احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

مشخصات بلاگ

پیامبر(ص):کسیکه بمیرددرحالیکه محبت آل محمددردل اوست شهیدمرده است.آگاه باش کسی که بادوستی آل محمدبمیردتوبه کارمرده است ومؤمنی است که کمال ایمان را دارابوده است.

۱۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۹ ثبت شده است

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):چهره واقعی انسانهادرتحولات وگرفتاریهامشخص می گردد.

امام صادق(علیه السلام):سزاواراست که مؤمن دارای خصلتهایی باشد:دربحرانهاوحوادث , ثابت قدم ودربلاها صابرودرگشایش ,شاکروبه رزق خودقانع باشد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):سوگندبه آنکه جانم در دست اوست, مردم هیچ انفاقی نکردندکه دوست داشتنی تر ازگفتارنیک باشد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرگاه خداوندعشق ودوستی علی را دردل مؤمنی استوارسازدوبا این حال قدمش بلغزد, خداوندقدمش رادر روزقیامت برصراط استوارنگه میدارد.

امام رضا(علیه السلام):خوردن باقالا, مغزاستخوانهای ساق پا رااستحکام می بخشدوخون تازه تولیدمیکند.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):همت مؤمن درنماز و روزه و عبادت است وهمت منافق درخوردن ونوشیدن مانندحیوانات.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):خداوندمتعال تاچهل شبانه روز نماز و روزه غیبت کننده مردوزن مسلمان را نمی پذیرد, مگراینکه غیبت شونده اورا ببخشد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):علی ستون دین است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بادشمنت مداراکن و دوستیت رابرای دوستانت خالص گردان.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):هرفردی به همانندخود گرایش دارد.

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):حتی برای بدترین فرداین امت از رحمت خدا ناامید نشو, زیرا که خداوند متعال فرموده:ازرحمت خدا ناامید نمیشوندمگر گروه کافران.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):نومیدنشواز زمانه هرگاه دریغ کردوهرگاه عطاکرد.به آن اعتمادنکن وازآن سخت برحذرباش.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):باوجود غفلت دلها, بیداری چشمها سودی نمی بخشد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):انسان خندان معترف به گناه خویش برتر است ازگریانی که بر پروردگار خود منت گذارد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):کسی که صبح کنددرحالیکه بردنیا اندوهناک است به تحقیق درحالی صبح کرده که ازقضای الهی ناخشنوداست.

  درشبهای قدر دعابرای ظهور امام زمان را در رأس خواسته هایمان قراردهیم. 

ایام شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام راتسلیت عرض مینمایم.

التماس دعا

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):ازهردانشی بهترینش را انتخاب کنید.زنبورعسل ازهرگلی زیباترینش را میخورد درنتیجه دوجواهرگران بهاازآن تولید میشود:یکی برای مردم شفاست(عسل) ودیگری که ازآن روشنایی میگیرند.(موم)

امام صادق(علیه السلام):به خداقسم این امر(ظهور) برایتان در نمیرسد, مگرپس ازآنکه نومیدشوید. نه به خدا مگرپس ازآنکه سره ازناسره تان  جداشود.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):سه کسندکه هرکس تحقیرشان کندمنافق است؛ آنکه مویش دراسلام سپیدباشد, دانشمندو پیشوای دادگر.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):ایمان کسی کامل نمی گرددمگرآنکه مراء وجدل راترک کندگرچه حق با اوباشد.

امام صادق(علیه السلام):سه چیزاست که مردم به آنهانیازدارند:امنیت, عدالت و رفاه.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):کسی که حسن وحسین وذریه آن دو راخالصانه دوست داشته باشد, آتش هرگز به اونزدیک نمیشودمگراینکه گناهی کرده باشدکه اورا ازایمان تهی کرده باشد.

امام حسن(علیه السلام):شمارابه تقوای الهی واندیشیدن همیشگی سفارش میکنم زیرا که اندیشیدن پدر ومادر همه خوبیهاست.

امام حسن(علیه السلام):احسان آن است که تأخیری درپیش ومنتی در پی نداشته باشد.

امام حسن(علیه السلام):درخواست کردن روا نیست مگردریکی ازسه جا:خون بهای سنگین یا بدهکاری توانفرسا ویافقر کشنده.

امام حسن(علیه السلام):هرکه خدا رابندگی کند, خداوندهمه اشیا رابنده او گرداند.

    ولادت کریم اهلبیت امام حسن علیه السلام راتبریک عرض مینمایم. طاعات قبول.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):ترک عبادت دل راسخت میکند.رها کردن یادخدا, جان را می میراند.

امام سجاد(علیه السلام):دعاهای مؤمن سه گونه است:یابرای اوذخیره میشودویا خیلی سریع اجابت میشودویابه واسطه آن دعابلایی که قرار بودبه اورسدازاو برطرف میگردد.

امام رضا(علیه السلام):برشمااست که ازسلاح پیامبران بهره بگیرید.به حضرت عرض شد سلاح انبیا چیست؟ حضرت فرمودند:دعا

امام صادق(علیه السلام):در دعا ابتدابایدخدا راستودسپس به گناهان اعتراف کردوآنگاه حاجت خودرا خواست.

امام صادق(علیه السلام):هرکس سوره ی حمدرابخواندخیردنیاوآخرت برای اوبازمیشود.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):دوگروه از امت من هستندکه خداوندبه زبان هفتادپیامبرآنها را لعنت کرده است: قدریه ومرجئه. هم آنانکه میگویند:ایمان اقراری است که عمل درآن نیست.[اصطلاحی که بین برخی مردم شایع است که دلت پاک باشه! بله , دل پاک عمل پاک هم نیازدارد] 

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):برترین عبادتها صبر, خاموشی وانتظارفرج میباشد.

امام حسین(علیه السلام):برهیچ چشم مؤمنی به خدا روانیست که ببیندخدا نافرمانی میشودو چشم خودرا فرو بندد, مگرآن وضع راتغییر دهد.

امام صادق(علیه السلام):کسی که درمیان غفلت کنندگان ازیادخدا , به یاداوباشدهمانندکسی است که درصف رزمندگان در راه خدا نبرد میکند.

امام رضا(علیه السلام):هرکس که آیه الکرسی رادروقت خواب بخواند, دروقت خواب ازفلج شدن ایمن میگردد.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):دلت راخالص گردان که کار(خیر) اندک تورا بس است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):چگونه کسی که هوی وهوس براوچیره است میتوانداخلاص داشته باشد؟ 

امام صادق(علیه السلام):پایداری برعمل تا آنجاکه خالص شود, سخت تر ازخودعمل است.

امام کاظم(علیه السلام):کسی که دنیارا دوست داشته باشد, ترس آخرت ازدلش برودو اگربه بنده ای دانش داده شود وسپس بردوستی دنیایش زیادشود, برخشم وغضب خدابراو افزوده گردد.

امام رضا(علیه السلام):هرکس درهرصبح سه مرتبه ودرهرشب سه مرتبه بگوید"لاحول ولاقوه الابالله العلی العظیم" نترسدازشیطان ونه ازپادشاهی ونه ازخوره ونه ازپیسی.

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):ای جماعت بازرگانان! احکام دادوستدرابیاموزید, سپس تجارت کنید, احکام دادوستدرابیاموزید, سپس تجارت کنید.احکام دادوستدرابیاموزید,سپس تجارت کنید.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هروقت اهل تواضع رادیدیدبرای آنهاتواضع کنیدو زمانیکه متکبران را دیدید با آنهابا تکبر رفتارکنید, چون به این وسیله ذلیل وتحقیر میشوند.

امام صادق(علیه السلام):هیچ گاه ثروت مردی زیادنشدمگراینکه حجت خداوندمتعال به اوبزرگ شدپس اگر می توانیداین حجت راازخود دورکنید, این کار رابکنید.عرض شد:باچه چیز؟ فرمودند:برآوردن نیازهای برادران خوداز اموالتان.

امام صادق(علیه السلام):هرکس صبح کندوروز رابه شب رساندوبزرگترین هم وغمش دنیاباشد, خداوندمتعال فقرراجلوی چشمش قرار داده وکارش را پریشان می سازد وبه جزء آنچه خداوند روزی او کرده به دنیادست پیدانمیکندوهرکس صبح کندوروز رابه شب رساندوبزرگترین هم وغمش آخرت باشد, خداوند بی نیازی را دردل اوقرار داده وکارش را منظم می سازد.

امام رضا(علیه السلام):یک دعای پنهانی بنده برابربا هفتاد دعای آشکار است.

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):هرمردی که فرزندخودرا نفرین کند, مبتلابه فقرمیشود.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):آدمی زاده شبیه ترین چیزبه ترازوست با نادانی سبک میشودوباعلم ودانش سنگین می گردد.

امام باقر(علیه السلام):خداوندعزوجل هیچ آفریده ای رانیافریده که ازمؤمن نزدخداوندعزوجل گرامیتر باشد, زیرا فرشتگان خدمتگزار مؤمنان هستند.

امام عسکری(علیه السلام):نشانه انس گرفتن باخدا, دوری گزیدن ازمردم است.

امام رضا(علیه السلام):هنگام وزیدن باد برمحمدوآل محمدصلوات بفرستید.

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):رمضان , بدین سبب رمضان نامیده شده است که گناهان را می سوزاند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):درنخستین شب ماه رمضان , درهای آسمان گشوده میشودوتا آخرین شب آن بسته نمیشود.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):چیزی مانند بدعتها دین را ویران نکرده است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بهانه تراشی زیاد, نشانه بخل است.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بخیل انواع عذر وبهانه را  می آورد.

   فرا رسیدن ماه عبادت وبندگی راتبریک عرض مینمایم

 

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):دانشمندتر ازهمه مردم کسی است که دانش دیگران رابه دانش خود بیفزاید.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرگاه بدعتها پدیدارشوندوپسینیان این امت , پیشینیان آن رالعن ونفرین کنند, هرکس دانش داردبایدآن رامنتشرسازدکه هرکس درآن روز دانش خودراپنهان داردهمچون کسی است که آنچه راخدابرمحمدنازل کرده کتمان کرده باشد.

امام باقر(علیه السلام):ایمان آن است که درقلب باشدواسلام آن است که ازدواج و ارث بردن وابسته بدان است وخونهابه آن محفوظ می ماند.ایمان, همیشه با اسلام قرین است ولی اسلام همیشه ایمان رابه همراه ندارد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):سوگندبه خداکه شنیدم پیامبرخدامیفرماید:هرگاه شیطان مردمی رابه ارتکاب زشتیهایی همچون زنا, میگساری, رباخواری وپلیدیهاوگناهانی اینچنینی وادارد,عبادت شدیدوخشوع و رکوع وخضوع وسجودرامحبوب آنان می گرداندوسپس ایشان رابه ولایت وپیروی ازپیشوایانی وادار میکندکه به دوزخ فرا میخوانند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):بدعت گذاران , سگهای اهل دوزخ هستند.

 • حسن اکبری