احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

مشخصات بلاگ

پیامبر(ص):کسیکه بمیرددرحالیکه محبت آل محمددردل اوست شهیدمرده است.آگاه باش کسی که بادوستی آل محمدبمیردتوبه کارمرده است ومؤمنی است که کمال ایمان را دارابوده است.

۱۵ مطلب در مهر ۱۳۹۷ ثبت شده است

امام صادق(ع):مؤمن ناسپاسی میشودزیراکارنیک اوبه سوی خدابالا میرودودرمیان مردم پخش نمی شودوکافرسپاس گزاری می شود.

امام صادق(ع):درگذشته نبوده وتاقیامت نباشدمؤمنی , جزء آنکه اوراهمسایه ای باشدکه اذیتش کند.

امام صادق(ع):مؤمن مانندکفه ترازوست که هرچه برایمانش بیفزاید بربلایش افزوده شود.

امام باقر(ع):هماناخدای عزوجل مؤمن رابا بلادلجویی میکندچنانکه مردباهدیه ای که ازسفربرای خانواده اش میبردازآنهادلجویی میکندوخدامؤمن راازدنیاپرهیز  می دهدچنانکه پزشک بیمارراپرهیز می دهد.

پیامبر(ص):ای علی!درآغاز , میان وپایان هرماه(ماه قمری) باهمسرت همبستری نکن , چه دراین صورت دیوانگی , جذام وتباهی مغز به سوی وی وفرزندش خواهد شتافت.   من لایحضرالفقیه ج۳ح۴۸۹۹

پیامبر(ص):ای علی! غذارابانمک , آغازکن وبانمک , پایان ده , که هرکس غذای خویش رابانمک آغازکند وبانمک پایان دهداز هفتادنوع ازانواع بلاکه جذام , دیوانگی وپیسی ازآن جمله است به دورباشد.[منظورنمک دریااست نه نمکهای تصفیه شده ویداضافه شده]    ازکتاب طب الکبیر

97/7/29

 • حسن اکبری

پیامبر(ص):چگونه ایدشمازمانی که نزدیک است بیاید , پس غربال کندمردم رادرآن زمان غربال کردنی که باقی می ماندنخاله هایی ازمردم که مشتبه ومختلط وفاسدشودپیمانهاوامانتهایشان ومختلف شوند , پس اینچنین شوند(ومشبک فرمودحضرت میان انگشتهای خودرا). پس اصحاب عرض کردند:چه کنیم درآن زمان؟ فرمود:بگیریدآنچه راکه می شناسیدو واگذاریدآنچه راکه نمی شناسیدو روبیاورید به خاصه های خودتان وبگذاریدعامه مردمان را.

پیامبر(ص):ظاهرشدن مرض بواسیرومرگ مفاجات - یعنی سکته - ومرض خوره ازعلامات نزدیک قیام ساعت است.

پیامبر(ص):درضمن حدیثی درباره معراجش نقل فرمودکه خدای تعالی فرمودپیرامون مهدی ونزول عیسی که پشت سراونمازمیگذاردکه:... این وقتی باشدکه علم برداشته شودونادانی آشکارشودو خوانندگان زیادشوندوعلماکم شوندوآدم کشی ناگهانی زیادشودوفقهای هدایت کننده کم شوندوفقهای گمراه کننده زیادشوندکه خیانتکارباشند... وفسادزیادگردد... وآن زمان سه فرورفتن به زمین است: فرورفتنی درمشرق وفرورفتنی درمغرب وفرورفتنی درجزیره العرب وخراب شدن بصره بردستهای مردی ازذریه تو... وآتش سفیانی برافروخته شود.

امام علی(ع):وقتی که دیدیدپرچم های سیاه را , پس ملازم باشیدزمین راوحرکت ندهیددستهاو پاهای خودرا _ یعنی به آنهاملحق نشوید_ پس ظاهرمیشوندگروهی کوتاه قدکه ازپستی آنهاکسی به شأنشان اعتنایی نمیکند برای ایشان است دلهایی مانندپاره های آهن. آنهاازیاران دولت اند. وفابه عهدوپیمان خود نمیکنند. دعوت به حق میکنندوحال آنکه ازاهل حق نیستند. نامهای ایشان نامهای حقیقی ایشان نیست وبرخلاف حقیقت است ونسبشان پست وگدا است. موهایشان مانندموهای زنان ریخته , تا اینکه میان خودشان اختلاف افتد. پس می دهدخداحق رابه کسی که می خواهد.[این پرچمهابجزء پرچمهای سیاه خراسانی میباشد واین توصیف به گروه داعش منطبق است که اسامی ولقب ایشان اسم شهرهاست:ابوبکرالبغدادی , چچنی و...]      ازکتاب نوائب الدهور

   اللهم عجل لولیک الفرج

 • حسن اکبری

امام صادق(ع):مؤمن دوجوراست:مؤمنی که به عهدخداعمل کرده وبه شرطش وفانموده است ومؤمنی که مانندساقه نازک گیاه است که گاهی کج شودوگاهی راست ایستد.این مؤمن ازکسانی است که هراسهای دنیاوآخرت بیندوازکسانی است که برایش شفاعت شودواوشفاعت نکند.

امام صادق(ع):خداازمؤمن پیمان گرفته که گفتارش راتصدیق نکنندوازدشمنش انتقام نگیرد.

امام صادق(ع):مؤمن نتواندخودراازیکی ازسه چیزبرهاندوگاهی هرسه براوگردآیند؛ یادشمنی کسی که درخانه دربست بااوست وآزارش رساندیاهمسایه آزارش دهدیاکسی که درمیان راهی که به سوی کارش میروداوراآزارمیدهدواگرمؤمنی برسرکوهی باشدخدای عزوجل شیطانی برانگیزدکه اورااذیت کندوخدا ازایمانش برای اومونس قراردهدکه ازوحشت به کسی پناه نبرد.(اینهاباعث افزایش درجه مؤمن وآزمایش وریزش خطاهای مؤمن میشود)

امام صادق(ع):دنیازندان مؤمن است وازچه زندانی خیروخوشی آید؟

پیامبر(ص):ده چیزفراموشی می آورد , خوردن پنیر(درروزبدون گردو), خوردن پس مانده موش , خوردن سیب ترش وگشنیز , حجامت درگودی پس سر , راه رفتن میان دوزن , نگریستن به دارآویخته , بیدارخوابی  , خواندن سنگ قبرهاوادرارکردن درآب راکد.

پیامبر(ص):پنج چیز , فراموشی راازمیان میبردوبرحافظه می افزایدوبلغم رانیزمیبرد:مسواک زدن , وضوگرفتن , قرائت قرآن , عسل وکندر.     طب الکبیر

97/7/26

 • حسن اکبری

امام صادق(ع):ای فضل بن یسار! من بسیارمیگویم کسی راکه خدابه این امر(تشیع) آشناکرداگربرسرکوهی باشدتامرگش برسدزیانی نیست. ای فضل بن یسار!مردم راه راست وچپ پیش گرفتندوماوشیعیان مابه صراط مستقیم هدایت شدیم. ای فضل!اگرمیان مشرق ومغرب ازآن مؤمن باشدخیراوست واگر اعضایش راتکه تکه کنندخیراوست. ای فضل بن یسار!خدانسبت به مؤمن جزء خیرانجام ندهد.ای فضل بن یسار! اگردنیانزدخدای عزوجل به اندازه بال مگسی ارزش داشت , شربت آبی ازآن به دشمنش نمی آشامانید. ای فضل بن یسار! کسی که هدف وهمتش یک چیز(رضای خدا) باشدخداهدفش راکارگزاری کندوکسی که همتش به همه سومتوجه باشد , خداباک نداردکه درچه دره ای هلاک شود.

امام صادق(ع):مؤمن به سوی مؤمن آرامش گیرد.چنانکه تشنه به آب سردآرامش می گیرد.

امام باقر(ع):هماناخدابه وسیله یک مؤمن , نابودی را ازیک قریه بر می دارد.

پیامبر(ص):حجامت , عقل راافزون میکندوبرقدرت حافظه می افزاید.[درطب اسلامی تأکیدفراوان به حجامت وخوردن سرکه شده است.] 

پیامبر(ص):هرکس ناشتابرخوردن مویزمداومت کندفهم وحافظه وذهن , روزی اومیشودوازبلغم وی , کاسته میشود.    طب الکبیر , بحارالانوارج۶۲ص۲۷۱ح۷۰

97/7/24

 • حسن اکبری

امام رضا(ع):مؤمن , مؤمن حقیقی نباشدمگرزمانیکه سه خصلت وروش دراوبوده باشد:روشی ازپروردگارش وروشی ازپیغمبرش وروشی ازولی وامامش. اماروش پروردگارش نگهداری رازخوداست. روش پیغمبرش خوش رفتاری بامردم است و روش امامش صبرکردن درزمانهای تنگدستی وپریشان حالی است.

امام کاظم(ع):چنین نیست که هرکه به ولایت مامعتقدشدمؤمن باشد , بلکه آنهاهمدم مؤمنین قرارداده شده اند.

امام باقر(ع):کسی راکه خدابه این امر(تشیع) آشناکردچه باک داردازاینکه برسرکوهی باشدوازگیاه زمین بخوردتابمیرد.

امام صادق(ع):برای مؤمن سزاوارنیست که ازترس و وحشت , بابرادروغیربرادرش مأنوس شود. مؤمن ازنظردینش عزیزاست.(بهترین دوست وهمراه دین است)

پیامبر(ص):بِه بخورید , که دل راجلا دهد.

پیامبر(ص):به بخورید , که دل رااستواری ونشاط می بخشد. قلب راشجاعت می دهدوفرزندان رانیکو می سازد.   کتاب طب الکبیر

  97/7/22


 • حسن اکبری

پیامبر(ص):زودباشدکه بوده باشددرآخرامت من زنانی که سوارشوندبر زین ها که آنهاشبیه مردان اند. زنهای ایشان گرچه لباس پوشیدگان اندبرهنگان اند. بالای سرهاشان مانندکوهان های شتران خراسانی است. پس آنهارالعنت کنیدکه ایشان لعنت شدگان اند....

پیامبر(ص):چون زمان نزدیک شد -ظهور- بسیارمیشودپوشیدن طیلسانها (لباسهای چسبیده به بدن , جذب بدن). وبسیارمیشودتجارت وبازرگانی وبسیارمیشودمال وبزرگ شناخته میشودصاحب مال... فرمانروایی باکودکان شود... زیادمیشوندفرزندان زناتااینکه بی شرمی به جایی میرسدکه بازن دروسط راه جمع شوند.پس نیکوترین آنهادرآن زمان می گویددروسط راه اگراین عمل رانکنی وگوشه ای بروی , بهتراست. لباس گوسفندرابردلهای گرگ خود می پوشند...

پیامبر(ص):نروددنیاتااینکه مالک عرب شودمردی که ازخانواده ی من که موافق است اسم اوبااسم من.

امام باقر(ع):بیرون می آیدجوانی ازبنی هاشم که درکف دست راست اوخالی است [!!] ومی آیداز خراسان باپرچم های سیاه ودرپیش روی اوست شعیب بن صالح[اوفرمانده نظامی میباشد] که مقاتله میکندبااصحاب سفیانی وآنهارافرار می دهد.   نوائب الدهورفی علائم الظهور

   اللهم عجل لولیک الفرج

 • حسن اکبری

امام باقر(ع):شیعیان علی تنهاهمان بردباران دانشمندان خشکیده لب اند که رهبانیت وترک دنیابر رخسارشان هویداست.

پیامبر(ص):من شهرم وعلی دراست دروغ گویدهرکه گمان کندازغیردربه شهردرآمده ونیزدروغ گویدهرکه گمان کندمرادوست داشته وعلی رادشمن دارد.

امام سجاد(ع):هماناشناسایی کمال دین مسلمان , ترک کردن سخنی است که به اومربوط نیست وکمی مجادله وخویشتن داری وصبروحسن خلق.

امام صادق(ع):مؤمن یاری کردنش نیکووخرجش سبک است. زندگیش راخوب اداره میکند. ازیک سوراخ دوبار گزیده نمی شود.

امام صادق(ع):زن مؤمن ازمردمؤمن کمیاب تر است ومردمؤمن کمیاب تر ازکبریت احمراست. کدامیک ازشماکبریت احمررادیده اید؟

97/7/19

 • حسن اکبری

امام صادق(ع):رواساختن حاجت مؤمن ازآزادکردن هزاربنده وبارکردن هزاراسب درراه خدابهتراست.

امام صادق(ع):هرکه ازنیکی خودشادمان وازبدی خویش بدحال گردد , اومؤمن است.

امام صادق(ع):ازمردم پست دوری کن. هماناشیعه علی کسی است که شکم وفرج داشته باشد(آنهاراازحرام نگه دارد) وسخت بکوشدوجهادکندوبرای خالقش عمل کندوبه ثواب اوامیدوارباشدو ازعقابش بترسد. اگراین گونه مردم رادیدی آنهاشیعه جعفرند.

امام صادق(ع):همانامؤمن کسی است که چون خشم کندازحق نگذردوچون راضی وخشنودگردد در باطل قدم ننهدوچون قدرت یابدبیشترازحق خودنگیرد.

امام صادق(ع):مؤمن بردباری است که نادانی نورزدواگرنسبت به اونادانی ورزندبردباری کندوستم نکندواگربه اوستم کنندببخشدوبخل نورزدواگرنسبت به اوبخل ورزند , صبرکند.

امام صادق(ع):مؤمن کسی است که کسبش حلال واخلاقش نیکووباطنش سالم باشدوزیادی مالش را انفاق کندوزیادی سخنش رانگه داردومردم ازشرش محفوظ باشندوازخودبه آنهاانصاف دهد.

   97/7/17

 • حسن اکبری

امام صادق(ع):صبرنسبت به ایمان مانندسراست به تن. هرگاه سربرودتن میرودهمچنین هرگاه صبر برودایمان میرود.

امام باقر(ع):بهشت درمیان ناگواریهاوشکیبایی است. پس هرکه دردنیابرناگواریهاصبرکندبه بهشت رودودوزخ درمیان لذتهاوشهوت هاست. پس هرکه هرلذت وشهوتی راکه دلش خواهدبه خودرساند , به دوزخ درآید.

پیامبر(ص):خورنده سپاسگزار اجرش مانندروزه دارخداجوست وتندرست شکرگزاراجرش ماننداجر گرفتارصابراست وعطاکننده سپاسگزاراجرش ماننداجر محروم قانع است.

امام صادق(ع):سه چیزاست که هیچ چیزباوجودآنهازیان نرساند:دعاهنگام گرفتاری وآمرزش خواهی هنگام گناه وسپاسگزاری هنگام نعمت.

رسول خدا(ص):مردشیرینی ایمان رادرقلبش نمی یابدتاآنکه باکش نباشدکه چه کسی دنیاراخورد.

رسول خدا(ص):شناختن شیرینی ایمان بردلهای شماحرام است تابه دنیا بی رغبت شود.

   97/7/15

 • حسن اکبری

امام زین العابدین(ع):زمانی که پرکنداین نجف شماراسیل وباران وظاهرشودآتش مخصوص درحجازو مدر[ازقرای اطراف صنعادریمن] ومالک شدبغدادراترک تاتار , پس انتظاربکشیدظهورقائم انتظاربرده شده را.

امام علی(ع):وقتی که واقع شدآتش درحجازشماوجاری شدآب درنجف شما , پس انتظاربکشیدظاهر شدن اورا - یعنی قائم آل محمد(ص) -.

امام علی(ع):(خطبه حضرت دربصره پس ازجنگ جمل) ای اهل بصره! ای اهل شهری که سه مرتبه زیرو روشدوبرخداست که دفعه ی چهارم هم آن رازیرو روکند!(اشاره به زیروروشدن بصره درآخر زمان)

... درآن هنگام بصره رامی بینیدکه جابجاشده است خانه های چوبی وخانه هایی که ازنی ساخته شده ونیزارهای آن مبدل گردیده به قصرها. آن وقت دیگربصره برای شمانیست. درآن وقت بایدفرارکنند.... وزودباشدآن جایی که آن را اُبُلّه گویندجای گمرک گیرندگان شود.(ابله چهارفرسخی بصره) دراین موضع ازامت پیامبرهفتادهزارنفرکشته میشوندکه شهیدایشان درآن روزبه منزله شهدای بدراست. می کشندایشان رابرادرانی که میباشندصنفی ازمردم یاقومی که لغت مخصوصی دارندگویاشیطانهایی هستندکه روهاورنگهاشان سیاه وخونهایشان گندیده ویابوهای آنهامتعفن وشرواذیت وشبه جنون آنهااستوارواسلحه وجامه های جنگی واسبهای ایشان کم است. کوچ میکنندبرای جهادکردن باایشان درآن زمان گروهی که آنها درنزدمتکبرین وگردن کشان اهل آن زمان قدرشان مجهول است درروی زمین ودرنزد اهل آسمان معروف وشناخته شدگان اند.گریه میکنندبرایشان آسمان وساکنین آن وزمین وساکنین آن.

پس چشمهای حضرت پرازاشک شدوفرمود:دررحمت برروی توبازشود , ای بصره! ازلشکری که غباری برایشان نیست وصدای آهسته ی آنهاشنیده نمیشود[گویااشاره به ایرانیهامیباشد].... وساکن میشوددرمیان ایشان دجال اکبرکه یک چشم است وچشم راست اومالیده است وچشم چپ اوگویاممزوج باخون است وگویادرسرخی آن پاره ی خون بسته است وحدقه ی چشم چپ اوبرآمدگی داردماننددانه ی انگوری که روی آب بایستد[درروی یک دلاری آمریکااین توصیف وجوددارد] وفرونروددرزیرآب . پس اهل بصره متابعت اوراکنندبه عددکسانیکه درابله کشته وشهیدشدند....  ای اهل بصره!... روزبزرگی پیش خواهدآمدکه بلای آن روز بزرگ است ومن میدانم جایی  راکه منفجروشکافته میشودازشهرشمااین شهروچیزهایی راکه بزرگ است وبه فشارآوردشمارادرآن پیش ازمنفجرشدن آن که آنهاراازشماپنهان میکنم ومیدانم آنهارا...    ازکتاب نوائب الدهورفی علائم الظهور

  اللهم عجل لولیک الفرج.

 • حسن اکبری

رسول خدا(ص):هماناخدااسلام راآفریدپس برای اومیدانی ساخت ونوری قراردادوحصاری نهادویاوری نیزبرایش مقررکرد. امامیدان اسلام قرآن است ونورش حکمت وحصارش نیکی ویاورانش من واهلبیت من وشیعیانم میباشیم. پس اهل بیتم وشیعیان ویارانشان رادوست داریدزیراچون مرابه آسمان دنیا عروج دادندوجبرییل نسب ووصف مرابرای اهل آسمان بیان کردخدادوستی من ودوستی خاندان وشیعیانم رادردل ملائکه سپردوآن دوستی تاروزقیامت نزدآنهاسپرده است سپس جبرییل مرابسوی اهل زمین فرودآوردونسب و وصفم رابرای اهل زمین بیان کردوخدای عزوجل دوستی من ودوستی اهلبیتم وشیعیانشان رادردلهای مؤمنین امت سپردپس مؤمنین امتم تاروزقیامت سپرده مرانسبت به اهلبیتم حفظ کنندهمانااگرمردی ازامتم درتمام دوران عمرش عبادت خدای عزوجل کندولی باحالت بغض ودشمنی اهلبیت وشیعیانم خداراملاقات کندخدادلش راجزءبانفاق نگشاید.

امام علی(ع):ایمان چهارپایه دارد:توکل برخدا , واگذارکردن امربه خدا , راضی بودن به قضای خدا و تسلیم بودن به امرخدای عزوجل.

امام صادق(ع):هماناایمان برترازاسلام ویقین برترازایمان است وچیزی گرامیترازیقین نیست.

97/7/10

 • حسن اکبری

امام صادق(ع):خدای عزوجل ایمان راهفت سهم کرد:نیکوکاری, راستگویی, یقین, رضا , وفا, علم وبردباری.

امام علی(ع):نسبتی برای اسلام بیان کنم که کسی جزءمن نکرده باشدوپس ازمن هم کسی جزءبه مانند من بیان نکند:همانااسلام همان تسلیم است وتسلیم همان یقین ویقین همان تصدیق وتصدیق همان اقراواقرارهمان عمل وعمل همان اداء. همانامؤمن دینش رااز رأیش نگرفته بلکه ازجانب پروردگارش آمده وازاوگرفته است. همانامؤمن یقینش درعملش دیده میشودوکافرهم انکارش درعملش دیده میشود. قسم به آنکه جانم دردست اوست که آنهاامردین خودرانشناختند.پس شماانکارکافران ومنافقان راازکردارهای پلیدشان تشخیص دهید.

امام علی(ع):مشورت کردن بانادان دلسوز , خطرآفرین است.

امام علی(ع):صبر , بهترین لشکرمؤمن است.

امام علی(ع):وحشتناک ترین وحشت ها , خودبینی است.     غررالحکم

97/7/8

 • حسن اکبری

حذیفه یمان روایت کرده که دیدم رسول خدا(ص) راکه آویخته است به پرده های کعبه وازچشم هایش اشک میریزد. پس عرض کردم:چه چیزتورابه گریه درآورده؟خداچشم های تورانگریاند!فرمود:دنیا رفت یامثل اینکه گویاتودردنیانبوده ای. ای حذیفه! نگاهداربه قلبت وبه چشمت ببین وبه دستت بشمار. وقتی امت من ضایع کردنمازراوپیروی کردندشهوتهاراوبسیارشدخیانتهاوکم شدن امانتهاوآشامیدن مسکرات راوتاریک شدهواوفرورفت آب وغبارآلودشدکرانه آسمان وراه هاخوفناک شدوبدبختی وبدی مردم رافروگرفت وفاسدشدندوخانواده ها اهل فجورشدندوقناعت کردن متروک شدوگمان هابه یکدیگر بدشدوسالها خواروپست شدواشجارزیادشدومیوه هاکم شدواسعارگران شد[اسعار:قیمتها نرخها , ارزها؛لغتنامه معین] وبادهاوزلزلهازیادشد... وآشکارشدلواط .... وتنگ شدکسبها... خورده شدرباوزیاد شد زنا... ودیوارهای خانه هارارنگین و زینت کنندوقصرهاوساختمانهابلندساخته شود...  وسوارمیشوندبر پوست های پلنگ .... وفسادعمومیت پیداکند.... وبرابری کنندمردهادرفجوربایکدیگروزنهابازنها[هم جنس گرایی] ... ازروی تحقیق محبوب ایشان دینارودرهم خواهدبود , تااندازه ای که ثروتمند باخود حدیث نفس ازفقرکند.... وقتی که بسیارشدخوردنی های شماوندیدیدآن رامگربه گران ترین نرخهای خود.... پس دراین وقت سالم نمی ماندبرای هیچ صاحب دینی دین اومگرکسی که فرارکندبه سبب دین خودازقله ی کوهی به قله ی کوهی وازدره ای به دره ای...   خلاصه روایت ازکتاب نوائب الدهور فی علائم الظهور   

پیامبر(ص):یکی ازشروط قیامت (ظهور) آن است که شترچرانهادرساختن عمارات بلندباهم رقابت کنند.      صحیح بخاری ج۶باب۵۳حدیث۶۳۰۱

اللهم عجل لولیک الفرج. انّهم یَرونَه بعیداًونَریهُ قَریباً ... صدالبته که ظهورامام نزدیک است. به امیددیدارروی زیبایش.    

 • حسن اکبری

امام علی(ع):پذیرفته شدن کردار راازکرداربیشتراهمیت بدهید.مقصداز زهدورزی کوتاه کردن آرزوست وسپاس داشتن هرنعمتی , کناره گیری منهیات خداست کسی که تن خویش رابه رنج می دهد خدای خودراخشنودساخته وآنکه تن خودرابه رنج نیفکندخدای راسرکشی کرده است.

امام صادق(ع):ایمان شریک اسلام میشودولی اسلام شریک ایمان نیست. اسلام شهادت به یگانگی خدا وتصدیق رسول خدا است که به سبب آن خونهاازریختن محفوظ ماندوزناشویی ومیراث برآن اجرا گرددوجماعت مردم طبق ظاهرش رفتارکنندولی ایمان هدایت است وآنچه دردلهاازوصف اسلام پابرجا میشودوعمل به آن هویدامیگرددپس ایمان یک درجه ازاسلام بالاتراست . ایمان درظاهرشریک اسلام است ولی اسلام درباطن شریک ایمان نیست اگرچه هردودرگفتارو وصف گردآیند.[ایمان بااعتقادبه امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب آغازمیشود]

امام صادق(ع):اسلام برهنه است ولباسش حیا , وزینتش وقاروسنگینی است , ومردانگیش عمل صالح , وپایه اش پرهیزکاری است. وهرچیزی رااساس وپایه ای است وپایه اسلام محبت ما اهلبیت است.

97/7/4

 • حسن اکبری

امام صادق(ع):خداوندرحمت کندشیعیان مارا , سوگندبه خدامؤمنان حقیقی اینان هستند , زیرادراین مصیبت(شهادت امام حسین) باماشرکت جستند , ودراین پیش آمدناگوار , اندوهی طولانی وافسوسی فراوان خوردند.   لهوف سیدبن طاووس

امام علی(ع):تنگ ترین وسخت ترین جایی که کارسخت شده باشد , نزدیک ترین زمان به فرج الهی وگشایش است.    غررالحکم

امام علی(ع):نزدیک ترین جایی که فرج وگشایش آیددرزمان فشاروسختی کاراست.   غررالحکم

امام علی(ع):چشم ها دامهای شیطانند.

امام علی(ع):کسی که به دروغ خودرابه فقرونداری زند , فقیرگردد.   غررالحکم

   97/7/2

 • حسن اکبری