احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

مشخصات بلاگ

پیامبر(ص):کسیکه بمیرددرحالیکه محبت آل محمددردل اوست شهیدمرده است.آگاه باش کسی که بادوستی آل محمدبمیردتوبه کارمرده است ومؤمنی است که کمال ایمان را دارابوده است.

۱۴ مطلب در آذر ۱۳۹۶ ثبت شده است

امام صادق(ع):باخویشتن داری ازحرامهای خدامردم رابسوی مادعوت کنید.

امام صادق(ع):جایگاه مردم رانزدمااز روایاتی که ازمانقل میکنند، بشناسید.

امام باقر(ع):فقیه، حقیقتاکسی است که به دنیا بی اعتناوبه آخرت مشتاق باشد.

امام صادق(ع):هرگاه درشب وهنگام خوابیدن ازوقوع زلزله وخراب شدن خانه میترسی آیه ۴۱سوره فاطرراقرایت کن.

     96/9/30

 • حسن اکبری

امام صادق(ع):هرکه جویای ریاست باشدنابودشود.

پیامبر(ص):کسیکه ازروی فهم وشناخت عبادت نکندمانندخرآسیاست.

امام صادق(ع):دانش به آموختن نیست بلکه نوری است که دردل هرکس که خداوندتبارک وتعالی بخواهد هدایتش کندمی افتدبنابراین اگرخواهان دانش هستی نخست حقیقت عبودیت رادرجان خودت جویاشوودانش راازطریق به کاربستن آن بجوی وازخداوندفهم ودانایی بخواه تاتورافهم ودانایی دهد.

پیامبر(ص):تنهادرمحضردانشمندانی نشینیدکه شماراازپنج چیزبه پنج چیزفرا می خوانند؛ ازدودلی به یقین، ازریابه اخلاص، ازدنیاخواهی به دنیاگریزی، ازتکبربه فروتنی وازفریبکاری به خیرخواهی.

96/9/28

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):گاه به بنده خدا، برخی ازمصایب میرسددرحالیکه برزمین گام برداردکه هیچ گناهی بر وی نیست.

امام صادق(ع):(درپاسخ این سؤال که برسرقبرمرده رفتن سودی دارد؟ فرمودند:) آری همان طورکه اگربه یکی ازشماهدیه ای داده شودخوشحال میگردد، مرده نیزازکارشماخوشحال میشود.

امام علی(ع):هرکس وصیت کندو(دروصیت خود) ستم نکندوبه (وارث) زیان واردنیاوردمانندکسی است که آن رادرزمان حیات خودصدقه داده باشد.

امام علی(ع):هرگاه خردمندپیرشودخرداوجوان گرددوهرگاه نادان پیرشود، نادانی اوجوان گردد.

   96/9/25

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):دوآوازاست که خداونددشمن دارد؛ شیون درهنگام مصیبت وسازوآوازدرهنگام شادی.

پیامبر(ص):هرگاه به مراسم عروسی دعوت شدیددررفتن کندی کنیدزیرااین مراسم انسان رابه یاددنیا می اندازد، اماهرگاه به مراسم تشییع جنازه فراخوانده شدیدشتاب ورزیدزیرااین مراسم یادآورآخرت است.

امام باقر(ع):خداوندعزوجل ازمردانی که زن زیادطلاق میدهندوهرزمانی زنی راتجربه می کنندنفرت دارد.

پیامبر(ص):مردگان خودرامیان مردمان صالح به خاک بسپاریدزیرا، مردگان نیزهمچون زندگان ازهمسایه بد رنج میبرند.

پیامبر(ص):هرگزکسی ازشمابه خاطرگزندی که به اومیرسدخودرابه مرگ نفرین نکندبلکه گوید:بار خدایا! تازمانیکه زندگی برایم بهتراست مرازنده بداروهرگاه مرگ برایم بهتربودمرابمیران.

96/9/23

 • حسن اکبری

رسول اکرم(ص):شب زنده داری جزءبرای سه چیزروانیست؛ تلاوت قرآن ، تحصیل دانش ویافرستادن عروس به خانه شوهرش.

رسول اکرم(ص):ازغذای مردمان فاسق تناول مکن.

امام علی(ع):بسوی بالاترین جای مجلس مشتاب، زیراجایی که بالابرده شوی بهتراست ازجایی که پایین آورده شوی.

امام صادق(ع):حتی اگرشده با نوشاندن جرعه ای آب به خویشاوند، صله رحم به جای آروبهترین صله رحم آزارنرساندن به خویشاونداست.

   96/9/21


 • حسن اکبری

امام رضا(ع): (انواع روح  رانام بردند) روح حرکت که در جمادات وسنگهاست. روح حیات که گیاهان دارای این روح هستند.روح شهوت که درحیوانات میباشد.روح ایمان ، افرادیکه مؤمن میشوند این روح رادارامیباشند[البته روحهای قبلی رانیزداراهستندکه هرچه به مراتب بالاتری ازشناخت میرسندبه روح درجه بالاتری دسترسی پیدامیکنند] روح یقین که مختص همه پیامبران ومؤمنینی که به درجه یقین رسیده اندمیشودومنتظران ظهورامام زمان که بااین روح تأییدشده اند.وروح مطهره که اختصاص به پیامبر اسلام وچهارده معصوم دارد.   (این حدیث اقتباس شده است.)

امام علی(ع):سیری چه یاورخوبی برای گناهان است.

پیامبر(ص):بلندپایه ترین شمانزدخداوندمتعال کسی است که مدتهای طولانی تری گرسنگی بکشدوبه تفکربپردازدومنفورترین شمانزدخداوندمتعال هرآن کسی است که پرخواب وپرخوروپرنوش باشد.

96/9/19

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):وای برکسی که برای خندان مردم دروغ گویدوای براو، وای براو.

امام علی(ع):شش کس اندکه باآنهامجادله نشاید؛ فقیه، رییس، فرومایه، بدزبان، زن وکودک.

امام حسن(ع):درخواست کردن روانیست مگردریکی ازسه جا؛ خون بهای سنگین، بدهکاری توانفرسا وفقرکشنده.

رسول خدا(ص):ازمدح وستایش بپرهیزیدکه آن سربریدن است.

امام علی(ع):ازغلوکردن درباره مابپرهیزیدومارابندگان پرورش یافته(خدا) بدانیدآنگاه هرچه خواستید درفضیلت مابگویید.   خصال۶۱۴/۱۰

    اللهم عجل الولیک الفرج. 96/9/17

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):خداوندمرامبعوث کردتارحمتی برای جهانیان باشم وسازو نی هاوامورجاهلیت رانابودسازم.

امام علی(ع):(درتوصیف پیامبر) پزشکی است که بادانش خود، همواره میان مردم میگردند، مرهمهایش رابه خوبی فراهم وابزارکارش راآماده کرده وآنهاراهرجاکه لازم باشد، ازدلهای کوروگوشهای کروزبانهای گنگ به کارمیبرد، غفلت گاه وجایگاه های حیرت راجستجووباداروی خودآنهارادرمان میکند.

قال الله عزوجل:ای احمد! میدانی به کدام دلیل تورابردیگرانبیابرتری دادم؟ به دلیل یقین وحسن خلق وسخاوت نفس ودلسوزی برای مردم.   ارشادالقلوب

امام صادق(ع):آگاه باشیدکه به راستی هرچیزی راگوهری است وگوهرفرزندان آدم محمداست وپس ازآن حضرت ، ماوبعدازما، شیعیان ماهستند.خوشابرشیعیان ماکه نزدیکندبه عرش خدای عزوجل وچه نیکواست رفتارخدای عزوجل نسبت به آنان درروزقیامت. به خداسوگنداگربرمردم گران نمی آمدو شیعیان راخودبینی فرانمی گرفت فرشتگان رودرروبه آنهاسلام میکردند.   کافی ج۸ص۲۱۴

امام صادق(ع)  :پیامبرخداهنگام نشستن ، بیشترروبه قبله می نشست.

پیامبر(ص): هرکس به نام من نامگذاری کندوبرکت وخجستگی مرا امیدداشته باشد، برکت بسوی او خواهدآمدوتاقیامت خواهدبود.  کنزالعمال

   ولادت باسعادت فخرعالم بشریت حضرت محمدصلی الله علیه وآله وسلم و ولادت صادق آل محمد امام جعفرصادق(ع) راتبریک عرض مینمایم.96/9/15

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):هرحیوانی _ پرنده یاغیرآن _ که به ناحق کشته شوددرروزقیامت ازقاتل خودشکایت خواهد کرد.

پیامبر(ص):به صورت حیوانات نزنیدزیراآنهاحمدوتسبیح خدامیگویند.

پیامبر(ص):هرغذایی که برآن نام خدابرده نشوددرداست وهیچ برکتی درآن نیست.

پیامبر(ص):نبایدکسی برمحل سجده خودونه غذای خودونه آنچه می نوشد، بدمد.

   96/9/13

 • حسن اکبری

امام صادق(ع):ای شیعیان! شمابه مامنسوب هستید. پس مایه زینت ماباشیدنه مایه آبروریزی ما.

امام علی(ع):بامدادان برون شدن یکی ازشمادرراه خدا ارجمندترازبامدادان برون شدنش برای سامان بخشیدن به زندگی فرزندان وخانواده اش نیست.

امام علی(ع):شیعیان مرابه دوخصلت امتحان کنیدکه اگردارای این دوخصلت بودندشیعه اند؛ یکی اهمیت به نمازاول وقت ودستگیری برادران دینی خودبامال. اگراین دودرآنهانبودپس ازمادورند، دورند، دورند.

امام علی(ع):نشانه های بخت برگشتگی چهارچیزند؛ بدی برنامه ریزی، زشتی ریخت وپاش، اندکی عبرت گیری وفراوانی عذرخواهی.

اللهم عجل لولیک الفرج.96/9/10

 • حسن اکبری

امام کاظم(ع):خداوند،درروزقیامت سه دسته رازیرسایه عرش خویش پناه میدهددرحالیکه سایه ای جزءسایه عرش پروردگاروجودنداردوآنهاعبارتنداز:کسیکه برادرمسلمان خودرازن دهدوکسیکه یابه برادردینی خودخدمت کندویااینکه ازفاش شدن اسراربرادرمسلمانش جلوگیری کند.

پیامبر(ص):خداونددر روزقیامت به چهارگروه نظررحمت نخواهدکرد؛ عاق والدین، انسانی که بعداز انجام کارخیرمنت می گذارد، منکرقضاوقدروشراب خوار.

امام علی(ع):لباس سیاه نپوشیدکه لباس فرعون است.(منظورپوشیدن درهمه ایام سال است)

امام علی(ع):کسیکه صبح کنددرحالیکه بردنیااندوهناک است به تحقیق درحالی صبح کرده که ازقضای الهی ناخشنوداست.

96/9/8

 • حسن اکبری

امام عسکری(ع):دوخصلت است که ورای آن دوچیزی نباشد؛ ایمان به خداوسودرساندن به برادران.

امام عسکری(ع):هیچ عزتمندی حق راترک نکند، مگرآنکه خوارشودوهیچ خواری به حق نگرایدمگرآنکه عزت یابد.

امام عسکری(ع):کینه ور کم آسایش ترین مردم است.

امام عسکری(ع):ازجمله بلاهای کمرشکن ، آن همسایه ای است که چون نیکی بیندنهانش داردوچون بدی بیند، آن رافاش کند.

امام عسکری(ع):اگراهل دنیاعقل خودرابه کار می بستند، دنیاویران میشد.

شهادت امام حسن عسکری رابه ساحت امام زمان(عج)وهمه شیعیانشان تسلیت عرض مینمایم.

همچنین آغازامامت ولی عصر(عج)راتبریک عرض نموده ، ازخداوندمنان فرج ایشان راخواهانیم. 96/9/6

 • حسن اکبری

امام هادی(ع):هرگاه روزگاری بودکه عدالت درآن برستم غالب باشد، حرام است که به کسی گمان بدبری مگراینکه بدی اوبرتومعلوم شودوهرگاه روزگاری بودکه درآن ظلم وستم برعدل ودادگری غالب باشدهیچ کس نبایدبه کسی گمان نیک بردمگراینکه خوبی اوبر وی معلوم شود.

امام صادق(ع):به برادرت اعتمادکامل وتمام مکن زیرازمین خوردن ناشی ازاطمینان کردن قابل عفونیست.

پیامبر(ص):گروهی راکه کشت وکارنمیکردند، دیدندوفرمودند:شماچه کاره اید؟عرض کردند:ما توکل کنندگانیم.فرمودند:نه شماسربارید.

امام علی(ع):اگرکسی ازشماچشمانش ناراحت بودآیه الکرسی بخواندودردل نیت شفاکندبه خواست خداوندبهبودخواهدیافت.

96/9/4

 • حسن اکبری

امام علی(ع):فقیه به تمام معناکسی است که مردم راازرحمت خدانومیدنگرداندوازفضل وبخشایش خدا مأیوسشان نسازدوازمکروعذاب خداهم آسوده خاطرشان نکند.

امام علی(ع):باوجودغفلت دلها، بیداری چشم هاسودی نمی بخشد.

امام علی(ع):انسان خندان معترف به گناه خویش، برتراست ازگریانی که برپروردگارخودمنت گذارد.

امام صادق(ع):هرگاه روزگار، روزگارستم باشدومردمش اهل نیرنگ ، اطمینان کردن به هرکسی درماندگی است.

96/9/2

 • حسن اکبری