احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

مشخصات بلاگ

پیامبر(ص):کسیکه بمیرددرحالیکه محبت آل محمددردل اوست شهیدمرده است.آگاه باش کسی که بادوستی آل محمدبمیردتوبه کارمرده است ومؤمنی است که کمال ایمان را دارابوده است.

۱۳ مطلب در آبان ۱۳۹۸ ثبت شده است

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بدترین برادران آن است که مایه رنج وزحمت آدمی باشد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بدترین همنشین تو کسی است که معصیت خدارادرنظرت زیباجلوه دهد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):مسلمان بایدازبرادری کردن باسه گروه دوری ورزد:لوده فاسد, احمق و دروغگو.

امام عسکری(علیه السلام):بهترین برادرتوکسی است که گناه وخطای تورابه خودفراموش کند.

امام صادق(علیه السلام):ملعون است ملعون کسی است که برادرش دست صلح وآشتی بسوی اودراز کندو اوآشتی نکند.

امام رضا(علیه السلام):پرخوری ازتخم مرغ آب پز تنفس تنگی ونفس بریدگی می آورد.

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):خودرازیادازمردم پنهان نکن که پنهان شدن والیان ازرعیت شاخه ونمونه ای است ازتنگ نظری وکم اطلاعی درکارها.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):به هرخدمتکاری , کاری ده وازکارش بپرس.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):خداوندبرپیشوایان دادگرواجب فرموده خودرابامردم ناتوان برابرنهند تا مستمندی , تنگدست رابه هیجان نیاوردوبه طغیان واندارد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بهره تواز زمامداری نبایدجزءازمیان بردن باطل وزنده داشتن حق باشد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):جوانمرداگربه دولت برسدمناقبش آشکارگرددوفرومایه اگربه دولت رسد, بدیهاوعیوبش آشکارگردد.   غررالحکم

امام صادق(علیه السلام):افزایش قیمت سبب بدرفتاری است؛ امانتداری را ازمیان میبردوانسان مسلمان رابه ستوه می آورد.

امام رضا(علیه السلام):هرکس می خواهددرهمه زمستان از زکام ایمن بماند, هرروز سه لقمه عسل باموم آن بخورد.ونرگس ببوید,چراکه از زکام, ایمنی دهد. سیاه دانه نیزچنین است.امااگر زکام درتابستان پیش آید, درهرروز, یک خیاربخوردوازنشستن درآفتاب, خودداری ورزد.  طب الکبیر

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):من برای امت خودازمؤمن ومشرک نمی ترسم, زیرامؤمن راایمانش مانع میشود ومشرک رانیزهمان کفرش سرکوب میکنداماترس من برای شماازمنافق زبان بازی است که حرفهایی میزندکه شمابدان اعتقادداریدوکارهایی میکندکه شمابه آنهااعتقادندارید.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هیچ مردمسلمانی نیست که نگاهش به زنی بیفتدوچشم خودرا پایین اندازدمگر اینکه خدای متعال به اوتوفیق عبادتی دهدکه شیرینی آن رادردل خویش بیابد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):دنیایتان را درست کنیدوبرای آخرتتان کارکنیدآن سان که گویی همین فردا میمیرید.

امام صادق(علیه السلام):روشنایی دل راجستم وآن رادراندیشیدن وگریستن یافتم وگذرازصراط راجستم وآن رادرصدقه دادن یافتم ونورانیت چهره راجستم وآن رادرنمازشب یافتم.

امام صادق(علیه السلام):آساینده ترین آسایش, امیدبرکندن ازمردم است.

امام صادق(علیه السلام):اگرقائم ماقیام کند, قطعامردم اورا انکارمیکنند, چراکه بطورحتم اوبه صورت جوانی بااندام مناسب به سوی آنان باز می گرددوکسی براوثابت نمی ماند, مگرآن کسی که خداونددرعالم ذراول ازاوپیمان گرفته است.

ولادت باسعادت پیامبرمهربانیهاوامام صادق راتبریک وشادباش عرض مینمایم

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):برادران خودرابادوخصلت بیازماییداگرآن دوخصلت راداشتندباآنهادوستی کنیدوگرنه ازایشان دوری کن دوری کن دوری کن:پای بندی به خواندن نمازدروقت خودونیکی کردن به برادران درسختی وآسایش.

امیرالؤمنین علی(علیه السلام):نبایدولایت مسلمین به کسی سپرده شودکه در ادای حقوق مالی بعضی را بر بعضی دیگرترجیح بدهدونبایدزمامداری مسلمین رادراختیارکسی گذاشت که درحکم , رشوه بگیردوحقوق مردم راضایع کندوآن راچنانکه بایدادانکندهمچنین نبایدوالی مسلمین سنت رامتوقف بسازدوامت اسلامی را ازدین به راه هلاکت بیندازد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):حال رعیت نیکونگرددجزءآنگاه که والیان نیکورفتارباشندو والیان نیکو رفتارنگردندجزءآنگاه که رعیت درستکارباشند.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بپرهیزکه بانیکی خودبررعیت منت گذاری یاآنچه راکرده ای بزرگ شماری به راستی که منت نهادن اجرنیکی راباطل سازد.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):تحمل مشقات , زینت سیاست ومدیریت است.

امام کاظم(علیه السلام):بسیارتخم مرغ خوردن فرزندرا زیادمیکند.

امام رضا(علیه السلام):اگرمیخواهی که دربدنت جوش وجزءآن رخ ننماید, هنگام درآمدن به حمام , چرب کردن بدن خودرابه روغن بنفشه, آغازکن.    طب الکبیر

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):درپاسخ به اینکه فرشته ها برترندیافرزندان آدم؟ فرمودند:خدای عزوجل فرشتگان راازعقل بدون شهوت آفریدوچارپایان را ازشهوت بدون عقل خلق کردودرانسان هردورا به هم آمیخت. پس هرکه عقلش برشهوتش پیروزشودازفرشتگان بهتراست وهرکه شهوتش برعقلش پیروزگردد از چارپایان بدتراست.

امام صادق(علیه السلام):کمترین فردبهشت چنان است که اگرجن وانس مهمان اوشوندهمه راباخوردنی و آشامیدنی پذیرایی کندوازآنچه داردچیزی کم نشود.

امام عسکری(علیه السلام):نمازظهروعصررادنبال هم دراول وقت انجام بده که درنتیجه آن فقروتنگدستی ازبین می رودوبه مقصودخودخواهی رسید.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):پیروشهوات کسی است که ساختمان محکم بسازدومرکبی راسوارشودکه چشمهای مردم راخیره کندولباس انگشت نما بپوشد.

امام صادق(علیه السلام):حناکردن بدبویی مرض بدن راازبین میبردوطراوت وتازگی چهره را می افزاید, بوی بددهان راخوش می سازدوفرزندرانیکومیکند.    طب الکبیر

 • حسن اکبری

امام مهدی(عج):هنگامیکه پرچمی پنهان شدپرچم دیگرپدیدارگردیدوزمانیکه ستاره ای غروب کردستاره دیگری طلوع کردزمانیکه خداوندامام عسکری راقبض روح کردگمان کردیدکه واسطه ورابطه بین خداو خلقش قطع شدولی هرگز رابطه قطع نشدوتاقیامت نخواهدشدوفرمان خداغالب وپیروز خواهدشداگرچه آنان دوست نداشته باشند.

امام مهدی(عج):براستی که علم مابراوضاع شما احاطه داردوهیچ چیزازاحوال شمابرماپوشیده نیست ونسبت به لغزشهایی که ازشماسر می زندشناخت داریم.  بحارالانوار ج۵۳

امام مهدی(عج):درهای سوال ازچیزهایی راکه برای شمامفیدنیست ببندیدوخودرادرمورد دانستن چیزهای غیرلازم به زحمت نیندازیدودرموردتعجیل فرج زیاد دعاکنیدزیراکه موجب فرج خواهدشد.

امام مهدی(عج):نقل شده به شیخ مفیدفرمودند:اگردلهای شیعیان ماکه خداوندآنان رابرای اطاعت خودش موفق کند, دروفاکردن به پیمانشان یکی بودهرگزسعادت وملاقات مااز آنان به تأخیر نمی افتاد بلکه سعادت دیدارباما همراه باشناخت وصداقت برای آنان زودبه دست می آمد, چیزی جزء کارهای ناشایست آنان, مارا ازایشان محبوس نمی سازد.   بحارالانوار ج۵۳

امام مهدی(عج):بدان که میان خدای متعال وبندگانش خویشی وقرابتی نیست وکسی که مرا انکارکندازمن نیست وراه اوراه پسرنوح است.

آغازامامت ولی عصر(عج) راتبریک عرض مینمایم.

اللهم عجل لولیک الفرج."ان مع العسریسرا"

 • حسن اکبری

امام عسکری(علیه السلام):دوخصلت است که ورای آن دوچیزی نباشد:ایمان به خداو سودرساندن به برادران.

امام عسکری(علیه السلام):دشمن ترین دشمن آدمی , خشم وشهوت اوست.هرکه براین دوچیره شودمقامش بلندگرددوبه هدف خودبرسد.

امام عسکری(علیه السلام):مؤمن راازسیمایش می شناسیم ومنافق رااز نشانه هایش.

امام عسکری(علیه السلام):چه زشت است برای مؤمن که خواسته ای داشته باشدکه اورابه خواری کشاند.

امام عسکری(علیه السلام):زیادیادخداویادمرگ باشیدوقرآن رازیادبخوانیدوبرپیامبراکرم فراوان درود فرستیدکه درودبر رسول خدا ده حسنه بشمار می رود.

شهادت امام حسن عسکری علیه السلام راتسلیت عرض مینمایم

 

 • حسن اکبری

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):اختلاط وگفتگومردان بازنان نامحرم سبب نزول بلاوبدبختی خواهدشدو دلهارامنحرف می سازد.

امام صادق(علیه السلام):برجوانان خودازخطرغالیان بپرهیزیدتاآنان رافاسدنکنند, چراکه غالیان بدترین مخلوقات خدایندبزرگی خدا راکوچک میکنندوبرای بندگان خدا ادعای ربوبیت میکنند.

امام صادق(علیه السلام):هرگاه دوست توبرکرسی ریاست نشست ویک دهم رفتارپیش از ریاست راباتو داشت , دوست بدی نیست.

امام صادق(علیه السلام):شیطان گفت پنج نفرندکه هیچ راهی به آنهاندارم امادیگرمردم درمشت من هستند:هرکس بانیت درست به خداپناه ببردودرهمه کارهایش براوتوکل کند, کسی که شب وروز بسیارذکر خداگوید, کسی که برای برادرمؤمنش آن پسنددکه برای خود می پسندد, کسی که هرگاه مصیبتی به او می رسد بی تابی نمیکندو هرکسی که به آنچه خداوندقسمتش کرده خرسنداست وغم روزیش را نمی خورد. خصال ص۲۸۵

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکس موبگذاردبایدخوب به آن برسدوگرنه کوتاهش کند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله) :درروایات بسیارواردشده است که حضرت رسول کتف گوسفندرادوست میداشت وازگوشت ران گوسفندکراهت داشت برای آنکه به محل بول نزدیک است.    حلیه المتقین علامه مجلسی

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):هرکه سه چیزرا به ناحق بخواهدازسه چیزدیگربه حق محروم می گردد:هرکه دنیارابه ناحق بخواهدازآخرت حقیقتا محروم می گرددوهرکه به ناحق ریاست طلبی کندازاطاعت زیردستان به حق محروم میشودوهرکه به ناحق مالی رابخواهدازماندگاربودن آن مال به حق محروم میشود.

امام صادق(علیه السلام):اصلاح زندگانی فردی ومعاشرت اجتماعی پیمانه پری است که دوسومش زیرکی ویک سومش چشم پوشی است.

امام صادق(علیه السلام):وقتی دخترآزاد(نامحرم) به شش سالگی رسیدبرای توشایسته نیست که اورا ببوسی.

امام سجاد(علیه السلام):دوست ندارم ونمی پسندم که شماقبل ازطلوع آفتاب بخوابید, زیراخداوندرزق هرکس راقبل ازطلوع خورشیدبه دست ما اهلبیت تقسیم میکند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هرکه به خدا و روزمعادایمان داردبایدبه وعده خودعمل کند.

امام صادق(علیه السلام):سنجدکلیه ها راگرم میکند, معده راپاک می سازدومایه ایمنی ازبواسیروقطره قطره آمدن بول است.

 • حسن اکبری

امام صادق(علیه السلام):پسر(بچه) بایدهفت سال بازی کندهفت سال سوادبیاموزدوهفت سال حلال وحرام رایادبگیرد.

امام صادق(علیه السلام):خداونددردنیادوست خودرا آماج دشمن خویش قرارداده است.

امام صادق(علیه السلام):اولیا خدااز زمانیکه خداوندآدم را آفریده , همواره درضعف واقلیت بوده اند.

امام صادق(علیه السلام):هرگاه دنیایت به سامان شد دینت رامتهم ساز.

امام صادق(علیه السلام):هنگام خارج شدن ازحمام بر دوپای خودآب سردبریز. این کاربیماری را ازبدنت بیرون میکند.

امام صادق(علیه السلام):جاروب کردن خانه فقر را ازبین میبرد.

 • حسن اکبری

امام رضا(علیه السلام):خداوندانگشت نماشدن درعبادت وانگشت نما شدن دربرابرمردم راناخوش میدارد.

امام رضا(علیه السلام):کسی که به مال حلال اندک راضی بشود, مخارجش سبک میشود,خانواده اش برخوردار می گردند.خداونداورابه دردودرمان دنیا بینا میکندواورا سالم وبی گناه ازدنیابه دارالسلام بهشت بیرون میبرد.

امام رضا(علیه السلام):هیچ کافری مارادوست نمی داردوهیچ مؤمنی دشمن مانمیشود.هرکس بامحبت ما اهل بیت بمیرد, برخداوندحتمی است که اورادرقیامت باما می انگیزد.

امام رضا(علیه السلام):هرکه مرادر دیارغربت زیارت کند, روزقیامت درسه جابه داداو میرسم وازهراسها و سختیهای آنهانجاتش میدهم:وقتی که نامه های اعمال ازراست وچپ پراکنده شوندوهنگام گذشتن ازصراط وموقع سنجیدن میزان.

امام رضا(علیه السلام):هرکه ازخداتوفیق بخواهدوتلاش نکند, خودرامسخره کرده است.

امام رضا(علیه السلام):ازمانیست آنکه دنیای خودرابرای دینش ودین خودرابرای دنیایش ترک گوید.

امام رضا(علیه السلام):هرکه میخواهدمعده اش آزارش ندهددربین غذا آب نخورد.

امام رضا(علیه السلام):هرکس می خواهدازدردمثانه شکایت نکند, ادارخودرانگه نداردهرچندبر روی اسب باشد.

شهادت امام علی بن موسی الرضا تسلیت باد

 • حسن اکبری

پیامبر(صلی الله علیه وآله):خداوندازشخص تندرست بیکار که نه درکاردنیاست ونه سرگرم آخرت, نفرت دارد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):هیچ عبادتی جزء بایقین ارزش ندارد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):سوگندبه خدایی که جزءاوخدایی نیست , هیچ بنده مؤمنی به خداگمان نیک نبرد, مگراینکه خداوندمطابق همان گمان بااوعمل کند, زیراخداوندکریم است وهمه خوبیهابه دست اوست وشرم داردازاینکه بنده مؤمنش به اوگمان نیک بردو اوخلاف گمان وامیدبنده رفتارکند.

امام حسن(علیه السلام):هرکس احسانهای خودرا برشمرد, بخشندگی خودرا تباه کرده است.

امام حسن(علیه السلام):خردمندبه کسی که ازاونصیحت می خواهدخیانت نمیکند.

امام حسن(علیه السلام):همین مقداربهره برداری از زبانت برایت بس که راه هدایت را ازگمراهی برایت آشکار میکند.

پیامبر(صلی الله علیه وآله):نان راگرامی داریدکه درآن ملایکه ازمابین عرش تا زمین وبسیاری ازاهل زمین کارکرده اند, تاآنکه برای شمابه عمل آمده است. وفرمودند:لقمه های نان راکوچک کنیدکه باهرلقمه برکتی است.

   شهادت حضرت محمدصلی الله علیه وآله وسلم وامام حسن علیه السلام تسلیت باد

 • حسن اکبری

امام سجاد(علیه السلام):سوال شدازتمام دستورهای دین, فرمودند:حق گویی , قضاوت عالانه و وفای به عهد.

امام صادق(علیه السلام):مؤمن درسرشتش دروغ وخیانت نیست و دوصفت است که درمنافق جمع نگردد: سیرت نیکو و دین شناسی.

امام صادق(علیه السلام):نه لباس شهرت بپوش ونه لباسی که تورا بی مقدارجلوه دهد.

امام صادق(علیه السلام):نوجوان راقبل ازاینکه دشمنان اعتقادی به سراغ آنان بروند, حدیث بیاموزید.

امام صادق(علیه السلام):ریشه خرابی بدن ترک غذای شب است.

امام صادق(علیه السلام):هنگام خارج شدن ازحمام بر دوپای خودآب سرد بریز. این کاربیماری را ازبدنت بیرون میکند.

 • حسن اکبری