احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

مشخصات بلاگ

پیامبر(ص):کسیکه بمیرددرحالیکه محبت آل محمددردل اوست شهیدمرده است.آگاه باش کسی که بادوستی آل محمدبمیردتوبه کارمرده است ومؤمنی است که کمال ایمان را دارابوده است.

۱۷ مطلب در بهمن ۱۳۹۷ ثبت شده است

پیامبر(ص):ازگمان بپرهیزید, زیراگمان دروغترین دروغ است.

پیامبر(ص):هرکه عذرخواهی کسی راکه چه عذرش موجه باشدیانباشد , نپذیرد درکنارحوض کوثر برمن واردنشود.

پیامبر(ص):چهارچیزازگنجهای بهشت است:پنهان داشتن نداری , پنهان داشتن صدقه , پنهان داشتن مصیبت وپنهان داشتن درد.

پیامبر(ص):برشمابادمیوه درهنگام روی کردنش. چراکه دراین هنگام مایه سلامت تن وازمیان رفتن اندوه است. نیزآن راهنگام پشت کردن واگذاریدکه دراین هنگام دردی برای تن است.

امام کاظم(ع):پرهیزاین نیست که چیزی را اصلا نخوری , بلکه پرهیزآن است که ازهرچیزی سبک بخوری.

         97/11/30

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):کسل ترین مردم بنده ای است که سالم باشدوازمشاغل فراغت داشته باشدوذکرخدارابه لب وزبان نگویدوبخیل ترین مردم کسی است که برمسلمانی عبورکندوبراوسلام نکندوامادزدترین مردم مردی است که ازنمازش بدزددوناقص بجاآوردوآن نمازپیچیده میشودمانندجامه کهنه وبه صورت او زده میشودوجفاکارترین مردم مردی است که من نزداویادشوم وبرمن صلوات نفرستدوعاجزترین مردم کسی است که ازدعاکردن عاجزباشد.

پیامبر(ص):صدقه پنج قسم دارد:یکی به ده برابر , صدقه به مؤمن سالم. یکی به هفتادبرابر, به مؤمن مریض. یکی به هفتصدبه فامیل یابستگان فقیر. یکی به هفتادهزاربه والدین. ویکی به صدهزار به مؤمن فقیرطلب کننده علم.

امام صادق(ع):جلوی آب ریزش بینی رامسدودنکنید, چون دفع بلغم راداشته وسکته رادورمیکند.

امام صادق(ع):ایستاده آشامیدن آب در روز , غذاراگوارا می سازدوایستاده آشامیدن آب درشب زرداب می آورد.

پیامبر(ص):اگرکسی آب بخوردودرمیان آن سه نفس بکشد, درامان است.[آب رابایددرسه مرحله آشامید]

  97/11/28

 • حسن اکبری

امام علی(ع):زوداست که یهودازغرب برای ایجادکشور و دولت یهودبه فلسطین بیاید.پرسیدندعربها کجا هستند؟ فرمود:درآن زمان عربهاازهم جداومتفرقندواتحادوانسجام ندارند.اما به زودی نیرویی اهل کارزار ازعراق حرکت میکنندکه برپرچمهای آنان کلمه "قوة" نوشته است[درآرم سپاه پاسداران آیه واعدلهم مااستطعتم من قوه  ثبت شده است!!] واسلام وعرب باهم متحدوشریک میشوندوهمه حرکت میکنندبرای آزادی فلسطین , معرکه ومیدان کارزاری برپاخواهدشد.چه معرکه ای؟!! که درکناردریامردم درخون فرورفته وشنامیکنندومجروحین از روی بدن کشته شدگان راه می روند. قسم به خداکه همه یهودیان راچون گوسفندسرمیبرندتااینکه یک یهودی هم درفلسطین باقی نمی ماند.

امام باقر(ع):گویا می بینم که مردمی درشرق قیام کرده حق راطلب میکنندبه آنها نمی دهند , دوباره حق را می طلبندبه آنهاداده نمیشود.وقتی مردم اوضاع راچنین دیدندشمشیرهای خودرابرشانه ها  می گذارند. حال , سردمداران حکومت حاضرمیشوندحق آنهارابدهندکه دیگرمردم قبول نمیکنندتا اینکه قیام میکنندوحکومت تشکیل میدهندواین پیروزی وحکومت راجزء به صاحب شما امام زمان تحویل نمی دهند.کشته های آنهاشهید میباشند.آگاه باشیداگرمن شخصا آن زمان را درک کنم خودرابرای صاحب این امرنگه میدارم.    ازکتاب آینده سازان

  اللهم عجل لولیک الفرج

 • حسن اکبری

امام صادق(ع):خدا ازمؤمن پیمان گرفته است براینکه قولش راقبول نکنندوسخنش راتصدیق ننمایند وازدشمن انتقام نتواندکشیدوخشم خودرافرو نتواندبردمگربه فضیحت(رسوایی)خود. زیراکه دردنیا او ازانتقام ممنوع است.

پیامبر(ص):درامرخدامخالفت نکنیدوبرخلاف رفتارننمایید.عرض کردند:رسول الله مرادازاین فرمایش چیست؟فرمود:شما سعی میکنیددرآبادومعمور کردن خانه ای که خدای متعال حکم به خرابی آن نموده است.

پیامبر(ص):زمانی که پنج خصلت برشماظاهرشودبه پنج بلاگرفتارخواهیدشد:وقتی رباخواری راپیشه خودساختیدبه نقص اموال مبتلامیشوید.وقتی درمیان شمازناظاهرگرددبه مرگ ناگهانی مبتلا میشوید. وقتی حاکمان ظلم کردندبه مردن حیوانات مبتلامیشوید. وقتی ملتی ظلم کردند دولت وقدرت آنهاازدست میرودودشمن به آنهامسلط میشود.وقتی سنتهای دینی راترک کردید دچاربدعتها میگردید.

امام صادق(ع):سرکه محکم میکندلثه راو میکشدکرمهای داخل شکم راوعقل رامحکم میکند.

امام صادق(ع):هرکس ضعفی درقلبش مشاهده نمودخوردن گوشت گوسفندوشیررا ادامه دهد زیرا که هربیماری وضعفی راازدرون چشمش بیرون می آوردوبدنش رانیرو می بخشدوقوی می سازد.   طب الکبیر

     97/11/25

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):بیشترچیزی که امت من به سبب آن داخل جهنم میشوند دوچیزمیان تهی است:شکم وفرج.

امام صادق(ع):اگرمؤمن درقله کوهی باشدالبته حق تعالی کسی رابسوی او بر می انگیزاندکه اورا آزار کندتااوراثواب دهد.

امام علی(ع):هروالی که پنهان شودازمردم که کارسازی ایشان نکندحق تعالی درقیامت حوایج اورا بر نیاوردواگرهدیه ای ازمردم بگیرد دزدی کرده است واگررشوه بگیرد , مشرک است.  عین الحیات علامه مجلسی

امام صادق(ع):سزاوارنیست که مؤمن ازخانه بیرون رودتااینکه چاشت بخوردکه باعث زیادی عزت اوست.

امام صادق(ع):چنانچه درسفره غذاچندشکل غذاباشدبایدبرای هرکدام غذاکه می خوری یک بسم الله بگویی وچنانچه فراموش کردی هرنوع غذارا بسم الله بگویی پس بگو   بسم الله الرحمن الرحیم من اوله وآخره.

  97/11/23

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):فاطمه, فاطمه نامیدشدچون خدای عزوجل اوراوذریه اوراروزقیامت باز میداردازآتش.

امام باقر(ع):شجره طیبه رسول خداست که اصل آن است وعلی فرع آن وفاطمه عنصرآن وائمه شاخه هاومیوه ی آن وشیعیان برگهای آنند.

امام صادق(ع):درتفسیرفرموده ی خداوند"خداروشن کننده ی آسمانهاوزمین است , مثل نوراومانند مشکات (چراغدان) است." ومرادازمشکات فاطمه است.

امام علی(ع):فاطمه آسیاب می کشیدتادردست اواثر می گذاشت ومشک آب بدوش می کشیدتادرگردن وگلوی اواثر می گذاشت وخانه راجاروب میکردتاجامه هایش غبارآلودمیشد.

پیامبر(ص):واما فاطمه , اوسیده ی زنهای همه ی عالم هاست ازپیشینیان وپسینیان. واو جزیی ازمن یعنی پاره ی تن من است واونورچشم من است واومیوه ی دل من است واو روح من است درمیان وپهلوی من....  ازکتاب فاطمه الزهرا  علامه امینی

امام صادق(ع):مفضل ازامام پیرامون آیه"وإذاالمَودَةُ سُئلت بأَیِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ"پرسید.امام فرمودند: ای مفضل!آیاعامه میگویندکه آن درباره ی جنین اولادمردم است که مظلومانه کشته میشود؟ به راستی که این آیه قرآن فقط مخصوص مابوده وآن محسن است , چراکه اوازماست وهرکه غیراین رابگوید تکذیبش کنید.     ازکتاب غنچه یاس ص۲۵۱ مهدی فاطمی

حضرت زهرا(س):... عمربالگدچنان ضربه ای به درخانه زدکه در به شدت بسوی من برگشت وبه من خوردومن بارداربودم , من به صورت برزمین افتادم .چنان سیلی به صورتم زدکه گوشواره ام کنده شد وبه کناری افتاد, آنجادردزایمان مرافراگرفت ومحسنم سقط گشت وبدون هیچ جرمی. بحارالانوار ج۳ص۳۴۹ رنجهای زهرا(س)ص۶۱۰

حضرت زهرا(س):وصیت حضرت به امام علی(ع):یاعلی!پس ازمن تزویج کن اِمامه دختر خواهرمن را, برای اینکه اولادمرادوست دارد. دیگراینکه تابوتی بسازکه ملایکه صورت آن رابه من نشان دادند(درآن تابوت جسم دیده نمیشودمثل تابوت ایرانیها) ودیگراینکه به جنازه من حاضرنشوند کسانی که به من ظلم کردندونگذاربه جنازه من نمازبگزارداحدی ازایشان.

پیامبر(ص):یافاطمه!هرکس برتوصلوات فرستد, خدای تعالی ازاو درگذرد واو رادربهشت به من ملحق گرداند.

    "الّلهم صلّ علی فاطمة وابیهاوبَعلهاوبَنیهاوسرالمستودع فیهابعَدَدمااَحاطَ بهِ عِلمُک"

  شهادت حضرت زهرا(س)رابه امام عصر(عج)وهمه ی عزیزان تسلیت عرض مینمایم.


 • حسن اکبری

امام باقر(ع):دریکی ازروزهاعده ای درمنزل رسول اکرم جمع بودنددرحالیکه نعلین حضرت پاره شده بودبه علی دادتااصلاحش کند.دراین حالت فرمود:گروهی ازما درطرف راست عرش خدابرمنبرهایی ازنور قراردارندکه صورتهایشان نورانی ولباسهایشان نیزنورانی است ونورچهره شان چشم بینندگان راخیره میکند. ابابکروزبیروعبدالرحمن سوال کردنداینهاچه کسانی هستند؟ رسول اکرم سکوت کرد. سپس علی (ع)فرمود:یارسول الله اینهاچه کسانی هستند؟ فرمودند:آنهاکسانی میباشند که به واسطه روح الله دوست هم میگردندومتحد میشوندبدون اینکه اغراض مادی یاخویشاوندی داشته باشند وآنان شیعیان توهستندوتویاعلی امام آنهایی.   بحارالانوارج۶۵ص۱۴۵

امام کاظم(ع):شخصی ازاهل قم مردم رابه حق می خواندودراطراف اوکسانی جمع میشوندکه چونان قطعه های آهن مقاومندازجنگ خسته نمیشوندونمی ترسندوهیچ بادسرکش تندی آنهاراتکان نمیدهدو به خداتوکل میکنندوعاقبت ازآن متقین است.  بحارالانوارج۵۷ص۲۱۶وملاحم والفتن ص۳۸

امام علی(ع):گویا می بینم که مردانی ازایران درمسجدکوفه چادرهای پشمی زده اندجمع میشوند ومردم عرب راقرآن درس میدهند به همان گونه که نازل شد. غیبت شیخ طوسی ص ۱۷۲

پیامبر(ص):امامان پس ازمن دوازده نفرند, اولین آنهاعلی جان تو میباشی وآخرین آنها امام قائم است که خدابادستان اوشرق وغرب جهان رافتح خواهدکرد.   

امام رضا(ع):اگرقم وقمی ها نبودنددین اسلام ضایع میشد. وفرمودند:چون پس ازظهورمهدی ما, مردم قم یکپارچه دررکاب آن حضرت حاضرمیشوندوقیام میکنند, این شهررا "قم" نامیدند.  ازکتاب آینده سازان  محمددشتی

  اللهم عجل لولیک الفرج

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):پنج خرمایاقرص نان یاپنج درهم یادینارکه آدمی داشته باشد, بهترآن است که صرف پدر ومادرکند.دوم صرف خودوعیالش کند.سوم صرف خویشان فقیرخودکند.چهارم صرف همسایگان فقیر خودکندوپنجم درراه خداصرف کندواین ثوابش ازآنهاکمتراست.

پیامبر(ص):دعای چندصنف ازامت من مستجاب نمیشود؛ شخصی که برپدرومادرخودنفرین کند. شخصی که مالی به کسی قرض دهدوگواهی نگیردومالش ببردوبراونفرین کند.شخصی که بر زن خود نفرین کندوخداطلاق رابه دست اوگذاشته است وشخصی که درخانه خودنشسته باشدودعاکند که خدا مرا روزی ده وبیرون نیایدکه طلب روزی کندوشخصی که خدامال بسیار روزی اوکندواوهمه راصرف کند ودعاکندپروردگارا مرا روزی بده وشخصی که خویشان خودرانفرین کند.   عین الحیات علامه مجلسی

پیامبر(ص):آشامیدن آب بعدازچربی خوردن, بیماری ای درشکم است.

پیامبر(ص):مباداکسی ازشماازکناردسته ی ظرف آب بنوشد, چراکه آنجاجای گردآمدن آلودگی است.

پیامبر(ص):شام بخورید, هرچندبه مشتی خرمای خشکیده باشد, چراکه واگذاردن شام , مایه ی پیری است.  طب الکبیر

 • حسن اکبری

امام حسین(ع):دوچیزمردم راهلاک وبیچاره گردانده است:یکی ترس ازاینکه مبادادرآینده فقیرو نیازمنددیگران گردندودیگری فخرکردن درمسایل مختلف ومباهات بردیگران است.

امام سجاد(ع):مبغوض ترین مردم نزدخداوندعزوجل کسی است که ادعای پیروی ازامامی راداردولی درعمل به اواقتدا نمیکند.

امام صادق(ع):گناهی که تغییرنعمت میدهد , ستم , تکبروفساداست وگناهی که باعث ندامت میشود, قتل نفس است وگناهی که موجب نزول عذاب الهی است , ظلم است وگناهی که موجب رسوایی ودریدن پرده هاست , شراب خوردن است وگناهی که باعث منع روزی است, زناست وگناهی که باعث زودفناشدن است, قطع رحم است وگناهی که دعارامردود می گرداندوهوا راتاریک میکند , عقوق والدین است.        ازکتاب عین الحیات  علامه مجلسی

پیامبر(ص):اگرکسی ازشماخواست آب بنوشد, جرعه جرعه بنوشدویکسره سرنکشدچراکه دردجگر , ازسرکشیدن یکباره بر می خیزد.

پیامبر(ص):درآب وغذامدمیدودرظرف مسین منوش, چراکه وسواس وپریشان عقلی برجای می نهد.  طب الکبیر

   97/11/16

 • حسن اکبری

امام علی(ع):خودت رابه داشتن نیت خوب ومقصدزیباعادت ده تادرخواسته هایت موفق شوی.

امام علی(ع):خوش اخلاقی درسه چیزاست:دوری کردن ازحرام , طلب حلال وفراهم آوردن آسایش ورفاه برای خانواده.

امام علی(ع):هرکس بداخلاق باشد , روزی اش تنگ میشود.

پیامبر(ص):غیبت کردن , دردین مردزودترکارگر می افتدتا بیماری خوره دراندرون او.

پیامبر(ص):میوه ها رادانه دانه بخوریدتا زیان نرساند.

پیامبر(ص):هرکس ناشتاآب بیاشامد, نیرویش کاستی می یابد.

پیامبر(ص):ای علی!ایستاده آب بخور(منظوردرروزاست)که برای تومایه قدرت وسلامت بیشتراست.(درشب بایدروی زمین نشست وآب آشامید)     طب الکبیر

 • حسن اکبری

امام صادق(ع):خاک قم مقدس است ومردم آن ازماخاندان پیغمبرهستندومانیزازآنان هستیم. هیچ ستمگری قصدآزارقم نمی کندجزآنکه به زودی عقوبت میشود.مادامی که مردم قم خیانت نکنند. که اگر خیانت پیشه سازند, خداوندجباران وستمگران زشتکاررابرآنان مسلط می گرداند, بدانیدکه آنان یاران قائم ماومبلغان حق ماهستند.

امام کاظم(ع):قم خانه آل محمدوجایگاه پیروان آنان است , لیکن گروهی ازجوانان آنان به خاطر نافرمانی ازپدران ومسخره کردن وسبک گرفتن سالخوردگان وبزرگانشان هلاک میشوند, اماباوجود اینگونه مسایل خداوندشردشمنان راازشهرقم کوتاه میکندوهربدی رادور می سازد.

امام صادق(ع):قم رابه این جهت قم نامیدندکه مردم آن درکنارقائم آل محمدگرد می آیندودرراه او استقامت می ورزندواورایاری میکنند.

امام صادق(ع):بااراده الهی دین واهل دین درقم به ظاهرذلیل وخوارقرارگرفتنداگرچنین نبود(خوش آب وهوابود)مردم ازهمه جابرای خوش گذرانی به آنجاکوچ می کردندوآنجارابه فسادمی کشیدند, که دیگرقم فاسدشده وبه فسادکشیده شده نمی توانست الگووحجت برسایرنقاط دنیاباشدواگرقم حجت برسایربلادنمیشدآسمان وزمین به هم می ریخت.  بحارالانوارج۵۷ص۲۱۳   ازکتاب آینده سازان

اللهم عجل لولیک الفرج

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):هرگاه امت من رباخوارشوندگرفتارزلزله وفروفتن درزمین می گردند.

پیامبر(ص):کسی که قیمت جنسی رابالامیبردبدون آنکه قصدخریدداشته باشد ,خائن است.

پیامبر(ص):هیچ یک ازشمابرعلیه معامله برادردینی اش معامله نکند.

پیامبر(ص):ای فروشنده طعام!آیازیراین کالاهمانندروی آن است؟هرکس به مسلمانان خیانت کند مسلمان نیست.

پیامبر(ص):هرکس یک شب درآرزوی گرانی برای امت من باشد, خداونداعمال چهل سال اوراتباه خواهدکرد.

پیامبر(ص):هرگاه چیزی خریدی , پیش ازآنکه آن راتحویل بگیری نفروش.

پیامبر(ص):برشمابادمیوه درهنگام روی کردنش, چراکه دراین هنگام مایه سلامتی تن وازمیان رفتن اندوه است. ونیزآن رادرهنگام پشت کردن(پایان فصل میوه)واگذارید, که دراین هنگام , دردی برای تن است.   طب الکبیر

 • حسن اکبری

امام حسین(ع):عقل جزءباپیروی ازحق کامل نمیشود.

امام حسین(ع):شناخت خدا , شناخت مردم هرزمان نسبت به امامی که اطاعتش برآنان واجب است.

پیامبر(ص):مبادا زرق وبرق فریبنده دنیاشماراازدرجات بهشتهای بلند غافل کند.

امام علی(ع):تقوای الهی رادرباره بندگان خداوشهرهای اورعایت کنیدزیراحتی ازاماکن وحیوانات ازشما سوال خواهدشد.

پیامبر(ص):بدان امت من , کسانی هستندکه مغزاستخوان را می خورند.

پیامبر(ص):نرمه سراستخوان های پرندگان رامخورید, چراکه سل می آورد.   طب الکبیر

 • حسن اکبری

امام حسین(ع):مردی به امام گفت:ای فرزندرسول خدا! من ازشیعیان شمایم. امام فرمودند: ازخدا بترس! چیزی راادعانکن که خدابگویدت دروغ گفتی وادعای گزافی کردی. شیعیان ماکسانی اند که دلهایشان ازهرنوع غل وغش ودغلکاری پاک باشد.ولی توبگومن ازدوستان وعلاقه مندان شمایم.

پیامبر(ص):هنگامیکه لقمه ای حرام درشکم بنده ای قرارگیرد, تمام فرشتگان آسمانهاوزمین اورا لعنت میکنند.

امام حسین(ع):مازمان رسول خدا صلی الله علیه وآله منافقین رافقط بادشمنی با علی علیه السلام وفرزندان او می شناختیم.

امام حسین(ع):کسی که ماراتنهابخاطرخدادوست بدارد, ماواومثل این دو(اشاره به دوانگشت) می آییم وکسی که مارابخاطردنیاهم دوست داشته باشدبازمفیداست. هنگامیکه امام زمان ظهورکند عدالت اوشامل خوب وبد میشود.

پیامبر(ص):هرگاه یکی ازشماغذاخوردبایدازپیش خودبخورد.

پیامبر(ص):یاعلی!دراول وآخرغذانمک بخورکه هرکس درخوردن غذاشروع وختم به نمک کندخداوند تبارک وتعالی ازاوهفتادودونوع بلاراکه آسانترین آنهاخوره باشددفع کند.[منظورنمک طبیعی است]

پیامبر(ص):هرکس چهل روزگوشت نخورد , سنگ دل میشود.    طب الکبیر

    97/11/7

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):(خطاب به اعراب)شماباایرانیان براساس تنزیل وحی وقرآن می جنگیدیدوجهان به پایان نمی رسدتاروزی که ایرانیان باشمابرای تفسیروتأویل وحی می جنگند.

پیامبر(ص):مردمی ازشرق قیام میکنندوزمینه رابرای انقلاب جهانی مهدی فراهم می سازند.

امام صادق(ع):به زودی کوفه ازمؤمنین خالی میشودوعلم ازآن می گریزدوپنهان میشودآنگونه که مار درسوراخش پنهان میگردد, سپس علم درشهری بنام قم ظاهرمیگرددوشهرقم کانون علم وفضل شده , چنان دنیارابه حقایق آشنا می سازدکه در روی زمین مستضعفی دردین باقی نماند, حتی زنهادرحجله ها , وچنین زمانی نزدیک ظهورقائم آل محمداست. سپس خداوندقم واهل اوراقائم مقام حجت خدا قرار میدهدکه اگرچنین نشودزمین براهل خودش خراب میگرددوحجتی باقی نمی ماند , آنگاه علم(علوم اسلامی) ازقم به تمام دنیا می رسدومشرق ومغرب عالم رافرا میگیرد, پس حجت خدابرخلق تمام میگردد , زیرادرتمام روی کره ی زمین کسی باقی نمی ماندکه دین وعلم به اوابلاغ نشده باشدو آنگاه قائم ظاهر میشود.     بحارالانوارج۵۷ص۲۱۳

امام علی(ع):سلام خدابرمردم قم ورحمت خدابرآنان باد, آنان اهل رکوع وسجودوخشوع ونماز وروزه اند. آنان فقیهان , عالمان وهوشمندانند, آنان دیندارودوستدارخاندان پیامبرواهل عبادتهای شایسته اند. درودخداورحمت وبرکات اوبرآنان باد.      

امام صادق(ع):آنگاه که بلاهاودشواریهابه شمارسیدبه شهرقم روی آوریدکه قم جایگاه امن فرزندان فاطمه است.    بحارالانوار ج۶۰ص۲۱۵     

     ازکتاب آینده وآینده سازان  محمددشتی مترجم نهج البلاغه

         اللهم عجل لولیک الفرج


 • حسن اکبری

پیامبر(ص):دو آوازندکه دردنیاوآخرت لعنت شده هستند:آواز نی به هنگام خوشی وشیون درمصیبت.

پیامبر(ص):آوازه خوانی , طلسم زناست.

پیامبر(ص):چهارنفرندکه غیبت کردن ازآنهاغیبت نیست:فاسقی که فسق خودرا آشکار می سازد. پیشوای دروغگویی که اگرخوبی کنی سپاسگزاری نمی کندواگربدی کنی نمی بخشد. کسانی که ازسرخنده وشوخی فحش مادر می دهندوکسی که ازجماعت مسلمانان کناره گیردوبرامت من عیب گیرد وبه روی آنها شمشیرکشد.

امام صادق(ع):هرکس به خداایمان دارد , درجایی ننشیندکه امامی درآن مذمت شودیا به مؤمنی اهانت گردد.

پیامبر(ص):خطاب به امام علی(ع)فرمودند:یاعلی! چهارچیز هدر می رود:خوردن پس ازسیری , افروختن چراغ درشب مهتابی , کاشتن درشوره زار ونیکی کردن به کسی که شایسته آن نیست.

پیامبر(ص):ازغذای داغ حذرکنید , چراکه برکت راازمیان میبرد, وبرشمابادغذای سرد , چراکه گواراتر وپربرکت تر است.     طب الکبیر

    97/11/4

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):کسی که به برادرمؤمن خودقرض بدهددربرابرهردرهمی که قرض داده هم وزن کوه احد و رضوان وطورسینا , حسنات خواهدداشت واگربرای بازپس گیری آن مداراکندازپل صراط همچون برق جهنده بدون حساب وعذاب خواهدگذشت.

امام علی(ع):وقتی پیمانه ها راکاهش دهند , خداوندایشان راگرفتارقحط وکمبودسازد.

امام علی(ع):هیچ تجارتی همانندعمل صالح وهیچ سودی مانندپاداش الهی نیست.

امام علی(ع):خیردنیاوآخرت دردوخصلت است:بی نیازی وتقوا. وشردنیاوآخرت دردوخصلت است: نیازمندی وگناه.

پیامبر(ص):یکی ازانواع زیاده روی , این است که هرآنچه رادوست داری , بخوری.

پیامبر(ص):بادست چپ نخورید؛ زیراشیطان بادست چپ میخورد.

پیامبر(ص):خوردن بادست چپ , از نافرهیختگی است.   طب الکبیر

    97/11/2

 • حسن اکبری