احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

مشخصات بلاگ

پیامبر(ص):کسیکه بمیرددرحالیکه محبت آل محمددردل اوست شهیدمرده است.آگاه باش کسی که بادوستی آل محمدبمیردتوبه کارمرده است ومؤمنی است که کمال ایمان را دارابوده است.

۱۲ مطلب در آذر ۱۳۹۸ ثبت شده است

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):دنیارادشنام ندهیدکه نیکومرکبی است برای مؤمن .سواربرآن به خیردست می یابدوباآن ازشر رهایی می جوید.هماناهرگاه بنده ای بگوید:خدایا دنیارالعنت کن.دنیا می گوید:خداوند ازمیان ماکسی رالعنت کندکه دربرابرپروردگارش سرکش تر است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):آشکارترین منافق کسی است که به طاعت خدا فراخواند, خودش بدان عمل نکندوازمعصیت بازداردوخودش ازآن باز نایستد.

امام صادق(علیه السلام):مؤمن مدارامیکندوجدال نمی کند.

امام صادق(علیه السلام):چهارچیزاز نشانه های نفاق است:سخت دلی, خشکیدگی چشم, مداومت برگناه و حرص به دنیا.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):به کودکان خوداناربدهیدتا زودتر به سخن آید.    طب الکبیر

 • حسن اکبری

امام باقر(علیه السلام):مذاهب گوناگون شماراازراه به درنبرد.به خداسوگندشیعه مانیست مگرکسی که ازخداوندعزوجل اطاعت کند.

امام صادق(علیه السلام):کسی که بازبان مدعی پیروی ازماست ودرعمل ونحوه ی زندگی بامامخالفت میکند, شیعه مانیست . شیعه ی ماکسی است که بازبان ودل باماهمراه است ودنبال ماحرکت میکندودرعمل ازماپیروی می نماید.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):شیعه ی ماکسی است که ازماپیروی کندوپاجای پای مابگذاردوبه کردارما اقتدا کند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):صلوات برمن واهلبیت من , نفاق ودشمنی را ازبین میبرد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):برترین عبادتها:صبر, خاموشی وانتظارفرج میباشد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):اگرخون در درونتان به جوش آمدحجامت کنیدچراکه خون گاهی ممکن است دردرون شخص غلبه کندو وی رابکشد.

 • حسن اکبری

امام کاظم(علیه السلام):کسی که به مادسترسی نداردونمیتواندبه دیدن مانایل آیدبه دیدارفقرای شیعه بپردازدوکسی که استطاعت زیارت قبرمارانداردبه زیارت قبرصالحان ازشیعه مابرود.

امام صادق(علیه السلام):آگاه باش که هرچیزرا ستونی است وستون اسلام شیعیان هستند.آگاه باش برای هرچیزی سری است وسراسلام شیعه است برای هرچیزی شرافتی است وشرافت اسلام شیعه است وهرچیز راآقایی است وآقای مجالس وانجمنها مجالس شیعه است.آگاه باش که هرچیزرا امام ورهبری است وامام زمین آن سرزمینی است که شیعه درآن سکوت دارد.به خداقسم اگرشمادرزمین نباشیدگیاهی درزمین نروید به خداسوگنداگرشمادر روی زمین نباشیدخدانعمتی به مخالفین شماندهدوبه خوشی ها دست نیابندنه در دنیا ونه درآخرت بهره ای ندارند.       اصول کافی ج۸ص۲۱۳

امام صادق(علیه السلام):ای شیعیان! شمابه مامنسوب هستید, پس مایه زینت ماباشیدنه مایه آبروریزی ما.

امام صادق(علیه السلام):آگاه باشیدکه به راستی هرچیزی راگوهری است وگوهرفرزندان آدم محمداست وپس ازآن حضرت ماوبعدازماشیعیان ماهستند.خوشابرشیعیان ماکه نزدیکندبه عرش خدای عزوجل وچه نیکوست رفتارخدای عزوجل نسبت به آنان در روز قیامت به خدا.سوگنداگربرمردم گران نمی آمدوشیعیان راخودببنی فرا نمی گرفت فرشتگان رودر روبه آنهاسلام میکردند.

امام عسکری(علیه السلام):پس ازحجامت اناربخور, اناری شیرین , چراکه خون رافرو می نشاندوخون را در درون تصویه میکند.

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):هرکس خودش را اصلاح نکند, نمی توانددیگران رااصلاح نماید.

امام صادق(علیه السلام):عمل پیوسته واندک که بایقین همراه باشدنزدخداوندبرتر ازعمل بسیاراست که با یقین توأم نباشد.

امام صادق(علیه السلام):مردم مأمورندتاما رابشناسندوبسوی مابازگردندوتسلیم ماباشند.درغیراین صورت اگربسوی مابازنگردندوازما پیروی نکنندهرچندکه روزه بدارندونمازبخوانندوبه یگانگی خداونداقرار نمایند درشمارمشرکین خواهندبود.   اصول کافی ج۲ص۳۹۸

پیامبر(صلی الله علیه وآله):ساختمان بهشت خشتی ازنقره وخشتی ازطلاست وگل آن مشک اذفر است وسنگ ریزه آن لؤلؤ ویاقوت است وخاک آن زعفران است وهرکه واردآن شودپیوسته متنعم است وازبدبختی برکنار, جاودان زنده است ونمیرد.لباسشان کهنه نمیشودو جوانیشان پایان نپذیرد.   نهج الفصاحه

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):خوردن انجیرگرفتگی وانسدادعروق را رفع میکند.در روزآن رافراوان بخوریدوآن را درشب هم بخوریدامافراوان نه.    طب الکبیر

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرچیزی اساسی داردواساس دین دانش است ویک دانشمندبرای شیطان ازهزار عابد بدتر است.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):آفت دین سه چیزاست: دانای بدکار, پیشوای ستمکار ومجتهد نادان.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):بهترین برادرتوکسی است که در راه اطاعت خدا یاری ات رساندوازنافرمانیهای او بازت داردوبه خشنودی اوفرمانت دهد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بهترین مردم نزدخدای متعال کسانی هستندکه دراطاعت ازخدا استوارترند چه به سودشان باشدچه به ضررشان وحق گو باشندهرچندتلخ باشد,زیراکه آسمانهاوزمین براساس حق استوار است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بدترین مردم کسی است که نعمت راشکرنمیکندوحرمت رانگه نمی دارد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):نصف قبرهایی که برای امت من کنده میشودازچشم بد وپری خوری است.

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):هرکه بسم الله الرحمن الرحیم رابااعتقادودوستی محمدوآل پاکش وباتسلیم دربرابردستوراتش وباایمان به ظاهروباطنش بخواند, خداوندعزوجل درمقابل هرحرف آن چیزی برترازدنیاوآنچه درآن است ازثروت وخوبیها رابه او می بخشد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):دین خودرابادنیایت حفظ کن تاهردوراببری ودینت راوسیله حفظ دنیایت قرارمده که هردورا می بازی.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):ای مردم! بدانیدکه کمال دین درآموختن علم وعمل کردن به آن است.آگاه باشیدکه دانش آموزی برشماواجب تر است ازکسب مال.

امام هادی(علیه السلام):مؤمن خوبی میکندو می گریدولی منافق بدی میکندو می خندد.[!!!]

امام مهدی(عج):کسب معارف دینی جزءازطریق ماخاندان پیامبرمساوی انکار ماست.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):گامهایی که عیادت کننده بیماربر میداردکه ازخانه خودنزدبیماربرودماننداین است که گامهایی دربهشت برداشته است.   طب الکبیر

 • حسن اکبری

امام عسکری(علیه السلام):عمرهای شماروبه کاهش است دوران شمامحدوداست مرگ ناگهان فرا میرسدهر که نیکی بکاردخوشی درو میکندوهرکس زشتی بکارد, پشیمانی درومیکند.هرکس آنچه راکشت کنددرو خواهدکردنه کندرو ازبهره ونصیب خودعقب می ماندونه حریص بیش ازآنچه مقدراوست بدست آورد.به هرکس خیری برسدازخداست وهرکس ازشری حفظ شودخدا اوراحفظ کرده است.

امام عسکری(علیه السلام):برتوبادبه میانه روی واعتدال وپرهیزاز ولخرجی واسراف.

امام عسکری(علیه السلام):ازگناهان نابخشودنی این است که گفته شودای کاش مرابه غیرازاین گناه مؤاخذه نکنند.

امام عسکری(علیه السلام):برای ادب تو همین بس که آنچه را ازدیگران نمی پسندی , ازآن دوری کنی.

امام عسکری(علیه السلام):مردم کسی رادوست دارندکه به او امیددارند.

امام عسکری(علیه السلام):دروصف عالمان بدکردارفرمودند:زیان آنهابرای شیعیان ناتوان ما(آسیب پذیر) بیشتراز زیان سپاه یزیدبرای حسین بن علی ویاران اوست.زیرا آنهاجان ومال ایشان راگرفتندواین علمای بدکردار, دردل شیعیان ناتوان ما شک وشبهه می اندازندوگمراهشان میکنند.

ولادت امام حسن عسکری علیه السلام راتبریک عرض مینمایم.

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):مردم هنگامیکه درستکارشوندازعیب جویی یکدیگردست میکشند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):غیبت کردن درنابودی دین مسلمان مؤثرترازخوره در درون اوست.

امام صادق(علیه السلام):لباس بپوش وخودرا بیارا, زیراکه خداوندزیباست وزیبایی رادوست میدارد ولی بایدازحلال باشد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):گواراترین زندگی راکسی داردکه ازآنچه خداوندنصیب اوکرده است خرسندباشد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بهترین مردم کسی است که درراه خداخویشتن داری میکندوبادشمنان اوبه نبرد بر می خیزدومرگ یاکشته شدن درمیدان نبردراآرزو میکند.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):خداوندسبحان غذای فقرا رادراموال ثروتمندان قرارداده است پس هیچ فقیری دردنیاگرسنگی نمی کشدمگراینکه ثروتمندی حق اورانداده باشدوخداونداز اغنیادراین باره خواهد پرسید.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):شستن جامه, اندوه وغم رامیبردومایه طهارت برای نمازاست.

 • حسن اکبری

امام باقر(علیه السلام):حریص به دنیاهمانندکرم ابریشم است که هرچه بیشتردورخود می تند خارج شدن ازپیله براوسخت تر میشودتاآنکه ازغصه میمیرد.

امام باقر(علیه السلام):اگرجوان شیعه ای رانزدمن بیاورندکه علم[دین] نمی آموزداورا تنبیه میکنم.

امام صادق(علیه السلام):مؤمن درسرستش دروغ وخیانت نیست ودوصفت است که درمنافق جمع نگردد: سیرت نیکو ودین شناسی.

امام صادق(علیه السلام):هرگاه فردی ازشماخواست دعایش مستجاب شود, درآمدش راحلال گرداندواز زیر بارحقوق مردم بیرون برود. دعای بنده ای که درشکمش حرام باشدیاحق یکی ازخلق خدا به گردنش باشد, به درگاه خداوندبالا نمی رود.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):تاهنگامیکه بدنت دردراتحمل میکندازدارو بپرهیزوآنگاه که دردراتحمل نکرد دارو مصرف کن.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکاری راچاره ای است وچاره ی تندرستی دردنیادرچهارچیزاست: کم سخن گفتن, کم خفتن, کم راه رفتن وکم خوردن.   طب الکبیر

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):مردم بیش ازآنکه باعمرخودزندگی کنندبااحسان ونیکوکاری خودزندگی میکنند وبیش ازآنکه به سبب فرارسیدن اجل خودبمیرند, براثرگناهان خویش میمیرند.

امام باقر(علیه السلام):درباره فردی کاری رابرمیدارداماخودش آن راانجام نمیدهدبلکه به دیگری واگذارمیکند ودراین میان سودمیبرد.فرمود:نه مگرآنکه خودش نیزمقداری ازآن کار راانجام دهد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):کسی که مزد کارگری راکم دهد, خداوندعملش راباطل میگرداندوبوی بهشت راکه ازمسافت پانصدساله به مشام می رسدبر وی حرام میکند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):خداوندعزوجل هرگناهی را می آمرزدمگرگناه کسی راکه دینی نوآوردیامزد کارگری رانپردازدیایک فردآزادرابفروشد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):لعنت خدابر کسی که مزد , مزدبری راکامل نپردازد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):خوب دارویی است اجل.

امام باقر(علیه السلام):چون شخصی به خانه ی کسی برودهرجاکه صاحبخانه امرمیکندبنشیندکه صاحبخانه امورمخفی خانه ی خودرابهترمیداند.

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بارغبت به دنیا, کاربرای آخرت بی فایده است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):کوشش وهمت خودرابرای آخرتت صرف کن تاسامان یابی.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):یادآخرت دارو ودرمان است. یاد دنیابدترین دردوبیماری.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):هرکس که زیادبه یادآخرت باشدکمترگناه میکند.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):به آخرت چنگ زن دنیاخودباخواری پیش توخواهدآمد.

امام صادق(علیه السلام):درهیچ حرامی شفا نیست.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):تاهنگامی که بدنت دردراتحمل میکندازداروبپرهیزوآنگاه که دردراتحمل نکرد دارومصرف کن.   طب الکبیر

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):پس ازقطع رابطه بابرادرت , ازاوبدگویی مکن که این راه بازگشت اورا به سوی تو می بنددچون ممکن است تجربه ها اورابه تو بازگرداند.

امام هادی(علیه السلام):ازکسی که ناراحتش کرده ای صفامجوی وازکسی که تیربدگمانی ات رابه او نشانه رفته ای خیرخواهی وصداقت مخواه , زیرادل دیگری باتوهمچون دل توست بااو.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):برادری که برای خدابدست آیدنزدیکترین خویش است وازپدرومادر به انسان نزدیکتر است.

امام صادق(علیه السلام):مؤمن برادرمؤمن است همچون یک پیکرکه هرگاه عضوی ازآن به دردآید, دیگر اندامهاآن دردراحس میکنند.ارواح آنهاازیک روح است.

امام صادق(علیه السلام):هرچیزی باچیزی آرام میگیردومؤمن بابرادرمؤمن خودآرامش می یابد, چنانکه پرنده باهم جنس خودآرام میگیرد.

امام رضا(علیه السلام):هرکس می خواهدگوشهایش دردنگیرد, به هنگام خواب درآنهاپنبه بگذارد.    طب الکبیر

 • حسن اکبری