احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

مشخصات بلاگ

پیامبر(ص):کسیکه بمیرددرحالیکه محبت آل محمددردل اوست شهیدمرده است.آگاه باش کسی که بادوستی آل محمدبمیردتوبه کارمرده است ومؤمنی است که کمال ایمان را دارابوده است.

۱۶ مطلب در فروردين ۱۳۹۷ ثبت شده است

پیامبر(ص):خداوند , من وعلی وفاطمه وحسن وحسین وامامان راازیک نورآفریده است.

امام حسین(ع):اگرکسی درگوش من(اشاره به گوش راست) ناسزاگویدودرگوش دیگرم عذرخواهی کند , پوزش اوراقبول میکنم.

امام علی(ع):حسن وحسین دو ریحانه رسول خدا هستند.

پیامبر(ص):دست حسن وحسین راگرفتندوفرمودند:کسیکه این دورادوست داشته باشدروز قیامت بامن است.

امام حسین(ع):جواب امام درباره شناخت خداکه ازاوپرسیده بودند:شناخت خدا , شناخت مردم هر زمان نسبت به امامی که اطاعتش برآنان واجب است.

امام سجاد(ع):برای حضرت ابوالفضل درنزدخداوندتبارک وتعالی , مقام شامخی است که همه شهیدان در روزقیامت به حال اوغبطه می خورند.  "    اللهم عجل الولیک الفرج "

سالروزولادت باسعادت امام حسین(ع) وحضرت ابوالفضل راتبریک عرض مینمایم.97/1/31

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):ازآب باران(نیسان) برگیروبرآن این آیات وسوره هاراهفتادباربخوان؛ فاتحه الکتاب , آیه الکرسی , سوره توحید , سوره فلق , سوره ناس وسوره کافرون وهفت روزپیاپی بام وشام ازآن بنوش که این راجبرئیلم آموخته که نیازبه داروی پزشکان نباشد.[آب بارانی که از۲۳فروردین تا۲۳اردیبهشت می باردراآب نیسان میگویند]

پیامبر(ص):منافق راسه نشان دارد:وقتی سخن گویددروغ گویدوچون وعده دهد , تخلف کندوچون امینش شمارند , خیانت کند.

پیامبر(ص):خداوند دوشمشیربراین امت ننهد , شمشیری ازخودشان وشمشیری از دشمن.

پیامبر(ص):مؤمن از استماع خیرسیری نگیرد تاسرانجامش بهشت شود.

97/1/29

 • حسن اکبری

حضرت محمد(ص):هرکه برچهره علامت نهد , خدایش لعنت کند.

حضرت محمد(ص):هرچیزی آفتی داردکه مایه فسادآن میشودوآفت این دین زمامداران بدند.

حضرت محمد(ص):ریاکارسه نشان دارد: وقتی پیش مردم باشدنشاط دارد , وقتی تنهاباشدملول است ودوست دارددرهمه کارش ستایش شود.

حضرت محمد(ص):مؤمن چهاردشمن دارد:منافقی که دشمنش دارد , مؤمنی که براوحسدبرد , شیطانی که گمراهش کندوکافری که بااو پیکارکند.

97/1/27

 • حسن اکبری

حضرت محمد(ص):من برای (احیای) مکارم ونیکی های اخلاقی مبعوث شدم.

حضرت محمد(ص):من پیامبرنشده ام که لعن ونفرین کنم , بلکه مبعوث شده ام تامایه رحمت باشم.

حضرت محمد(ص):من به مدارا بامردم مبعوث شده ام.

حضرت محمد(ص):من دینی ساده وآسان آورده ام وهرکه با روش من مخالفت کندازمن نیست.

حضرت محمد(ص):من به عنوان فاتح وخاتم مبعوث شدم وجامع کلمات وکلیدآنهابه من عطا شده است.

حضرت محمد(ص):من تنهابرانگیخته شده ام تااخلاق بزرگوارانه رابه کمال رسانم.

مبعث رسول مهربانیهاوفخرعالم رابه همه مسلمانان جهان تبریک عرض مینمایم.97/1/25

 • حسن اکبری

امام کاظم(ع):برحذرباش ازشوخی ومزاح بیجا , چون که نورایمان رااز بین میبردوجوانمردی وآبرو را سبک وبی اهمیت میگرداند.

امام کاظم(ع):ایمان یک درجه ازاسلام بالاتراست. تقوی نیزیک درجه ازایمان بالاتر. یقین یک درجه از تقوی بالاتروبرتر میباشدودرجه ای کمتراز مرحله یقین دربین مردم ثمره بخش نخواهدبود.

امام کاظم(ع):درمیزان الهی نیست عمل وچیزی سنگین تر ازذکرصلوات برمحمدواهلبیتش.

امام کاظم(ع):ازشیعیان ودوستان مانیست کسیکه هرروز محاسبه نفس وبررسی اعمال خودرانداشته باشدکه اگرچنانچه اعمال ونیاتش خوب بوده سعی کندبرآنهابیفزایدواگرزشت وناپسندبوده است ازخداوندطلب مغفرت وآمرزش کندوجبران نماید.

سالروزشهادت باب الحوائج امام موسی بن جعفرراتسلیت عرض مینمایم.97/1/23

 • حسن اکبری

حضرت محمد(ص):من برامت خویش ازانبوه هایی که بکشندشان یادشمنانی که پامالشان کنندبیم ندارم , بلکه ازپیشوایان گمراه کاربرامت خویش بیمناکم که اگراطاعتشان کنندمفتون شوندواگر عصیانشان کنند , مقتول شوند.

حضرت محمد(ص):خدا زنان مردنما ومردان زن نما را لعنت کند.

حضرت محمد(ص):خدامماطله گر رالعنت کندیعنی زنی راکه شوهرش به بسترش خواندوگوید کمی بعدتاخوابش ببرد.

حضرت محمد(ص):خداکسی راکه میان مادروفرزندومیان دو برادر فرقت(جدایی) افکند, لعنت کند.

97/1/21

 • حسن اکبری

حضرت محمد(ص):هوای بهارراغیمت بدانید , زیراکه با بدنهای شماهمان کندکه بادرختان میکند.

حضرت محمد(ص):روش کسانی راکه پیش ازشمابوده اندوجب به وجب وذراع به ذراع تقلیدخواهید کردتاآنجاکه اگریکی ازایشان به سوراخ سوسماری درآمده , درخواهیدشدوتاآنجاکه اگریکیشان درراه باهمسرخودجفت شده , خواهیدکرد.

حضرت محمد(ص):دستاویزهای اسلام یکایک شکسته میشودوچون دستاویزی شکسته شدمردم به دستاویزبعدی چنگ می زنند. نخستین دستاویزی که شکسته میشودحکومت حق است وآخرآن نماز است. 

97/1/19

 • حسن اکبری

حضرت محمد(ص):اینکه برادرمؤمن خویش رابرحاجت وی اعانت کنم پیش من ازیک ماه روزه واعتکافی درمسجدالحرام محبوب تر است.

حضرت محمد(ص):اینکه باسوزن آهنین به سریکی ازشما زنندبرای وی بهتراست تابه زنی که بروی حلال نیست دست بزند.

حضرت محمد(ص):به نیکی واداریدوازبدی بازداریدوگرنه خدا بدانتان رابرشما مسلط کندونیکانتان دعاکنندواستجابتشان نکنند.

حضرت محمد(ص):اینکه یکی ازشماجامه ای ازوصله های مختلف پوشدبرای وی بهتراست که آنچه نداردازدیگری بگیرد.

اللّهمَ عجل الؤلیک الفرج.97/1/17

 • حسن اکبری

حضرت محمد(ص):دروغگویی مردهمین بس که هرچه بشنود  بگوید.

حضرت محمد(ص):خوشبختی مردهمین بس که درکار دین ودنیایش براو اعتمادکنند.

حضرت محمد(ص):هرقرضی که دوبرابر خویش آرد , ربا است.

حضرت محمد(ص):خداوند , ازتوبه بنده خویش بیش ازعقیمی که بزایدوگم کرده ای که بیابدوتشنه ای به آب درآید , خرسنداست.

97/1/15

 • حسن اکبری

امام علی(ع):سه چیزازبزرگترین گرفتاریهاست: فراوانی نان خوران , چیرگی بدهی واستمراربیماری.

پیامبر(ص):بیماری تازیانه ی خدادرزمین است که باآن بندگان خویش راادب میکند. بیماری گناهان را محومیکند.

امام صادق(ع):درهیچ حرامی شفایی نیست.

پیامبر(ص):هرکس برمصیبت های این زینب بگریدهمانندکسی است که بربرادرانش , حسن وحسین گریسته باشد.

سالروزوفات حضرت زینب (س) راتسلیت عرض مینمایم. 97/1/13

 • حسن اکبری

قرآن:" ماشماراازعذابی نزدیک میترسانیم روزی که آدمی هرچه پیش فرستاده است می نگردوکافر میگوید:ای کاش من خاک می بودم" . سوره نبإ آیه ۴۰

عبایه بن ربعی نقل میکند:ازعبدالله بن عباس پرسیدم:چرا رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم  کنیه علی علیه السلام راابوتراب قرارداده است؟ گفت:چون ایشان صاحب زمین است وحجت خداوندبر روی زمین وبرای ساکنان آن است , وبقاودوام زمین به خاطرایشان است وسکون وآرامش زمین از رهگذر ایشان است. وشنیده ام رسول خدا صلی الله وعلیه وآله وسلم میفرماید: هنگامیکه روزقیامت فرارسدوکافر , آن همه پاداش وقرب الهی وکرامتی راکه خداوندعزوجل برای شیعه علی مهیاکرده است میبیندمیگوید:ای کاش تراب بودم یعنی اینکه ازشیعه علی بودم واین همان سخن خداوندعزوجل است که میفرماید:ویَقُولُ الْکافِرُیا لَیْتَنی کُنتُ تُراباً.      علل الشرایع ج۱ص۱۸۷

پیامبر(ص):هرکه دوست بداردعلی را در زنده بودن من وبعدازرحلتم , خدای تعالی برای اوأمن وایمان بنویسدتازمانیکه خورشیدطلوع وغروب میکندوهرکه اورادشمن بداردچه درحال حیات من وچه بعداز رحلت من , میمیردمانندمردمان زمان جاهلیت وازاوبازخواست می نمایندازرفتاروگفتارش.

پیامبر(ص):یاعلی! دوست تو , دوست من است ودوست من دوست خداست ودشمن تو, دشمن من ودشمن من ,  دشمن خداست. وای برکسیکه پس ازارتحال من کینه تورابه دل میگیرد. مستدرک حاکم

پیامبر(ص):دوستی علی حسنه ای است که هیچ سیئه ای به آن زیان وارد نمی سازد.

پیامبر(ص):سرلوحه ی نامه ی مؤمن محبت علی است.   تاریخ بغداد۴/۴۱۰

 الحَمدالّله الذّی جعلنا من المتمسکین بؤلایة مؤلانا امیرالمؤمنین وائمة المعصومین.

سیزده رجب سالروز ولادت باکرامت علی (ع) وروز پدر راتبریک عرض مینمایم.


 • حسن اکبری

حضرت محمد(ص):فضیلت جوان عابدکه ازآغازجوانی عبادت کندبرپیری که وقتی سن بسیاریافت عبادت کندچون فضیلت پیغمبران برسایر مردم است.

حضرت محمد(ص):فضیلت عالم برعابدچون فضیلت من است بر امتم.

حضرت محمد(ص):دربهشت چیزهایی هست که نه چشمی دیده ونه گوشی شنیده ونه برخاطرکسی گذشته.

اللهم عجل الولیک الفرج. 97/1/10

 • حسن اکبری

امام جواد(ع):به دل آهنگ خدا داشتن برتر است تاخسته کردن جوارح به عبادت.

امام جواد(ع):روزگار رازهای نهان رابرتو آشکار میکند.

امام جواد(ع):بدان که ازدید خداوندپنهان نیستی , پس بنگرچگونه ای.

امام جواد(ع):درظاهردوست خداودرباطن دشمن خدا مباش.

امام جواد(ع):با سه خصلت دوستی رابه دست می آورند: انصاف درمعاشرت , همدردی درخوشی وناخوشی وداشتن قلبی پاک.

ولادت باسعادت جوادالائمه مبارک باد.97/1/8

 • حسن اکبری

حضرت محمد(ص):شستن ظرفهاوپاکیزگی حیاط ,  مایه غناست.

حضرت محمد(ص):ران خویش بپوش که ران مرد عورت  است.

حضرت محمد(ص):صبح وشب درکار علم به سر بردن , نزدخداازجهادبهتراست.

حضرت محمد(ص):غیبت آن است که برادرخودرابه چیزی که دوست نداردیاد کنی.

97/1/6

 • حسن اکبری

حضرت محمد(ص):آنکه بخشیده خویش راپس گیردچون سگ است که قی کرده خویش بخورد.

حضرت محمد(ص):عالم وعلم دربهشتند. اگرعالم به علم خویش عمل نکندعلم وعمل دربهشتندوعالم درجهنم.

حضرت محمد(ص):وعده دادن چون دین به گردن گرفتن است. وای برآنکه وعده دهدوتخلف کند , وای برآنکه وعده دهدوتخلف کند , وای برآنکه وعده دهدوتخلف کند.

حضرت محمد(ص):چشم بدحق است. شیطان وحسدبنی آدم آن راپدید  می آورند.

97/1/4

 • حسن اکبری

حضرت محمد(ص):درمعامله نخستین عرضه رابپذیرکه سودبا تساهل قرین است.

حضرت محمد(ص):عالم ومتعلم درخیرشریکندوسایرمردم خیری ندارند.

امام صادق(ع):روز نوروز همان روزی است که خداوندازبندگان پیمان گرفت که اورابپرستند.  مستدرک الوسایل ج۶ص۳۵۳   میزان الحکمه ح۱۴۷۲۷

امام صادق(ع):نوروز , روزی است که قائم مااهلبیت درآن ظهور می کند. بحارالانوارج۵۲ص۲۷۶

    97/1/2

 • حسن اکبری