسیله خوش خلقی به مقام نمازشب گزار وروزه دار میرسد.

پیامبر(ص):مؤمن ازمخارج خودثواب میبردجزء آنچه به خاک سپارد[پس انداز] یاساختمان کند.

پیامبر(ص):مؤمن شیطان خودرا لاغرمیکند , چنانکه یکی ازشما شترخودرادرسفرلاغرمیکند.

اللهم عجل الولیک الفرج. 97/2/14

 • حسن اکبری

امام زمان(عج):همانا , من برای فردمؤمنی که مصیبت جدشهیدم رابه یادآوردوسپس تعجیل درفرج وتأییدمن راازخدا بخواهد , دعاخواهم کرد.     مکیال المکارم ج۲ص۴۶

امام زمان(عج):ای شیعه ما! ازآنچه خوش آیندمانیست اجتناب کنید.چراکه خداوندبطور ناگهانی انسان رابرانگیخته میکند. آن هم دروقتی که توبه سودی به حال اونداردوپشیمانی  , اوراازکیفرما نجات نمی دهد.    بحارالانوارج۵۳ص۱۷۸

امام زمان(عج):درهای سوال ازچیزهایی راکه برای شمامفیدنیست ببندیدوخودرادرمورددانستن چیزهای غیرلازم به زحمت نیندازیدودرموردتعجیل فرج زیاددعاکنید , زیراکه موجب فرج خواهدشد.

امام زمان(عج):ما در رعایت حال شماکوتاهی نمی کنیم وشمارافراموش نمی کنیم. اگرجزء این بود گرفتاریهابرشمافرود می آمدودشمنان , شماراریشه کن میکردند. پس تقوای خدای بزرگ راپیشه خود سازید.      بحارالانوارج۵۳ص۱۷۵

ولادت باسعادت منجی عالم بشریت حضرت مهدی(عج) را تبریک عرض مینمایم. دراین روز ذکرصلوات ودعای فرج وخواندن زیارت عاشوراسفارش شده است.

 • حسن اکبری

امام علی(ع):درشگفتم ازکسی که چهارشب ازسال رابه بی تفاوتی می گذراند. آن چهارشب عبارتنداز:شب عیدفطر, شب عیدقربان , شب نیمه شعبان واولین شب ازماه رجب.   مصباح المتهجدص ۸۵۲

امام صادق(ع):امام باقر(ع) میفرمود:تمام اعمال درهرپنج شنبه ودراول ماه واعمال یکسال درنیمه شعبان[خدمت امام زمان] عرضه میشود.پس اگرمیخواهی عملی رابه نفست عادت دهی آن رایکسال ادامه بده.  بحارالانوار ج۸۴ص۳۷

امام رضا(ع):این شب(نیمه شعبان) عمل واجبی ندارد.امااگردوست داشتی عمل مستحبی بجاآوری نماز جعفرطیاررابخوان ودرآن بسیارذکرخدابگوواستغفارکن ودعانما.زیراپدرم مرتب میفرمودکه دعادر این شب مستجاب است.  عیون اخبارالرضا ج۱ص۲۹

پیامبر(ص):هرکس که شب عیدوشب نیمه شعبان رازنده بداردقلب اودر روزی که قلبها میمیرندنخواهد مردوهیچ گاه دل مرده نخواهدشد.   ثواب الاعمال ص۷۷

جبرییل:ازجانب خداوندمتعال پیام آورد:یارسول الله! شب نیمه شعبان رازنده بدار؛ امتت راهم به این کارتوصیه کن. دراین شب میتوان بااعمال عبادی به خدانزدیک شدچراکه این شبی است بس شریف وارزشمند. این شب شبی است که هردعایی درآن مستجاب است وبه درخواست هرنیازمندی پاسخ داده میشودهرکه طلب بخشش کنداورا می بخشندوهرکه توبه کندپذیرفته میشود.یا رسول الله! محروم واقعی کسی است که ازخیرات این شب محروم بماند.    وسایل الشیعه ۱۰۴/۸

   شب نیمه شعبان درخواست فرج وسلامتی امام زمان(عج) راازخداوندمنان مسئلت مینماییم.

التماس دعا.97/2/10

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):دشمن توآن نیست که اگراورابکشی نور توخواهدشدواگرترا بکشدبه بهشت میروی , بلکه بدترین دشمن تو فرزندتوست که ازصلب تودرآمده وباز بدترین دشمن تومال توست که مالک آن شده ای.

پیامبر(ص):زن حق نداردچیزی ازمال خودرا بی اجازه شوهرش ببخشد.

پیامبر(ص):غیبت فاسق ناروا نیست.

پیامبر(ص):هرکه به غیر ما مانندشود , ازمانیست.

97/2/8

 • حسن اکبری

حضرت محمد(ص):جهادآن نیست که مرددرراه خدای والا شمشیرزند, بلکه جهادآن میکندکه بار زندگی پدرومادروفرزند میبرد. هرکه بارزندگی خویش بردکه ازمردم  بی نیازشود, جهاد میکند.

حضرت محمد(ص):مؤمن طعنه زن ولعنت گر وبدگووبدزبان نیست.

حضرت محمد(ص):هرکه سیرباشدوهمسایه اش پهلوی وی گرسنه باشد مؤمن نیست.

حضرت محمد(ص):میان بنده وشرک جزء ترک نمازفاصله نیست وچون نماز راترک کند, مشرک است.

حضرت محمد(ص):هیچ چیزنزدخدای والا گرامیتر ازمؤمن نیست.

97/2/6

 • حسن اکبری

حضرت محمد(ص):اگردلوی ازآشامیدنی جهنم رادر دنیابریزنداهل دنیارامتعفن کند.

حضرت محمد(ص):اگرمردم آسمان وزمین درمذمت مؤمنی شرکت کنند , خدای عزوجل درآتش واژگونشان کند.

حضرت محمد(ص):اگرقطره ای اززقوم جهنم رادر دنیابچکانندزندگی رابرمردم دنیاتباه خواهدکرد پس آنکه خوراکش زقوم است , چه خواهدکرد؟

حضرت محمد(ص):روزگاری به مردم رسدکه یکی نماند, مگرآنکه رباخوردواگرنخورد, غبارآن به وی رسد.

97/2/4

 • حسن اکبری

امام سجاد(ع):کسیکه عمل کند به آنچه خداوندبراوواجب کرده چنین کسی از زمره بهترین مردم است وکسی که پرهیزدارد, آنچه خداوندبراوحرام فرموده , ازعابدترین مردم وپارساترین آنهاست وکسی که قانع باشدبه آنچه خداروزی اش کرده از بی نیازترین وتوانگرترین مردم است.

امام سجاد(ع):بهترین کلیدکارها , راستی است وبهترین مهرپایانی آنها , وفاداری است.

امام سجاد(ع):سه چیزنجات بخش است:دم بستن ازمردم وبدنگفتن به آنهاو واداشتن خودش به آنچه به آخرت ودنیایش سوددهدوپرگریستن طولانی برگناهش.

امام سجاد(ع):چیزی نزدخدا , پس ازمعرفتش محبوب تر ازپارسایی درشکم وعورت نیست وچیزی نزدخدا محبوب تر نیست ازاینکه ازاو خواهش کنی.

ولادت باسعادت امام زین العابدین(ع) واعیادشعبانیه راتبریک عرض مینمایم.97/2/2

 • حسن اکبری