احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

مشخصات بلاگ

پیامبر(ص):کسیکه بمیرددرحالیکه محبت آل محمددردل اوست شهیدمرده است.آگاه باش کسی که بادوستی آل محمدبمیردتوبه کارمرده است ومؤمنی است که کمال ایمان را دارابوده است.

۱۶ مطلب در مرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

امام جواد(ع):اعتمادبه خداوندمتعال بهای هرچیزگرانی است ونردبان رسیدن به هربلندایی.

امام جواد(ع):درخیانت کاری مردهمین بس که امانتدارخیانتکاران باشد.

امام جواد(ع):باسه خصلت دوستی رابه دست می آورند؛ انصاف درمعاشرت, همدردی درخوشی وناخوشی وداشتن قلبی پاک.

امام جواد(ع):دین سرافرازی است ودانش گنج است وسکوت نوری است ونهایت زهد، پاکدامنی است وهیچ چیزمثل بدعت دین راازبین نمی بردوهیچ چیزمثل طمع مردراتباه نمیکندوبه واسطه رؤسا مردم هم اصلاح میشوندوبه واسطه دعابلا برطرف میگردد.

امام جواد(ع):هرکس به انسان بدکاری امیدداشته باشدکمترین عقوبت اومحرومیت ونرسیدن به آرزوی خوداست.

  شهادت امام محمدتقی(جوادع)تسلیت باد.96/5/31

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):ده کس درموردشراب موردنفرین هستند؛ باغبان(که برای شراب کشت میکند)نگهبان, شراب ساز , میگسار , ساقی , حمل کننده, انباردار , خریدار, فروشنده وکسیکه سودآن رادریافت میدارد.

پیامبر(ص):سه چیزاست که هرکس نداشته باشدنه ازمن است ونه ازخدای عزوجل. بردباری که به وسیله آن جهالت نادان رادفع کند.اخلاق خوش که باآن درمیان مردم زندگی کندوپارسایی که اوراازنافرمانی خدابازدارد.

امام رضا(ع):خداوندمتعال خمررابه خاطرایجادتباهی وعاجزماندن عقول ازدرک حقایق وازبین رفتن حیاحرام نمود.

     96/5/29

 • حسن اکبری

امام علی(ع):هرکه گمانهایش زیادباشدغیبتش زیادشود.

امام علی(ع):اوج خیانت , خیانت کردن به دوست صمیمی وشکستن عهدوپیمانهاست.

پیامبر(ص):کسیکه حاجت شراب خوار(شارب الخمر)رابرآوردچنان است که هزارمؤمن راکشته است وهزاربارکعبه راتخریب کرده است.

پیامبر(ص):هرمست کننده ای حرام است وچیزی که زیادآن مایه مستی است اندک آن نیزحرام خواهدبود.

     96/5/27

 • حسن اکبری

امام صادق(ع):هرکس به دنیادل بنددبه سه خصلت دل بسته میشود؛۱- اندوهی که پایان ندارد۲- آرزویی که درک نشود۳- امیدی که بدان نرسد.

پیامبر(ص):هرکه صبح کندوچهارنعمت خدارایادنکندمیترسم که نعمت خداازاوزایل گردد: ستایش خداراکه خودرابه من شناساندومراکوردل نگذاشت. ستایش خداراکه مراازامت محمدقرارداد.ستایش خداراکه روزیم رادردست خودش قراردادوآن رادردست مردم ننهاد. ستایش خداراکه گناهانم وعیوبم راپوشاندومرادرمیان مردم رسوانکرد.

امام علی(ع):مستی غفلت وفریب دیرترازمستی شراب ها زایل میشود.

   96/5/25

 • حسن اکبری

امام صادق(ع):پشت سرسه گروه نمازنخوان؛ ۱- پشت سرشخص ناشناخته۲- مردغلوکننده هرچندکه امامی وهم عقیده توباشد۳- شخص متظاهربه فسق وگناه , اگرچه مردی میانه روومعقول باشد.خصال صدوق ص۱۵۴

رسول اکرم(ص):اموال خودراباپرداخت زکات ازتلف شدن حفظ کنید.

امام صادق(ع):هرگاه مردم ازپرداخت زکات امتناع کنندزمین برکت خودراازهمه کشتزارهاوباغهاومعادن میگیرد.

امام علی(ع):ازبزرگواری انسان گریستن اوست برعمرسپری شده اش وعلاقه اوبه میهنش ونگهداشتن دوستان دیرینه اش.

  96/5/23

 • حسن اکبری

امام صادق(ع):شرافت مؤمن به شب زنده داری وعزتش دربی نیازی ازمردم است.

امام صادق(ع):سه چیزاست که اگرمؤمن ازآنهامطلع شودباعث طول عمرودوام بهره مندی اوازنعمت میشود؛ طول دادن رکوع وسجود, زیادنشستن برسرسفره ای که درآن دیگران راطعام میکندوخوش رفتاری باخانواده.

پیامبر(ص):به یهودونصاری سلام کنیدولی به شراب خوارسلام نکنید.

امام صادق(ع):هیچ پیامبری مبعوث نگشت جزء آنکه خدااوراآگاه کردکه آنگاه دین وی کامل می گرددکه درآن خمرتحریم شده باشد.هیچگاه حرمت ازخمرزایل نشده است.

  باذکرصلوات وفاتحه ای یادکنیم شهیدبی سرمدافع حرم محسن حججی را.96/5/21

 • حسن اکبری

امام باقر(ع):مذاهب گوناگون شماراازراه به درنبرد.بخداسوگندشیعه مانیست مگرکسیکه ازخدااطاعت کند.

پیامبر(ص):شیعه ماکسی است که ازماپیروی کندوپاجای پای مابگذاردوبه کردارمااقتداکند.

امام صادق(ع):کسیکه بازبان مدعی پیروی ازماست ودرعمل ونحوه ی زندگی بامامخالفت میکند شیعه مانیست. شیعه ماکسی است که بازبان ودل همراه است ودنبال ماحرکت میکند.درعمل ازما پیروی  مینماید.

  اللهم صلی علی محمدوآل محمدوعجل فرجهم.96/5/19

 • حسن اکبری

امام صادق(ع):شیعه مادست نیازبه سوی مردم درازنمیکندگرچه ازگرسنگی بمیرد.

امام علی(ع):شیعیان ماکسانی اندکه درراه ولایت مابذل وبخشش میکنند.درراه دوستی مابه یکدیگر محبت می نماینددرراه زنده نگه داشتن امرومکتب مابه دیدارهم میروند.چون خشمگین شوندظلم نمیکنندوچون راضی شوندزیاده روی نمیکنند.برای همسایگان مایه برکت اندونسبت به هم نشینان خوددرصلح وآرامش اند.

پیامبر(ص):هرکس که خداوندمحبت امامان ازاهلبیت مرانصیبش کرده بی گمان به خیردنیاوآخرت دست یافته وبدون شک دربهشت خواهدبود.پس هیچ یک نبایددراینکه اهل بهشت است شک کند. زیرا دردوستی اهلبیت من بیست ویژگی است که ده موردآن دردنیاوده موردآن درآخرت است.

96/5/17

 • حسن اکبری

مردی به امام حسن(ع)گفت:من شیعه وپیروشماهستم.امام فرمودند:ای بنده خدا!اگردربرابراوامر ونواهی مامطیع باشی درادعایت صادق هستی واگراین چنین نیستی بااین ادعابرگناهان خودافزوده ای ووقتی که دراین مرتبه قرارنداری ادعای آن رانیزبرزبان میاورکه دروغ است وبرگناهانت می افزاید پس نگومن شیعه شماهستم بلکه بگومن یکی ازدوستداران شمایم وبادوشمنان شمادشمنم ودراین صورت خیرونیکی نیزخواهی یافت.

امام باقر(ع):به خداقسم شیعه مانیست مگرکسیکه دارای تقوی الهی است وازخدااطاعت میکند ای جابر!آنهارانمی شناسی مگرازراه تواضع، خشوع،امانتداری , زیادی یادخدا, روزه داری, نماز, نیکی به پدرومادر, پایبندی به اخلاق حسنه , احترام به همسایه وتوجه به فقراودرماندگان ودرسفرماندگان و یتیمان , راستگویی , تلاوت قرآن , خویشتن داری وپرهیزازمردم آزاری ودرستکاری درزندگی.

 96/5/15

 • حسن اکبری

امام رضا(ع):کارهای امت پیامبر(ص)چه نیکان وچه بدکاران هربامدادبه محضررسول خداگزارش وعرضه میشودپس حذرکنید.

ازحضرت رضا(ع)پرسیده شد:بهترین خوشی ولذت دنیاچیست؟فرمودند:خانه وسیع وبسیاری دوستان.

امام رضا(ع):هیچ کافری مارادوست نمی داردوهیچ مؤمنی دشمن مانمی شود.هرکس بامحبت مااهلبیت بمیردبرخداوندحتمی است که اورادرقیامت باما می انگیزد.

ازحضرت رضا(ع)درباره بهترین بندگان پرسیدند.فرمودند:آنانکه هرگاه نیکی می کنندخوشحال می شوند, هرگاه بدی میکننداستغفارمیکنند, هرگاه چیزی به آنان داده میشودسپاس می گویند, هرگاه مبتلا وگرفتارمیشوندشکیبایی میکنندوهرگاه خشمگین میشوندعفووگذشت میکنند

میلاد باسعادت علی بن موسی الرضاراتبریک عرض مینمایم.96/5/13

 • حسن اکبری

امام رضا(ع):کسیکه به مال اندک حلال راضی بشودمخارجش سبک میشودخانواده اش برخوردارمیگردندخداونداورابه دردودرمان دنیابینامیکندواوراسالم وبی گناه ازدنیابه دارالسلام بهشت بیرون میبرد.

امام رضا(ع):مردم دودسته اند:یکی آنکه بامرگ آسوده میشوودیگری آنکه مردم بامرگش ازدست اوآسوده میشوند.

پیشاپیش ولادت امام رضاراتبریک عرض مینمایم.96/5/12

 • حسن اکبری

امام حسن عسکری(ع):مردی به پیامبر(ص)گفت:فلان کس به حرم(همسر)همسایه خودچشم میدوزد واگرامکان عمل نامشروع دست دهدکوتاهی نمی کند. پیامبر(ص)غضبناک شدوفرموند:اورا حاضرکنید.مردی که کنارپیامبربودگفت:یارسول الله اوازپیروان شماست وبه علی عشق میورزدواز دشمنان مابیزاری می جوید.پیامبر(ص)فرمودند:نگوکه چنین کس ازشیعیان ماست اودروغگوست زیراشیعیان ماآنهایی هستندکه همگام باماوپیرومادراعمال باشند.

حضرت زهرا(س):شیعیان مابهترین اهل بهشت هستند.

96/5/10

 • حسن اکبری

امام صادق(ع):کسیکه به زبان میگویدشیعه است وبااعمال وآثارمامخالفت میکندازپیروان مانیست شیعه ماکسی است که مارابازبان وقلب همراه باشدوآثارماراپیروی کندواعمال ماراانجام دهدآنان شیعه ماهستند.

امام باقر(ع):کسیکه مطیع خداست اودوست ماست وکسیکه نسبت به دستورات خداعاصی باشداو دشمن ماست وکسی به دوستی وولایت مانمیرسدجزء ازراه عمل وپرهیزکاری.

امام علی(ع):شیعیان مرابه دوخصلت امتحان کنیدکه اگردارای این دوخصلت بودندشیعه اند؛ اهمیت نمازدراول وقت ودستگیری برادران دینی خودبامال. اگراین دودرآنهانبودازمادورنددورنددورند.

 96/5/8

 • حسن اکبری

رسول الله(ص):فاصله بین مسلمان وبین کفرش چیزی جزء ترک نمازواجب نیست که یاعمداترک نمایدواصلا قبول نداشته باشدویاازبی اعتنایی نمازنخواند.

امام باقر(ع):به یقین شیعه ی علی به ورع وسخت کوشی وسرنگهداری ودوربودن ازکینه هاومحبت به دوستان خداشناخته میشوند.

پیامبر(ص):هرکه ازدسترنج خودبخوردمانندبرق جهنده ازصراط بگذرد.

امام صادق(ع):برتوبادپرهیزازافرادپست. هماناشیعه علی کسی است که شکم راازحرام پرنسازدواز مفاسدجنسی برحذرباشدوسخت کوش باشدبرای خداکارکندوبه پاداش اوامیدوارباشدوازعذاب اوبهراسدزمانیکه آنهارادیدی شیعه من هستند.

 اللهم عجل لولیک الفرج.96/5/6

 • حسن اکبری

امام صادق(ع):روزقیامت اولین چیزی که ازبنده سؤال میشودنمازهای واجب وازولایت ماخانواده وازروزه واجب وازحج واجب است اگراقراربه ولایت ماکردوبرهمین اعتقا مردنمازوروزه وزکات وحج اوقبول میشوداما اگراقراربه ولایت مانکرددرپیشگاه پروردگارهیچ یک ازاعمالش راقبول نخواهدکرد.

پیامبر(ص):دوستی من ودوستی اهلبیت من درهفت محل سودمنداست که بسیارهراس انگیزند؛ هنگام مرگ , درقبر, هنگام نشور , درموقع نامه اعمال ودرهنگام حساب ودرمیزان ودرصراط.

پیامبر(ص):بهشت حرام شده برکسیکه ستم به اهلبیت من نمایدوباآنهاجنگ کندوکسیکه باایشان برخوردبدداشته وناسزابه آنهابگوید.آنهارادرآخرت بهره ای نیست وخداوندباایشان روزقیامت سخن نخواهدگفت ونه پاکشان میکندودچارعذابی سخت میشوند.

         96/5/4

 • حسن اکبری

امام علی(ع):زمانی می آیدکه کسی نجات نمی یابدمگرمومن خداپرست بی نام ونشان که اگر(درمجالس) حاضرگردداورانشناسندواگرغایب شودکسی درصدد جستجویش برنیاید این اشخاص چراغ های هدایت ونشانه های روشن برای ره پویان درشب تاریک هستنددرمیان مردم برای فتنه وسخن چینی رفت وآمدنمی کنند، عیب وبدی مردم راآشکارنمی کنند، نادان وبیهوده گونیستند.خداونددرهای رحمت خودرابرآنان می گشایدوسختی عذاب خودراازآنان بر می دارد.ای مردم! زمانی برشما می آیدکه اسلام وارونه شودمانندبرگشتن ظرف که آنچه درآن است بریزد. ای مردم! خداوندشماراامان دادازاینکه به شما ظلم کندولی پناه ندادازاینکه امتحان کند(حتماًامتحان میشوید)وهمانا(خداوندیکه)برترین وبزرگترین گوینده هاست فرموده است: همانا درآن حادثه(طوفان نوح)نشانه هایی است وماامتحان میکنیم.

  اللهم صلی علی محمدوآل محمدوعجل فرجهم.96/5/2

 • حسن اکبری