احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

مشخصات بلاگ

پیامبر(ص):کسیکه بمیرددرحالیکه محبت آل محمددردل اوست شهیدمرده است.آگاه باش کسی که بادوستی آل محمدبمیردتوبه کارمرده است ومؤمنی است که کمال ایمان را دارابوده است.

۱۷ مطلب در شهریور ۱۳۹۶ ثبت شده است

امام حسین(ع):جواب امام درباره شناخت خدا:شناخت مردم هرزمان نسبت به امامی که اطاعتش برآنان واجب است.

امام حسین(ع):نه عفت ومناعت مانع روزی میشودونه حرص زدن روزی بیشترمی آورد.زیراروزی تقسیم شده واجل حتمی است وحرص زدن , طلب گناه است.

امام حسین(ع):ازبی ارزشی وخواری دنیانزدخدای متعال است که سریحیی بن زکریابه فاحشه ای بنی اسراییلی هدیه شد.

امام حسین(ع):نیازمندبادرخواست کردن ،حرمت خودرانگه نداشته است پس توبانومیدنکردن اوآبرو وحرمت خودرانگه دار.

امام حسین(ع):تحصیل دانش سبب باروری شناخت است.

امام حسین(ع):مباداازکسانی باشی که به سبب گناهان بندگان خدابرسرنوشت آنان بیمناک است ولی خودراازسزای گناه خویش ایمن میداند.

السلام علیک یااباعبدالله.96/6/31

 • حسن اکبری

امام صادق(ع):شیعیان علی کسانی هستندکه ازروزه داری وگرسنگی زیاداندامی لاغرولبانی خشکیده دارند.مهربان ودانشمندوباگذشت میباشندبه زهدبسیارشناخته میشوند.پس باپرهیزگاری وتلاش یاری رسان باشید.

عده ای بدنبال امیرالمؤمنین (ع)به راه افتاده بودند.حضرت آنهارادیدوفرمود:شماکیستید؟گفتند:یا امیرالمؤمنین ماشیعیان شماییم.حضرت فرمود:چراآثارشیعیان خودرادرشمانمی بینم.عرض کردند:آثار شیعیان شماچیست؟فرمود:به خاطرشب زنده داری , چهره ای زردوبه خاطرروزه داری زیاداندامی لاغروازبسیارگفتن ذکرخدالبانی خشک وچروکیده دارندوبرآنان گردوغباربیم وترس ازخدانشسته است.

امام صادق(ع):شیعیان جعفرکسانی هستندکه شکم وعورت خودراازحرام نگه میدارندوکوشش آنهادرراه بندگی خدایشان زیاداست وبه پاداش خداوندامیددارندوازشکنجه وعذاب اومیترسند.اگرچنین کسی رادیدیدبدانیدکه اوشیعه جعفربن محمدمیباشد. (کتاب صفات شیعه صدوق)

96/6/30

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):غیبت کردن بدتراز زناست.عرض شدچگونه؟فرمودند:مردزنامیکندسپس توبه می نماید وخداتوبه اش رامیپذیرداماغیبت کننده آمرزیده نمیشودتازمانیکه غیبت شونده اوراببخشد.

امام صادق(ع):تازمانیکه امین مردم نباشیدوراحتی وآسایش رامصیبت نشماریدمؤمن نیستید.چون صبربربلاازعافیت زمان نعمت بهتراست.

امام صادق(ع):به خداقسم شیعیان علی شکم وعورت خودراازحرام نگه میدارندواعمالشان رابرای رضایت خداوندبجامی آورندوبه پاداش اوامیددارندوازکیفروشکنجه اومیترسند.

96/6/28

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):غیب کردن در(نابودی)دین آدمی زودترکارگرافتدازبیماری خوره دراندرون او.

امام صادق(ع):سخن چینی ازبزرگ ترین جادوهاست. باسخن چینی میان دوستان جدایی افکنده میشود, یاران یکدل راباهم دشمن میکند, بواسطه آن خونهاریخته میشود, خانه هاویران میگرددوپردها دریده میشود.آدم سخن چین بدترین کسی است که روی زمین گام برمی دارد.

امام باقر(ع):سفیانی سرخ رو وزردمووزاغ چشم است.خداراهرگزبندگی نکرده است ومکه ومدینه راهرگزندیده است.می گوید:پروردگارا!خونخواهی میکنم ودرآتش جهنم می روم.

امام باقر(ع):بیرون می آیدجوانی ازبنی هاشم که درکف دست راست اوخالی است وازخراسان باپرچم های سیاه می آیدودرپیش روی اوشعیب بن صالح است که مقاتله میکندبااصحاب سفیانی وآنهارافرارمی دهد.

     96/6/26

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):زودباشدبیایدبعدازمن گروهایی که بخورندخوردنیهای پاکیزه رابارنگهای گوناگون آن وسوارشوندمراکب جنبندگان راوزینت کنندبنحوزینت کردن زنهابرای شوهرهاشان وزینت خودرابه مردم بنمایندوزندگی آنهامانندپادشاهان ستمکارباشدوایشان منافقین ودورویان ودوزبانان امت من اند درآخرزمان.می آشامندمشروبات مست کننده را.بازی میکنندباتخته های نردوشطرنج وامثال آنها.ترک کنندگان اندجماعتهاراوازثلث اول شب تجاوزکرده میخوابندوزیاده روی میکننددرخوابیدن صبحها...

پیامبر(ص):میباشددرآخراین امت مردانی که سوارشوندبر زینهای بزرگ تاآنکه می آیندبردرمسجدها وزنهاشان هرچندلباس پوشیده اند, ولی برهنگان اندوبالای سرهایشان مانندکوهانهای شتران خراسانی لاغراست.(درحال حاضرزنانی هستندکه موهای سرخودراازپشت سرمثل کوهان شتربرآمده میبندند)

پیامبر(ص):یاعلی!بدرستی که این قوم زودباشدکه آزمایش شوندبه مالهایشان ومنت گذارندبه دینشان برپروردگارشان وآرزوکنندرحمت اوراوایمن باشندازخشم اووغضب اووحلال کنندحرام اورابه شبهات دروغ وهواهای سهوکننده.پس حلال میکنندمسکرات رابه تغییردادن نام اوبه نام نبیذوحرام رابه نام هدیه وربارابه نام خریدوفروش.پس گفتم:یارسول الله!پس آنهارابه کدام منزلت واردکنم درچنین حالی؟آیابه منزلت رده- یعنی مرتدشدن- یامنزلت فتنه وآزمایش؟پس فرمود:به منزلت فتنه وآزمایش.

پیامبر(ص):خوشابه حال کسانیکه درغیبت حضرت صبورباشندخوشابه حال کسانیکه درمحبت ورزیدن درراه اهلبیت استوارماندند.خداوندآنهارادرکتابش این طورتوصیف نموده است:آنهاکه به جهان غیب ایمان آوردندآنهاحزب الله هستندآگاه باشیدبه درستی که حزب الله رستگاراست.

 به امیدآنکه مانیزازآزمایشهای الهی بالطف خداوندسرافرازبیرون آییم.96/6/24

 • حسن اکبری

حضرت زهرا(س):خداوندجهادراموجب عزت وهیبت اسلام وصبرراوسیله استحقاق وشایستگی , پاداش حق تعالی قرارداد.

سفارش پیامبر(ص)به حضرت فاطمه هنگام خواب:مخواب مگراینکه چهارعمل رابجابیاوری؛ ۱- قرآن راختم کن. ۲- پیامبران راشفیعان خودقراردهی.۳- مؤمنین راازخودخشنودسازی.۴- حج وعمره بجاآوری. فاطمه(س)فرمود:یارسول الله! من توانایی انجام این اعمال رادراین وقت کوتاه ندارم. پیامبر(ص)تبسمی کردوفرمود:۱- سه مرتبه خواندن سوره توحیدبرابرباختم قرآن است.۲- صلوات برمن وپیامبران پیش ازمن سبب شفاعت خواهدشد"اللهم صل علی محمدوآل محمدوعلی جمیع الانبیاء والمرسلین" یک مرتبه. ۳- استغفاربرای مؤمنین سبب خشنودی آنهاازتوخواهدشد"اللهم اغفرللمؤمنین والمؤمنات" یک مرتبه. ۴- ذکر"سبحان الله والحمدلله ولااله الاالله والله اکبر" یک مرتبه. ثواب حج وعمره رادارد.

پیامبر(ص):وقتی زنی برای کسی جزءشوهرخودبوی خوش بکاربردمایه ی آتش وعاراست.

96/6/22

 • حسن اکبری

امام کاظم(ع):ای هشام!خردمندان، زیادی دنیاراهم واگذاشتندچه رسدبه گناهان، درحالیکه رهاکردن دنیافضیلت است ورهاکردن گناه واجب.

امام کاظم(ع):بهترین چیزیکه بنده بعدازشناخت خدابه وسیله آن به درگاه الهی تقرب پیدامیکند, نمازاست.

امام کاظم(ع):ایمان یک درجه ازاسلام بالاتراست.تقوی نیزیک درجه ازایمان بالاتر.یقین یک درجه ازتقوی بالاتروبرتراست ودرجه ای کمترازمرحله یقین دربین مردم ثمره بخش نخواهدبود.

امام کاظم(ع):مثل دنیاهمانندماراست که پوست ظاهرآن نرم ولطیف وخوش رنگ, ولی دردرون آن سم کشنده ای است که مردان عاقل وهوشیارازآن گریزانندوبچه صفتان وبول هوسان به آن عشق می ورزند.

   ولادت باسعادت باب الحوایج موسی بن جعفرگرامی باد.96/6/20

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):روزغدیرخم برترین عیدامت من است. بحارالانوارج۹۷ص۱۱۰

امام رضا(ع):بدرستی که درروزعیدغدیر، خداوندازهرمردوزن مؤمن،گناه شصت سال ایشان رامی آمرزدودوبرابرآنچه درماه رمضان وشب قدروشب فطرازآتش دوزخ آزادکرده آزادمیکند. مفاتیح الجنان (التهذیب ج۶ص۲۴)

پیامبر(ص):(درروزغدیر)ای مسلمانان!حاضران به غایبان برسانند:کسی راکه به من ایمان آورده ومرا تصدیق کرده است به ولایت علی سفارش میکنم.آگاه باشیدولایت علی،ولایت من است وولایت من،ولایت خدای من است. این عهدوپیمانی بودازطرف پروردگارم که فرمانم دادتابه شمابرسانم. بحارج۳۷ص۱۴۱

رسول خدا(ص):پس ازمن فتنه ای درخواهدگرفت پس درآن زمان ملازم وهمراه علی بن ابیطالب باشیدکه اوجداکننده ی حق وباطل است. کنزالعمال متقی هندی(اهل سنت)ج۱۱ح۳۲۹۶۴

عیدغدیر،عیدولایت وامامت راصمیمانه تبریک عرض مینمایم.96/6/18

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):هنگامیکه روزقیامت میشودوصراط برروی جهنم نصب میگرددهیچ کس نمیتواندازروی آن عبورکندمگراینکه جوازی دردست داشته باشدکه درآن ولایت امیرالمؤمنین باشدواین همان است که خداوندمیگوید: "وقفوهم انهم مسؤلون".  شواهدالتنزیل حاکم حسکانی ج۲ص۱۶۱_۱۶۲وابن حجرهیثمی درصواعق المحرقه ص۱۴۷هردومنبع اهل سنت و...

درکلام معصومین(ع):اگرحروف مقطع قرآن راباهم جمع نمایندوحروف تکراری راحذف کننداین جمله بدست می آید"صراط علی حق نمسکه" یعنی؛ راه علی حق است به آن چنگ میزنیم.  تفسیرصافی ج۱ص۹۱

امام علی(ع):برای هرکتابی خلاصه ای است وخلاصه قرآن کریم حروف مقطعه آن است.تفسیرمجمع البیان ج۱ص۷۵

پیامبر(ص):ولایت علی بن ابیطالب، ولایت خداومحبت اوعبادت خداوپیروی ازاو فریضه ای ازجانب خداست. بشارت المصطفی ص۱۶

ابوهارون عبدی گوید:عقیده ی من چیزی جزء اعتقادخوارج نبودیعنی علی رانه تنهاامام ندانسته بلکه مسلمان نیزنمیدانستم تازمانیکه همنشینی باابوسعیدخدری برای من حاصل گردید.پس ازاوشنیدم که میگفت:مردم به پنج چیزمأمورشده اندکه چهارتاراعمل کرده ویکی رارهاکرده اند.مردی گفت:ای ابوسعید!آن چهارامرچه چیزی است؟گفت:نمازوزکات وحج وروزه.بازسؤال کننده پرسیدوآن یکی که رهایش کرده اندچیست؟ گفت:ولایت علی بن ابیطالب. آن مردباتعجب پرسید:ولایت علی بن ابیطالب نیزدرکنارحج وروزه ونمازوزکات واجب است؟گفت:آری.آن سؤال کننده گفت:پس اینگونه که مردم کافرشده اند!ابوسعیدگفت:گناه من چیست؟  (ازکتاب مناقب ابن مردویه اصفهانی (اهل سنت) متوفی۴۱۰هجری. نقل ازکتاب نصوص)

پیشاپیش عیدولایت راتبریک عرض مینمایم.96/6/17

 • حسن اکبری

امام علی(ع):.... (پیشگویی حضرت درباره  بصره درآخرالزمان)... میکشندایشان رابرادرانی که میباشندصنفی ازمردم یاقومی که لغت مخصوصی دارند.گویاشیطانهایی هستندکه روهاورنگهاشان سیاه وخونهاشان گندیده ویابوهای آنهامتعفن وشرواذیت وشبه جنون آنهااستوارواسلحه وجامه های جنگی واسبهای ایشان کم است.خوشابه حال آن کسیکه اینهااورابکشند!کوچ میکنندبرای جهادکردن باایشان درآن زمان گروهی که آنهادرنزدمتکبرین وگردن کشان اهل آن زمان قدرشان مجهول است درروی زمین ودرنزداهل آسمان معروف وشناخته شدگان اند.گریه میکنندبرایشان آسمان وساکنین آن وزمین وساکنین آن.پس چشم های حضرت پرازاشک شدوفرمود:دررحمت برروی توبازشودای بصره!ازلشکری که غباری برآن نیست وصدای آهسته ی آنهاشنیده نمیشود... آری چندمرتبه بلاهای بزرگ به ایشان اصابت میکندازجمله آنهاجماعتی هستندکه بعضی ازایشان بعض دیگرایشان رامیکشند, وازآن جمله فتنه ای است که منزلهاوخانه های ایشان خراب شودومالهای ایشان به حرام گرفته شودوزنهای ایشان اسیرشودوآن زنهاراسرمیبرندسربریدنی.ای وای که امرزنان آنهاامری است عجیب!وازآن جمله است که ساکن میشوددرمیان ایشان دجال اکبرکه یک چشم است وچشم راست اومالیده است وچشم چپ اوگویاممزوج باخون است که گویادرسرخی آن پاره ی خون بسته است وحدقه ی چشم اوبرآمدگی داردماننددانه ی انگوری که روی آب بایستدوفرونروددرزیرآب. پس اهل بصره متابعت اوراکنند.... برای بصره سه اسم دیگراست درکتابهای نخست که نمیدانندآن رامگردانایان. یکی خریبه ودیگری تدمروسوم مؤتفکه.....[برخی مفسرین دجال اکبررااستعمارجهانی به رهبری آمریکامیدانندکه نشان تک چشم که درفرمایش مولانیزوجوداردبرروی یک دلاری آمریکاموجوداست]ازکتاب نوایب الدهورفی علایم الظهور.

امام هادی(ع):مؤمن خوبی میکندومیگریدولی منافق بدی میکندومیخندد.

امام هادی(ع):هرگاه به برادرت اعتمادکردی به جای مدح وثنا, نیتت رانیکوکن.

امام هادی(ع):به راستی که حرام افزایش نمی یابدواگرافزایشی یابدبرکتی نداردواگرانفاق شودپاداشی نداردواگربماندتوشه ای بسوی آتش خواهدبود.

 ولادت باسعادت امام علی النقی (ع)راتبریک عرض مینمایم.96/6/15

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):چگونه ایدشمابازمانی که نزدیک است بیاید, پس غربال کندمردم رادرآن زمان غربال کردنی که باقی می ماندنخاله هایی ازمردم که مشتبه ومختلط وفاسدشودپیمانهاوامانتهایشان ومختلف شوند، پس اینچنین شوند(ومشبک فرمودحضرت میان انگشتهای خودرا).پس اصحاب عرض کردند:چه کنیم درآن زمان؟فرمود:بگیریدآنچه راکه میشناسیدو واگذاریدآنچه راکه نمی شناسید وروبیاوریدبه خاصه های خودتان وبگذاریدعامه مردمان را.

پیامبر(ص):بدرستی که شمادرزمانی هستیدکه کسی ترک کندازشماده یک آنچه که به آن امرشده هلاک میشودوزودباشدبیایدبرمردم زمانی که هرکه ازایشان عمل کندبه ده یک آنچه که به آن امرشده نجات می یابد.

امام علی(ع):وقتی که دیدیدپرچم های سیاه را، پس ملازم باشیدزمین راوحرکت ندهیددستها وپاهای خودرا - یعنی به ایشان ملحق نشویدوقیام نکنید- پس ظاهرمیشوندگروهی کوتاه قدکه ازپستی آنهاکسی به شأنشان اعتنایی نمی کند.برای ایشان است دلهایی مانندپاره های آهن. آنهاازیاران دولت اند.وفابه عهدوپیمان خودنمیکنند.دعوت به حق میکنندوحال آنکه ازاهل حق نیستند.نامهای ایشان نامهای حقیقی ایشان نیست وبرخلاف حقیقت است ونسبشان پست وگداست.موهایشان مانندموهای زنان ریخته , تااینکه میان خودشان اختلاف افتد.پس میدهدخداحق رابه کسی که میخواهد. (کتاب نوایب الدهورفی علایم الظهور)

96/6/14


 • حسن اکبری

پیامبر(ص):چون زمان نزدیک شد(ظهورامام زمان )بسیارمیشودپوشیدن طیلسانها(جامه ای که درزوفصلی نداردوچسبیده به بدن است).وبسیارمیشودتجارت وبازرگانی وبسیارمیشودمال وبزرگ میشودصاحب مال وبسیارمیشودفاحشه هاوفرمانروایی باکودکان شودوزنهازیادشوندوسلطان ستمکار شودوکم فروختن وزیادگرفتن درکیل ووزن ظاهرشود... به بزرگترهااحترام گذارده نمیشودوبه کوچکتر رحم کرده نمیشودوزیادمیشوندفرزندان زنا.تااینکه بی شرمی به جایی رسدکه بازن دروسط راه جمع شوند.پس نیکوترین آنهادرآن زمان میگویددروسط راه اگراین عمل رانکنی وگوشه ای بروی , بهتراست. لباس گوسفندان رابردلهای گرگ خودمی پوشند.نیکوترین ایشان درآن زمان کسی است که خلاف آنچه درباطن داردظاهرکند.

پیامبر(ص):بدرستی که شمانمی بینیدساعت راتاآنکه ببینیدپیش ازآن ده نشانه را.اول آن طلوع آفتاب است ازسمت مغرب خودش. پس ازآن دودتیره. پس ازآن خروج دجال. پس ازآن دابه. پس ازآن فرورفتن:فرورفتنی درمشرق وفرورفتنی درمغرب وفرورفتنی درجزیره العرب, وخروج عیسی وخروج یأجوج ومأجوج, ومیباشددرآخرآن آتشی که بیرون آیدازطرف یمن از ته عدن که نمی گذارداز پشت خوداحدی رامگراینکه می کشاندآن رابه سوی محشر.(قسمت اول)

  ازکتاب نوایب الدهورفی علایم الظهور. 96/6/12

 

 • حسن اکبری

امام صادق(ع):هرگاه ازقدرتمندیاچیزدیگری ناراحت واندوهناک شدیدذکر "لاحول ولاقوه الابالله" رازیادتکرارکنید.زیرااین ذکرکلیدگشایش هرگونه گرفتاری وناراحتی است وگنجی است ازگنجهای بهشت .ونیزفرمودند:هرگاه غم واندوه فراوان وپی درپی به شماروی آوردباید جمله "لاحول ولاقوه الابالله" راتکرارکنید.

پیامبر(ص):ذکر"لاحول ولاقوه الابالله" نودونه دردراشفامیدهدکه ساده ترین آنهااندوه است . ونیز فرمودند:درشب معراج ابراهیم خلیل به من گفت:به امتت امرکن دربهشت بسیاردرخت بکاریدکه زمینش وسیع وخاکش پاک است.گفتم:نشاء بهشت چیست؟پاسخ داد:"لاحول ولاقوه الابالله"

[بنده خودمعمولااین ذکررامیگویم.مخصوصازمان ناراحتی وغم وغصه. تأثیرفوق العاده دارد.البته بایدبانیت وازته قلب عنوان گردد]

پیامبر(ص):هرکس نیتش صادق باشد، اولین قطره ازخون قربانی اش، کفاره همه گناهان اواست.

  عیدقربان راتبریک عرض مینمایم.96/6/10

 • حسن اکبری

امام باقر(ع):مؤمن ازکوه سخت تراست ازکوه کم میشوداماازدین مؤمن چیزی کاسته نمیشود.

امام باقر(ع):دنیاراچون منزلی بدان که درآن فرودآمده ای وسپس ازآن می کوچی یامانندمالی بدان که درعالم خواب یافته ای وچون بیدارشوی خبری ازآن نیست من این رابه عنوان مثل برایت گفتم زیرادنیادرنظرخردمندوخداشناسان همانندجابجاشدن سایه هاست.

امام صادق(ع):کسیکه بدون بینش عمل کندهمچون کسی است که دربیراهه میرودچنین کسی هرچه تندتربروددورترمیشود.

   96/6/8

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):بیشترین گناه رادرروزقیامت آن مردمی دارندکه بیشترسخنان بیهوده میگویند.

پیامبر(ص):کدامین درد دردناک ترازتنگ چشمی است؟

امام زمان(عج):تقواپیشه کنیدتسلیم ماباشیدوکاررابه ماواگذارید.برماست که شماراازچشمه سیراب برگردانیم چنانکه بردن شمابه سرچشمه ازسوی مابود.درپی کشف آنچه ازشماپوشیده نرویدومقصد خودرابادوستی مابراساس راهی که روشن است به طرف ماقراردهید.

96/6/6

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):خدالعنت کندرشوه دهنده ورشوه گیرنده وواسط میان آن دورا.

پیامبر(ص):به هرکس راستگویی درگفتار , انصاف دررفتار , نیکی به والدین وصله رحم الهام شود اجلش به تأخیرمی افتدروزیش زیادمیگرددازعقلش بهره مندمیشودوهنگام سؤال پاسخ لازم به اوتلقین میگردد.

پیامبر(ص):صدقه زیادبدهیدتاخداوندبه شماروزی دهد.

       96/6/4

 • حسن اکبری

امام علی(ع):دروغ گویدکسیکه زنارادوست داشته باشدوخودراحلال زاده پندارد.

امام صادق(ع):کسیکه به زناودزدی وشراب خواری معتادباشدمانندبت پرست است.

پیامبر(ص):بیشترین چیزی که برای امتم ازآن میترسم عمل قوم لوط است.

پیامبر(ص):هیچ کارفرزندآدم نزدخدای تبارک وتعالی سنگین ترازاین نباشدکه کسی پیامبری یاامامی رابکشدیاکعبه راکه خدای عزوجل قبله بندگان خودقرارداده است ویران کندیابه حرام بازنی نزدیکی کند.ابلیس به شیطانهای خودگفت:برشمابادبه گوشت ومسکرات وزنان. زیرامن چیزی جزء این سه را فراهم آورنده بدیهانمی یابم.

    96/6/2

 • حسن اکبری